Undervisningskompetanse, krav ved tilsetting og opprykk

Report
Undervisningskompetanse
- krav ved tilsetting og opprykk
- oppfølging og kvalitetssikring
Strategisk utdanningsutvalg 30.9.2014
Odd Arne Paulsen
personal- og organisasjonsdirektør
UiT Norges arktiske universitet
Agenda
•
•
•
Kvalitetssikring ved ansettelser og oppfølging av ansatte i
undervisningsstillinger
Hvordan skal en betenkning se ut? Hva er dagens prosedyrer, og hva er
handlingsrommet til fakultetene?
Egne rutiner ved fakultetene?
Ordning for tilsettinger ved UiT
Utgangspunkt
•
•
•
•
•
•
Lov om statens tjenestemenn med forskrift (tjml)
Universitets- og høyskoleloven (uhl)
Forvaltningsloven (fvl)
Personalreglementer for UiT
Utfyllende bestemmelser for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger
Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som stipendiat, postdok og
vit. assistent
•
Universitetsstyret har fastsatt personalreglementer for tjenestemenn i
undervisnings- og forskerstillinger, og for tekniske og administrative stillinger
(styresak 05-09)
Personalreglementene er stadfestet av Kunnskapsdepartementet og
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (jf tjml § 23, nr 1 og
Hovedavtalen i staten § 13, nr 2e)
Universitetsstyret har fastsatt utfyllende bestemmelser (styresak 25-11 og
26-11)
•
•
Ordning for tilsettinger ved UiT (2)
Noen hovedtrekk
•
Undervisnings-, forsker- og utdanningsstillinger
– Instituttstyrene innstiller. Ved institutter som ikke har et styre innstiller
instituttleder, eventuelt et innstillingsutvalg etter universitetsstyrets
bestemmelse
– Fakultetsstyrene tilsetter, eventuelt et tilsettingsutvalg etter
universitetsstyrets bestemmelse
– Kvalifikasjonskrav for ulike typer stillinger er fastsatt i Forskrift om
ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og i UiTs
Utfyllende bestemmelser
– Vurdering av søkerne skjer på grunnlag av fastsatt betenkning for
stillingen, og bedømmelse fra sakkyndig komité
– Midlertidige eksternt finansierte stillinger: Dekan kan tilsette uten
kunngjøring (jf Tjml forskrift § 2 nr 4 og styresak 167-98)
Ordning for tilsettinger ved UiT (3)
•
Tekniske og administrative stillinger, inkludert lederstillinger
– Nærmeste tjenestemyndighet (leder) innstiller, med bistand av en
rådgivende komité
– Egne innstillingsutvalg ved tilsetting av dekaner og instituttledere
– Fakultetsstyret tilsetter instituttleder
– Fem tilsettingsråd tilsetter øvrige tjenestemenn
Ordning for tilsettinger ved UiT (4)
Generelt
• Krav om kunngjøring av ledige stillinger
• Hovedregel er fast tilsetting, midlertidig tilsetting må ha hjemmel
• Krav til søknaden, behandling av søkerne, innstillingen, og til
sammensetning av, og saksbehandling i tilsettingsorganet
• Kvalifikasjonsprinsippet – velge den best kvalifiserte søkeren
• Ivareta hensyn til likebehandling av søkerne
• Tilsetting for inntil 12 måneder: trenger ikke ordinær kunngjøring (6
mnd), vurdering og innstilling
• Åremålstilsetting av universitetsdirektør, dekaner, instituttledere,
stipendiater, postdoktorer, og undervisnings- og forskerstillinger med
krav til skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse
• Klagebehandling etter forvaltningslovens bestemmelser
Forskrift om ansettelse og opprykk
•
Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
– http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09129?q=ansettelse+og+opprykk
– Hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-3
– Kriterier for ansettelse
• kompetansekrav for stilling som professor, dosent, førsteamanuensis, førstelektor,
høyskolelærer
• generelle kriterier: ved tilsetting kan det stilles mer spesifikke krav
– Framgangsmåte og kriterier for opprykk
• fra førsteamanuensis til professor, fra førstelektor til dosent
• til førsteamanuensis og førstelektor, til høyskolelektor
•
•
Fra 2010 har hver institusjon fått ansvar for kompetansevurderinger ved
søknader fra egne ansatte om opprykk til professor (§ 2.1). Ved UiT har
er det fakultetene som tildeler kompetanseopprykk
Ved ansettelse kan det stilles krav om at den som blir ansatt må
gjennomgå en bestemt opplæring innen en fastsatt frist
Hvilke krav gjelder?
Forskriften: generelle kompetansekrav ved tilsetting og opprykk
•
Professor, § 1-2:
– (1) vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale
standarder
– eller (2) omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter
internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller
disiplinen på høyeste nivå
– og (3) dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av
utdanning eller undervisning og veiledning
•
Dosent, § 1-3:
– (1) dokumentert omfattende FoU-arbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet;
dokumentert omfattende praktisk-pedagogisk utviklingsarbeid og annen
pedagogisk virksomhet av høy kvalitet; og i tillegg høye kvalifikasjoner innen
ledelse av FoU-prosjekt, tverrfaglig samarbeid, samarbeid med nærings- og
samfunnsliv mv
– (2) pedagogisk kompetanse (som for professor)
Førsteamanuensis
•
Norsk doktorgrad på aktuelt fagområdet eller tilsvarende utenlandsk
doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad
eller
• Kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelige arbeid
av samme omfang og kvalitet
eller
• Gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på
aktuelt fagområde eller dokumenter kunstnerisk virksomhet eller
utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med særlig fordypning
som er relevant for fagområdet eller disiplinen
og
• Dokumentert relevant praktisk-pedagogiske kompetanse
Førstelektor
•
Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og
omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
eller
• Dokumentert omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid som i kvalitet og
omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
og
• Det skal legges stor vekt på spesielle kvalifikasjoner innenfor
undervisning eller annen pedagogisk virksomhet
og
• Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse
Universitetslektor
•
•
Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole.
Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller
hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
eller
• Dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av
et visst omfang
• Utdanning på høyeste nivå på kunstområdet fra Norge eller likeverdig
utdanning fra utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper
og
• Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse
Pedagogisk kompetanse
«Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av
utdanning eller undervisning og veiledning»
•
•
•
•
•
•
Hovedregel: alle som tilsettes fast skal ha dokumentert pedagogisk
kompetanse i form av universitetspedagogisk seminar, annen pedagogisk
utdanning, eller gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk mappe
Alternativt kan komiteen etter en konkret vurdering av søkerens praktiske
kompetanse som underviser, fastsette at denne må anses som likeverdig
med formell pedagogisk utdanning - slike søkere kan oppfordres til å utvikle
pedagogisk mappe innen tre år
Søkere som ikke tilfredsstiller kravene, kan tilsettes på kvalifiseringsvilkår for
tre år
Kravene gjelder ved alle tilsettinger, også ved overgang til nytt
tilsettingsforhold for allerede tilsatte ved UiT
Kravene kan fravikes ved midl. tilsetting og ved bistillinger
UiT har fastsatt retningslinjer for godkjenning av ped. basiskompetanse
Ytterligere krav
Betenkningen skal beskrive hvilke ytterligere kvalifikasjoner som er ønsket
for stillingen, for eksempel:
•
•
•
•
•
•
fagspesifikke krav
evner til å initiere og lede forskning
erfaring fra internasjonal virksomhet, formidling og popularisering
erfaring fra fagpolitisk og administrativt arbeid
språkkunnskap
personlig egnethet
Eget skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
Bedømmelseskomite / sakkyndig utvalg
•
•
•
•
Nedsettes av fakultetsstyre/tilsettingsutvalg, evt. delegert til
instituttstyre/-leder
Leder skal normalt ha tilknytning til UiT (gjelder ikke ved opprykk)
Det kan oppnevnes spesialsakkyndige (også for å vurdere søkeres
pedagogiske kvalifikasjoner)
For professor:
– minst tre personer med professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse
på søkerens fagområde
– så langt det er mulig, og på de fagområder det er naturlig, skal komiteen ha
et medlem fra et annet land
– bare et medlem kan være fra UiT
– begge kjønn skal om mulig være representert
•
For dosent:
– minst tre: et medlem med professorkompetanse på søkers fagområde, og to
medlemmer med dosentkompetanse eller tilsvarende på søkers fagområde
– (ellers som for professor)
Bedømmelseskomite forts.
•
For førsteamanuensis og førstelektor:
– minst tre: minst ett medlem må ha kompetanse ut over førstestillingsnivå. De
øvrige må ha minst førsteamanuensiskompetane ved bedømming til
førsteamanuensisstilling, og minst førstestillingskompetanse ved bedømming
til førstelektorstilling
•
For universitetslektor og høgskolelærer:
– minst to: ett medlem med minst førstestillingskompetanse, og det andre med
minst lektorkompetanse
•
Mandat
– komiteen skal foreta en vurdering av søkerens kvalifikasjoner ut fra det
skriftlige materialet den har fått fra søkeren, og betenkning for stillingen
– skal ikke si noe om egnethet, likestilling eller lignende
– gi en oversikt over og vurdering av søkernes kvalifikasjoner, også
pedagogiske kvalifikasjoner – er de tilstrekkelige? Vurdere formell
kompetanse, og/eller praktisk kompetanse som underviser
– skal normalt rangere tre søkere
– kan evt. foreslå tilsetting på kvalifiseringsvilkår, på grunnlag av utilstrekkelige
vitenskapelige og/eller pedagogiske kvalifikasjoner
Intervju, innstilling, tilsetting
•
•
•
Bedømmelsen sendes til søkeren, merknadsfrist 14 dager
Enheten setter sammen intervjukomité, og kan gjennomføre
prøveforelesning
Innstillende myndighet: instituttstyre/-leder/innstillingsutvalg
– skal vurdere om bedømmelsen er adekvat og forsvarlig, kan be om
tilleggsuttalelse fra komiteen, evt. nedsette ny komité
– kan fravike komiteens rangering hvis:
•
•
•
ikke enig i vurderingsnormen som er brukt, eller vektleggingen av ulike kvalifikasjoner, eller
legger vekt på andre kvalifikasjoner, på basis av intervju, prøveforelesning, egnethetsvurdering
– innstiller normalt tre søkere
Tilsettende myndighet: fakultetsstyre/tilsettingsutvalg
– er vurderingene adekvat og forsvarlig? Jf betenkning og vanlig praksis
– påse at avklart: kvinnelige søkere, fortrinnsrett, yrkeshemmede,
innvandrerbakgrunn, krav om bestemte typer opplæring, tilsetting på
kvalifiseringsvilkår, tilsetting i lavere stilling
– kan ikke tilsette en søker som ikke er innstilt
Forbedringsprosess tilsetting
•
•
Mål: raskere tilsettingsprosesser, enklere søknadsprosess, bredere
søkergrunnlag, bedre ivaretakelse av søkerne
Innføring av primus motor som får et spesielt ansvar for oppfølging i hele
tilsettingsløpet, fullelektronisk søknadsprosess, fjerning av dobbel
saksbehandling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bedre behovsvurdering og tidsplan
Utlysing, og registrering på EU-portalen
Tilgangsstyring i Jobbnorge (komité har tilgang)
Rollebeskrivelse – primus motor
Letekomiteens mandat og oppgaver
Sjekkliste for saksfremlegg til tilsettingsmyndighet
Mal for bedømmelse av søkere til undervisnings og forskerstillinger
Mal for intervju i vitenskapelige stillinger Vedlegg
Sjekkliste for habilitetsvurdering
Kvalitetssikring – 16 muligheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Er de behov som ligger til grunn for betenkningen godt vurdert?
Er betenkningen godt utformet?
Er det satt konkrete krav til pedagogiske kvalifikasjoner eller erfaring?
Valg av kanaler som når ut til godt kvalifiserte søkere?
Aktiv bruk av letekomiteer?
Lønns- og arbeidsvilkår som er attraktive for gode søkere?
Komiteer med fokus og kompetanse på pedagogiske kvalifikasjoner (ved
tilsetting og opprykk)?
Vurdering av bedømmelsen, be om tilleggsvurdering fra komiteen?
Aktiv bruk av intervju og prøveforelesning?
Tørre å legge vekt på andre kriterier enn det komiteen har lagt til grunn?
Har vi en effektiv prosess slik at vi ikke mister gode søkere?
God oppfølging av ansatte på kvalifiseringsvilkår?
God kompetansebygging internt for å unngå å måtte tilsette i lavere stilling?
God oppfølging av kvalitet i undervisning for (ny)ansatte?
Ledelse og merittering: de som får det til, og de som ikke får det til
RESULT sin kapasitet til å drive opplæring og støtte

similar documents