Forelesninger i selskapsrett, NMBU vår 2014

Report
Forelesninger i selskapsrett, NMBU vår 2014
Ved Andreas Wulff ([email protected])
#2475541_2
Dagens tema
Kort oppsummering av forrige forelesning
Stiftelse av aksjeselskap
Organisering av ANS og AS
Representasjon i ANS og AS
#2475541_2
2
Kort oppsummering av forrige forelesning
Hva reguleres?
De fleste spørsmål er
lovregulert
•Selskapsretten regulerer selskapenes egne anliggender, forholdet mellom selskapet og
eierne, det innbyrdes forholdet mellom eierne, samt selskapets forhold til omverdenen
•De viktigste lovene er selskapsloven og aksjelovene
Selskapsformene
•Inndelt etter ansvarsform, dvs. hvordan eierne hefter for selskapets forpliktelser
•ANS og DA – ubegrenset, direkte ansvar, sel. § 2-4, med regressrett, sel. § 2-5
•AS og ASA – begrenset og indirekte ansvar, asl. § 1-2
Sentrale karakteristika –
eller resultater av
ansvarsformen om man vil
•Ansvarlig selskap: Stor frihet, få organisatoriske krav, ingen innskuddsplikt og få
utdelingsbegrensninger
•Aksjeselskap: Mindre frihet, flere organisatoriske krav, innskuddsplikt og relativt
omfattende utdelingsbegrensninger
Valg av selskapsform
#2475541_2
•Ikke en selskapsform som passer best i alle relasjoner. Man må vurdere i hvert enkelt
tilfelle hva som passer best
•De viktigste kriterier er virksomhetens risiko, kapitalbehov, skatt og formål.
3
Stiftelse av aksjeselskap
Oversikt
Stiftelse i praksis
Lovgrunnlag
#2475541_2
• Man kan kjøpe et tomt selskap
• Man kan stifte på egenhånd
• Stiftelse skjer etter reglene i aksjeloven
kapittel 2
• Det er disse reglene vi skal konsentrere oss
om
4
Stiftelse av aksjeselskap
Tre trinn man må gjennomføre
Utarbeidelse av
stiftelsesdokument
#2475541_2
Innbetaling av
aksjeinnskudd
5
Registrering i
Foretaksregisteret
Stiftelse av aksjeselskap
Trinn 1: Utarbeidelse av stiftelsesdokument
- Utarbeides av stifterne (aksjonærene), asl. § 2-1
- Krav til innhold
• Opplysningene nevnt i asl. § 2-3
- stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer
- antallet aksjer som skal tegnes av hver av stifterne
- det beløpet som skal betales for hver aksje (aksjeinnskudd)
- tidspunktet for oppgjør av aksjeinnskudd, jf § 2-11
- hvem som skal være medlemmer av selskapets styre
- hvem som skal være selskapets revisor dersom selskapets årsregnskap skal revideres, jf. § 7-6 fjerde ledd
#2475541_2
6
Stiftelse av aksjeselskap
Trinn 1: Utarbeidelse av stiftelsesdokument
- Krav til innhold (forts.)
• Vedtekter, asl. § 2-2
- selskapets foretaksnavn
- den kommune i riket hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor
- selskapets virksomhet
- aksjekapitalens størrelse
- aksjenes pålydende (nominelle beløp)
- Vedlegg til stiftelsesdokumentet
• Åpningsbalanse, asl. § 2-8
- Selskapets egenkapital ved stiftelsen må minst tilsvare aksjekapitalen
- Tidligere et ubetinget krav – nå kun hvis aksjeinnskuddet skal gjøres opp i annet enn penger
- Kan tidligst være datert fire uker før stiftelsen
- Revisor må erklære at balansen er satt opp i tråd med gjeldende regnskapsregler
#2475541_2
7
Stiftelse av aksjeselskap
Trinn 1: Utarbeidelse av stiftelsesdokument
- Selskapet er stiftet når stiftelsesdokumentet er datert og undertegnet av alle stifterne,
asl. § 2-9
#2475541_2
8
Stiftelse av aksjeselskap
Trinn 2: Innbetaling av aksjeinnskudd
- Betalingsmiddel
• Kontant
• Andre eiendelen enn kontanter (tingsinnskudd)
- Loven krever at det dokumenteres at eiendelenes verdi minst tilsvarer aksjekapitalen, asl. § 2-8 (3)
- Krav til dokumentasjon av ytelsens verdi, asl. 2-4 jf. § 2-6
- Eiendeler som ikke kan balanseføres etter regnskapsloven kan heller ikke benyttes som aksjeinnskudd, asl. § 2-7
- Innskuddets størrelse
• Minst aksjens pålydende, asl. 2-12
- Forfallstidspunkt, 2-11
• Som fastsatt i stiftelsesdokumentet
• Senest når selskapet meldes til Foretaksregisteret
#2475541_2
9
Stiftelse av aksjeselskap
Trinn 3: Melding til Foretaksregisteret
- Selskapet må meldes til Foretaksregisteret senest tre måneder etter stiftelsen, asl. § 218
- Aksjeinnskuddet må være ytet fullt ut
- Selskapets forpliktelser før registrering
• Før selskapet er registrert kan det ikke påta seg forpliktelser eller påberope seg rettigheter, overfor tredjemann
som ikke fremgår av stiftelsesdokumentet, asl. § 2-20
• De som har handlet på selskapets vegne blir solidarisk og personlig ansvarlige frem til registrering
- Et unntak fra prinsippet om indirekte og begrenset ansvar for aksjonærer.
- Registrering i praksis
• www.brreg.no
• Samordnet registermelding i Altinn
#2475541_2
10
Organisering av ANS og AS
Generelt
- Organisering sier noe om hvordan et selskap er bygget opp, dvs. hvilke personer og
grupper av personer som forvalter/driver selskapet.
- Alle selskaper må ha minst ett organ
- Typiske organer
• Generalforsamling / Selskapsmøte hvor eierne av selskapet møter
• Styre (utpekt av eierne)
• Daglig leder (utpekt av styret)
• Revisor (utpekt av generalforsamling/selskapsmøte)
#2475541_2
11
Organisering av ANS og AS
Ansvarlig selskap
Selskapsmøte
(Deltakerne /
Styret)
(Daglig leder)
#2475541_2
12
Organisering av ANS og AS
Ansvarlig selskap
- Selskapsmøte
• Et forum for selskapets eiere, sel. § 2-8 (2)
• Eneste obligatoriske organ, sel. § 2-8 (1) forutsetningsvis
• Selskapets øverste myndighet sel. § 2-8 (1)
- Kan fatte beslutning i alle typer saker
• Kort om saksbehandlingen
- Overordnet: Stor grad av frihet for deltakerne
- Hvordan gjennomføres møtet?
- Når gjennomføres det?
- Stemmerett
- Krav om enstemmighet, sel § 2-12
- Styre og daglig leder
• Valgfritt i ansvarlige selskaper, sel. §§ 2-13 og 2-18
• Må i så fall overlates myndighet av selskapsmøtet
- Styret: Den alminnelige forvaltningen av selskapet
- Daglig leder: Den daglige ledelsen av virksomheten
- Revisor
• Plikt dersom driftsinntekter overstiger NOK 5m eller alle deltakerne er selskaper med begrenset ansvar,
revisorloven § 2-1
#2475541_2
13
Organisering av ANS og AS
Aksjeselskap
Generalforsamling
Styre
Daglig leder
#2475541_2
14
Organisering av ANS og AS
Aksjeselskap
- Generalforsamlingen
• Øverste myndighet, asl. § 5-1
• Aksjonærenes møterett, asl. § 5-2
- Personlig eller ved fullmektig
• Stemmerett, asl. § 5-3
• Som regel et fysisk møte i selskapet forretningskommune asl. §§ 5-7 og 5-8
• Innkallingsreglene, asl. §§ 5-9 og 5-10
• Når holdes generalforsamling
- En ordinær generalforsamling innen utløpet av juni hvert år, asl. § 5-5
- Ekstraordinær generalforsamling dersom styret, revisor eller 10%-minoritetseier(e) krever det, asl. § 5-6
• Hva skal behandles på generalforsamlingen?
- Bare det som står i innkallingen, asl. § 5-14
- Ordinær generalforsamling:
Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
Beslutning om utdeling av utbytte
Andre saker som etter loven eller vedtektene skal behandles, f.eks. styre- og revisjonshonorar
- Ekstraordinær generalforsamling
Ethvert bestemt emne angitt av den eller de som krever ekstraordinær generalforsamling
#2475541_2
15
Organisering av ANS og AS
Aksjeselskap
- Generalforsamlingen (forts.)
• Beslutningsdyktighet: ingen krav
• Flertallskrav
- Aksjeloven bygger på et majoritetsprinsipp, i motsetning til selskapsloven som bygger på et
enstemmighetsprinsipp
- Hovedregel: Flertallet av de avgitte stemmer, asl. § 5-17 (1)
- Unntak
Personvalg, asl. § 5-17 (2)
Vedtektsendringer, asl. § 5-18
Andre særlig viktige forhold, asl. §§ 5-19 og 5-20
#2475541_2
16
Organisering av ANS og AS
Aksjeselskap
- Styret
• Obligatorisk for alle aksjeselskaper, asl. § 6-1
• Styremedlemmene
- Styret må ha minst ett medlem, asl. § 6-1. Før 1. juli 2013 var det minst tre med mulighet til å færre dersom
aksjekapitalen var mindre NOK 3m
- Medlemmene velges av generalforsamlingen, asl. § 6-3 (unntatt ansatterepresentanter, asl. 6-4)
- Styrelederen velges av styret dersom ikke generalforsamlingen allerede har valgt
- Styreleders rolle
- Minst halvparten må bo i Norge eller innenfor EØS
• Styrets myndighet
- Styret forvalter selskapet, asl. § 6-12
- Styrets kompetanse er svært vid – den store hovedregel er at styret kan bestemme over alt som vedrører driften
av selskapet uten at generalforsamlingen må involveres, til og med saker som er av stor betydning (eks. slå
selskapet konkurs)
- Styrets forvaltningsansvar og tilsynsansvar
• Saksbehandling
- Møteform, beslutningsdyktighet og flertallskrav
#2475541_2
17
Organisering av ANS og AS
Aksjeselskap
- Daglig leder
• Tidligere obligatorisk for alle aksjeselskaper, nå valgfritt, asl. § 6-2
• Velges av styret, asl. § 6-2
• Må være bosatt i Norge eller innenfor EØS
• Daglig leders myndighet, asl. § 6-14
- Underlagt styret
- Selvstendig kompetanse i saker som vedrører «den daglige ledelse av selskapets virksomhet»
- Dette omfatter ikke saker som er av «uvanlig art eller stor betydning»
#2475541_2
18
Organisering av ANS og AS
Aksjeselskap
- Revisor
• Som hovedregel obligatorisk for alle aksjeselskaper, asl. § 7-2
• Unntak fra revisorkravet for mindre selskaper, asl. § 7-6
- Styret må ha besluttet fritak fra revisjonsplikten i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen
- Fullmakten til styret må være vedtatt på generalforsamling med min 2/3-flertall
- Følgende vilkår må være oppfylt:
Driftsinntektene må være mindre enn NOK 5m
Balansesummen må være mindre enn NOK 20m
Gjennomsnittlig antall ansatte må ikke overstige ti årsverk
• Revisors oppgave omfatter som et minimum det å revidere selskapets årsregnskap og å avgi revisjonsberetning til
generalforsamlingen
#2475541_2
19

similar documents