EVA

Report
Wartość przedsiębiorstwa
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE
WARTOŚĆ FIRMY
- rozmiary udziałów w innych firmach
- stan prawny firmy
- zadłużenie
- zdolność do spłacania kredytów
- lokalizacja
- metoda wyceny
Podstawowe pojęcia
 Zysk księgowy- jest różnicą między przychodami i kosztami, jest równy
wynikowi obliczonemu z rachunku zysków i strat.
 Zysk ekonomiczny kwota, jaka pozostaje po odjęciu od przychodów
firmy wszystkich kosztów, łącznie z kosztem alternatywnym i kosztem
ryzyka. Zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa zwany czasami
rzeczywistą wartością dodaną- jest równy zyskowi księgowemu
pomniejszonemu o wartość odsetek kapitałowych, które można by
uzyskać wypożyczając równowartość kapitału wg przeciętnego
oprocentowania kredytów w tym samym okresie.
 Zysk kapitałowy - to wzrost wartości samego
kapitału, np. w wyniku wzrostu cen posiadanych
papierów wartościowych na giełdzie, różnic
kursowych walut lub cen nieruchomości, maszyn i
materiałów.
 Zysk rezydualny jest to różnica między stopą
zwrotu z zainwestowanego kapitału a kosztem
tego kapitału, jest to suma zysków netto
pomniejszonych o odsetki od kapitału ustalone
według aktualnej stopy procentowej.
 Normalny zysk przedsiębiorstwa - ma miejsce wtedy gdy zysk
ekonomiczny jest równy 0. Oznacza to w praktyce, że
przedsiębiorstwo nie tworzy rzeczywistej wartości dodanej
 Wartość dodana jest to przyrost wartości dóbr; suma zysku
zatrzymanego, dywidendy, podatków, odsetek, opłat leasingowych,
amortyzacji, czynszów i płac.
 Koszt alternatywny (koszt utraconych możliwości),
ilość dobra, z którego produkcji należy
zrezygnować, by zwiększyć produkcję innego
dobra; występuje, gdy istnieją ograniczone
(rzadkie) zasoby czynników produkcji.
 koszt ryzyka możliwa do przewidzenia strata
związana z niepowodzeniem pewnej części
przedsięwzięć firmy; stanowi składnik kosztów
przedsiębiorstwa.
Zysk ekonomiczny=
=Przychody – koszty ekonomiczne
KOSZTY EKONOMICZNE dzielą się na:
- Jawne (koszty amortyzacji, wynagrodzeń, zużycia
materiałów),
- Ukryte ( alternatywny koszt kapitału; odpowiada
dochodowi jaki producent mógłby osiągnąć
gdyby zaangażował ten kapitał w inną
inwestycję)
Zysk księgowy = kosztom ekonomicznym
wówczas występuje zysk normalny
Jeśli zysk księgowy > kosztów ekonomicznych
wówczas występuje zysk ekonomiczny, nazywany nieraz
zyskiem czystym lub rezydualnym
Przyrost wartości przedsiębiorstwa zależy od oczekiwanych
przyszłych przepływów pieniężnych.
Zysk netto niewiele mówi o przepływach i nie może być
miernikiem tworzenia wartości dla akcjonariuszy.
Dlatego stworzono narzędzia oceny przedsiębiorstwa z
punktu widzenia maksymalizacji jego wartości.
Ekonomiczna wartość dodana
EVA
(ekonomic value added)
Rynkowa wartość dodana
MWA
(market value added)
EVA to wartość różnicy między dochodem uzyskiwanym
przez właściciela a dochodem przez niego oczekiwanym:
 dochód uzyskany = EBIT * (1-T) = NOPAT
 dochód oczekiwany = IC * WACC
 a więc: EVA = EBIT * (1-T) – IC * WACC
 objaśnienia:
 EBIT– zysk operacyjny przed opodatkowaniem;
 T – stopa podatku dochodowego
 IC – wartość kapitału, która została zainwestowana przez
właścicieli oraz wartość oprocentowanego kapitału
wierzycieli (majątek trwały + kapitał obrotowy ale bez
oprocentowanych zobowiązań bieżących)
Ekonomiczna wartość dodana
EVA
 Miara ta informuje czy dana firma kreuje wartość dla
właścicieli.
 Właściciel firmy (np. akcjonariusz spółki giełdowej) oczekuje
wzrostu jej wartości. Wzrost wartości przedsiębiorstwa
następuje gdy w toku bieżącej działalności i działalności
inwestycyjnej stopa zwrotu od zainwestowanego kapitału
będzie wyższa od kosztu pozyskania i dysponowania tym
kapitałem.
 EVA jest miernikiem wyników działalności przedsiębiorstwa
różniącym się od większości innych tym, że potrąca z zysku
koszty całego kapitału zainwestowanego przez firmę.
 Stanowi szkielet kompleksowego zarządzania finansami i
stymulującego systemu wynagrodzeń, który może
ukierunkować każdą decyzję podejmowaną w firmie,
poczynając od gabinetu zarządu, a kończąc na hali
produkcyjnej: może przekształcić kulturę przedsiębiorstwa,
polepszyć życie zawodowe wszystkich członków organizacji,
pozwalając im odnieść większy sukces, i pomóc
pracownikom w pomnożeniu bogactwa akcjonariuszy,
klientów oraz ich samych.
 W koncepcji EVA koszt kapitału to to, co ekonomiści
nazywają kosztem utraconych korzyści.
 Jest to stopa zwrotu, jakiej mogliby oczekiwać inwestorzy,
lokując pieniądze w portfelu składającym się z akcji innych
firm oraz obligacji o porównywalnym ryzyku, i z którego
rezygnują jako właściciele papierów wartościowych danego
przedsiębiorstwa.
 Koszt kapitału wiąże się z fundamentalną zasadą,
pochodząca jeszcze z czasów Adama Smitha, że firma musi
osiągnąć minimalną, konkurencyjną stopę zwrotu z całego
zainwestowanego w niej kapitału.
 Tak jak pożyczkobiorcy domagają się należnych im odsetek,
tak akcjonariusze żądają przynajmniej minimalnej
akceptowalnej stopy zwrotu z pieniędzy, które ryzykują.
 Z drugiej strony, ekonomiczna wartość dodana to zysk
obliczany z punktu widzenia akcjonariuszy.
 Jeżeli oczekują minimalnej stopy zwrotu z inwestycji
równej, powiedzmy 12 procent, nie zaczynają „zarabiać
pieniędzy”, dopóki nie przekroczą tej granicy.
 Ekonomiczna wartość dodana opiera się na zasadzie, że to,
co nazywamy zyskiem, pieniądze, które zostają na obsługę
kapitału własnego, nie jest zazwyczaj żadnym zyskiem.
 Dopóki przedsiębiorstwo nie zarobi kwoty przewyższającej
jej koszty kapitału, dopóty ponosi stratę. Nieważne, że płaci
podatki, tak jakby osiągała prawdziwy zysk.
Przedsiębiorstwo wciąż oddaje gospodarce mniej, niż od
niej bierze w postaci zasobów. (...) Nie dodaje bogactwa, ale
je niszczy”.

 Wielu dyrektorów przedsiębiorstw zapomniało o tej prostej
zasadzie, ponieważ przyzwyczajano ich do koncentrowania
się na tradycyjnych zyskach księgowych, od których potrąca
się odsetki od zadłużenia, ale nie odejmuje wcale kosztu
kapitału własnego.
 Co gorsza, większość menedżerów liniowych skupia się na
zysku operacyjnym, który nie uwzględnia nawet opłat za
kapitał obcy.
 Prawdziwe zyski zaczynają się dopiero wtedy, gdy koszt
kapitału zostaje pokryty tak jak wszystkie inne koszty.
 Ekonomiczna wartość dodana jest miernikiem tych
prawdziwych zysków.
 Z matematycznego punktu widzenia równa się różnicy
pomiędzy zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu i
odpowiednim kosztem kapitału zarówno obcego, jak i
własnego.
 To, co pozostaje, to wyrażona kwota, o którą zyski w danym
okresie są wyższe lub o którą są niższe od kosztu całego
kapitału, zainwestowanego dla ich osiągnięcia.
 Wielkość tę ekonomiści określają mianem dochodu
rezydualnego, jest to reszta pozostała po pokryciu wszystkich
kosztów. Ekonomiści nazywają ją również zyskiem
ekonomicznym lub ekonomiczna rentą lub EVA.
EVA- ekonomiczna wartość dodana
(Oparta na wielkościach zysku rezydualnego)
EVA = NOPATt–WACC t x Kt-1
NOPATt –zysk operacyjny po opodatkowaniu w okresie t (skorygowany),
WACC t – średni ważony koszt kapitału w okresie t.
K t-1 -Kapitał zainwestowany w okresie t-1 (skorygowany),
lub
EVA = (ROICCt –WACCt) x Kt-1
gdzie ROICCt
= NOPATt/K
ROICC t- stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału w
okresie t
t-1
Wzrost wartości firmy występuje wówczas gdy rentowność
zainwestowanego kapitału przekracza całkowity koszt jego
pozyskania czyli jeśli jest wyższa od średnioważonego
kosztu kapitału.
gdy ROICC t> WACCt
(czyli EVA = (ROI – WACC) x K ; EVA >O jeśli
ROI>WACC)
EVA (economic value added)
„Wzrost wartości firmy następuje wówczas gdy rentowność
zainwestowanego kapitału przekracza koszt jego pozyskania, jest
wyższa od średnioważonego kosztu tego kapitału.
Jest to równocześnie wielkość zysku, która pozostaje po odjęciu
kosztu kapitału całkowitego, w tym również kapitału własnego,
który nie jest uwzględniany w wielkości obliczonego zysku”
(A. Skowronek-Mielczrek, Z. Leszczyński,Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, wyd. PWE,Warszawa
2008)
EVA (economic value added)
Zysk operacyjny po opodatkowaniu (NOPAT) jest ujmowany jako zysk
przed odjęciem (kosztów finansowania aktywów kapitałem
obcym)odsetek, po odjęciu amortyzacji, podatku.
NOPAT jest obliczany następująco:
NOPAT = PS – KO –PD (T)= EBIT – PD(T)
PS – przychody ze sprzedaży,
KO – koszty działalności operacyjnej z amortyzacją
EBIT – zysk ze sprzedaży przed opodatkowaniem i
odsetkami, PD (T) – podatek dochodowy naliczony od EBIT
EVA
Zysk operacyjny po opodatkowaniu jest skorygowany o zmianę
ekwiwalentu kapitału własnego i obcego.
Wartość kapitału jest skorygowana o zobowiązania nieodsetkowe czyli zobowiązania wobec dostawców, publiczno –
prawne, z tytułu wynagrodzeń, fundusze socjalne, rezerwy
na świadczenia emerytalne i podobne, rozliczenie
międzyokresowe bierne.
EVA
EVA wyraża efektywność działania przedsiębiorstwa – określa efekt
jaki przyniosło zainwestowanie określonego kapitału na początku
okresu.
Jeśli mamy ujemną wartość EVA (stratę ekonomiczną) to oznacza, że
podmiot skonsumował część powierzonego przez właścicieli
kapitału. Zmniejszyła się wartość przedsiębiorstwa.
Dodatnia wartość EVA oznacza, że przedsiębiorstwo zwiększyło
bogactwo właścicieli.
EVA
Jest to wielkość zysku jaka pozostaje po odjęciu kosztu kapitału
całkowitego, w tym również kapitału własnego, który nie jest
uwzględniany w wielkościach obliczonego zysku.
Należy pamiętać, że w uproszczeniu zainwestowany kapitał otrzymuje
się odejmując od wartości aktywów zobowiązania bieżące a
dokładniej sumę aktywów pomniejsza się o nieoprocentowane
pasywa i powiększa o ekwiwalenty kapitału.
Formuła obliczeniowa zainwestowanego kapitału
(dokonywana na podstawie obecnych sprawozdań finansowych)
Aktywa
-niematerialna wartość firmy,
+skapitalizowany leasing operacyjny,
-nieoprocentowane zobowiązania
-rozliczenia międzyokresowe bierne,
-rezerwy na zobowiązania,
-środki trwałe w budowie łącznie z zaliczkami.
 EVA
jest o wiele bardziej wymagającym kryterium
efektywności funkcjonowania niż zysk netto ponieważ w
swej kalkulacji uwzględnia koszt kapitału własnego.
 Zapewne zgodzicie się, iż ekonomiczna wartość dodana to
rewolucja z prawdziwego zdarzenia, która w każdym
przedsiębiorstwie może pomóc w osiągnięciu lepszych
wyników dla akcjonariuszy, pracowników i klientów.
 Dotyczy to zarówno firm znajdujących się w obrocie
publicznym, jak i prywatnym, a także każdej branży.
Przykład 1.
 Jan Kowalski prowadzi własną działalność gospodarczą i
osiąga zysk księgowy 4000 zł.
 Jeśli osoba o jego kwalifikacjach zarabia na stanowisku
menedżera w korporacji 3200 zł, to jest to dokładnie
wartość potencjalnie utraconych możliwości.
 Panu Kowalskiemu opłaca się więc praca na własny
rachunek. Gdyby jednak korporacja oferowała pensję na
poziomie np. 5200 zł, to mimo że pan Kowalski osiąga zysk
księgowy, nie udaje mu się zrealizować zysku
ekonomicznego, ponieważ z własnej działalności dostaje
mniejsze wynagrodzenie, niż gdyby pracował w korporacji.
 W przykładzie nie są uwzględniane niewymierne zmienne,
takie jak swoboda podejmowania decyzji w prowadzeniu
własnej działalności czy elastyczny czas pracy, jaki może być
udziałem pana Kowalskiego prowadzącego własną
działalność.
 Należy jednak zaznaczyć, że ujęcie księgowe opiera się na
twardych faktach i cyfrach, co umożliwia sporządzanie
zestawień finansowych, natomiast podejście ekonomiczne
jest znacznie szersze, ale obejmuje zjawiska trudne do
zmierzenia.
 Z ekonomicznego punktu widzenia funkcjonowanie
przedsiębiorstwa można utożsamiać z pewnym sposobem
zagospodarowania kapitału stanowiącego zasób przedsiębiorstwa.
 Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa oznacza wybór
najlepszego sposobu wykorzystania kapitału, przy jednoczesnym
odrzuceniu gorszych, ale możliwych rozwiązań.
 Nie można pominąć faktu, że gdyby udało się w miarę
wiarygodny sposób oszacować alternatywny koszt wykorzystania
kapitału, pomogłoby to przy podejmowaniu najbardziej
efektywnych czy zyskownych decyzji w przedsiębiorstwie.
 Jak wiadomo, przedsiębiorstwo ma za zadanie wygenerowanie jak
największego zysku. W związku z tym zarówno osoby podejmujące
decyzje w firmie, jak i te, które przygotowują zestawienia
finansowe, powinny mieć świadomość, że można zmierzyć
ekonomiczną efektywność przedsiębiorstwa.
Obliczanie ekonomicznej wartości dodanej
przedsiębiorstwa (EVA)
 EVA = zysk operacyjny netto po opodatkowaniu –





koszt kapitału
gdzie koszt kapitału obliczamy przy użyciu średniego
ważonego kosztu kapitału pomnożonego przez wartość
aktywów netto. Wtedy:
EVA = zysk operacyjny netto po opodatkowaniu –
WACC × aktywa netto
gdzie:
EVA – oznacza ekonomiczną wartość dodaną
przedsiębiorstwa,,
WACC – oznacza średni ważony koszt kapitału
przedsiębiorstwa,
 Ekonomiczna wartość dodana jest kreowana w
przedsiębiorstwie odnoszącym sukcesy na rynku
powodujące dodatni wynik księgowy.
 Pokazuje to wysokość zysku operacyjnego netto po
opodatkowaniu. Niemniej jednak kryterium dodatniego
wyniku księgowego wynikającego z działalności operacyjnej
przedsiębiorstwa nie jest wystarczające przy tworzeniu
ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa.
 Z przytoczonego wzoru ekonomicznej wartości dodanej
przedsiębiorstwa (EVA) wynika, że głównym czynnikiem
kreacji ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa jest
zysk operacyjny netto po opodatkowaniu, natomiast
czynnikiem oddziałującym negatywnie na ekonomiczną
wartość dodaną przedsiębiorstwa jest koszt kapitału.
EVA to różnica między zyskiem operacyjnym netto
po opodatkowaniu a kosztem kapitału.
 Ekonomiczna wartość dodana przedsiębiorstwa pozostaje
zatem w silnym związku z czynnikami kreacji zysku z
działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, takimi jak
przychody ze sprzedaży oraz pozycje kosztów
bezpośrednich, przypisanych kosztom prowadzenia
działalności operacyjnej.
 W pesymistycznych scenariuszach zmniejszenie przychodów ze
sprzedaży powinno motywować w pierwszej kolejności do
redukcji kosztów prowadzenia działalności operacyjnej, a dopiero
później powinno wpłynąć na zmniejszenie kapitału.
 Umożliwi to zmniejszenie kosztów obsługi kapitału i najprawdopodobniej ocali
ekonomiczną wartość dodaną przedsiębiorstwa poprzez zrównoważenie
wielkości kapitału niezbędnego do obsługi przedsiębiorstwa.
 W przeciwnym razie zaniechanie działań zmierzających do zwiększenia
efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa spowoduje, że koszt kapitału
będzie nieproporcjonalny w stosunku do osiąganego zysku z działalności
operacyjnej netto po opodatkowaniu.
 Pesymistyczna wersja scenariusza rozwoju zdarzeń z EVA przytrafia się
przedsiębiorstwu, którego produkt znajduje się w schyłkowej fazie cyklu, tzn.
jest wypierany z rynku albo jest zastępowany substytutem.
 W optymistycznej wersji zdarzeń, kiedy ekonomiczna wartość
dodana przedsiębiorstwa rośnie wraz z zyskiem operacyjnym netto
po opodatkowaniu, należy mieć na uwadze, że przyczyną
polepszenia zysku operacyjnego może być wzrost przychodów ze
sprzedaży albo zmniejszenie kosztów bezpośrednich, przypisanych
działalności operacyjnej.
 Na korzyść EVA działa wtedy konkurencja cenowa, kiedy zmniejszające się
koszty bezpośrednie pozwalają na obniżenie ceny produktu i zwiększenie
udziału w rynku, potwierdzone właśnie rosnącymi przychodami ze sprzedaży.
 Takie umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa wiąże się zazwyczaj ze
wzrostem ekonomicznej wartości dodanej, jeśli tylko ta ekspansja rynkowa nie
została okupiona drogim kapitałem.
 Dlatego celem funkcjonowania przedsiębiorstwa ukierunkowanego na
pozytywny rozwój ekonomicznej wartości dodanej powinno być racjonalne
operowanie kapitałem, aby zyski z działalności operacyjnej wystarczały
przynajmniej na pokrycie kosztu kapitału.
Wartość, jaką
przyjmuje EVA
Interpretacja wyniku
Wnioski
EVA>0
Zysk operacyjny netto po
opodatkowaniu przewyższa wartość
kapitału
Działalność operacyjna przedsiębiorstwa
generuje ekonomiczną wartość dodaną.
Zysk operacyjny pozwala nie tylko pokryć
koszt kapitału, ale kreuje ekonomiczną
wartość dodaną.
EVA=0
Zysk operacyjny netto po
opodatkowaniu zrównuje się z
kosztem kapitału.
Działalność operacyjna przedsiębiorstwa
nie generuje ekonomicznej wartości
dodanej, gdyż zysk operacyjny wystarcza
tylko na pokrycie kosztu kapitału.
Działalność operacyjna jest przypisana
obsłudze kapitału, a nie kreowaniu
ekonomicznej wartości dodanej.
EVA<0
Zysk operacyjny netto po
opodatkowaniu nie wystarcza na
pokrycie kosztu kapitału.
Przedsiębiorstwo nie generuje
ekonomicznej wartości dodanej, gdyż
obsługa kapitału pochłania zysk
ekonomiczny netto po opodatkowaniu.
Ujemna wartość EVA oznacza, że
przedsiębiorstwo obniża swoją
ekonomiczną wartość dodaną.
Zalety EVA
 syntetyczny miernik, który informuje o sytuacji




przedsiębiorstwa,
łatwy w interpretacji zarówno przez finansistów, jak i osoby
nieposiadające wiedzy finansowej,
pozwala na porównanie efektów działalności przedsiębiorstw
niezależnie od struktury ich kapitałów,
sprawia, że pracownicy przedsiebiorstw zachowują się jak
właściciele,
stosowanie tego wskaźnika zapewnia właściwą alokację
kapitału na różnych poziomach agregacji i dezagregacji
działaności przedsiębiorstwa.
Wady EVA
 EVA jest niedoszacowane w niedawno powstałych spółkach,
 wyższy wskaźnik mają te przedsiębiorstwa, które opóźniają
lub przejściowo wstrzymują realizację planowanych
inwestycji,
 wybór metody amortyzacji może zniekształcać wielkość
EVA,
 ze względu na liczne korekty obliczeń, ich zastosowanie lub
nie, czy też możliwości przyjęcia przez analityków
odmiennych metod kalkulacji, mogą pojawiać się problemy z
wykorzystaniem EVA do porównań między
przedsiębiorstwami i między sektorami,
 nie wykazuje zbyt wysokiej zgodności z wartością rynkową
przedsiębiorstwa.
Rynkowa wartość dodana
MVA(market value added)
jest uzupełnieniem EVA
Jest to nadwyżka rynkowej wartości
przedsiębiorstwa (V) nad wartością
zainwestowanego w przedsiębiorstwie kapitału (K).
MVA = V-K
Odzwierciedla wzrost bogactwa inwestorów angażujących swój kapitał w
przedsiębiorstwie, jest to więc przyrost wartości ponad zainwestowany kapitał.
Określa kondycję zewnętrzną przedsiębiorstwa .
Jest miernikiem na dany moment, przedstawia efekt kreacji wartości
przedsiębiorstwa od początku jego istnienia.
Rynkowa wartość kapitału
R=c x n
c – cena akcji, n – liczba akcji
czyli
MVA = c x n – K
K- kapitał skorygowany
MVA jest miarą chwilową, ponieważ jej wartość zmienia się z
każdą zmianą rynkowej ceny akcji.
Jest różnicą między sumą gotówki jaką właściciele spółki (w
danym momencie) mogliby otrzymać ze sprzedaży swoich
akcji a wielkością uprzednio zainwestowanego kapitału.
Wysoka i rosnąca wartość MVA świadczy o
wysokiej, kreowanej przez
przedsiębiorstwo wartości dla właścicieli.
Rynkowa wartość kapitału akcyjnego zależy
od oceny perspektyw rozwojowych
jednostki, której dokonują inwestorzy.
Między EVA i MVA
istnieje ścisły związek
n
MVA = ∑ EVA/(1+WACC)ⁿ
t=1
Na rynkową wartość dodaną składają się zdyskontowane na dzisiaj
przewidywane wartości EVA z poszczególnych okresów.
EVA jest miernikiem wewnętrznym bieżących wyników działalności
w ciągu roku. MVA jest miernikiem zewnętrznym (rynkowym).
Wzrost MVA może towarzyszyć
spadkowi EVA, czyli dodatnie MVA
może towarzyszyć ujemnej EVA.
Pomimo słabych wyników –
uszczuplenia bogactwa właścicieli,
inwestorzy korzystnie oceniają
przyszłość przedsiębiorstwa.
EVA i MVA można wykorzystać do porównań wyników rożnych
jednostek, do tworzenia różnego rodzaju zestawienia i rankingów.
1. Oblicza się wskaźnik standaryzowanej MVA
MVA/K (skorygowany kapitał zainwestowany)
Umożliwia on porównanie spółek o różnej wielkości kapitału
zainwestowanego
Jeśli np. otrzymamy wynik równy 32% możemy stwierdzić, iż rynkowa
wartość kapitału własnego jest wyższa od skorygowanej wartości
kapitału własnego o 32%.
2. Tworzy się standaryzowany wskaźnik
EVA
EVA/K
informujący o względnej efektywności procesu kreacji
wartości przedsiębiorstwa. Jest odpowiednikiem ROA
Standaryzowany EVA
EVA/Przychodów ze sprzedaży
Odpowiednik rotacji przychodów;
Informuje o efektywności sprzedaży (ile groszy z ekonomicznej wartości
dodanej przypada na 1 zł przychodów).
Wystąpienie dodatniego wskaźnika rentowności
opartego na zysku netto (bilansowym) i ujemnego
wskaźnika opartego na wartości dodanej oznacza, że
spada efektywność działania.
Przedsiębiorstwo może osiągnąć nawet znaczne zyski netto a co za tym idzie
wysoką rentowność jednocześnie marnotrawiąc powierzony jemu
kapitał- uszczuplając bogactwo właścicieli.
Mierniki (wskaźniki) EVA i MVA obrazują
przyrost wartości danej jednostki
gospodarczej a więc wartość dodaną.
Nie ustalają one wartości całego
podmiotu.
Wartość podmiotu można ustalić
stosując odpowiednie metody wyceny
przedsiębiorstw.
Przyczyny wyceny
(całej) jednostki gospodarczej
 Transakcje kupna sprzedaży
 Notowania na giełdzie,
 Oferty publiczne,
 Systemy wynagradzania bazujące na tworzeniu wartości,
 Decyzje strategiczne dotyczące dalszego działania
przedsiębiorstw,
 Planowanie strategiczne (dotyczące przyszłości),
 Identyfikacja determinant wartości (wycena pozwala
zaobserwować, które z determinant mają wpływ na
bieżącą wartość osiąganą przez przedsiębiorstwo).
Metody wyceny podmiotów
majątkowe
porównawcze
mieszane
dochodowe

similar documents