Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 2

Report
Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 2
v/ Magne Beddari
Kvalitetssystem
Basis for oppbygging av et kvalitetssystem er:
PBL - Krav til styringssystem
 HMS-forskriften / Internkontrollforskriften
 Byggherreforskriften
- sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og
anleggsplasser
 ISO 9001 : 2000
– Lederskap, kundeorientering, prosessorientering og
kontinuerlig forbedring
– Ledelsens ansvar, ledelsens gjennomgang, revisjon

Kvalitetssystemets
oppbygging
(Systemdokumentasjon)
Kvalitetshåndbok
(Overordnet systembeskrivelse)
Spesialbeskrivelser/
Tekniske prosedyrer
Driftshåndbok
(Kvalitetssystemets
operative del)
Aktuelle standarder
og forskrifter
Kvalitetsplan
(Kvalitetssikring av
konkrete prosjekter)
Kvalitetssystem for Bygg & Anlegg AS
Operativ del
Hovedkapitler
Kap. 1
Kap. 2
Kap. 3
Felles
Tilbud og kontrahering
Prosjektering
Kap. 4
Kap. 5
Kap. 6
Oppstartplanlegging
Innkjøp
Produksjon
Kap. 7
Kap. 8
Overlevering og garanti
Verktøy og lager
Kvalitetsplan
En kvalitetsplan skal beskrive hvordan et prosjekt vil bli:
 Administrativt
 Planlagt
 Utført
 Kontrollert
 Dokumentert
og hvilke prosedyrer, blanketter og sjekklister som skal
benyttes for at prosjektet skal bli utført iht. spesifiserte
krav.
Kvalitetsplan (forts.)
Som grunnlag for utarbeidelse av kvalitetsplanen foretas det
en systematisk gjennomgang av beskrivelsen der følgende
hovedspørsmål blir stilt:
 Hvilke krav stilles?
 Risiko, dvs hvor det er stor fare for feil og
problemer, og hvor der det store konsekvenser
ved feil og problemer?
 Hvordan er ansvar- og myndighetsforhold?
 Hvilke grensesnitt og gråsoner finnes?
En kvalitetsplan bør inneholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Organisasjonsplan som angir ansvarsforholdene
i prosjektet og som viser faglig leder(es)
plassering/tilknytning til prosjektet.
Funksjonsbeskrivelse og evt. funksjonsplan
Fremdriftsplan og bemanningsplan/ressursplan
Kontrollplan m/sjekklister for kontroll og
dokumentasjon av kontroll
Avviksbehandling
Dokumentstyring
Arbeidsprosedyrer m/sjekkliste for krevende og
kritiske oppgaver iht. kontraktskrav og behov
Kvalitetsplan for prosjekt for Forsvarsbygg
Innhold
1.
Bakgrunn og mål
2.
Organisering m/oppgave- og ansvarsfordeling for
nøkkelpersonell
3.
Nødvendige rutiner/prosedyrer for arbeidet
4.
Kvalitetskontrollplan
5.
Sjekklister, protokoller, etc.
Aktuelle prosedyrer og sjekklister
Funksjonsplan (oppgave- og ansvarsfordeling for
planlegging og gjennomføring av prosjektet)
 Ukeplanlegging
 Innkjøp av underentreprenører (kontrakt)
 Innkjøpsplan
 Mottakskontroll
 Styring av underentreprenører
 Kontrollplaner m/sjekklister for kontroll og
dokumentasjon av utført arbeid
 Avviksbehandling
 Kontinuerlig forbedring
 Dokumentstyring og registreringer
 Kvalitetsrevisjon / ledelsens gjennomgang

Kvalitetskontrollplan





Oversikt over kontrollpunkter og når de skal
gjennomføres
Oversikt over nødvendige prosedyrer, sjekklister,
etc. som er aktuelle for dette prosjektet
Oversikt over kontrollpunkter/milepæler som
fordrer byggherrens deltagelse
Oversikt over kontrollunderlag. Hva finnes/skal
benyttes
Oversikt over utførte kontrollpunkter med
dokumentasjon
Områder hvor kvalitetskontroll bør/må foretas:





Permanent skjulte konstruksjoner
(eks. under bakken)
Kritiske punkter mht. fremdrift og kvalitet
Milepæler
Løpende kontroll av områder hvor man av
erfaring vet det kan oppstå avvik
Områder hvor avvik får store konsekvenser for
det ferdige produkt
Fokus på:





God planlegging - riktig første gang
Håndverksmessig kvalitet
Avviksregistrering og avviksbehandling
Forbedring
Opplæring

similar documents