Sunum 1 - Kocaeli Sanayi Odası

Report
Technical Assistance on Increasing the Implementation Capacity of the Seveso II Directive
This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey
SEVESO II DIREKTIFININ UYGULAMA
KAPASITESININ ARTTIRILMASI İÇIN TEKNIK
YARDIM PROJESI
SANAYİCİNİN
BİLGİLENDİRİLMESİ
DR. ZEYNEP YÖNTEM
Notice: This document has been produced with the financial assistance of the European Union
Disclaimer: The contents of this publication is the sole responsibility of the Consultant and can in no way be taken to reflect the views of the European Union
PROJENİN HEDEFİ
• Seveso II Direktifinin Uygulama Kapasitesi’nin Arttırılması
için Teknik Asistanlık Projesi’nin genel hedefi, büyük
endüstriyel kazaları yönetme alanında kurumsal yapının
güçlendirilmesi ve ileri kapasite geliştirilmesinin yanısıra,
yüksek koruma seviyesi sağlanması amacıyla tehlikeli
maddeler içeren büyük kazaların önlenmesi ve bunların
insan ve çevre açısından yaratacağı sonuçların
sınırlandırılmasıdır.
• Projenin amacı, Türkiye’de Seveso II Direktifinin gelecekteki
uygulamasından sorumlu olan merkezi ve yerel kuruluşların
idari ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesidir.
2
PROJE SÖZLEŞMESİNİ İMZALAYAN KONSORSİYUM
PROJE FAYDALANICISI
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Koordinatör
Ekodenge Çevre Mühendislik ve Danışmanlık Ltd.
Konsorsiyum Üyeleri
• Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer
• Ulusal Çevre Endüstriyel Risk Enstitüsü
• D'Appolonia Mühendislik- Danışmanlık Şti.
• Orta ve Doğu Avrupa Bölgesel Çevre Merkezi
• AWN Danışmanlık
3
SEVESO DIREKTIFI KAPASITE GELIŞTIRME
PROJE FAALİYETLERİ
5
Technical Assistance on Increasing the Implementation Capacity of the Seveso II Directive
This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey
Eğitim Verilen Modüller
Modül 1
Risk analizi ve risk değerlendirme teknikleri
Modül 2
Kaza senaryoları, risk değerlendirme, CBS araçları,
LUP (Arazi kullanım planlaması)
Modül 3
Domino Etkileri, dahili acil durum planlarını hazırlama
ve test etme
Modül 4
Harici acil durum planları ve kamuyu bilgilendirme
Modül 5
Güvenlik emniyet sistemleri, büyük kazaları önleme
politikası, güvenlik bilgi sistemleri
Modül 6
Güvenlik Raporları
Modül 7
Büyük endüstriyel kazaları inceleme, raporlama ve
denetimler
Kimyasalların sınıflandırılması, Seveso II Direktifi için
CLPwithtüzüğünün
uygulanması
Warning: This document has been produced
the financial assistance
of the European Union
Modül 8
Disclaimer:The contents of this publication is the sole responsibility of the Consultant and can in no way be taken to reflect the views of the European Union
2. AKTİVİTE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ
3 kez ve 40 kişilik gruba türk ve yabancı uzmanlardan oluşan bir ekip
tarafından eğitim verilmiştir.
Aşağıdaki hukuksal çalışmalar yapılmıştır.
o Seveso III Direktifi’nde yer alan değişikliklerin ekleriyle birlikte mevcut
Yönetmeliğe yansıtılması,
o Mevcut Yönetmelik esas alınarak halihazırda mevcut olan güvenlik raporu,
o Acil durum planları rehberlerinin güncellenerek taslak tebliğ haline getirilmesi,
o Büyük kaza önleme politikası belgesine ilişkin taslak tebliğin hazırlanması,
o Kamunun bilgilendirilmesi rehberinin güncellenmesi
o Direktifte yer alan arazi kullanım planlaması konusuna ilişkin bir rehber
hazırlanması;
Sanayi ve ticaret odaları ile ilgili sektörel sivil toplum örgütleri gibi kuruluşların
ihtiyaçları doğrultusunda aşağıdaki bilgilendirme toplantıları yapılması
Gaziantep
Kocaeli
Ankara
24 Ekim
27 ekim
31 Ekim
7
3. AKTİVİTE PİLOT BÖLGE ÇALIŞMASI:
• Bu çalışma sayesinde yerinde uygulama kapasitesi
iyileştirilmesi ve olası eksikliklerin pilot ölçekte saptanması
sağlanmıştır. Saha çalışmaların gerçekleştirilmesi için rafineri
seçilmiştir.
• Proje kapsamında İtalya ve İngiltere/İrlanda’da Seveso
Direktifi kapsamında Güvenlik raporlarının geliştirilmesinde
örnek ülke olarak benimsenmiştir. İrlanda ve İtalyan
yaklaşımlarının uygulanması, Avrupa ölçeğinde uygulanan
en iyi pratiği sağlar. İtalyan yaklaşımının kullanımı, İtalya’ya
gerçekleştirilecek çalışma ziyaretinden ek faydalar
sağlamıştır.
8
İtalyan yaklaşımı ile D'appolonia
Güvenlik Raporu hazırlanması
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kazaların Tanımlanması
Hazop
LOC’ların tanımlanması
P&ID çıktıları
Oluşum frekansları
FTA
LOC analizi
Olay Ağacı Analizi
Frekans analizi konularında faydalanıcıya başlangıç sonuçlarının
sunulması ve tartışılması
Sonuç analizi
Risk Değerlendirme ve Arazi Kullanım Planlama
Isı ve Kütle Denkliği
Rapor yazımı
İrlanda yaklaşımı ile AWN Güvenlik
Raporu hazırlanması
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HAZID
MSDS, PDFler
Güvenlik Katmanları Analizi (LOPA) analizi ve güvenlik sistemi tanımları
Sonuç ve risk modelleme
çevresel kaza
Büyük Kaza Önleme Politikası ve Güvenlik Yönetim Sistemleri gözden
geçirme ve güncelleme
Acil Durum Planlama faaliyeti
Seçilen tesisler için risk analizi ve değerlendirilmesi
Halkın bilgilendirilmesi için belge hazırlanması
Tesisin domino etkilerinin tanımlanması
Pilot bölge'de Halkın Bilgilendirilmesi için Organize edilmesi
Pilot bölge risk haritalarının hazırlanması
Merkezi ve Yerel yönetimlerce Tesisin Seveso Denetimi faaliyeti
alıştırması
Denetim grubunun oluşturulması
Denetimin hazırlanması
Tesisin denetlenmesi
İŞLER
ziyaret ve işin başlatılması
İzomerizasyon tesisi HAZOP çalışması
Tanklara LOC + İzomerizasyon HAZOP çalışması
İzomerizasyonda hata ağacı+Tanklarda HAZID
Tanklarda ve İzomerizasyonda olay ağacı, sonuç analizleri
İtalya ve İrlanda hukuklarına göre güvenlik raporu karşılaştırması
Denetleme çalışmaları
Acil durum planları uygulamaları
4. AKTİVİTE: ÇALIŞMA ZİYARETLERİ
Başlık
İtalya’daki ilk çalışma
gezisi
Başlangıç
16/Haziran/14
Bitiş
20/Haziran/14
İrlanda çalışma gezisi
25/Ağustos/14
30/Ağustos/14
İtalya’daki ikinci
çalışma gezisi
15/Eylül/14
19/Eylül/14
Fransa çalışma gezisi
03/Kasım/14
07/Kasım/14
14
Seveso ile ilişkili Yazılım Programının Bakım ve
Güncellemesi
• Bu Faaliyet, Seveso bilgi sisteminde gerekli
iyileştirmelerin ve yeni yeteneklerin kazandırılmasını
amaçlamaktadır.
• İhtiyaç analizi, yazlım geliştirme ve testler, etkin ve
tatminkar biçimde sürdürülmektedir.
• Proje sonuna kadar testleri gerekli ilave ihtiyaçlar ve
iyileştirmeler, sistem teslimi ve eğitimler
gerçekleştirilecektir.
5. AKTİVİTE:TAMAMLANAN İŞLER
 Sistem altyapı modülü
 Veri bütünlüğü ve loglama
 Ölçeklenebilirlik ve mimari
 İngilizce dil desteği
 Yeni arayüz ve logo çalışmaları
 Tüm paydaşlar için kullanıcı ve rol yönetimi
 Seveso Yönetim Modülü
 Mevzuat değişikliklerine adaptasyon Seveso II ve Seveso III (GHS) uygulamasının
entegrasyonu
 E-denetim ile integrasyon
 Belge akış yönetimi
 Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonu ve sorguları
 Kaza raporlama
 Kaza modelleme
16
5. AKTİVİTE:YAPILMAKTA OLAN İŞLER
 Yeni Tesis Bildirim Modulü
 Seveso II ve III ile bildirim yapma
 Güvenlik raporları ve dosya
yükleme
 Tesis Coğrafi bilgileri girişi
 Tesis bölüm bilgileri yönetimi
 Kaza senaryoları yöentimi
 Kaza etki haritalarının yüklenmesi
 Eğitim Modülü
 Seveso Pedi
 Halkın bilgilendirilmesi Modulü
 Halka açık dinamik Proje Portalı
17
6. AKTİVİTE:Kamuyu Bilgilendirme
İŞLER
Proje Çıktılarına Dair Bilgilendirme Broşürleri
Kamu Ve Sanayi İçin Bilgilendirme
Bilgilendirici Kısa Filmler (5 film animasyon)
1. Projenin Genel Sunumu
2. Büyük Endüstriyel Kazalar Hakkında Kamuyu Bilgilendirme
3. Büyük Endüstriyel Kazalar Sırasında Yapılması Gerekli İşlemler
4. Büyük Endüstriyel Kazaları Önlemek İçin İşletmelerin Alması Gereken
Tedbirler
5. Proje Çıktıları
TEŞEKKÜRLER
19

similar documents