Projekt fenntartási jelentés

Report
KONSTRUKCIÓSPECIFIKUS ÉS
ÁLTALÁNOS
TUDNIVALÓK,
SZERZŐDÉSKÖTÉS
TÁMOP-2.3.6.B
TÁMOP-2.3.6.B
Rendelkezésre álló keretösszeg és jelenleg támogatottak száma
Konstrukció
TÁMOP-2.3.6.B-12/1
TÁMOP-2.3.6.B-12/2
TÁMOP-2.3.6.B-12/3
TÁMOP-2.3.6.B-12/4
TÁMOP-2.3.6.B-12/5
TÁMOP-2.3.6.B-12/6
TÁMOP-2.3.6.B-12/7
TÁMOP-2.3.6.B-12/8
TÁMOP-2.3.6.B-12/9
TÁMOP-2.3.6.B-12/10
TÁMOP-2.3.6.B-12/11
TÁMOP-2.3.6.B-12/12
Összesen
Keretösszeg
541 333 333 Ft
117 333 334 Ft
622 533 334 Ft
134 933 333 Ft
541 333 333 Ft
118 286 214 Ft
703 733 334 Ft
151 580 453 Ft
920 266 666 Ft
199 466 666 Ft
730 800 000 Ft
158 400 000 Ft
4 940 000 000 Ft
Támogatott
projektek
164
9
0
0
159
20
236
25
308
25
243
13
1202
Támogatási összeg
485 184 171 Ft
53 998 518 Ft
0 Ft
0 Ft
471 282 801 Ft
118 286 214 Ft
702 464 526 Ft
148 510 890 Ft
917 657 208 Ft
149 693 507 Ft
725 242 013 Ft
76 849 099 Ft
3 849 168 947 Ft
TÁMOP-2.3.6.B
Jelenlegi státusz
Az öt pályázható régióban a támogató levelek
megküldésre kerültek, szerződéskötés folyamatban,
már vannak hatályos támogatói okiratok
TÁMOP-2.3.6.B
Megkezdettség
•
Az üzleti terv jóváhagyásról szóló tanúsítvány megszerzése után megkezdhető.
• A projekt megkezdésének minősül:
a. Beruházás esetén a beruházással összefüggő első kivitelezői szerződés megkötésének időpontja,
vagy a beruházással összefüggésben felmerült első eszközbeszerzés megrendelésére vonatkozó
visszaigazolás megérkezésének dátuma
b. Immateriális javak esetében az írásbeli megrendelés napja, ahol az árajánlat aláírással történő
elfogadása is megrendelésnek minősül;
c. Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.)
a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja (a pályázó által aláírással elfogadott
ajánlat szerződésnek minősül)
•
•
A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése, illetve a projekt
megalapozottságát szolgáló tanulmányok elkészítése nem jelenti a projekt megkezdését.
A Támogatói Okirat kiadásától számított tizenkét hónapon belül a projekt megvalósítását a 4/2011
(I. 28) Korm. rendelet 35. § a) és b) pontja szerint meg kell kezdeni, különben a támogató jogosult a
Támogatói Okiratot visszavonni.
TÁMOP-2.3.6.B
Fizikai befejezés és megvalósítás
•
•
•
•
A projekt fizikai befejezése a beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja
A megvalósítás vége: a támogatott tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint teljesült
és a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént. Végső dátuma a projekt fizikai
befejezését követő maximum 60. nap
Megvalósítás időszaka: minimum 7 és maximum 8 hónap, amely tartalmazza a számlák kifizetési
határidejét is.
A végső pénzügyi elszámolás és a záró projekt beszámoló benyújtásának végső határideje a projekt
megvalósításának befejezését követő 30. nap.
TÁMOP-2.3.6.B
Támogatás mértéke
• A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének
90 %-a
• Ezen intenzitás nem változtatható a projekt megvalósítása alatt
• Jelen támogatás de minimis támogatásnak minősül
• A támogatással kapcsolatos iratokat és a támogatás felhasználását
alátámasztó bizonylatokat teljes körűen 10 évig meg kell őrizni
TÁMOP-2.3.6.B
Bevétel
A TÁMOP-2.3.6.B kiírásra pályázó vállalkozások, már a konstrukció jellege
miatt is, mivel ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásokat fognak
végezni, ezért a 1083/2006/EK rendelet 55. cikke szerint
jövedelemtermelő vállalkozásoknak minősülnek.
A Pályázati útmutató D8. (Egyéb feltételek) pontjában részletezett,
elszámolható költségek csökkentésére vonatkozó kitételek ezért
relevanciájukat vesztik (azaz a projekttel összefüggésben, az
értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb
bevételből, a megvalósítás időszakát magában foglaló teljesítési időponttal
számlázott bevétel nem csökkenti a projekt elszámolható költségeit,
illetve a megítélt támogatás összegét).
TÁMOP-2.3.6.B
Indikátorok
Mutató
Típus
Mértékegység
Bázisérték
Minimálisan
elvárt
célérték
Célérték
elérésének
időpontja
Mutató forrása
Kialakított piaci
kapcsolatok száma
Eredmény
db
0
5
Projekt
fizikai
befejezése
Szerződések,
együttműködési
megállapodások,
megrendelők
A projekt
megkezdésétől
számított, 365 napon
belül realizált nettó
árbevétel
Hatás
Ft
0
500.000
első projekt
fenntartási
jelentés
első projekt
fenntartási
jelentés
Kialakított piaci kapcsolatok száma:
A projekt ideje alatt kialakított dokumentált együttműködések
A projekt megkezdésétől számított 365 napon belül realizált nettó árbevétel:
A projekt megkezdésétől számított 365 napon belül realizált nettó árbevétel az értékesített termékek és
áruk, illetve teljesített szolgáltatások általános forgalmi adó nélkül számított ellenértéke
TÁMOP-2.3.6.B
Projekt fenntartási jelentés
•
Projekt befejezése: záró kifizetési igénylés és záró beszámolója jóváhagyása, valamint a támogatás
folyósítása megtörtént
•
A projekt befejezésétől számítva évente fenntartási jelentés benyújtása szükséges 3 évig
•
Elkészítése és benyújtása a Pályázói Tájékoztató Felületen lesz lehetséges
•
A fenntartási időszakra vállalt indikátor teljesülését igazolni kell a jelentésben
(„A projekt megkezdésétől számított, 365 napon belül realizált nettó árbevétel” indikátor)
•
A projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilván kell tartani, és legalább 2020.
december 31-ig meg kell őrizni
TÁMOP-2.3.6.B
Projekt fenntartási jelentés
•
Fenntartási időszak alatt változtatható a cégforma és adózási forma
•
Fenntartási időszak alatt a vállalkozás működését fenn kell tartani, a szüneteltetés nem engedélyezhető
•
Az alapító tag(ok) a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként részt vesz/vesznek. Ez a
kötelezettség kizárólag a projekt megvalósításának útmutató C9 pont szerinti időszakára terjed ki. A
személyes közreműködést a fenntartási időszakban nem szükséges biztosítani, azonban az útmutató C10
pont szerinti fenntartási előírások abban az esetben teljesülnek, ha adott vállalkozás legalább a projekt
megvalósítását követő 3 évig nem szűnik meg.
Szerződéskötés
Jogszabályi határidők
Szerződéskötés:
•
Támogató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül, papír alapon, ajánlott levélként, postai úton
kell benyújtani a szükséges dokumentumokat
•
A határidő jogvesztő:
Ha a feltételek teljesítésére nyitva álló határidő a kedvezményezettnek felróható okból eredménytelenül
telik el, vagy a kedvezményezett minden szerződéskötési feltételt teljesített, de mulasztásából nem kerül
sor a határidőn belül a támogatási szerződés megkötésére, a támogatási döntés érvényét veszti
•
Az EMK 104.1 pontja alapján: „Támogatói okirat kizárólag akkor bocsátható ki a kedvezményezett részére,
ha a kedvezményezett a feltételes támogatói döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül
a felhívásban meghatározott, a támogatói okirat kiadásához szükséges minden dokumentumot
hiánytalanul és hibátlanul a támogató részére megküld.”
•
van lehetőség hiánypótlás, illetve tisztázó kérdés kiküldésére, olyan határidő biztosításával, hogy a
támogató levél kézhez vételétől számított 30 napon belül a Támogatói Okirat kibocsátásához valamennyi
dokumentum hibátlanul és hiánytalanul rendelkezésre álljon. A hiánypótlás és a tisztázó kérdés ideje nem
függeszti fel a dokumentumok beküldésére biztosított 30 napos határidőt.
Szerződéskötés
Jogszabályi határidők
Szerződéskötési határidő hosszabbítás:
•
A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 30.§ (8) bekezdése alapján „ha a feltételek teljesítése a kedvezményezett
érdekkörén kívül, a támogatási jogviszonnyal összefüggésben felmerült okból, a feltételek teljesítésére
megadott határidőn belül nem lehetséges, az irányító hatóság a kedvezményezett indokolt kérelmére a
határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.”
•
A Kedvezményezettnek írásbeli kérelmét a hivatalos képviselő által aláírva legkésőbb a feltételek
teljesítésnek határidejéig postára kell adnia. A Kedvezményezett kérelmét faxon ill. e-mailben csatolva az
aláírt, szkennelt levet is benyújthatja; de a legkésőbb 30. napon postára adott eredeti, hivatalos képviselő
által aláírt levélnek is rendelkezésre kell állnia.
Aláírt, szkennelt levelet nem tartalmazó e-mail, telefonon érkező kérelem nem fogadható el.
Előleg:
•
A támogatási előleget a Kedvezményezett a támogatási előleg igénylési kérelemének beérkezésétől
számított 15 napon belül kell folyósítani, ha egyéb kifizetést felfüggesztő ok nem áll fenn. A határidőbe az
előlegigénylés napja nem számít bele. (több részletben folyósítás nem lehetséges)
Szerződéskötés
TO- tervezet e-mailen kiküldésre kerül, ezt nem szükséges visszaküldeni, csak ellenőrizni kell!
Benyújtandó dokumentumok:
•
Minden dokumentumot, adatot be kell nyújtani, amelyeket aktualizálni szükséges a pályázatból az időmúlás
miatt az alátámasztó dokumentumokkal együtt! (pl. aláíró változása esetén aláírási címpéldány benyújtása is
szükséges)
•
nyilatkozat a csekély összegű támogatásokról
Sablont e-mailen megküldtük a kapcsolattartó részére (kétféle nyilatkozat létezik!)
Jelen megítélt támogatást fel kell tüntetni
Dél-Alföldi Régió esetén az „A” pontot kell kitölteni
De minimis támogatás jogalapja:
• Dél-Alföldi Régió esetén: 1998/2006/EK bizottsági rendelet (2014.06.30 vagy az előtti döntés esetén)
• Többi régió esetén: 1407/2013/EU bizottsági rendelet (2014.06.30 utáni döntés esetén)
Támogatást nyújtó szervezet: EMMI
Odaítélés dátuma: döntés dátuma (jelenleg: Dél-Alföldi Régió esetén 2014.06.30, többi régió esetén
2014.09.16, későbbi döntés még nem született)
Támogatás összege: megítélt összköltség; támogatás tartalom: megítélt támogatás
Szerződéskötés
•
bankszámlák bejelentése
Sablont e-mailen megküldtük a kapcsolattartó részére
Bankszámlák bejelentése mindenképpen szükséges, elkülönített bankszámla előleg igénybevétele
esetén kötelező
•
alapító (létesítő) okirat, vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat
Szervezet formája
Gazdasági társaság (Kkt., Bt., Kft.)
Ügyvédi iroda
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Jogosultság megállapításához
szükséges dokumentum megnevezése
Cégkivonat, társasági szerződés
Alapító okirat
Egyéni vállalkozói igazolvány (kiállítása
nem kötelező!) vagy a nyilvántartásba
vételt igazoló dokumentum
Alapító okirat, cégkivonat
Szerződéskötés
•
saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumok és nyilatkozatok
– Kizárólag a pályázati útmutató D4 pontjában meghatározott módon
• Számlapénz
• Bankbetét
• Értékpapír
• Bankhitel
• A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés
• Tagi / tulajdonosi kölcsön
– bevételi pénztárbizonylat nem megfelelő!
– amennyiben az önrész rendelkezésre állását több számlakivonattal vagy banki igazolással kívánják
igazolni egy hitelintézetnél vezetett több számláról, vagy több hitelintézetnél vezetett számlákról, úgy a
csatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmazniuk.
– 30 napnál nem régebbi, elektronikusan letöltött számlakivonat csak abban az esetben fogadható el,
amennyiben azt a Kedvezményezett hivatalos képviselője által cégszerűen aláírva küldik meg
– Ha az önerőből már költésre került a pályázat benyújtása óta, akkor erről egy nyilatkozat benyújtása
szükséges, hogy a költség a projekt érdekében merült fel
Szerződéskötés
•
bank által igazolt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírásminta
– kizárólag eredeti példány, kivéve banki aláíráskarton (bank által hitelesítve)
– aláírás egyezősége
•
jogerős hatósági engedélyek
– Amennyiben nem releváns, úgy erről szükséges nyilatkozat benyújtása
Szerződéskötés
•
átláthatósági nyilatkozat
– Sablont e-mailen megküldtük a kapcsolattartó részére
– a nyilatkozat benyújtása kötelező, kivéve az egyéni vállalkozó Kedvezményezettek esetében
– az aláírásra jogosult képviselő cégszerűen írja alá a nyilatkozatot
– a nyilatkozat utolsó oldalán fel kell tüntetni:
• pályázati azonosítót
• pályázat benyújtásának keltét
• a kitöltés dátumát
– A nyilatkozat II. pontjának kitöltése esetén a II/2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról pont esetében
kérjük, hogy a tényleges tulajdonos (természetes személy) adatait szíveskedjenek a csillaggal jelölt
meghatározások alapján kitölteni. A tényleges tulajdonos a 25%-ot meghaladó részesedésű, ill.
meghatározó befolyással rendelkező természetes személy. Amennyiben 25%-ot meghaladó
részesedéssel egy másik vállalkozás is tulajdonos, akkor a tulajdonos vállalkozás azon természetes
személy tényleges tulajdonosát kell feltüntetni, aki 25%-ot meghaladó részesedéssel, ill.
meghatározó befolyással rendelkezik. Amennyiben nincs 25%-ot meghaladó részesedésű, ill.
meghatározó befolyással rendelkező tulajdonos, úgy a vezető tisztségviselőt (természetes személy)
kell feltüntetni. A 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező más vállalkozás esetében a nyilatkozat
II/4.1, II/4.2, releváns esetben II/4.3 pontját is tölteni szükséges.
Szerződéskötés
•
eltérések listája
– nincsen egységes sablon, nyilatkozat formájában kell beküldeni
– pályázat benyújtása óta történt változások
– a projektidőszakkal kapcsolatos változtatások (projekt kezdési és befejezési dátuma módosul)
– pénzügyi ütemezés módosítása (projektidőszak módosítása esetén)
– az adminisztrációs hibákból fakadó elírások, változtatások
– indikátorok célértékének elérési dátumának módosítása (projektidőszak módosítása esetén)
– ÁFA státusz változása (alátámasztó dokumentum benyújtása is szükséges)
– aláíró személyében bekövetkező változás (alátámasztó dokumentum benyújtása is szükséges)
– kapcsolattartó személyének vagy/és elérhetőségeinek módosítása
– megvalósítási helyszín, telephely, székhely, postacím változása (alátámasztó dokumentum
benyújtása is szükséges), stb.
Hivatalosan, postai úton, a többi dokumentummal együtt kell bejelenti az eltéréseket, kizárólag emailen jelzett változásokat nem tudunk elfogadni!
Szerződéskötés
A projekt kezdési és befejezési időpontjának módosítása esetén:
–
A projekt megkezdésének időpontja, azaz a projekt megvalósításának kezdő időpontja legkorábban
az Üzleti terv jóváhagyását követően lehet.
–
projekt fizikai befejezési határideje legkésőbb 2015. október 31-ig tolható, záró beszámoló csomag
benyújtási határideje pedig 2015. december 31-ig (ebben az esetben nem él a 60 napos
megvalósítás+ 30 napos záró beszámoló benyújtási időszak!)
–
Projekt időszak hossza nem változhat (a hossz napokban értendő – excel!)
–
A projektidőszak módosítása minden esetben a pénzügyi ütemezés és az indikátorok célelérési
dátumainak módosítását is maga után vonja, ezért a módosított projektidőszakkal összhangban a
projekt pénzügyi ütemezésének, valamint az indikátorok célelérési dátumának módosítását is
jelezni szükséges az Eltérések listájában, külön feltüntetve az eredeti és a módosított adatokat.
Illetve az indikátorok esetében a célérés dátumai meg kell, hogy egyezzenek a projekt fizikai
befejezésével.
Szerződéskötés
A projekt szakmai megvalósítását, illetve költségvetését érintő módosításokat a Támogatói okirat kiállítását
követően, változás bejelentési vagy szerződés-módosítási kérelem keretében (a módosításokat az xzip
fájlban átvezetve) kell jelezni
Amennyiben a projekt megvalósításához a felsorolt nyilatkozatok, dokumentumok valamelyike nem releváns
(pl. egyéni vállalkozónál az átláthatósági nyilatkozat), úgy az aláírásra jogosult hivatalos képviselő
cégszerűen aláírt nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan, hogy az projekt tekintetében az adott
nyilatkozat, dokumentum benyújtása nem releváns.
A Támogatói Okirat kizárólag elektronikusan kerül megküldésre a Pályázói Tájékoztató Felületen keresztül.
Célszerű az előleg kérelmet a TO kötéshez szükséges dokumentumokkal együtt benyújtani.
Szerződéskötés
Támogatói Okirat kiadására vonatkozó kizáró okok
Nem bocsátható ki Támogatói Okirat annak a részére,
a. aki a jogszabályban a Támogatói Okirat kiadásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a
dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr. 72. §-ában és a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra);
b. aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai
Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatói
Okiratba foglalt, vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit;
c. aki a projekt saját forrásának rendelkezésre állását az Ávr. 72. § (3) bekezdés aa)-ad) pontjai szerint nem igazolta.
d. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott
eljárás van folyamatban;
e. akivel szemben a Knyt. 3 6. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn;
f. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen
nyilatkozatot tett.
g. aki az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti:
1. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
2. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi
kötelezettségének eleget tett, és
3. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül
TÁMOP-2.3.6.B
Kérjük, hogy e-mailes megkereséseiket, kérdéseiket az
EMMI KSZFEFT ügyfélszolgálatának e-mail címére
([email protected]) szíveskedjenek megküldeni.
KÖSZÖNJÜK
A FIGYELMET!

similar documents