Compliance og Antikorrupsjonsprogram

Report
Tilbudskonferanse 23. april 2014
Anti-korrupsjon, etiske regler og handlingsregler for leverandører
Ruters program for å forhindre korrupsjon og
andre alvorlige regelbrudd
3
1.
Forebygge
a. Etisk regelverk (Personalhåndboken)
b. Handlingsregler for leverandører (jf FNs Global Compact 10 prinsipper, www.kollektivanbud.no)
c. Klar lederforankring: «Tone from the top» er viktig!
d. Administrative rutiner (Innkjøpsveilederen, fullmaktsreglene m.m. i Personalhåndboken)
e. Økonomirutiner
f. Risikostyring
g. Regelmessig opplæring i etisk regelverk og sentrale rettslige rammevilkår
h. Kultur for å opptre ordentlig!
2.
Oppdage
a. Kultur for åpenhet og redelighet
b. Varslingstjeneste; intern og ekstern kanal, mulighet for anonym varsling.
c. Internkontroll
3.
Reagere
a. Gjennomtenkte, effektive og konsekvente reaksjoner ved regelbrudd
b. Gode rutiner for å følge opp regelbrudd
c. Kultur og prosesser for kontinuerlig forbedring.
Fokus for Ruters revisjon av etiske regler
(Gjeldende etiske regler vedtatt 23. mars 2012 – revisjon annethvert år).
 Kultur for å opptre ordentlig!

Klar lederforankring og klart lederansvar.

Etablere gode verktøy som gir trygghet for de ansatte og Ruter (f.eks. med utgangspunkt
i Transparency Internationals veiledere, NHOs veiledere, bl.a. «Over streken» m/trafikklys).

Diskusjoner i teamene og mellom ansatte og nærmeste ledere, slik at etiske vurderinger og
valg blir en naturlig del av arbeidshverdagen.

God opplæring – dilemmatreninger – regelmessig oppfriskning – ALLE ansatte!

Regelmessig gjennomgang av rutiner og retningslinjer.
4
NHOs veileder: «Over streken!»
Rødt lys: Forhold som må unngås, oftest fordi de er klart eller
med stor sannsynlighet ulovlige.
Gult lys: Kan etter omstendighetene være ulovlig eller uetisk,
men behøver ikke være det.
Grønt lys: Lovlig og etisk forsvarlig i de fleste tilfeller.
HANDLINGSREGLER FOR RUTERS LEVERANDØRER
1. Overholdelse av rettsregler
I tillegg til å følge disse handlingsreglene skal leverandøren overholde gjeldende
lover og regler. Ved motstrid skal høyeste standard gjelde.
2. Menneskerettigheter
Leverandøren skal respektere grunnleggende menneskerettigheter, herunder:
- Arbeide for like muligheter og lik behandling av ansatte uavhengig av hudfarge,
rase, nasjonalitet, sosial bakgrunn, funksjonshemming, seksuell legning, politisk
og religiøs overbevisning, kjønn eller alder.
- Respektere enhver persons verdighet, privatliv og rettigheter.
Ikke tolerere uakseptabel behandling av ansatte, herunder psykisk mishandling,
seksuell trakassering eller diskriminering.
- Forby oppførsel som innebærer uttalelser, kroppsspråk og fysisk kontakt som
er av seksuell, tvingende, truende, fornærmende eller utnyttende karakter.
3. Arbeidsmiljø
Leverandøren skal
- Anerkjenne de ansattes rett til å organisere seg og retten til å være
uorganisert, og verken begunstige eller diskriminere ansatte på grunnlag av sitt
forhold til arbeidstakerorganisasjoner eller fagforeninger.
- Overholde bestemmelser om minstealder for sysselsetting i norsk lov (jf. ILOkonvensjon nr. 138 forbud mot barnearbeid).
Ikke ansette noen mot sin vilje eller for øvrig ha noen form for tvungen
arbeidskraft.
- Sørge for rettferdig lønn som minst svarer til de vilkår som fremgår av en av de
landsomfattende tariffavtalene i Norge eller andre nasjonale regler om
minstelønn.
- Overholde gjeldende arbeidstidsbestemmelser i henhold til nasjonal lov.
4. Korrupsjon og bestikkelser
Leverandøren skal
- Ikke akseptere eller ta del i noen form for korrupsjon eller bestikkelser,
herunder enhver form for betaling eller annen fordelsoverføring til offentlige
tjenestemenn i den hensikt å påvirke vedkommendes avgjørelser.
- Verken direkte eller indirekte gi gaver til Ruters ansatte eller representanter.
Unntatt er gaver av ubetydelig verdi i forbindelse med foredrag eller lignende.
- Verken direkte eller indirekte bekoste bevertning, sosiale arrangementer,
underholdning, reiser eller lignende for Ruters ansatte eller representanter. - Unntatt er nøkterne arbeidsmåltider.
6
-
Ikke tilby Ruters ansatte eller representanter bevertning, utgiftsdekning, gaver,
rabatter eller andre ytelser i situasjoner knyttet til anbudskonkurranser,
kontraktsforhandlinger eller tildeling av kontrakt.
5. Miljøvern
Leverandøren skal
- Etterleve gjeldende lovgivning og internasjonale standarder for miljøvern.
- Begrense forurensning og iverksette tiltak for bedre miljøvern.
- Benytte eller ta i bruk et tilfredsstillende styringssystem for miljø (f.eks. ISO 14001).
6. Ansattes helse og sikkerhet
Leverandøren skal
- Ta ansvar for de ansattes helse og sikkerhet.
- Ha kontroll på eventuelle farer og ta forholdsregler for å unngå ulykker og
arbeidsrelaterte sykdommer.
- Sørge for opplæring og sikre at de ansatte har den nødvendige kunnskap
vedørende helse- og sikkerhetsforhold.
- Ha et tilfredsstillende styringssystem for yrkesrelatert helse og sikkerhet i henhold til
arbeidsmiljøloven.
7. Hvitvasking
- Leverandøren skal motsette seg enhver form for hvitvasking av penger og skal ta
nødvendige skritt for å forhindre at slikt skjer i forbindelse med sine finansielle
transaksjoner.
8. Konkurranse
- Leverandøren skal ikke under noen omstendigheter forårsake eller være delaktig i
brudd på konkurransereglene; herunder ulovlig prissamarbeid eller markedsdeling.
9. Leverandørkjeden
Leverandøren skal
- På best mulig måte sikre egne leverandørers etterlevelse av disse
handlingsreglene.
- Basere utvelgelse og behandling av egne leverandører på saklige kriterier.
«Sammen gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig
førstevalg» (Samspillsreglene)
La oss:
 sikre trygge og forutsigbare rammer for ansatte og virksomheter i
bransjen, og
 nå våre mål ved å være nytenkende innenfor regelverket!
7

similar documents