Presentasjon 10.01.13 – Spesialundervisning i skolen

Report
SPESIALUNDERVISNING I SKOLEN
10.01.2013
1
Spesialundervisning i skolen
• Retten til spesialundervisning er den mest sentrale
bestemminga om rett i opplæringslova.
• Spesialundervisning er ein individuell rett knytt til den
enkelte elev.
• For å sikre at elevane sine rettar, er det gitt detaljerte
reglar om saksbehandlinga.
•Vedtak om spesialundervisning er enkeltvedtak etter
forvaltningslova og må følgje reglane for denne type
vedtak
2
Begrepet spesialundervisning
• Juridisk begrep som kan omfatte:
• Individuell tilrettelegging og oppfølging av lærar
• Assistentstøtte (under rettleiing)
• Nødvendig utstyr og læremidlar
• Ei bestemt organisering
• Særskilt kompetanse hos den/dei som gjennomfører
opplæringa
Eit enkeltvedtak om spesialundervisning må innehalde alle dei
komponentane som er nødvendig for at eleven skal få eit forsvarleg
utbyte av opplæringstilbodet
3
Opplæringslova § 5-1
”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få
tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.”
I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal
givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene
til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at
det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av
opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei
opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som
får spesialundervisning, skal ha det same totale
undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2
og § 3-2.”
4
Kven har rett til spesialundervisning?
• Dette må avgjerast ut i frå ei konkret vurdering, knytt til
den enkelte elev sine behov.
• Kva er ordinær opplæring?
• Kva vil vere tilfredsstillande utbytte av denne?
• Må vurdere eleven si utbytte i forhold til den
kompetansen som er å forvente ut frå den ordinære
opplæringa, og med det måla i læreplanverket.
5
Rett til spesialundervisning
•Før det blir fatta vedtak om spesialundervisning skal det
liggje føre ei aktuell sakkunnig vurdering av dei særlege
behova til eleven.
•Den sakkunnige vurderinga av eleven skal ivaretakast av
PP-tenesta.
6
Rettar for elever med spesialundervisning
• Same totale undervisningstimetal § 5-1 jf. §§ 2-2 og 3-2
• Rett til å gå på nærskolen § 8-1
• Rett til gruppeorganisering som ivaretar elevane sitt behov for
sosial tilhøyr § 8-2
• Rett til individuell vurdering forskriften kap 3
7
§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Plikta til grunnskoleopplæring kan oppfyllast på tre ulike måtar:
• ved å gå i offentleg skole,
• ved å gå i godkjend privat grunnskole
• ved å få privat grunnskoleopplæring av eigne foreldre § 2-13
* kommunen skal føre tilsyn med slik opplæring.
Det er ikkje skoleplikt – men ei opplæringsplikt
8
Rett og plikt til grunnskoleopplæring
• Rett til å starte det kalenderåret barnet fyller seks år.
• kan søkje om å begynne eit år tidlegare
• kan søkje om å utsetje oppstart
• Rett til ti års grunnskoleopplæring
• eleven kan fritakast for deler av opplæringsplikta
• Plikt til å følgje reglane i opplæringslova og forskrift til
opplæringslova, inkl. forskrift om læreplanar.
• Rett til det timetalet som til ei kvar tid gjeld etter forskrifter fastsette
med heimel i §2-2.
9
Fritak frå opplæringsplikta
• Kommunen kan frita ein elev for opplæringsplikta når omsynet til
eleven tilseier det.
• Det er likevel berre i heilt spesielle unntakstilfelle at omsynet til
eleven kan gi grunn til fritak.
• Dette er understreka i førearbeid til lova, og det er presisert at fritak
berre skal givast når opplæringsplikta vil verke urimeleg overfor
eleven.
10
Fritak frå opplæringsplikta
• Fritak for heile eller delar av opplæringa
• for eit skoleår
• for delar av opplæringa kvar dag
• for enkeltfag
• Eleven har då rett til å fullføre grunnskolen på eit seinare tidspunkt.
• Er det eit enkeltvedtak etter forvaltningslova.
• Vedtaket kan påklagast til Fylkesmannen, jf. § 15-2.
11
Vilkår for fritak
• Det skal liggje føre ei sakkunnig vurdering frå PPT
• Det må liggje føre samtykkje frå foreldra
• Bestemminga gir ikkje eleven rett til fritak – den gir det muleg for
kommunen , på strenge vilkår, å kunne gi slikt fritak
12
I kva situasjonar kan fritak vere aktuelt
•Store funksjonshemmingar
•Sjukdom :
•ME- kreft- psykisk sjukdom m.m
•Skolevegring
•Særleg skoleflink
13
Utfordringar …
• PPT må eventuelt innhente kompetanse utanfrå, t.d. frå
statleg kompetanse senter, helsetenesta eller andre
kommunale tenester.
• PPT må vurdere både om fritak frå opplæringsplikta er
forsvarleg, og kva omfang fritaket eventuelt skal ha.
14
Opplæring i heimen
merknad til § 2-2
• Fråver som eleven sjølv eller foreldra er skuld i/ kortare fråver ved
sjukdom gir ikkje frådrag frå retten
• Ved meir langvarig sjukdom kan kommunen ha plikt til å gi
opplæringa ein annan stad enn på skolen, t.d. i heimen.
• Dette må konkret vurderast i kvart tilfelle
• omfang - fag
15
§ 2-13 Bruk av lova for privat opplæring i
heimen
• Foreldra har ansvar for å undervise barna
• Krev ikkje søknad eller godkjenning på førehand
• Kommunen skal føre tilsyn jf. § 14-2
• Dersom krava i lov og forskrift ikkje blir oppfylt, kan kommunen
krevje at barnet begynner på skolen
• Kommunen må då fatte enkeltvedtak
•Fylkesmannen er klageinstans
16
Kommunen sitt ansvar
• Hovudregelen - kommunen skal oppfylle retten
• Kommunen må ha oversyn over alle barn i skolepliktig alder , og må
følgje med på om dei oppfyller skoleplikta.
• Kommunen/fylkeskommunen har også ansvar for å følgje opp elevar
som ikkje møter på skolen.
• Kommunen/ fylkeskommunen sitt forsvarlege system etter § 13-10
må vere eigna til å vurdere om lovkrava også på dette området blir
følgt.
17
Nærskoleretten
Alle elevar har rett til å gå på den nærmaste skolen –
nærskoleprinsippet
Gjeld også for elevar med spesialundervisning
Gjeld også for barn/unge i barnevernsinstitusjon
Opplæringslova er ikkje til hinder for at ein elev i særlege tilfelle
får tilbod om opplæring ein annan stad
Må då vere gjort ei forsvarleg vurdering
Foreldre/elev må ikkje vere utsett for utilbørleg press
Kommunen si avgjerd om kva skole eleven skal gå på er eit
enkeltvedtak etter fvl § 2
18
Overflytting til ein annan skole
• Når omsynet til dei andre elevane tilseier det , kan ein elev i
særlege tilfelle flyttast til ein annan skole
• Bestemminga i § 8-1 tredje ledd kan berre brukast i heilt
spesielle unntakstilfelle, der åtferda til enkelteleven i alvorleg
grad går ut over dei andre elevane. Andre tiltak skal vere prøvd –
ikkje berre vurdert
19
§ 8-2
(kursivtekst endra i 01.08.09)
”I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal
ivareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane
delast i andre grupper etter behov. Elevane kan delast i grupper etter behov.
Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller
etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn
det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg.
Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar
(kontaktlærarar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og
sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei
elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen.”
20
§ 8-2 Organisering av elevane i klassar eller
basisgrupper
Grunngjevinga for regelen er å sikre at opplæringa er ein møteplass for alle
uavhengig av bakgrunn og føresetnader.
Å ta ein enkelt elev ut av basisgruppa/klassen er i strid mot hovudregelen
Å ta enkeltelevar ut er ikkje ein del av handlingsrommet skolen/læraren har
etter § 8-2. For at enkeltelevar skal kunne takast ut må skolen ha eit særskilt
rettsleg grunnlag.
- enkeltvedtak om spesialundervisning der slik organisering er fastsett
- enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
21
Bruk av alternative opplæringsarenaer
Rundskriv 3/2010 Bruk av alternative opplæringsarenaer
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-3-2010-Bruk-avalternative-opplaringsarenaer-i-grunnskolen/
Kva avgjerande for slik opplæring:
• Omsynet til eleven – ikkje til skolen/kommunen
• Må gå fram av og grunngjevast i sakkunnig vurdering
• Må gå fram av enkeltvedtaket
• Eleven har framleis alle rettar
• Kommunen alle plikter - krav til kvalitetssikring, tilsyn og dialog med den
alternative opplæringsarenaen
22
23
Viktige vurderingar for PPT
• Gir dette eleven eit opplæringstilbod som er forsvarleg?
• Kva kompetansemål skal ivaretakast ved slik opplæring?
• Er dette tiltaket eigna til at eleven når sine opplæringsmål?
• Har personene som er ansvarlege for opplæringa den lovpålagte
kompetansen?
24
Inntak til vidaregåande opplæring av søkjarar med
rett til spesialundervisning (brev av 04.01.2011)
http://www.udir.no/Upload/vitnemal/VGO/5/Brev_inntak_vgo_iop_040111.p
df
Alle søkjarar med rett har rett til inntak på eit av dei 12 utdanningsprogramma
Gjeld også søkjarar med rett til spesialundervisning – rett til eitt av tre
prioriterte utdanningsprogram
Søknadsfrist for inntak på grunn av særskild tilrettelegging er 1. februar, elles
er søknadsfristen 1. mars.
Når søkjaren er tatt inn til eit utdanningsprogram på Vg1 har han/ho rett til
det årstimetalet som gjeld for det aktuelle utdanningsprogrammet.
25
26
Inntak til særskilt prioritert
utdanningsprogram
Vilkår for inntak er at:
Søkjaren har rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1
første ledd og rett til spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1
Søkjaren må ha behov for spesialundervisning på grunn av ein eller fleire
nærmare bestemte vanskar, jf forskrifta § 6-20 første ledd bokstav a – e
Søkjaren må ha vald utdanningsprogram på grunnlag av og i samsvar med
den sakkunnige vurderinga.
27
Inntak til særskilt prioritert
utdanningsprogram
Sakkunnig vurdering etter forskrifta §6-19 har andre innhaldskrav enn ei
sakkunnig vurdering etter opplæringslova §5-3.
Det må gå fram av den sakkunnige vurderinga kva utdanningsprogram på
Vg1 søkjaren kan meistre.
Det er eit fylkeskommunalt ansvar å sjå til at krava til innhald i §6-19 er
oppfylt - at saka er tilstrekkjeleg opplyst jf. fvl §17
28
Inntak til vidaregåande opplæring
for elevar med rett til spesialundervisning
Det skal fattast to vedtak ved inntak til vidaregåande
opplæring.
1) Eit vedtak for inntak til skole og utdanningsprogram:
Fylkesmannen er ikkje klageinstans for kva utdanningsprogram
eller kva for skole søkjar skal takast inn på
29
Inntak til videregående opplæring
for elever med rett til spesialundervisning
2) Eit vedtak om spesialundervisning:
A) Tidsavgrensa enkeltvedtak om spesialundervisning i samband med
inntak
Den kommunale sakkunnige vurderinga kan leggjast til grunn
Same krav til opplysningar om innhald, omfang, organisering og
kompetanse
B) Enkeltvedtak om spesialundervisning i vgs
Skal utarbeidast av fylkekommunal PP-teneste
Skal utarbeidast så raskt som muleg etter inntak og innanfor ramma
av kva som vert rekna som forsvarleg saksbehandlingstid
Fylkesmannen er klageinstans
30
Rett til eit 4. og/eller 5. år
Vilkåra for utvida rett er at:
• eleven har rett til spesialundervisning og at det ligg føre ei
sakkunnig vurdering av eleven sin særlege behov for opplæring
utover tre år, jf. opplæringslova kapittel 5
• eleven har behov for meir tid i vidaregåande opplæring
• kravet er at eleven må ha utbytte av meir vidaregåande opplæring.
• retten gjeld heiltidsopplæring i inntil to år ekstra.
31
Rett til eit 4. og/eller 5. år
• Ved behandling av søknad om utvida rett er det PP-tenesta i
fylkeskommunen som er sakkunnig instans, og det er fylkeskommunen som
skal fatte vedtak, jf. opplæringslova §3-1.
• Eit eventuelt avslag kan ikkje grunngjevast med at funksjonsnivået er for
lågt, men må eventuelt basere seg på at eleven ikkje vil ha utbyte av vidare
opplæring
•Eit eventuelt avslag på søknad om eit fjerde og/eller femte år er eit
enkeltvedtak som kan påklagast til Fylkesmannen.
32
Om bruk av makt og tvang i opplæringa
Rettskjelder:
Opplæringslova med førearbeid
Straffelova §§ 47, 48
33
Opplæringslova
Forarbeida til lova (OT.prp nr 46 1997/98)
•Ikkje heimel for bruk av makt og tvang – korkje overfor ”vanlege”
elevar eller overfor psykisk utviklingshemma
•Lova skal ikkje innehalde særreglar for bruk av fysisk makt,
ransaking eller liknande.
•Anna lovverk som omhandlar makt og tvang:
•sosialtjenesteloven kap 6A (01.01.99- 31.12.04)
•sosialtjenesteloven kap 4A (01.01.05- 31.012.11)
•helse- og omsorgstjenesteloven kap 9 (01.01.12-)
34
Definisjon på tvang
( kap 4A-2)
•” Som bruk av tvang eller makt etter reglene i dette
kapitlet regnes tiltak som tjenestemottakeren motsetter seg
eller tiltak som er så inngripende at de uansett motstand
må regnes som bruk av tvang eller makt. Bruk av
inngripende varslingssystemer med tekniske innretninger
skal alltid regnes som bruk av tvang eller makt etter
reglene i dette kapitlet. Alminnelige oppfordringer og
ledelse med hånden eller andre fysiske påvirkninger av
liknende art anses ikke som bruk av tvang eller makt.”
35
Krenking..
Helse- og omsorgstjenesteloven presiserer at ingen skal behandlast på
ein nedverdigande eller krenkjande måte, jf. § 9-1 tredje ledd
Opplæringslova kap 9a
§ 9a-1: ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit
godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”
§ 9a-3 tredje ledd: ”Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som
vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som
mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg
behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen
ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast
etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.”
36
Straffelova
§§ 47 og 48 – nødrett og nødverge / Dom i ”Turidsaka”
Tvang berre for å avverge eller stanse farleg åtferd
Tvangsbruken skal avgrensast til det minimum som er
naudsynt i den aktuelle situasjonen
Den mest lempelege metoden skal nyttast
37
Straffelova
Tvangen skal avbrytast så snart den akutte faren er over
Rimeleg forhold mellom grad av fare og inngrep
Ikkje heimel i straffelova for systematisk bruk av tvang
med åtferdsendring som føremål
38
Korleis handtere utfordrande
situasjonar/nødvergesituasjonar
Ta inn som punkt i ordensreglementet, jf. oppll. § 2-9 eksempelvis:
”Når det i heilt spesielle akutte situasjonar er fare for at ein elev kan
skade seg sjølv eller andre, vil det vere nødvendig å stanse eleven,
eventuelt skilje eleven frå resten av gruppa og plassere eleven i eit
eige rom for ein kortare periode. Eleven skal då ha tilsyn av to
vaksne. Når eit slikt tiltak blir sett i verk, skal ein straks melde frå til
rektor, skolelegen og til foreldra. Rektor må føre opplysningar om
slike tiltak og om årsaka til dei i elevmappa.” jf. tidligare forskrift til
grunnskolelova, § 2-2.7:
39
Fosterbarn
• Fosterforeldre kan ikkje ivareta partsrettane uavhengig
av barnevernstenesta/ foreldra, men kan for eksempel
• melde frå til PPT om vanskar/ behov
• gi innspel i.f.t. utforminga av tilbodet
• samarbeide med skole og PPT om oppfølginga og evalueringa
av spesialundervisninga, saman med barnevernstenesta/
foreldra
40
Fosterforeldre
Utøver omsorg på vegne av barnevernstenesta eller foreldra og må
avklare sin mynde ved uvisse – barnehage/ skole må krevje nødvendig
informasjon
Er kontaktperson for skolen, skriv meldingar, har foreldresamtalar,
søkjer eventuelt om fri, gir samtykkje til utflukter o.l.
Samarbeid med hjelpeinstansar som PPT ved behov
Kan ikkje åleine ivareta barnet sine partsrettar i.f.t.
spesialundervisning, retten til eit godt psykososialt skolemiljø osv.
Barnevernstenesta har ansvar.
41
Barnet sjølv
Auka grad av medbestemming – bl. § 31
”Når barnet er fylt 7 år, skal det få seie si meining før det vert
teke avgjerd om personlege tilhøve for barnet, mellom anna i sak om
kven av foreldra det skal bu hos. Når barnet er fylt 12 år skal det
leggjast stor vekt på kva barnet meiner. ”
Sjølbestemming i utdanningsspørsmål frå fylte 15 år –
bl.§32
Målform, linje, v.g.s., samtykje til PPT- utgreiing/
spesialundervisning, fritak av religiøse grunnar
Føresette har framleis ei viktig rolle og har rett til informasjon
42
4 viktige dokument knytt til
forvaltningsarbeidet - kap 5
• Sakkunnig vurdering
• Enkeltvedtak
• IOP
• Halvårsrapport
Eit forsvarlig system for å kunne vurdere og følgje opp
spesialundervisninga føreset at desse dokumenta blir sett i samanheng,
og at dei blir vurdert opp mot gjeldande lov og regelverk.
43
PP-tenesta si sjølvstendige stilling
•PP-tenesta høyrer inn under den allmenne organisasjonsog instruksjonskompetansen til kommunen.
•Kommunen kan likevel ikkje instruere PP-tenesta om kva
som skal vere konklusjonen i dei sakkunnige
vurderingane.
•PP-tenesta skal vere fagleg uavhengig, f. eks. knytt til
tilrådinga om omfang.
44
Krav til sakkunnig vurdering:
Vurderingstemaet for den sakkunnige vurderinga, oppll.
§ 5-3 første ledd, siste punktum:
”Vurderinga skal vise om eleven har behov for
spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør
givast.”
•Dette vurderingstemaet må sjåast i samanheng med oppll.
§ 5-1 og vilkåra som er der.
45
Krav til sakkunnig vurdering:
Den sakkunnige vurderinga har to hovudelement:
•Utgreiing av eleven sine læreføresetnader og utbyte av
det ordinære opplæringstilbodet
•Tilråding om kva slags opplæring som vil gi eleven eit
forsvarleg opplæringstilbod
46
Krav til sakkunnig vurdering:
•Tilrådinga skal omtale både innhald, organisering, omfang og behov
for kompetanse på ein måte som gir eit godt og tydeleg grunnlag for å
fatte enkeltvedtak.
•Omfang skal PPT oppgi i timar, og U-dir tilrår årstimar, jf, den nye
rettleiaren.
•Tilrådinga må vere så konkret og klar at føresette ikkje treng å vere i
tvil om kva slags tilbod den sakkunnige instans meiner barnet deira
bør få.
47
Krav til sakkunnig vurdering:
•Den sakkunnige vurderinga må vere så utfyllande at skolen enkelt
kan sjå dei faglege vurderingane som ligg til grunn, og bruke den som
grunnlag for sitt enkeltvedtak.
•Dersom skolen fattar eit enkeltvedtak på grunnlag av ein mangelfull
sakkunnig vurdering, vil skolen ikkje ha opplyst saka godt nok
(forvaltningsloven § 17), og vedtaket kan vere ugyldig.
48
Krav til sakkunnig vurdering:
•Dersom det i den sakkunnige vurderinga vert konkludert med at
eleven ikkje har rett på spesialundervisning, skal det også fattast
enkeltvedtak om dette.
•Grunngjeving: foreldre/føresette har også klagerett dersom det vert
konkludert med at eleven ikkje har rett på spesialundervisning.
•Klagesaker viser ofte at PPT ikkje i tilstrekkeleg grad formulerer seg
slik at dei sansynleggjer at eleven ikkje lenger har behov for og
dermed rett til spesialundervisning
49
Sakkunnig vurdering
•Dei sakkunnige er i opplæringsloven ikkje gitt mynde til å fatte
enkeltvedtak, og den sakkunnige vurderinga er dermed rådgivande.
•Kommunen har likevel ei særskilt plikt til å grunngjeving dersom
vedtaket ikkje er i samsvar med den sakkunnige vurderinga, jf. oppl.
§ 5-3.
50
Assistent – miljøarbeidar?
•Kva kan assistent brukast til?
tilsyn med eleven, gjennomføring av opplæringa, praktiske
gjeremål etc.
•Samarbeidsmøte og rettleiing av pedagog
Rettleiing og samarbeidsmøte er ein føresetnad for bruk av
assistent
Skal ikkje takast av elevens tid
Skolen har plikt til å sikre at det vert sett av tid og ressursar til
dette for både pedagogen og assistenten/miljøarbeidaren
Dersom det ikkje vert sett av tid til dette, vil ikkje bruk av
assistent vere forsvarleg
51
Ny § 10-11
Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling og som skal
hjelpe til i opplæringa
Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling etter § 10-1 eller
§ 10-6 kan hjelpe til i opplæringa dersom dei får nødvendig
rettleiing. Slik hjelp må berre skje på ein slik måte og i slikt omfang at
eleven får forsvarleg utbytte av opplæringa. Personale som ikkje er
tilsett i undervisningsstilling skal ikkje ha ansvaret for opplæringa
52
Sakkunnige vurderingar
Utfordringar sett i klagesaker og tilsynssaker
• Mangelfulle/ uklare beskrivingar av realistiske opplæringsmål
• Mangelfull informasjon om eventuelle avvik frå kompetansemål
• Manglande/uklare omfangsbeskrivingar
• Seier ikkje noko om behovet for kompetanse
(pedagog/assistent)
53
Krav til enkeltvedtaket
• Vedtak om spesialundervisning er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova og
må følgje reglane for denne type vedtak.
•Enkeltvedtaket skal byggje på ei aktuell sakkunnig vurdering
• Vedtaket må seie noko om:
• innhaldet – fag
• organisering – einetimar, grupper, klasse
• omfang – årstimar
• kompetanse – pedagog- assistent
• Avvik frå det ordinære opplæringstilbodet må gå fram av enkeltvedtaket.
54
Tildelt ressurs og faktisk ressursbruk
• Eit enkeltvedtak er juridisk bindande
• Det er uakseptabelt at eleven ikkje får ressursen han/ho er tildelt
i enkeltvedtaket
• Det kan klagast dersom opplæringa ikkje er i samsvar med
enkeltvedtaket
55
Endring i behov i løpet av skoleåret?
Dersom det er behov for å endre opplæringa når det gjeld:
•
•
•
•
Fag
Organisering
Omfang
Kompetanse
må nytt enkeltvedtak fattast på bakgrunn av:
• enten same sakkunnige vurdering
(grunngi for endringa)
• eller ny sakkunnig vurdering
Slik endring i behov bør gå fram av halvårsrapporten, og endringa må visast i
IOP-en
56
Klageadgang
I følgje opplæringslova § 15-2 kan vedtak om
spesialundervisning påklagast til departementet
( delegert til Fylkesmannen)
Klageadgangen gjeld spørsmålet om ein elev:
•
•
•
har rett til spesialundervisning
om spesialundervisningsopplegget er adekvat ut frå
situasjonen
skolens mangelfulle oppfylling av enkeltvedtaket
57
IOP
Mål for opplæringa
Knytt til enkeltvedtaket
Ikkje bare knytt til LK06, knytt til alle sider av opplæringa
Skal seie noko om den kompetansen det er forventa at eleven skal
nå i det aktuell faget
Spesifikasjonsgraden vil variere frå elev til elev
Innhaldet i opplæringa
Må utformast på grunnlag av måla
Kva eleven skal arbeide med, områder og arbeidsmåtar
Korleis opplæringa skal gjennomførast
Organisering
Bruk av tid, personalressursar, læremidler, utstyr
58
Halvårsrapport
• Korleis har eleven si opplæring vore – kva har vore bra og mindre
bra i opplæringa?
• Korleis har eleven si utvikling vore samanlikna med måla i IOP-en?
• Er dei oppsette måla fortsatt relevante eller er det behov for å justere
dei?
• Korleis bør det vidare arbeidet leggjast opp? Bør det gjerast
justeringar?
59
Utfordringar i IOP - halvårsrapport
IOP
Mangelfulle beskrivingar av opplæringsmål – lite
konkrete/målbare
Ikkje samsvar med sakkunnig vurdering og enkeltvedtaket når det
gjeld fag og omfang
HALVÅRSRAPPORT
Beskriving av kva som er gjort – ulike tiltak
Lite/mangelfull beskriving av måloppnåing
60
Opplæringsloven m/forskrift
http://www.lovdata.no/cgiwift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19980717061.html&emne=OPPLÆRINGSLOV*&&
Kunnskapsløftet
•Prinsipp og retningslinjer
•Læreplaner for fag
http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/
61
Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - Veileder til
opplæringsloven
http://www.udir.no/Regelverk/artikler_regelverk/Spesialundervisning/
Rundskriv Udir-1-2012 Kunnskapsløftet
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2012/Udir-1-2012Kunnskapsloftet---fag--og-timefordeling-og-tilbudsstruktur/
62
63

similar documents