Tilbud

Report
Førstelektor Ingun Sletnes
Offentlige anskaffelser 6
Gjennomføring av konkurranser
Administrasjon og ledelse og organisasjon og
forvaltning
Protokollføring foa § 3-2
• Plikt ved alle anskaffelser over kr. 100 000
• Alle vesentlige forhold og viktige beslutninger
gjennom hele prosessen skal beskrives –
meget viktig
• Minstekrav til innholdet i protokoll gitt i
vedlegg 3 (under 500 000) og vedlegg 4
(over 500 000), utformet som
protokollskjemaer
• Her syndes det en god del, jf. blant annet
forvaltningsrevisjonsrapporter, vil lett gå ut
over oppdragsgiver ved klager og tvister
Språkkrav forskriften § 3-9
• Kan utforme all dokumentasjon på norsk og
kreve at tilbud med vedlegg utformes på
norsk, jf. foa § 3-9
• Kunngjøring over terskelverdiene (kap. 18)
må være på et av EUs offisielle språk, jf. foa
§ 3-9 sammenholdt med § 18-1.
• Språkkravet vurdert ikke å være i strid med
art. 4 i EØS-avtalen (diskriminering pga
nasjonalitet forbudt)
Kommunikasjon
• Se foa kapittel 7 og 16, især reglene i § 7-1 og 16-1 (likt
utformet)
• elektronisk kommunikasjon sidestilt med papirbasert
kommunikasjon
• Krav til skriftlig form flere steder i forskriften, elektronisk
kommunikasjon likestilt
Valg av leverandør og rett til deltakelse i en
konkurranse
• Hjemmel foa §§ 1-1og 20-1
• Like regler
• Etter at kvalifikasjonene til de leverandører som ikke er
avvist er vurdert i samsvar med kvalifikasjonsreglene og
kravene som er stilt skal kontrakt tildeles på grunnlag av
kriterier for valg av tilbud.
Tilbud
•
Tilbudets utforming, foa §§ 11-2 og 20-2, like regler
- skriftlig
- i lukket og merket konvolutt
- signert
- åpner for elektronisk innlevering
- hvorfor slike krav?
• Avvik og alternative tilbud,
- etter del II §§ 11-3 og 11-4
- etter del III (EØS) §§ 20-3 og 20-4
• Tilbakekall og endring av tilbud, jf. foa §§ 11-5 og 20-5, like
regler
• Registrering jf. foa §§ 11-6 og 20-6, like regler, ordensregel
Tilbudsåpning jf. foa §§ 11-7 og 20-7
• like regler
• minst to representanter for oppdragsgiver skal være til
stede ved alle konkurranseformer
• leverandørene har ikke rett til å være til stede
• - oppdragsgiver kan velge å la leverandørene være tilstede
ved anbudskonkurranser og ved konkurransepreget dialog,
ikke ved forhandlet konkurranse
- må ved bruk av åpen tilbudsåpning ha det med i
konkurransegrunnlaget, i hvert fall over terskelverdiene jf. §
17-1(2) c
Gjennomføring av anbudskonkurranser
• Forhandlingsforbud ved anbudskonkurranser, se foa §§ 121 og 21-1 (se også definisjonen), meget viktig regel
• Hvorfor forhandlingsforbud?
• Hva innebærer forhandlingsforbudet?
• Adgang til lovlige avklaringer
• Plikt til å rette
- åpenbare feil
- dersom oppdragsgiver blir oppmerksom på det
- forutsatt at det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes
Gjennomføring av en forhandlet
konkurranse
• Det skal forhandles, jf. kravet til forutberegnelighet
forhandlingene må være reelle
• Det kan forhandles om alle sider ved tilbudet,
som pris, kvalitet, tekniske kvalifikasjoner etc. men ikke om
absolutte krav
• Det er en grense for hvor store forandringer som kan
gjøres
• I forhandlingene må kravene til likebehandling ivaretas
• Ingen formkrav til gjennomføring, men det må føres
utfyllende referat fra forhandlingene, jf. kravene til
gjennomsiktighet og etterprøvbarhet
Gjennomføring av en forhandlet
konkurranse fortsatt
• Forhandlingene gjennomføres i tildelingsfasen, men kan
skje i en ett trinns prosedyre etter del II
• Alltid totrinnsprosedyre etter del III (EØS), husk at
forhandlet konkurranse bare unntaksvis kan brukes her
• Ved forhandlinger i faser, må angis i kunngjøringen eller
konkurransegrunnlaget etter del III
• I visse situasjoner krav om invitasjon av minst tre
leverandører, jf. §§ 8-6 og 17-6
• Endring av tilbud skal gjøres skriftlig
• Kan ikke opplyse om andre leverandørers tilbud, kravet til
likebehandling
Avvisning
• Skiller mellom avvisning av leverandør
og avvisning av tilbud
• Like regler etter del II og del III (EØS)
• Hvorfor avvisningsregler?
• Skille mellom plikt til å avvise og kan
avvise
• Hvor fritt er ”kan” skjønnet? Må følge de
grunnleggende reglene
• I utgangspunktet er avvisningsreglene
uttømmende
• Skal avvise så snart det er mulig jf. foa
§§ 11-13 og 20-15 avvisningsspørsmål
må vurderes løpende når de dukker opp
• Må begrunne en avvisning, se foa §§ 1114 (2) og 20-16 (2)
Avvisning på grunn av forhold ved
leverandøren,
• Hjemmel foa §§ 11-10 og 20-12
• Plikt til å avvise, dersom leverandøren ikke oppfyller
kravene som er satt for deltakelse i konkurransen, ved å
unnlate å sende inn skatteattest eller HMS-erklæring, dømt
for visse former for økonomisk kriminalitet, for eksempel
korrupsjon, se bestemmelsene, sistnevnte kan ikke tas helt
på ordet – hvis det er lenge siden domfellelsen annerledes
• kan avvise, for eksempel leverandør som er konkurs, ikke
innbetalt skatt som forpliktet til, se bestemmelsene
• må ta stilling til avvisningsspørsmålet snarest mulig, se §§
11-13 og 20-15, begge første ledd
Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet
• hjemmel, anskaffelsesforskriften §§ 11-11 og 20-13, se også §§
11-12 og 20-14 om avvisning ved unormalt lave tilbud
• plikt til å avvise etter forskriften §§ 11-11 (1) og 20-13 (1)
- avvisningsgrunner: se a-f
- innebærer ulike former for skjønnsmessige vurderinger
• kan avvise etter forskriften §§ 11-11 (2) og 20-13 (2), merk her
at leverandørene må behandles likt
• Hvilke avvisningsregler bør en være særlig oppmerksom på?
- vesentlige avvik og forbehold
- forbehold og uklarheter som skaper tvil ved bedømming eller
sammenligning
- unormalt lave bud
- alternative tilbud

similar documents