2. Anne Bjørnestad

Report
Dei gode døma 24. 03. 2011
Anne Bjørnestad, Tanks vgs
2
Dei gode døma, 24.mars 2011
Lærerens utfordring?
4



Vurderingsforskrift 2010:
Det er nytt at elevene har rett til å få delta i vurderinger som gjøres med
karakter…. Det betyr at de skal trenes i å forstå hva som forventes av dem
for å få de ulike karakterene(Vurdering i ungdomskolen og videregående
opplæring , s 7)
Alle elever helt fra 1. trinn har rett til:


Å vurdere egen kompetanse, eget arbeid og egen faglig utvikling
(Vurdering i ungdomskolen og videregående opplæring , s 3)
Vurderingsforskrift § 3-12:

Eleven …skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse
og eiga fagleg utvikling
Dei gode døma, 24.mars 2011
5


Elevene arbeider med prøvene sine også etter
prøven
Elevene lærer å vurdere egne prestasjoner
Dei gode døma, 24.mars 2011
6

Retter prøvene

Oppretter en mappe på ItsL,

Her legger jeg ut:




løsningsforslag
egenvurderingskjema
oppgave ”levere egenvurderingskjema”
Elevene fyller ut skjema og leverer på ItsL
Dei gode døma, 24.mars 2011
7


Leser gjennom skjemaene, og setter endelig
karakter, basert på egen vurdering og
elevens vurdering.
Karakterene og kommentarer føres kun i
SkoleArena, og prøvene deles ut i neste
matematikktime
Dei gode døma, 24.mars 2011
8
Dei gode døma, 24.mars 2011
9
Dei gode døma, 24.mars 2011
10
Dei gode døma, 24.mars 2011
11
” Dette var en svak prøve levert av meg! Det var mange
slurvefeil som gjorde slik at jeg endte opp
med mange feil. Jeg har nødt til å jobbe jevnt med det
vi har hatt om tidligere til neste heldagsprøve for å få
en sjangs til å forbedre denne svake karakteren. Jeg
forberedte meg helt feil og på feile ting, så det var
ganske dumt. Jeg gir meg selv en 2-2+. Jeg har
mange slurvefeil og jeg er meget skuffet over meg
selv (vet ikke om jeg skal gi poeng på dem: har ikke
gjort det). Dette må forbedres!!!! ”
Gutt, Vg2
Dei gode døma, 24.mars 2011
12
Jente Vg1
Dei gode døma, 24.mars 2011
13
Gutt,Vg1
Dei gode døma, 24.mars 2011
14
Jente, Vg3
Dei gode døma, 24.mars 2011
15
Gutt, Vg3
Dei gode døma, 24.mars 2011
16
Vet ikke helt om jeg har gjort det riktig, men her
er ihvertfall egenvurderingsskjemaet mitt
Gutt, Vg1

Jeg ser at jeg må bli flinkere til å vise hva jeg gjør.
Jente, Vg1

Dei gode døma, 24.mars 2011
17
”Hvis jeg bare får prøven tilbake, ser jeg på
karakteren og legger den bort. Det er positivt å gå
gjennom prøven, og det må vi når vi retter
prøven selv. Da ser jeg hva jeg har gjort feil. ”
Jente Vg3
Dei gode døma, 24.mars 2011
Ved klage på standpunktkarakterer
18
Uttale frå faglærar skal innehalde:
1. Korleis/ når eleven / føresette har fått informasjon om
kompetansemåla i faget
2. Korleis/ når eleven / føresette har fått informasjon om kjennteikn på
måloppnåing i faget
3. Korleis/ når eleven / føresette er blitt gjort kjent med kva som blir
vektlagt ved fastsetjinga av standpunktkarakteren i faget, jf. §3-18
4. Korleis/ når eleven er vurdert i høve til kompetansemåla for faget, jf
§3-3 og §3-1
5. Korleis/ når eleven / føresette er blitt gjort kjent med kva som blir
vektlagd ved fastsetjinga i orden / åtferd. Jf §3-5, §3-19, §3-1 og §3-2
Dei gode døma, 24.mars 2011
Ved klage på standpunktkarakterer, forts
19
6. Korleis undervegsvurdering, halvårsvurdering, tilbakemelding og
rettleiing er ivareteke for fag/orden/åtferd, jf §3-11,§3-13, §3-15,
og §3-16
7. Korleis er det lagt til rette for eleven si eigeneigenvurdering i
faget. Jf §3-12
8. Svar på det som eleven/føresette peikar på i klagen
9. Kva som er gjort for at eleven skal få vise sin kompetanse i faget
etter at varsel er gitt
10. Kopi av evt varsel om fare for IV i fag eller nedsett karakter i
orden/ åtferd
Henta frå skriv frå HFK
Dei gode døma, 24.mars 2011
20





Elevene arbeider videre med prøven sin når de får
den tilbake.
De må finne ut hva de eventuelt har gjort feil, og
vurdere selv hvor alvorlig feilen er.
De vurderer sin egen prestasjon.
Jeg får mulighet til å kommentere elevenes
besvarelse mens de arbeider med den.
Elevene er flinke til å vurdere egen besvarelse.
Dei gode døma, 24.mars 2011
21


Elevene klager ikke på karakteren på
prøvene
God dokumentasjon ved eventuelle
klager på standpunktkarakter
Dei gode døma, 24.mars 2011
22
Føler du at du forstår mer av vurdering når du må jobbe med egenvurdering?
(n=43)
Ja
Til en viss grad
Nei
44,2%
44,2%
11,6%
Dei gode døma, 24.mars 2011
23
Lærer du mer når du må gå gjennom prøven din i forbindelse med
egenvurdering?

”ja og nei. Det kan være litt forvirrende av og til. Man vet liksom ikke helt hva man skal gi seg
selv. Men det er lærerikt”


”nei egentlig ikke. Men jeg gjennomgår prøven orgentlig og ser hva jeg har feil. Men jeg synes det
blir mye tull og tar lang tid med tilbakemelding”
”Ja, det gjør jeg! Da ser man sine egne feil og må vurdere dem utifra hva man selv mener. Det kan av
og til være litt vanskelig, men det er lærerikt.”

”Jeg føler at jeg ikke lærer mer når jeg må vurdere prøven min selv.”

” Ja, hvis ikke hadde jeg ikke sett gjennom prøven i det hele tatt.”
Dei gode døma, 24.mars 2011
24





Kan du forklare eller gi eksempler på hvordan egenvurdering hjelper deg å
forstå vurderingen og å lære mer?
”Det gjør at jeg lettere kan gå igjenom prøven min, uten at den bare blir sett på en gang og så
kastet. Så det har sine posetive sider.”
”Man blir mer bevisst på hvilke feil en får.”
”Egenvurdering gir deg sjansen til å påvirke karakteren samt å se hvilke feil man har gjort. Når
man bare får ut en prøve med karakter på er det veldig lett og se på karakteren og så går prøven
ned i sekken og det var det. Under en egenvurdering må man se hvilke feil og i hvilke grad feilen er
for å kunne gi en poengscore.”
”Ved egenvurdering ser jeg på egne feil og lærer av det.”
Dei gode døma, 24.mars 2011
25
Dei gode døma, 24.mars 2011
26




Dysthe, O. (2008) Klasseromsvurdering og læring, Bedre Skole,
nr. 4
Slemmen, T (2009), Vurdering for læring i klasserommet, Oslo:
Gyldendal
Utdanningsdirektoratet (2010): “Vurdering på
ungdomstrinnet og i videregående opplæring”
http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/
Brosjyrer/Ny_vurderingsforskrift_8-10_nett.pdf
Utdanningsdirektoratet (2009) ”Underveisvurdering i fag”
http://www.udir.no/upload/Brosjyrer/Underveisvurdering_i_
fag_bm.pdf
Dei gode døma, 24.mars 2011

similar documents