Vzdělávací modul - Databáze nejlepších praktik

Report
VYUŽITÍ BENCHMARKINGU
V MALÝCH A STŘEDNÍCH
PODNICÍCH
QMS – ISO 9001, ISO/TS 16949
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Účel
• Seznámit účastníky semináře ve stručnosti
s tím, CO je to benchmarking, jaké jsou jeho
možnosti a JAK může využít (a využila)
benchmarkingu malá a střední firma
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Cíle
•
•
•
•
•
•
Seznámit s klíčovými pojmy v benchmarkingu
Zdůvodnit přínosy benchmarkingu
Seznámit s kodexem chování v benchmarkingu
Prodiskutovat typy benchmarkingu
Nastínit generický postup realizace benchmarkingu
Nastínit 2 metodiky provádění benchmarkingu
– BenchmarkIndex
– EFQM Excellence Model
• Seznámit s výstupy z benchmarkingu ve firmě
KOMAS, spol. s r.o.
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9:00 – 9:15
9:15 – 9:35
9:35 – 10:30
10:30 – 10:40
10:40 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 14:40
14:40 – 15:40
15:40 – 15:50
15:50 – 16:20
16:20 – 16:30
16:30 – 17:00
Úvod
Seznámení s KOMAS, spol. s r.o.
Úvod do benchmarkingu, kodex
Přestávka
Typy benchmarkingu
Oběd
Postup provedení benchmarkingu
Přestávka
Praktické příklady
Přestávka
Benchmarking ve firmě KOMAS , spol. s r.o.
Užitečné kontakty
Shrnutí a závěr
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Seznámení s KOMAS , spol. s r.o.
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
KOMAS – Výrobce dílů pro automobilový průmysl
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
KOMAS – Zákazníci v automobilovém průmyslu
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
KOMAS – Tradiční výrobce okenního a dveřního
kování
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
KOMAS – Výrobní možnosti nástrojárny
•
•
•
•
Výroba postupových nástrojů
Výroba střižných nástrojů
Výroba ohýbacích nástrojů
Výroba měrek
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
KOMAS – Příklady technického vybavení
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Úvod do benchmarkingu
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Benchmarking je...
• ...akce, odhalující specifické praktiky a procesy,
které vedou k vysoké výkonnosti a k pochopení
toho, jak tyto praktiky a procesy fungují a
k následné adaptaci a aplikaci těchto praktik a
procesů v organizaci (APQC - American Productivity & Quality Centre)
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Benchmarking…
• …výrobků a služeb
– vlastnosti, funkce…
• …výkonnostních měřítek
– cíle pro základní měřítka hybných sil výkonnosti
organizace
• …organizačních procesů
– základ pro zlepšování a reengineering
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Přístupy k benchmarkingu
Výkonový
• Srovnání relativní
výkonnosti pomocí
vybraného souboru
měřítek
• Bez návštěv
• Konsorcia
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
Procesní
• Měří individuální
výkonnost/funkčnost
procesu oproti vůdčím
organizacím v provádění
tohoto procesu
• Nutné (doporučené)
návštěvy
• Nejlepší praktiky
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Typy benchmarkingu
• Interní
– Srovnává podobné činnosti, postupy či výkony v rámci různých
organizačních jednotek organizace
• Konkurenční
– Je zaměřen na specifické produkty, procesy či metody používané
přímými konkurenty organizace
• Funkční/odvětvový
– Srovnává podobné funkce v rámci téhož odvětví nebo organizační
výkonnost s výkonností vůdčí firmy v odvětví
• Generický
– Srovnává pracovní praktiky nebo procesy, které jsou nezávislé na
odvětví
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Benchmarking pomáhá...
• …identifikovat ty činnosti v organizaci, které
potřebují zdokonalit
• …vyhledat jinou organizaci, která uskutečňuje
podobné procesy/činnosti s mimořádně dobrými
výsledky
• …podrobně prozkoumat, jak tyto procesy a
činnosti dělá porovnávaná organizace dělá
• …zahájit proces zdokonalování
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
K čemu slouží výsledky benchmarkingu?
• K poskytnutí měřítek
• K popsání mezer(y) ve výkonnosti
• K nalezení nejlepší praktiky (postupy) a hybných
sil
• Ke stanovení cílů a opatření ke zlepšení
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Kodex vedení benchmarkingu
• Kodex vedení benchmarkingu je zásadním
zdrojem benchmarkingu
• Pochopení, porozumění a praktikování chování a
Protokolu benchmarkingu je zcela zásadní pro
jednotlivce, kteří se spolupodílí na
benchmarkingových projektech
• Úplné znění např. viz. www.benchmarking.cz,
www.csq.cz
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Principy kodexu chování v benchmarkingu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zachovávejte legálnost
Buďte ochotni dát to, co jste dostali
Respektujte důvěrnost
Informace udržujte jako interní
Využívejte kontaktních osob pro benchmarking
Neodkazujte se bez předchozího svolení
Buďte připraveni již od počátku (od startu)
Snažte se porozumět očekáváním partnera
Jednejte v souladu s očekáváními partnera
Buďte čestní
Dodržujte závazky
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Model ISO 9001:2000
(důležitost procesního benchmarkingu)
Vlastník
procesu
Hlas zákazníků
Hlas vlastníka
procesu
Regulátory
Dodavatelé
Interní
PROCES
Zdroje
Externí
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
Zákazníci
Interní
Externí
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
10 kroků benchmarkingu (XEROX)
• Plánování
1 - Určení předmětu benchmarkingu a týmu
2 - Identifikace/výběr partnerů pro benchmarking
3 - Určení technik sběru dat
• Analýza
4 - Určení současné výkonnostní mezery
5 - Projekce budoucí úrovně výkonnosti
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
10 kroků benchmarkingu (XEROX)
• Integrace
6 - Komunikace zjištěných údajů a akceptace
7 - Stanovení funkčních cílů pro zlepšování
• Akce
8 - Vytvoření akčního plánu
9 - Implementace plánu a sledování pokroku
10 - Rekalibrace úrovně výkonnosti
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Generické fáze benchmarkingu
Naše organizace
2. Jak to děláme „my“?
1. Co podrobit benchmarkingu?
Hybné síly
KFÚ
Interní
sběr dat
Analýza dat
Externí
3. Kdo je nejlepší?
4. Jak to dělají „oni“?
Jejich organizace
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
4 fáze benchmarkingu (např. ČSJ)
Improve
(Zlepši)
Plan
(Plánuj)
Analyse
Collect
(Analyzuj) (Shromáždi)
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Rozhodovací priority
Strategická
důležitost
Relativní dopad
na podnikovou
ekonomiku
Rozhodovací
priority
Snadnost pro
benchmarking
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Vnímaná
neschopnost
se zlepšit
BenchmarkIndex
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
BenchmarkIndex
• Praktický a objektivní nástroj měření výkonnosti
podnikatelských subjektů, který pomáhá
společnostem zlepšit jejich výkonnost
• Metodika byla vyvinuta britským ministerstvem
průmyslu a obchodu a je široce využívána v rámci
Evropy jako standardní služba zejména pro MSP
• Cílem je zajistit podnikatelům kvalitní informace a
poradenství, které je zároveň podkladem pro
potenciální následnou cílenou finanční podporu
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Proces BenchmarkIndex
Dotazník
Ověření
Vložení dat
Zpráva
Akční plán
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
BenchmarkIndex
Pohled na celý podnik
Finanční a
manažerská
data
Podnikatelské
úspěšnost
kvantitativní
(„tvrdá“ data)
kvalitativní
(„měkké“ názory)
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
S čím se firma srovnává (stav 9/2004)?
• Finanční údaje
– Více než 80,000 společností
• Údaje z managementu a nejlepších praktik
– Více než 8,500 srovnávaných společností
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
• Dotazníky (zahrnují aktivity nebo sektory)
–
–
–
–
–
–
–
Obecný/základní (zahrnuje EFQM model)
Marketing
Výroba
QCD – Kvalita, náklady, dodání…
Služby zákazníkům
Skladování
Turistika a volný čas atd.
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Ziskovost (ukázka firmy XY)
0
10
20
30
40
50
Zisk před zdaněním / Tržby
(%)
Návratnost investovaného
kapitálu (%)
Návratnost čistých aktiv (%)
Návratnost celkových aktiv (%)
Tržby / objednávky (CZK)
Přidaná hodnota (CZK)
Přidaná hodnota / čistá aktiva
(%)
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
60
70
80
90
100
Benchmarking v malé a střední firmě
Ziskovost (ukázka firmy XY)
Relativně
Absolutně
Dolní
Dolní 1/4
Medián
Horní 1/4
Horní
Vzorek
Zisk před zdaněním / Tržby (%)
55
5.27
-22.16
1.47
4.58
8.47
28.55
32
Návratnost investovaného kapitálu (%)
44
6.78
-0.11
3.84
11.17
25.04
55.24
20
Návratnost čistých aktiv (%)
36
5.88
-16.67
3.78
9.91
17.81
54.86
25
Návratnost celkových aktiv (%)
42
4.59
-22.58
2.31
7.58
22.81
39.96
29
Tržby / objednávky (CZK)
49
74.60k
6,258.03
45.84k
75.81k
206.21k
2,296.12k
27
Přidaná hodnota (CZK)
100
478.20M
155.37k
8,896.36k
25.25M
71.17M
408.84M
32
Přidaná hodnota / čistá aktiva (%)
11
38.55
3.15
65.53
119.97
185.26
465.27
25
Measure
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
QUALITY – COST – DELIVERY
P – primární vliv na proces
S – sekundární vliv na proces
Q
C
D
Napoprvé špatně
P
P
P
Produktivita lidí
P
Obrátka zásob
S
P
P
Dodržení termínů dodání
S
S
P
Celková efektivnost zařízení
S
P
S
Přidaná hodnota na osobu
P
Využití výrobní plochy
P
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
EFQM Excellence Model
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
• European Foundation for Quality Management
– Vznik 1988
• Vize
– Svět v němž vynikají evropské organizace
• Poslání
– Být hybnou silou k udržitelné výtečnosti v organizacích
v Evropě
• EFQM Excellence Model
– Vznik 1991
– Aktualizace 1999, 2003
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Výtečnost (excelence)
• Výtečnost je (dle EFQM) definována jako vynikající
praktika v řízení organizace a dosahování výsledků, vše na
základě 8 zásadních konceptů
1. Orientace na výsledky
2. Zaměření na zákazníka
3. Vůdcovství a stálost účelu
4. Řízení pomocí procesů a faktů
5. Rozvoj a zapojení lidí
6. Neustálé učení, zlepšování a inovace
7. Rozvoj partnerství
8. Odpovědnost vůči veřejnosti
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Filozofie EFQM Excellence Model
CO?
• Vynikající výsledky vznikají ze zvyšování
spokojenosti zákazníků, spokojenosti zaměstnanců
a přispění společnosti.
JAK?
• Toho lze nejlépe dosáhnout vedením, vytvářejícím
vhodné strategie pro řízení lidí, zdrojů a procesů.
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
EFQM Excellence Model
© European Foundation for Quality Management
Inovace a učení
Výsledky
lidí
Lidé
9%
10%
9%
Politika a
strategie
Výsledky
zákazníků
8%
20%
Partnerství
a zdroje
Výsledky
společnosti
9%
14%
Předpoklady (50%)
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
6%
Výsledky (50%)
15%
Benchmarking v malé a střední firmě
4 hlavní způsoby použití EFQM modelu
• Rámec, který může organizaci pomoci rozvinout
vizi a budoucí cíle, a to měřitelným způsobem
• Rámec, který může organizaci pomoci
identifikovat a pochopit systémové prostředí
podnikání, klíčové vztahy a vztahy mezi příčinami
a následky
• Základna hodnocení pro Evropskou cenu za jakost
a národní ceny
• Diagnostický nástroj pro zhodnocení současného
zdraví organizace (sebehodnocení, benchmarking)
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Logika RADAR pro sebehodnocení
• Organizace potřebuje:
– Definovat výsledky, což je cílem procesu tvorby politiky a
strategie. Výsledky zahrnují finanční i provozní výkonnost
organizace a očekávání zainteresovaných skupin (stakeholders).
– Plánovat a rozvíjet integrovaný soubor přístupů, aby mohla
dosahovat požadovaných výsledků v současnosti i budoucnosti.
– Tyto přístupy systematicky aplikovat, aby zajistila jejich úplnou
implementaci.
– Hodnotit a přezkoumávat přístupy monitorováním a analýzou
výsledků a vývoje učení. Na základě toho identifikuje, stanovuje
priority, plánuje a implementuje potřebná zlepšení.
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
© RADAR
• Results (výsledky)
– Trendy, cíle, srovnávání, příčiny, rozsah
• Approach (přístupy)
– Spolehlivost založení, integrace
• Deployment (aplikace)
– Implementace, systematičnost
• Assessment & Review (hodnocení a
přezkoumávání)
– Měření, učení se, zlepšování
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking a KOMAS, spol. s r.o.
(jako malá a střední firma)
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
KOMAS – Impulsy pro uplatnění benchmarkingu
• Zavádění nových technologií – procesní benchmarking
• Twinningový projekt CzechInvestu rozvoje malých a
středních firem – Aktualizace firemní strategie
• Akční plán - model excelence EFQM
• Certifikace QMS dle ISO/TS 16949:2002
• www.benchmarking.cz + databáze EDA
• Přezkoumání QMS vedením
• Kurz ČSJ – Benchmarking
• Pilotní projekt CzechInvestu a Moravskoslezského
strojírenského klastru
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
KOMAS – Postup aplikace benchmarkingu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vstupní informace – souhlas vedení
Proškolení personálu
Týmové vyplnění dotazníků
Zpracování dotazníků a publikování zprávy
BenchmarkIndex
Prezentace výsledků na poradě vedení
Analýza zprávy
Opakovaná analýza vstupních dat
Definice potenciálu pro zlepšení
Stanovení a realizace akčního programu
Vyhodnocení účinnosti akčního programu
Opakované hodnocení
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
KOMAS – Přínosy a zkušenosti (EDA,
BenchmarkIndex)
•
•
•
•
•
•
•
Zájem, pochopení a aktivní zapojení top managementu
Nástroj pro podporu týmové práce top managementu
Oživení diskuse co dělat lépe - vstup pro řízení
Mezinárodní porovnání
Srovnání pozice firmy
Porovnány i finanční data výkonnosti organizace
Objektivní pohled na porovnávané oblasti
–
–
pohled kolegů – interních zákazníků
pohled externí - z venku
• Potvrzení slabých a silných stránek organizace
• Odhalení slabých a silných stránek organizace
• Podklad ke zpracování akčních programů
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
KOMAS – Příklady úkolů z akčních plánů
• Inovace - nové, netradičních typy stavebního kování
• Výstavba nové haly - lisovny Zvýšení podílů dodávek do
auto a elektro průmyslu
• Zvýšení účinnosti a výkonnosti procesů – stanovení
nových cílových hodnot
• Zavedení a certifikace EMS dle ISO 14 001
• Modernizace IS/IT
• Aplikace nových nástrojů managementu:
– Balanced Scorecard
– Six Sigma
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
KOMAS – Výstupy (EDA, BenchmarkIndex a
twinning CzechInvest (dle EFQM))
METODA
EFQM (twinning
SILNÉ
STRÁNKY
SLABÉ
STRÁNKY
AKČNÍ
PROGRAM
18
33
5 projektů
CzechInvest)
EDA (Elektronický
realizováno
8
3
data-Archiv ČSJ)
Benchmark
Index
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
7 projektů
probíhá
25
17
6 projektů
v přípravě
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Benchmarking v malé a střední firmě
Budoucnost benchmarkingu v KOMASu
• Benchmarking má podporu vlastníka.
• Opakování - periodické (roční) hodnocení
• Nalezení přímých partnerů pro benchmarking pro oblast
autodílů a elektrodílů
• Využití výstupů benchmarkingu (vč. twinningu) pro
aktualizaci:
– firemní strategie
– firemních cílů
– cílových hodnot ukazatelů klíčových procesů
• Podklad pro přezkoumání vedením
• Neustálé zlepšování – akční programy aj.
© Libor Friedel a KOMAS s.r.o., 2004
DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

similar documents