zawał męśnia sercowego

Report
Zawał m. sercowego
• Śmiertelność w tej chorobie bez leczenia
wynosi 50% w ciągu pierwszych godzin
• „Złota godzina” - to czas jaki upływa od
wystąpienia objawów do momentu
intensywnego leczenia w szpitalu
Przed przybyciem karetki
• Tabl. Nitrogliceryny w odstępach 5-min.pod
kontrolą ciśnienia krwi [SBP mniej lub
równe 90 mm Hg - ryzyko zapaści
• tabl.Polopiryny
• uspokojenie emocjonalne - silny lęk
W karetce:
•
•
•
•
Tlen 4-5 l/min
NLA lub Dolargan, ewntualnie morfina
Relanium dla opanowania lęku
uspokojenie - rzeczowe, krótkie informacje
na temat podejmowanych działań
Diagnozy pielęgniarskie:
• Ból, lęk przed śmiercią
• wysokie ryzyko powikłań groźnych dla
życia
• Deficyt wiedzy na temat czynników ryzyka
choroby niedokrwiennej i stylu życia po
zawale
Ból, lęk przed śmiercią interwencje
• Zapewnienie spokoju, ciszy [rzetelne
informacje, leki uspokajające na zlecenie]
• tlen [wąsy - 5l/min.]
• założenie dojścia do żyły [dwa: jedno do
podawania leków, drugie do ewentualnego
podawania streptokinazy - każde podpisane]
• podłączenie do kardiomonitora monitorowanie CTK, EKG, saturacji
• założenie karty obserwacyjnej,
c.d
• Przygotowanie leków z grupy azotanów,
trombolitycznych, antykoagulacyjnych,
moczopędnych, antyarytmicznych
• obserwacja efektów leczenia
trombolitycznego, antykoagulacyjnego
• pobranie krwi [Troponina, MB -CPK,
APTT, elektrolity]
C.d.
• Analgezja wg zleceń,
• ułożenie w pozycji półsiedzącej
• posiłki lekkostrawne, częściej, mniejsze
objętościowo,
• zapobieganie zaparciom [dieta, laktuloza ]
• gimnastyka oddechowa
• ćwiczenia izometryczne kk. dolnych
C. D.
• Stopniowe uruchamianie [obserwacja
tolerancji wysiłku - tachypnoe, tachykardia,
zblednięcie, ból wieńcowy, hipotonia
ortostatyczna - przerwać uruchamianie]
• obserwacja stanu psychicznego - depresja,
lęk przed pełnieniem ról społecznych
Oczekiwane rezultaty:
• Zapobieganie poszerzeniu strefy zawału,
• zrównoważenie bilansu tlenowego
Wysokie ryzyko powikłańinterwencje
•
•
•
•
•
•
Obserwacja częstości, rytmu serca,
oddechu,
temperatury,
dolegliwości bólowych,
równowagi wodno-elektrolitowej
obserwacja objawów zastoju żylnego
[ryzyko zakrzepów]
Oczekiwane rezultaty:
• Pacjent nie dozna zagrożenia życia przez
wczesną ocenę powikłań i szybką
interwencję.
Deficyt wiedzy na temat
czynników ryzyka -interwencje
• Informacje na temat istoty choroby
[przyczyny, objawy]
• samodzielne zwalczanie dolegliwości
[czynniki wyzwalające, objawy
wymagające interwencji medycznej]
• farmakoterapia [nazwy leków, działanie,
objawy uboczne, przechowywanie]
C.d.
• Aktywność fizyczna, rodzinna, zawodowa
• kontrolowanie wydolności fizycznej
[3x30x130]
• rozumienie proponowanej diety
• umiejętność rozładowania napięcia
emocjonalnego
• organizowanie wypoczynku
• badania kontrolne
Oczekiwane rezultaty:
• Zmiana motywacji w kierunku
prozdrowotnego stylu życia
Skutki unieruchomienia:
• Spadek pojemności minutowej i
wyrzutowej serca o 17-20%,
• tachykardia,
• gorsze ukrwienie obwodowe,
• zmniejszenie wentylacji płuc o ok.20%
• niedodma,
• zwolniony przepływ krwi [zakrzepy]
C.d.
•
•
•
•
•
Osłabienie i zmniejszenie masy mięśniowej,
osłabienie aparatu stawowo-więzadłowego,
odwapnienie kości,
hipotonia ortostatyczna,
niepokój, depresja, niestabilność
emocjonalna
Ryzyko wstrząsu kardiogennego:
• Wartość ciśnienia krwi [krytyczny spadek
ciśnienia skurczowego < 80 mm Hg lub
spadek > 60 mm Hg od wartości wyjściowej
• spadek diurezy [< 20 ml/godz.],
• hipoperfuzja [chłodna, blada i wilgotna
skóra, tachykardia,zaburzenia świadomości,
duszność.
Postępowanie:
•
•
•
•
•
Pozycja horyzontalna,
zapewnienie spokoju,
minimalizowanie bodźców nasilających lęk,
drożność dróg oddechowych,
tlen przez maskę [10-15l/min] aby utrzymać
PO2 w granicach 75-120 mm Hg
• dwa venflony do żył obwodowych
C.d.
• Płyny infuzyjne opanowujące hipowolemię,
• elektrody kardiomonitora tak umieszczone
aby pozwalały na wykonanie
pełnoodprowadzeniowego ekg,
• bilans płynów -cewnik,
• krew do badań [hematokryt, leukocytoza,
elektrolity, gazometria, krzepnięcie, enzymy
sercowe, mocznik, próby wątrobowe
C.d.
• Pełnoodprowadzeniowe ekg [dokładne
zaznaczenie pisakiem punktów przyłożenia
elektrod,
• parametry życiowe co 15-30 min.
• Utrzymanie kontaktu z chorym,
zapewniając poczucie bezpieczeństwa
Udział w leczeniu
przyczynowym nieinwazyjnym:
• Przeciwbólowe,
• trombolityczne,
• antykoagulacyjne [przeciwzakrzepowe]
Leczenie przeciwbólowe:
• Według zleceń morfina
• informuje chorego o silnym działaniu
p/bólowym, uspokajającymzmniejszajacym uczucie leku i zagrożenia,
• obserwacja działań niepożądanych
[osłabienie czynności oddechowej,
nudności, wymioty,bradykardia,
zatrzymanie moczu, skurcz oskrzeli
C.d.
• Przy objawach ubocznych na zlecenie
Naloksan [w ciągu 1-2 min. Przywraca
osłabioną działaniem morfiny czynność
oddechową
Cel interwencji:
• Opanowanie bólu i lęku ma wpływ na
zmniejszenie strefy zawału
Leczenie trombolityczne:
• W pompie infuzyjnej streptokinaza
[najczęściej 1.5 mln j. w ciągu godz.],
• obserwacja działań ubocznych [krwawienia]
• kontrolne ekg po podaniu leku zaznaczając
po streptokinazie,
• przez wkłucie dla streptokinazy nie
podajemy innych leków
C.d.
• Nie podajemy leków drogą i.m. - bolesne
rozległe krwiaki,
• usunięcie venflonu po wcześniejszej
kontroli APTT - najczęściej po 48 godz.
[długo i skutecznie ucisnąć miejsce
wkłucia]
Oczekiwane rezultaty:
• Reperfuzja zamkniętej przez zakrzep tętnicy
wieńcowej,
Leczenie przeciwzakrzepowe antykoagulacyjne
• Podawanie heparyny wg zleceń,
• obserwacja działań ubocznych [krwawienia]
• Siarczan Protaminy unieczynnia działanie
Heparyny na zlecenie - dożylnie, powoli w
ciągu 10 min. [ na 100j. Heparyny potrzeba
1 mg siarczanu protaminy, w praktyce
podaje się 50% tak obliczonej dawki leku.
Oczekiwane rezultaty:
• Zmniejszenie możliwości reokluzji po
zakończonym leczeniu trombolitycznym
Treści uzupełniające:
•
•
•
•
•
•
•
Co oznacza pojęcie „czynnik ryzyka”
czynniki ryzyka zawału,
czynniki wywołujące zawał,
objawy zawału,
postacie zawału,
powikłania wczesne, późne
zawał niepowikłany - kryteria
C.d.
• Fizjologiczne i psychologiczne
konsekwencje zawału,
• zawał w ekg
• zawał w badaniach biochemicznych
• wskaźnik INR, APTT
• przygotowanie chorego do arteriografii i
opieka po badaniu
C.d.
• Tryb życia po zawale - informacje dla
chorego,
• przygotowanie chorego do echokardiografii
przyłóżkowej,
• monitorowanie hemodynamiczne za
pomocą cewnika Swan-Ganza

similar documents