Tosprogede_elever_og_faglige_tekster

Report
TOSPROGEDE ELEVER
og faglige tekster
Tosprogede elever
– eksempler på udfordringer

Faglæreren bliver også (fag-)sproglærer:
 Sproget
i spil: det kommunikative aspekt – kreativitet i
relation til e-learning (et tveægget sværd)
 Bevidsthed om fagsprogets særlige kendetegn (det
faglige register): Herunder fagsproget og det
førfaglige sprog, sprogets funktion i faget.
Faglige registre
”Til ethvert fag knytter der sig bestemte måder at
bruge sproget på eller bestemte sproglige registre.
Et register er en slags sprogligt mønster. Halliday
beskriver det som ”en klynge af forbundne træk,
der har mere-end-tilfældig tendens til at optræde
sammen (…)”.”
(Helle Pia Laursen, 2003)
Eksempel på (taksonomien i) det
naturfaglige register
(Fysik): ”Alle grundstoffer og dermed alt stof er
opbygget af atomer. Atomerne er sammensat af tre
forskellige slags partikler: protoner, neutroner og
elektroner. Protoner og neutroner danner tilsammen
en kerne. Udenfor kernen findes elektronerne”.
(Gjøe m.fl. 1996).

Evt. suppleret med en grafisk eksplicitering.
Ordforråd


Undersøgelser viser markante forskelle i tosprogede
og modersmålstalende elevers (førfaglige)
ordforråd, læseforståelse og strategier.
Især problemer med det akademiske sprog
(analysere, syntetisere og vurdere) i modsætning
basal sprogbeherskelse (udtale, syntaks og ’konkret’
ordforråd).
Fagsproget
- og det førfaglige ordforråd




Faglige begreber – forklares (automatisk) i bøger og af læreren.
Det førfaglige ordforråd: særlige ord og udtryk, som går igen i 1-3 fag og
som ikke er decideret faglige.
En undersøgelse af fagtekster i fagene fysik, historie og geografi viste, at
50 % af ikke-fagordene var fagspecifikke (forekom kun i ét fag). Resten af
ikke-fagordene forekom kun i et eller to andre fag. Det er sandsynligvis
årsagen til, at elever med et andet modersmål opfatter lærebogstekster
som vanskelige – deres ordforråd er ikke tilstrækkeligt varieret
(Hvenekilde).
Eksempler:

Verber: illustrere, eksemplificere, fastslå, referere, skildre


+ nominaliseringer: illustration, illustrering, eksemplificering, skildring (jf.
informationstæthed)
Idiomatiske udtryk og metaforer: ’Det splittede verdensbillede bryder sammen’,
’Totalitære systemer spillede en dominerende rolle’, ’… samfundstyper har
spillet fallit’.
Førfagligt ordforråd i miniundersøgelse, hf dansk:





Skildrer (1/5, 7/9)
Refererer (2/5, 8/9)
Koncept (1/5, 7/9)
(dansk som andetsprog, dansk som modersmål)
Tosprogede kursister forstod generelt færre ord,
faglige såvel som førfaglige og havde markant
sværere ved at identificere fagord (eks.
udødeliggjort)
Førfagligt ordforråd i mini-undersøgelse,
hf dansk 2010

Skildrer (1/5, 7/9)
Refererer (2/5, 8/9)
Koncept (1/5, 7/9)
(dansk som andetsprog,
dansk som modersmål)
Tosprogede kursister
forstod generelt færre
ord, faglige såvel som
førfaglige og havde
markant sværere ved at
identificere fagord (eks.
udødeliggjort)

Læst tekst →




Det naturfaglige register 1:
processer, taksonomier og sproglig fortætning

Basiskemi C: Titreranalyse:
”Den titrering, vi har beskæftiget os med, kaldes
kolorimetrisk fældningstitrering. Titreringsreaktionen
er nemlig en fældningsreaktion, og betegnelsen
kolorimetrisk hentyder til, at man ser
ækvivalenspunktet ved et farveskifte.”
(Helge Mygind m.fl.)
Det naturfaglige register 2:
forklaringer, processer (hændelsesforløb)

Forklaringer: ofte knyttet til processer –
hændelsesforløb, fx (biologi):
”Selv om der visse steder i havet er rigelig lysenergi til
at sikre en høj primærproduktion, finder den ikke altid
sted. De åbne oceaner er produktionsmæssige ørkener,
fordi de livsvigtige næringsstoffer hele tiden synker ud
af overfladevandet som dødt organisk materiale.
Undervejs mod bunden bliver det nedbrudt af
bakterier og mikroskopiske svampe. Denne proces, der
kaldes mineralisering (…).” (Hansen m.fl. 1995).
Teksteksempler
Matematik: Mat B
Dansk: Litteraturens veje
Afledet funktion
•
•
•
•
•
•
Navneord: betegnelsen, funktionen, differentialkvotienten,
sammenhængen, tangenthældninger, tangenthældningsfunktionen
Udsagnsord: (forladt), erstattet, anskueliggøre
Adverbialet: ovenfor
Formidling af lovmæssigheder, systematisering
Absolut og objektivt sprog, bl.a. kendetegnet ved et afpersonaliseret
subjekt (som signalerer autoritet) – kommer til udtryk ved fx udbredt
anvendelse af passivkonstruktioner og en abstrakt brug af
pronominer i 1. person (vi, vores, os):
Ekstra eksempel: ”Fordoblingskonstanten kan aflæses grafisk. Vi
vælger en y-værdi på y-aksen og finder den tilsvarende x-værdi.
Så finder vi den dobbelte y-værdi (…).” (Beck m.fl. 2001).
En litterær revolution





Faste vendinger: fx ‘ude af trit’
Navneord: moderniseringer, forestillinger, nybrud, lilleverden,
morskab, idealerne, tornerosesøvn, nederlaget
Metaforer (billedlige udtryk, hvor man låner ord fra andre
betydningsområder): ‘den litterære scene’, ‘de
nationalromantiske for
Udsagnsord: hersker, taget del (deltage), dominerer, refererer
Genre: Berettende – genfortælle mhp. at informere eller
underholde – formidling eller kunst?
Litteratur
Bjerre, Malene og Uffe Ladegaard (2007): Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Dansklærerforeningens Forlag.
Ebbensgaard, Aase Bitsch, Murning, Susanne, Simonsen, Birgitte og Ulriksen, Lars (2007): Fra gymnasiefremmed til student,
Gymnasieskolen, Nr. 16.
Færch, Claus og Kasper, Gabriele (1983): Plans and strategies in foreign language communication, in: Strategies in
Interlanguage Communication. Longman
Gimbel, Jørgen (1995): Bakker og udale, in: Sprogforum – tidsskrift for sprog og kulturpædagogik, nr. 3
Gimbel, Jørgen (2001): Tosprogede elevers ordforråd – at kunne og turde gætte hensigtsmæssigt, in: Ufe Tema 2001.
Golden, Anne (2005): Minoritetselever og ordforrådet i lærebøker, in: Språket och kunskapen – att läre på sitt andra språk i
skola och högskola. Rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg. Instituttet för svenska som
andraspråk. Göteborg Universitet.
Hansen, Kasper Lezuik (2006): Kognitive metaforer. Dansklærerforeningens Forlag.
Henriksen, Birgit (2004): Ordforråd og ordforrådsindlæring, in: Holmen, Anne og Lund, Karen (red.): Studier i dansk som
andetsprog. Alfabeta.
Holm, Lars og Laursen, Helle Pia (2010): Dansk som andetsprog. Pædagogiske og didaktiske perspektiver.
Dansklærerforeningens Forlag.
Laursen, Helle Pia (2003): Dansk som andetsprog i fagene. Københavns kommune – CVU København & Nordsjælland.
Laursen, Helle Pia (2005): Dansk som andetsprog i relation til danskfaget. Københavns kommune – CVU København &
Nordsjælland.
Laursen, Helle Pia (2004): Den sproglige dimension i naturfagsundervisningen – fokus på den flersprogede klasserum.
Københavns kommune – CVU København & Nordsjælland.
Laursen, Helle Pia (2001): Magt over sproget – om sproglig bevidsthed i andetsprogstilegnelse. Akademisk Forlag.
Lund, Karen og Risager, Karen (2001): Dansk i midten, in: Sprogforum, nr. 19.
Lund, Karen (2004): Sprog, tilegnelse og kommunikativ undervisning, in: Holmen, Anne og Lund, Karen (red.): Studier i dansk
som andetsprog. Alfabeta.
Rubin, Joan (1975): ”What the good language learner can teach us”. TESOL - Teachers of English to Speakers of Other
Languages.
Thyrsted, Trine (2003): Læsning uden sproglig fortrolighed er svært, in: Besyv, nr. 12. Dansk Magisterforening.

similar documents