Last ned powerpointpresentasjonen ved å trykke

Report
Politisk streik den 28.januar 2014.
Forsvar arbeidsmiljøloven!!
Bakgrunnen for den politiske streiken.
o
o
o
o
o
Regjeringen har kommet med følgende forslag til endringer i
arbeidsmiljøloven:
Midlertidige stillinger blir vanligere.
Mer pålagt overtid – uten overtidsbetaling.
Større press på søndagsarbeid.
Kollektiv søkmålsrett forsvinner
Økte strafferammer
Det vil i følgende gis en utdypende forklaring på disse
endringsforslagene.
SIDE 2
Midlertidige ansettelser blir vanligere
-
-
-
I arbeidsmiljøloven i dag fremgår det at arbeidstaker skal
ansettes fast, det er også adgang til å ansette midlertidig, men
under fastsatte vilkår jf. §14-9 i arbeidsmiljøloven.
Dette sikrer at hovedregelen er fast ansettelse i en bedrift, - og
unntaket blir midlertidige ansatte. Faste ansettelser skaper
trygghet og forutsigbarhet i arbeidslivet for oss alle.
Regjeringen har i sitt endringsforslag til dette punktet foreslått
følgende:
Adgang til midlertidig ansettelse i 9 eller 12 måneder uten vilkår
slik det er i dag.
SIDE 3
Midlertidige ansettelser blir vanligere - konsekvenser
-
Konsekvenser ved dette forslaget er følgende:
-
Alle nyansettelser kan være midlertidige i 9/12 måneder.
-
Normen for faste ansettelser forsvinner, midlertidige ansettelser
blir normalordningen.
-
Hver fjerde arbeidstaker i virksomheten kan bli en midlertidig
ansatt da forslaget innebærer en økning med midlertidig ansatte
på 15%
SIDE 4
-
Midlertidige ansatte blir mer vanligere - konsekvenser
-
Midlertidige ansettelser vil ikke gi den samme tryggheten
omkring personlig økonomi og muligheten til å planlegge
karriere og privatliv som faste ansettelser fører med seg f.eks
låneopptak i bank.
- Økt bruk av midlertidige ansettelser øker også bruken av innleid
arbeidskraft.
-
Organisasjonsgraden går ned, - og tariffavtalene blir satt under
press.
Forslaget er i prinsippet et frislepp av løsarbeid – mer makt til
arbeidsgiver.
SIDE 5
Midlertidige ansettelser blir mer vanlige
Oppsumert:
- Regjeringen vil fjerne normen for faste ansettelser, for at
arbeidsgiver skal få økt fleksibilitet igjennom midlertidige
ansettelser. Dette vil skape et løsarbeidersamfunn hvor din
trygghet i arbeidslivet er satt i spill.
SIDE 6
Mer pålagt overtid – uten overtidsbetaling
-
-
-
Regjeringen har foreslått at grensene for pålagt overtid skal øke
fra 10 til 12 timer per uke og fra 25 til 30 timer per måned, selv
når det ikke foreligger en lokal avtale.
De totale rammene for overtid per år endres ikke. Det medfører
at du som arbeidstaker kan pålegges mer overtid i én periode,
men mindre i en annen.
Du kan ikke selv bestemme når du skal jobbe mye overtid og
når du skal jobbe lite.
Det gir liten frihet og fleksibilitet for deg som arbeidstaker.
Samtidig utvides adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning
av arbeidstid.
SIDE 7
Mer pålagt overtid – uten overtidsbetaling
-
Det gjør at det blir billigere for sjefen å pålegge deg overtid, og
at du får mindre penger i lønningsposen.
SIDE 8
Kollektiv søksmålsrett – forsvinner
-
I 2013 ved innføringen av Virkarbyrådirektivet så fikk
fagforeningene en kollektiv søksmålsrett jf. arbeidsmiljøloven
§17- 1 (5).
-
Denne kollektive søksmålsretten gir fagforeningene anledning til
reise søksmål for å etterprøve lovligheten av innleie fra
bemanningsforetak.
-
Den kollektive søksmålsretten var et viktig tiltak for å sikre at
likebehandling av lønns, - og arbeidsvilkår for de innleide ble
overholdt.
SIDE 9
Kollektiv søksmålsrett – forsvinner.
-
-
Regjeringen har fremmet forslag om at denne lovbestemmelsen
som bare har vært i virke i 1 år skal fjernes.
Dette medfører at dersom den enkelte innleide arbeidstaker er
av den oppfatning at han ikke får de samme lønnsytelsene som
hos innleiebedriften, så må den arbeidstakeren varsle søksmål
selv.
I innleie bransjen så er det meget få som våger dette, så i
praksis vil virksomhetene få en økt maktinnflytelse over de
innleide arbeidstakerne.
SIDE 10
Større press på søndagsarbeid.
-
-
-
I dag er det forbudt med søndagsarbeid med mindre arbeidets
art gjør det nødvendig jf. arbeidsmiljøloven §10-10.
Regjeringen har foreslått å snu på formuleringen, slik at det skal
være tillatt med søndagsarbeid når arbeidets art gjør det
nødvendig.
Det kan høres ut som en bitteliten endring, men det betyr at
enhver tvil om lovligheten av søndagsarbeid vil gå i
arbeidsgiverens favør.
Regjeringen har også foreslått at man skal kunne jobbe fem
søn- og helligdager på rad. I dag er regelen to søndager, og at
man må ha fri den tredje.
SIDE 11
Større press på søndagsarbeid
-
Samlet betyr dette et økt press for å jobbe søndager. I yrker der
søndagsarbeid ikke har vært vanlig kan de ansatte bli presset til
å jobbe søndagene også.
-
I yrker der man allerede jobber søndager kan de ansatte bli
presset til å jobbe flere søndager på rad. Det betyr mindre fritid
på de dagene da de fleste andre har fri.
SIDE 12
Oppsummert.
-
Det er disse endringene i arbeidsmiljøloven som YS, LO og
Unio har gått imot, - og det er derfor vi nå gjennomfører en
politisk streik!
- Forslagene til regjeringen vil medføre at vi mister tryggheten i
arbeidshverdagen, og dermed føre oss til et løsarbeidersamfunn
hvor arbeidsgiver er i besittelse av all makt.
Så oppfordingen er: FORSVAR ARBEIDSMIØJØLOVEN OG
MELD DEG INN I EN FAGFORENING!
SIDE 13

similar documents