Disponering av betongavfall

Report
Disponering av betongavfall
Hilde Valved, Miljødirektoratet
Byggavfallskonferansen 2014
Kommer: forskrift som vil regulere
håndtering av lett forurenset betongavfall
Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD):
 utarbeide forslag til forskriftsbestemmelser om håndtering av
lett forurenset betongavfall
 gjøre det enklere og mer attraktivt å nyttiggjøre lite
forurenset betongavfall samtidig som at omgivelsene ikke
påføres nevneverdig skade eller ulempe
 vurdere hvordan forskriftsfestingen vil påvirke gjenbruk av
betongavfall
 bør det ved riving eller rehabilitering av bygg innføres en
forskriftsfestet plikt til å sanere og destruere PCB-holdig
maling/murpuss i de tilfeller der konsentrasjonene er særlig
høye
Arbeidet med en forskrift
 Forskriften vil bli lagt ut på høring, men vi setter pris på
gode innspill allerede nå!
 Det vil trolig bli en anbudsrunde hvor vi ønsker ekstern
ekspertise til noen av utredningene
Faktaark om disponering av betongavfall
 Miljødirektoratet publiserte i desember
2013 et faktaark om disponering av
betongavfall (M-14 2013)
 Vi håper at faktaarket kan være til
hjelp frem til en forskrift er på plass
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner
/2013/Desember-2013/Disponering-av-betongavfall/
Forurensningsloven § 32
og nyttig bruk av betong
Forurensningsloven om håndtering av
næringsavfall - § 32
 Næringsavfall skal
bringes til lovlig
avfallsanlegg med
mindre det gjenvinnes
eller brukes på annen
måte
 Forurensningsmyndigheten kan
samtykke i annen
disponering av avfallet
på nærmere fastsatte
vilkår
Til lovlig
avfallsanlegg
Annen
disponering
Næringsavfall
Brukes på
annen måte
Gjenvinnes
Hva menes med nyttiggjøring/nyttig bruk
av betongavfall?
 Nyttiggjøring = tiltak der avfallet kommer til nytte ved å
erstatte materialer som ellers ville blitt brukt
 Verd å merke seg:
• Deponiregelverket gjelder ikke der avfall nyttiggjøres
• Nyttiggjøring utenfor lovlig avfallsanlegg skjer ikke med
befriende virkning for avfallsprodusent
Hvilke betingelser må være tilstede for at et
tiltak kan være nyttiggjøring ?
 Betongavfallet skal erstatte materialer som ellers ville blitt
brukt:
• Formålet er ikke å bli kvitt masser, men at et tiltak har behov for
masser
• Må være grunn til å tro at tiltaket ville funnet sted selv om
tiltakshaver ikke hadde hatt tilgang på avfallet
 Andre momenter av betydning:
• Avfallet må ha egenskaper som gjør det egnet til formålet
• Mengden avfall som ønskes brukt må stå i forhold til materialbehovet
Bruk av betongavfall
v nyttig
? medfører ikke skade eller ulempe
Krever nyttiggjøringen tillatelse etter
forurensningsloven § 11 ?
 Hovedregelen: Nyttiggjøring som kan medføre fare for
forurensning er ulovlig uten tillatelse etter f-loven § 11, jf.
f-loven § 7 første ledd.
 Unntak:
• Forurensningen medfører ikke nevneverdige skader eller
ulemper, jf. f-loven § 8 tredje ledd
Tiltaket vil uten tvil ikke medføre nevneverdig skade eller ulempe
eller
• er tillatt direkte gjennom forskrift
Noen punkter det er viktig å vurdere:
- Hvor skal massene brukes og hvor mye masser er det bruk
for?
- Hvordan skal massene brukes?
- Vurdere utlekking, og tiltak for å hindre utlekking
- Lokale resipientforhold i området
- Representativ prøvetaking og kartlegging før rivning av bygg
Tilstandsklassene for forurenset jord kan ikke brukes! Foruten klasse 1
(normverdiene)
- Vurdere konsentrasjoner og totalmengder av miljøgifter
Normverdier og foreløpige referansenivå
Parameter Normverdi
(mg/kg)
As
8
Cd
1,5
Cu
100
Cr
50
Ni
60
Foreløpig referansenivå (mg/kg)
MÅLT I MALINGSSJIKTET OG MURPUSS
8
1,5
150
150
Pb
Zn
∑PCB7
200
300
5
60
200
0,01
60
Kan ikke bare se på konsentrasjoner!
Om bruken medfører «nevneverdig skader eller ulemper» må ALLTID
vurderes konkret selv om de foreløpige referansenivåene ikke er
overskredet!
Hvem er myndighet dersom
nyttiggjøringen krever tillatelse?
 Generell forurensningsmyndighet: Miljødirektoratet
 Unntak:
• Fylkesmannen dersom avfallet skal brukes innenfor et
anlegg tilknyttet en bransje som er delegert dem
NB! I tillegg må andre nødvendige offentligrettslige
tillatelser være innhentet (f.eks etter plan- og
bygningsloven) hvor kommunen er myndighet
Ønsker du å kontakte oss?
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Faks: 73 58 05 01
E-post: [email protected]
Postadresse:
Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Besøk:
- Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
- Strømsveien 96, 0663 Oslo
Nettsted: http://miljødirektoratet.no/

similar documents