"Reklamasjonsrett inn i evigheten?" refleksjoner etter

Report
Reklamasjonsrett inn i
evigheten?
Anna E. Nordbø
Advokat i Norges Bilbransjeforbund
Høyesterettsdom om klage over mislykket
mangelsutbedring
Sakens faktum:
• Forbrukerkjøp
• Bruktbil, Mercedes, 2000-årgang
• Bilen ble kjøpt i 2003
• Kjøper reklamerte over rust i 2005
• Rustskaden ble utbedret i 2006
• Kjøper klaget over at reparasjonen var mislykket i 2009
2
Reklamasjonsfrister for bilkjøp etter
forbrukerkjøpsloven
Absolutt reklamasjonsfrist for biler: 5 år
Relativ reklamasjonsfrist: rimelig tid
Høyesterettsdom om klage over mislykket
mangelsutbedring
• Tilbake til rettssaken:
–
–
–
–
Bilen ble kjøpt i 2003
Kjøper reklamerte over rust i 2005
Rustskaden ble utbedret i 2006
Kjøper klaget over at reparasjonen var mislykket i 2009
• Absolutt reklamasjonsfrist ute i 2008. Men hva med
reklamasjonen/klagen i 2009?
4
Høyesterettsdom om klage over mislykket
mangelsutbedring
Høyesteretts dom:
• Det er samme mangel
• Reklamasjonen i 2005 avbrøt den absolutte reklamasjonsfristen
• Loven regulerer ikke frist for klage over mislykket utbedring
• Domstolen kan ikke innføre absolutt frist. Dette er eventuelt
lovgivers oppgave → Stortinget
• Kun krav om at klagen kommer "innen rimelig tid"
5
Høyesterettsdom om klage over mislykket
mangelsutbedring
• Derfor: klagen var rettidig, selv mer enn 5 år etter levering!
• I prinsippet kan kjøper reklamere over mislykkede utbedringer inn i
evigheten…
• Vurder om det (fremdeles) foreligger mangel!
6
Husk totrinnsraketten!
1. Er det reklamert/klaget i tide?
2. Dreier det seg om en mangel?
Handlingsrom
Høyesterett skriver i domspremissene:
"Poenget i vår sammenheng er
likevel at slike absolutte frister
vel etter omstendighetene
kan avtales."
NBFs tolkning av Høyesteretts utsagn
•
Det er en viss avtalefrihet for klager over mangelsutbedringer.
Absolutt reklamasjonsfrist - 5 år
Avtalefrihet
•
NBF mener det går an å avtale en frist for klage etter mangelsutbedring
•
NBFs syn er kvalitetssikret
•
Forsøk på samarbeid med NAF førte ikke frem
NBFs skjema for klage over
reklamasjonsarbeid
"Frist for en eventuell reklamasjon på
denne utbedringen er ett år i tillegg til
den opprinnelige fem års
reklamasjonsfristen jf.
Forbrukerkjøpsloven § 27, men med
en samlet minimumsfrist på to år etter
utbedringstidspunktet."
Anna E. Nordbø
advokat
[email protected]
906 31 980
11

similar documents