Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai

Report
PELNO MOKESTIS UŽ 2011 METUS .
KĄ REIKIA ŽINOTI,
RUOŠIANT DEKLARACIJĄ PLN 204?
AUDITORĖ BIRUTĖ ČERNIUVIENĖ
2011 gruodis
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
1
PELNO MOKESTIS UŽ 2011 METUS .
KĄ REIKIA ŽINOTI RUOŠIANT DEKLARACIJĄ
PLN 204?
TURINYS





1. PELNO MOKESČIO DEKLARACIJA PLN 204.
2. BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO REIKALAVIMAI PELNO
MOKESČIO ĮSTATYME (PMĮ)
3. LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI .
4. NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI .
5. RIBOJAMŲ DYDŽIŲ LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI .
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
2
LR MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS




(s) 2 str. 1.p. Apibendrintas mokesčio įstatymo
paaiškinimas – su FM suderinta CMA arba kitos šiuo
Įstatymu tam įgaliotos institucijos pateikta nuomonė, kaip
mokesčių administratorius ar minėta institucija supranta ir
taiko mokesčio įstatymo nuostatas.
12 straipsnis. Mokesčio įstatymo aiškinimas
2. Apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas MM neturi
teisės akto galios ir išreiškia kompetentingos valstybės
institucijos nuomonę mokesčių įstatymų reglamentuojamais
klausimais.
3. Mokesčių administratorius, šviesdamas, konsultuodamas
ir kontroliuodamas MM mokesčių mokėjimo klausimais, turi
atsižvelgti į atitinkamo apibendrinto mokesčio įstatymo
paaiškinimo turinį.
Birutė Černiuvienė
3
2015.04.13
LR MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS





(s) 2 str. 4 p. Konsultacija mokesčių mokėjimo klausimais –
mokesčių administratoriaus individualaus pobūdžio
paaiškinimas, skirtas konkrečiam MM jo mokamų
(numatomų mokėti) mokesčių mokėjimo klausimais.
37 str. Mokesčių mokėtojų konsultavimas
1. Konsultacijas konkrečiais mokesčių mokėjimo klausimais
MM teikia mokesčių administratorius CMA nustatyta tvarka
ir būdais.
VMI 2011 09 29 d. įsakymas Nr. VA-99 Konsultacijų ir
informacijos teikimo VMI taisyklės
2. MM neprivalo vadovautis jam pateikta konsultacija
mokesčių mokėjimo klausimais.
Birutė Černiuvienė
4
2015.04.13
LR MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS
•
141 straipsnis. Atleidimas nuo baudos
• 4) kai MM mokesčio įstatymą pažeidė dėl klaidingo apibendrinto
mokesčio įstatymo paaiškinimo arba mokesčių
administratoriaus raštu ar telefonu, jei suteikta konsultacija CMA
nustatyta tvarka buvo įrašyta ir yra galimybė nustatyti skambinantį
asmenį – MM-ją (ar jo atstovą), suteiktos klaidingos konsultacijos
mokesčių mokėjimo klausimais.
Taip pat gali būti atleistas ir nuo DELSPINIGIŲ
dėl šios pačios priežasties (MAĮ 100 str.)
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
5
1. PM deklaracija PLN 204
2007 01 15 VMI įsakymas Nr. VA-2 , 4 deklaracijų formos
2009 04 30 d. Nr. VA-34 įsakymas išdėstytas nauja redakcija
Pakeitimas 2011 01 21 d. įsakymas Nr. VA-14 .
PLN 204 pildo RCA asmenys (UAB, AB, kai kurie užsienio filialai)
PLN 204 A
pildo NCA asmenys (PĮ, TŪB)
PLN 204 N
pildo PNV
PLN 204 U
pildo NB
•
•
•
•
•
Nuo 2009 m. – liko tik 4 priedai:
PLN 204B ,,VP ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų (nuostolių)
apskaičiavimas“
PLN 204C ,,Užsienio valstybėse gautos pajamos ir Lietuvoje atskaityto PM
apskaičiavimas“
PLN 204 E , nuo 2009 01 01 „Neapmokestinami dividendai“
PLN 204 K ,,Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
6
2. BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO
REIKALAVIMAI PELNO MOKESČIO ĮSTATYME (PMĮ)
Pelno mokesčio įstatymas
XI SKYRIUS. APSKAITOS REIKALAVIMAI
57 straipsnis. Buhalterinės apskaitos tvarkymo
reikalavimai
• 1. MM buhalterinė apskaita privalo būti tvarkoma
taip, kad ji teiktų pakankamą informaciją pelno
mokesčiui apskaičiuoti.
• 2. MM apskaitą ir atskaitomybę tvarko
vadovaudamiesi LR Buhalterinės apskaitos įstatymu
bei kitais teisės aktais.
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
7
4
1
PMĮ 57 str. 3d. PM apskaičiuoti vienetas
naudoja BA principus –pajamų, sąnaudų,
atsargų įkainojimo, jeigu įstatymas
nenustato ko kito.
3
ĮFAĮ 15 str. 4d. FA sudaroma pagal ĮFAĮ, VAS ir kt.
teisės aktus.
10 str. kaupimo principas
11 str. palyginimo principas
14 str. Turinio svarbos principas
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
PMĮ 57 str. 1, 2 d.
BA turi teikti informaciją PM
PMĮ
57 str. 1d. BA
apskaičiuoti
turi
teikti informaciją
PM
2.Apskaita
tvarkoma
pagal BAĮ ir kt.
apskaičiuoti
teisės aktus.
2
BAĮ 3 str. 4d.
RCAJA apskaitą tvarko pagal VAS
2 str. 4d. Apskaitos standartai
( BĮAS+ VAS)- taisyklės, pagal
kurias rengiama FA.
17 str. FA sudaroma pagal ĮFAĮ.
8
2. BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO
REIKALAVIMAI PELNO MOKESČIO ĮSTATYME (PMĮ)
PMĮ įstatymo 57 str. 3 d. :
• Pelno mokesčiui skaičiuoti vienetas gali naudoti
buhalterinėje apskaitoje naudojamus
visuotinai pripažintus
pajamų, sąnaudų pripažinimo,
atsargų įkainojimo metodus,
jei šis įstatymas nenustato ko kita.
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
9
3. SĄNAUDŲ SĄVOKŲ PALYGINIMAI PAGAL VERSLO
APSKAITOS STANDARTUS (VAS) IR PMĮ
MOKESTINĖ APSKAITA
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
10
ATSKAITYMAI
ATSKAITYMAI
LEIDŽIAMI
17 str.1d.
17¹MTEP
2015.04.13
RIBOJAMŲ DYDŽIŲ
17 str. 2 d
12 pozicijų
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
NELEIDŽIAMI
31 str.
1d.-19 pozicijų
2d.- 3 pozicijos
11
LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
• 17 straipsnis. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka
• Nr. XI-539, 2009-12-09, (2009-12-28)
• 1. LA yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto
sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei
naudai gauti, jeigu šis Įstatymas nenustato ko kita.
• LA taip pat priskiriamos visos išlaidos DARBUOTOJŲ NAUDAI,
jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal LR GPMĮ nuostatas yra
GPM objektas.
• LA priskiriami LRV nustatyti Ignalinos atominės elektrinės papildomi
atskaitymai.
• Vieneto (IĮ, TŪB, KŪB) LA taip pat priskiriama suma, nuo kurios
pagal LR VSDĮ nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto
dalyvio (IĮ savininko, TŪB tikrojo nario, KŪB tikrojo nario)
V.SOC.DR įmokos.
• Taikoma Apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų m/l PM.
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
12
LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
• 17 str. komentaras (R-10870
2011-11-21)
• 1. Sąnaudoms priskiriamos ne visos išlaidos, patirtos tai
produkcijai pagaminti (užsakymui įvykdyti), o tik parduotai
produkcijai tenkanti tų išlaidų dalis.
• 3. Vieneto patirtos išlaidos yra laikomos įprastinėmis sąnaudomis,
jeigu jos atitinka vykdomos veiklos pobūdį ir jeigu jos yra įprastos
vienetų, vykdančių atitinkamą veiklą Lietuvoje ar užsienyje, veiklai.
• Apskaičiuojant AP, taikomos tik tos buhalterinę apskaitą
reglamentuojančių teisės aktų nuostatos, kurios neprieštarauja PMĮ
nuostatoms. Tvarkant vieneto buhalterinę apskaitą pagal nustatytus
apskaitos reikalavimus, ne visos buhalterinėje apskaitoje
įregistruotos sąnaudos, skaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali
būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Leidžiamų atskaitymų
ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų iš pajamų tvarka nustatyta
PMĮ 17 - 30 straipsniuose (žr. PMĮ 17 – 30 straipsnių komentarus).
2015.04.13
B.Černiuvienė pelno mokestis 2011
13
LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
• 6. Kai kurių išlaidų rūšių pripažinimo LA paaiškinimai.
• 6.1. Dėl žaliavų ir medžiagų (nepasikeitė)
• 6.2. Dėl gamybos atliekų.
•
•
•
6.2.2. Dėl ligų, traumų ar apsigimimų kritusių penimų auginimui ar
reprodukcijai laikomų gyvūnų vertė –LA. Sąnaudų pripažinimui prie apskaitos
dokumentų, kuriais yra pagrįsti šie gyvūnų kritimai, turi būti veterinarijos
gydytojų pasirašyti aktai ir nurodyti susirgimai, kurie galėjo būti gyvūno mirties
priežastimi.
Dėl virusinių ligų arba užkrečiamų ligų patirti kritusių gyvūnų nuostoliai -LA,
jeigu vienetas turi dokumentus, patvirtinančius virusinės ar užkrečiamos ligos
protrūkio faktą.
Gyvulinės kilmės žemės ūkio produkcijos, kuri yra netinkama realizavimui dėl
gyvūnų ligos ar taikomo gydymo arba kurios realizavimas yra apribotas teisės
aktais, savikaina -LA, jeigu yra patvirtinantys veterinarijos gydytojo pasirašyti aktai ir
nurodyti susirgimai, kurie galėjo įtakoti pagamintos produkcijos kokybę, arba kiti
gyvūnų augintojams privalomi pildyti dokumentai, kuriuose fiksuojamas pagamintos
produkcijos nuokrypio nuo nustatytos kokybės faktas.
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
14
LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
•
6.2.2 Jeigu gyvūnai yra apdrausti, ir įvykus draudiminiam įvykiui yra gauta
draudiminė išmoka, kuri pagal PMĮ 12 str. 2 dalį yra laikoma
neapmokestinamosiomis pajamomis, tai LA--tik draudiminę išmoką viršijanti
kritusių gyvūnų vertė (auginimo išlaidos).
•
Vienetų, kurie verčiasi augalininkyste, patirti nuostoliai dėl žuvusių pasėlių
dėl gamtos jėgos (sausros, liūtys, vėjas, kruša, šalnos ir kt.) - LA, jeigu yra vieneto
sudarytos komisijos žalos dydžiui įvertinti ir nustatyti, protokolai arba kiti
dokumentai, patvirtinantys gamtos jėgos sukeltų stichijų faktą.
Jeigu pasėliai yra apdrausti, ir įvykus draudiminiam įvykiui yra gauta draudiminė
išmoka, kuri pagal PMĮ 12 str. 2 dalį yra laikoma neapmokestinamosiomis pajamomis,
tai LA - tik draudiminę išmoką viršijanti žuvusių pasėlių vertė (auginimo
išlaidos).
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
15
LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
•
•
•
•
6.3. Dėl sunaudotos produkcijos laboratoriniams bandymams.
6.4. Dėl parduotų prekių įsigijimo kainos.
6.5. Dėl žemės rekultivavimo darbų išlaidų.
6.6. Dėl materialinių vertybių sandėliavimo (saugojimo)
išlaidų.
• 6.7. Dėl autotransporto priemonių eksploatavimo išlaidų.
•
•
Atsižvelgdama į veiklos pobūdį, važiavimo dažnumą ir kitas darbo sąlygas, įmonė
pati nusistato, kokiais dokumentais, patvirtintais atsakingų asmenų parašais,
turi būti įforminamas degalų bei kitų su autotransporto priemonių
eksploatavimu susijusių medžiagų sunaudojimas.
Degalų ir kitos su autotransporto priemonių naudojimu susijusios sąnaudos LA
gali būti pripažintos ir be automobilio kelionės lapų (t.y. dokumentų, kuriuose
detaliai nurodyti maršrutai, kuriais automobilis važiavo).
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
16
LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
•
•
•
•
6.8. Dėl raštinės ir biuro reikmenų įsigijimo išlaidų.
6.9.Dėl patalpų nuomos išlaidų.
6.10 Dėl bankų paslaugų.
6.11 Dėl skolinių įsipareigojimų perleidimo (faktoringo) sutarčių.
•
•
•
6.12 Dėl rinkos paieškos išlaidų.
LA- potencialiems klientams nemokamai perduodamas nedidelis
prekių kiekis bandymams ir naujų gaminių gamybai, kad vartotojai ir jų
produkcijos pirkėjai galėtų susipažinti su naujų prekių pranašumais.
LA- Rinkos paieškos sąnaudos , jeigu yra jų pagrįstumą patvirtinantys
dokumentai. Nemokamai perduodant prekes, tokiais dokumentais
turėtų būti jų gavėjo įsipareigojimas surinkti ir pateikti informaciją apie
prekių kokybę ir paklausą bei tokios informacijos pateikimas (tai gali
būti išvados apie iš prekių pagamintos produkcijos kokybę, pirkėjų
apklausos rezultatai, pirkimo sutartys ir pan.).
•
•
6.13 Dėl konsultacinių, juridinių, informacinių ir pan. išlaidų.
6.14 Dėl kadrų rengimo ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidų.
2015.04.13
B.Černiuvienė pelno mokestis 2011
17
LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
•
•
6.15 Dėl darbo saugos ir darbuotojų sveikatos apsaugos išlaidų.
LA- sąnaudos, patirtos įgyvendinant darbuotojų saugą ir sveikatą
reglamentuojančiuose teisės aktuose ;
LR darbo kodekso 265 str.
LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir
kituose teisės aktuose) numatytas privalomas kolektyvines ir (ar)
asmenines darbuotojų saugos ir sveikatos priemones:
nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonės (specialių rūbų, akinių,
pirštinių, kitų teisės aktuose ir kolektyvinėse sutartyse numatytų darbo
apsaugos priemonių įsigijimas, saugių darbo vietų sukūrimas ir pan.),
profesinių ligų prevencijos priemonės (medicininiai patikrinimai,
skiepai epidemijų metu, ventiliacijos įrenginiai, kinozeterapijos
seansai ir pan.), pirmąją pagalbą teikiančių punktų organizavimas.
•
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
18
LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
•
•
•
•
•
•
6.16.Dėl sanitarijos ir higienos išlaidų.
6.17. Dėl geriamojo vandens įsigijimo išlaidų.
6.18 . Dėl inventorizacijos metu nustatyto prekių pertekliaus arba
trūkumo.
Inventorizacijos metu nustatytas prekių perteklius pagal PMĮ 14 str. 1
dalies nuostatas priskirtinas nemokamai gautam turtui.
Nemokamai gauto turto įsigijimo kaina yra lygi 0, todėl apskaitoje
parodytas prekių perteklius, PMĮ atžvilgiu, nėra apmokestinimo pelno
mokesčio objektas.
Apmokestinamosioms pajamoms būtų priskirta visa už parduotas ar
kitaip perleistas perteklines prekes gauta suma.
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
19
LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
•
•
•
•
•
•
6.19. Dėl užsienio valiutos kurso kitimo.
Kai sandoris sudaromas užsienio valiuta, tai pagal tokį sandorį įsigyto turto įsigijimo
kaina įvertinama litais pagal turto įsigijimo dienos valiutos kursą.
Jei pagal 22 VAS nuostatas turtas, kurio tikroji vertė nustatoma užsienio valiuta,
balanse turi būti įvertinamas litais, taikant tikrosios vertės nustatymo dienos
valiutos kursą, tai PMĮ tikslams tokio turto įsigijimo kaina yra ta pati, kokia
buvo nustatyta pirminio pripažinimo metu pagal turto įsigijimo dieną galiojusį
valiutos kursą.
Todėl apskaitoje įregistruotos turto vertės pokyčių sumos (pajamos ar
sąnaudos, susidariusios dėl turto perkainojimo (įvertinimo tikrąja verte) ir dėl
teigiamos ar neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos), apskaičiuojant AP,
vadovaujantis PMĮ 12 str. 7 punktu ir 31 str. 1 d. 15 punktu, atitinkamai
laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis arba NA.
6.20. Dėl biuro interjero puošimo išlaidų.
6.21. Dėl darbo apmokėjimo ir kitų su darbu susijusių sąnaudų.
2015.04.13
Birutė Černiuvienė pelno mokestis 2011
20
LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
• 6.22. Dėl tantjemų
•
•
•
Nuo 2010 metų metinės išmokos (tantjemos) valdybos ar stebėtojų tarybos nariams
nelaikomos pelno paskirstymu,-LA kaip su ekonominės naudos gavimu susijusios
išlaidos.
Tantjemos-LA- sąnaudos kaip apskaitoje.- tą m/l kurį jos priskaičiuojamos ir
išmokamos (t.y. kai akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių
ataskaitų rinkinį, priima sprendimą jas išmokėti ).
ABĮ 31 ir 33 str.- tantjemos, t.y. metinės išmokos iš paskirstytojo pelno,- mokamos
stebėtojų tarybos ar valdybos nariams už jų veiklą taryboje ar valdyboje.
Nustačius konkrečius atvejus, kai siekiant išvengti mokesčių, stebėtojų tarybos ar
valdybos nariams (tuo pačiu esantiems tantjemas išmokančio vieneto akcininkams ir
(ar) darbuotojams) vietoje dividendų ir/arba atlyginimo pagal darbo sutartį yra
mokamos tantjemos, vadovaujantis MAĮ nustatytu turinio viršenybės prieš formą
principu, išmokėtos tantjemų sumos (ar jų dalis) gali būti pripažintos
atlyginimu pagal darbo sutartį ir/arba dividendais ir apmokestintos įstatymų
nustatyta tvarka.
•
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
21
LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
•
•
•
•
•
•
•
6.23 Dėl draudimo įmokų
6.24. Dėl palūkanų už paskolas ir įmokų, susijusių su paskolų
garantijų gavimu (papildyta)
6.25. Dėl miško atkūrimo, ugdymo, priežiūros, apsaugos, rekreacijos,
gyvūnijos gausinimo, miško kelių bei miško žemių sausinimo
sistemos įrengimo, priežiūros bei remonto darbų sąnaudų išlaidų.
6.26. Dėl išlaidų, patirtų miestų inžinerinei infrastruktūrai plėtoti,
pripažinimo sąnaudomis.
6.27. Dėl sąnaudų patirtų planuojant pirkti kito vieneto akcijas.
6.28. Holdingo bendrovių patirtos kitų vienetų valdymo sąnaudos yra
įprastinės šių bendrovių vykdomai veiklai sąnaudos, todėl jos yra
priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, neatsižvelgiant į tai, kad,
pavyzdžiui, holdingo bendrovė atitinkamu laikotarpiu gauna tik
dividendus, kurie neįtraukiami į šios bendrovės pajamas
6.29 Dėl sumų, nuo kurių pagal VSDĮ nuostatas skaičiuojamos ir mokamos
vieneto dalyvio IĮ savininko , TŪB tikrojo nario, KŪB tikrojo nario) valstybinio
socialinio draudimo įmokos. (NAUJAS punktas )
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
22
LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
•
6.30. Išlaidų darbuotojų naudai priskyrimas LA (Naujas punktas)
•
LA- vieneto (darbdavio) patirtos išlaidos, teikiant naudą (pinigais ar natūra)
darbuotojui, jeigu darbuotojo gauta nauda yra GPMĮ objektas - gyventojų pajamų
mokesčiu apmokestinamosios ar neapmokestinamosios pajamos.
•
Išlaidų darbuotojo naudai priskyrimas LA siejamas ne tiek su vieneto
pajamų uždirbimu ar ekonominės naudos gavimu, o su darbuotojų
gautos naudos priskyrimu GPM objektui.
•
.6.30.4. Kai vienetas išlaidas patiria ne tik darbuotojų, o ir jų šeimų narių
(sutuoktinių, vaikų (įvaikių) naudai ir galima identifikuoti kiekvieno asmens gautą
naudą, tokia gauta nauda pripažįstama darbuotojų su darbo santykiais
susijusiomis pajamomis, kurios yra GPM objektas. –LA .
6.30.5. Vieneto LA nepriskiriamos darbuotojo iš vieneto gautos pajamos natūra,
kai jas teikdamas vienetas išlaidų nepatiria (pvz., teikiant prekybines nuolaidas,
teikiant beprocentines paskolas ir pan.).
AB „X“ darbuotojui suteikė beprocentinę paskolą. Kadangi UAB ,,X“ išlaidų
nepatyrė, darbuotojui apskaičiuotos pajamos natūra (suteikta nuolaida) –NA .
•
•
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
23
4.NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
• 31 straipsnis. Neleidžiami atskaitymai
• 1. Iš pajamų negali būti atskaitoma:
• 1) pridėtinės vertės mokestis, mokamas
į biudžetą, ir pelno mokestis, nustatytas
šio Įstatymo;
• 2) (neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.);
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
24
4.NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
• PLN 204 L4 NETESYBOS , BAUDOS, DELSPINIGIAI, SANKCIJOS,
PALŪKANOS
•
BA
PMĮ
11 VAS,,Pardavimo savikaina
ir veiklos sąnaudos“
63 Finansinės investicinės veiklos
sąnaudos.
630* Palūkanų sąnaudos
6305* Baudų ir delspinigių sąnaudos
61 Veiklos sąnaudos
611 Bendrosios ir administracinės sąnaudos.
6115* Mokėjimų susijusiems asmenims
sąnaudos.
* kaip numatyta apskaitos politikoje
2015.04.13
31 str. Neleidžiami atskaitymai
1.
Iš pajamų negali būti atskaitoma:
3) netesybos, į biudžetą ir valstybės
Fondus sumokėtos baudos, delspinigiai
ir kitos sankcijos už LR teisės aktų
pažeidimus;
4) palūkanos ar kitokios išmokos už
susijusių asmenų sutartinių įsipareigojimų
nevykdymą;
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
25
4. NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
•
•
6) (neteko galios nuo 2004 m. vasario 14 d.);
7) (neteko galios nuo 2008 04 24 d.)
11 VAS ,,Pardavimo savikaina
ir veiklos sąnaudos”
60 Parduotų prekių, suteiktų
paslaugų savikaina
6007 Prekių gautų iš tikslinės
zonos savikaina
6008 Paslaugų, gautų iš tikslinės
zonos savikaina
PLN 204 L12
8) sąnaudos, kurios buvo įtrauktos
į LA daugiau kaip prieš 18 mėnesių,
tačiau faktiškai iš vienetų,
registruotų ar kitaip organizuotų
tikslinėse teritorijose, gautos
prekės ar suteiktos paslaugos
neapmokėtos
Sąnaudos, kurios buvo įtrauktos į LA daugiau kaip prieš 18 mėn. tačiau faktiškai iš vienetų,
įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose , gautos prekės ar suteiktos paslaugos neapmokėtos, taip
pat išmokos užsienio vienetams, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, nepagrįstos PMĮ 31
str.2 dalyje nustatytais įrodymais arba neapmokestintos PMĮ 37 str. nustatyta tvarka
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
26
4. NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
•
PMĮ
BA
11 VAS
,,Pardavimo savikaina
ir veiklos sąnaudos
61 VEIKLOS SĄNAUDOS
611 Bendrosios ir administracinės
sąnaudos
6115 Suteikta parama
6114 Dovanos darbuotojams
6119 Dovanos ne darbuotojams
31 str. Neleidžiami atskaitymai
1.
Iš pajamų negali būti atskaitoma:
9) parama, išskyrus šio
Įstatymo 28 straipsnyje
nustatytus atvejus, ir
dovanos, išskyrus
dovanas darbuotojams
(apskaič. AP už 2010 m. ir vėliau)
• PLN 204 L 11 Parama ir Dovanos
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
27
4.NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
•
PMĮ
BA
11 VAS ,,Pardavimo savikaina
ir veiklos sąnaudos”
60 Parduotų prekių, suteiktų
paslaugų savikaina
61 VEIKLOS SĄNAUDOS
611 Bendrosios ir administracinės
sąnaudos
10) išmokos, nepagrįstos šio (31)
straipsnio 2 dalyje nustatytais įrodymais,
bei išmokos, neapmokestintos šio
Įstatymo 37 straipsnyje nustatyta
tvarka;
*37 straipsnis. Užsienio vieneto apmokestinimas
• PLN 204 L12 Sąnaudos, kurios buvo įtrauktos į LA daugiau kaip prieš 18 mėn. tačiau
faktiškai iš vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose , gautos prekės ar suteiktos
paslaugos neapmokėtos, taip pat išmokos užsienio vienetams, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti
tikslinėse teritorijose, nepagrįstos PMĮ 31 str.2 dalyje nustatytais įrodymais arba neapmokestintos PMĮ 37 str.
nustatyta tvarka
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
28
4.NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
PMĮ
BA
11 VAS ,,Pardavimo savikaina
ir veiklos sąnaudos”
60 Parduotų prekių, suteiktų
paslaugų savikaina
61 VEIKLOS SĄNAUDOS
611 Bendrosios ir administracinės
sąnaudos
11) vieneto
padarytos žalos
atlyginimas;
61115 Žalos atlyginimas
• PLN 204 L19
Kitos sąnaudos pagal PMĮ 31 str. laikomos neleidžiamais
atskaitymais ,taip pat sąnaudos dėl skirtingo jų pripažinimo apskaitoje ir pagal PMĮ,
įskaitant praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų taisymo atvejus
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
29
4.NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
12) dividendai ar kitaip paskirstytas pelnas
(pelno dalis, paskirta :
3 klasės sąskaitos
metinėms išmokoms (tantjemoms) už
valdybos ar stebėtojų tarybos narių veiklą,
darbuotojų naudai
ar šio Įstatymo 26 str. 2 dalyje nurodytai
naudai teikti , nelaikoma paskirstytu pelnu).
Taikoma apskaičiuojant AP už 2010 m ir vėliau.
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
30
4.NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
PMĮ
BA
11VAS,,Pardavimo savikaina
ir veiklos sąnaudos
60 Parduotų prekių, suteiktų
paslaugų savikaina
61 VEIKLOS SĄNAUDOS
611 Bendrosios ir
administracinės sąnaudos
6114 Praėjusių laikotarpių klaidų
taisymai
14) praėjusių m/l klaidų ir
netikslumų taisymai pagal
Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos įstatymo
18 straipsnį.
• PLN 204 L19 Kitos sąnaudos pagal PMĮ 31 str. laikomos neleidžiamais
atskaitymais ,taip pat sąnaudos dėl skirtingo jų pripažinimo apskaitoje ir pagal PMĮ, įskaitant
praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų taisymo atvejus
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
31
4.NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
•
PMĮ
BA
11 VAS ,,Pardavimo savikaina
ir veiklos sąnaudos“
61 VEIKLOS SĄNAUDOS
613 TURTO VERTĖS SUMAŽĖJIMO SĄNAUDOS
6131 Atsargų vertės sumažėjimo
6132 Nematerialaus turto vertės sumažėjimo
6133 Materialaus IT vertės sumažėjimo
6134 VP vertės sumažėjimo
6134 Kito turto vertės sumažėjimo
63 FINANSINĖS INVESTICINĖS VEIKLOS
SĄNAUDOS
632 Investicijų vertės sumažėjimo
15) sąnaudos dėl turto ir
įsipareigojimų, išskyrus
išvestinių finansinių
priemonių, įsigytų rizikai
apdrausti, perkainojimo,
atlikto teisės aktų
nustatyta tvarka.
PLN 204 L14 TURTO, ĮSKAITANT VERTYBINIUS POPIERIUS, IR ĮSIPAREIGOJIMŲ
PERVERTINIMO NEIGIAMAS REZULTATAS
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
32
4.NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
•
PMĮ
BA
11 VAS ,,Pardavimo savikaina ir veiklos
sąnaudos”
6 kl. SĄNAUDOS
Bet kuri sąskaita iš 6
klasės
17) neapmokestinamosioms
pajamoms tenkantys leidžiami
atskaitymai ir ribojamų dydžių
leidžiami atskaitymai.
• PLN 204 L16 Neapmokestinamosioms pajamoms , nurodytoms 25 laukelyje
,tenkantys leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
33
4.NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
•
PMĮ
BA
12 VAS „ILGALAIKIS
MATERIALUSIS TURTAS“
36. Jei dėl avarijos ar kitų priežasčių sugadinto turto remonto išlaidas kompensuoja
12 str. Neapmokestinamosios pajamos
2)
gautos draudimo išmokos,
neviršijančios prarasto turto arba patirtų
nuostolių ar žalos vertės;*
draudimo įmonė, remonto išlaidos turi būti
*straipsnis sutrumpintas
sumažintos kompensuojama suma.
(analizuojamos išmokos tik už
Jei kompensuojama suma viršija remonto
turto nuostolius)
išlaidas, skirtumas pripažįstamas ataskaitinio
laikotarpio pajamomis.
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
34
4.NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
• 18) sąnaudos, susijusios su pajamomis iš
tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo
tiesiogiai susijusios veiklos, jei laivybos
vieneto pasirinkimu pajamoms iš tarptautinio
vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai
susijusios veiklos pagal šio Įstatymo 38(1)
straipsnio nuostatas taikomas fiksuotas
pelno mokestis.
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
35
4.NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
•
PMĮ
BA
11 VAS ,,Pardavimo savikaina ir veiklos
sąnaudos”
6 kl. SĄNAUDOS
Bet kuri sąskaita iš 6
klasės
13) kitos nesusiję su pajamų
uždirbimu ir neįprastinės vieneto
vykdomai veiklai sąnaudos bei
sąnaudos, nelaikomos LA pagal
šį Įstatymą;
www. vmi .lt /MIC duomenų bazė
• PLN 204 L19 Kitos sąnaudos pagal PMĮ 31 str. laikomos neleidžiamais
atskaitymais ,taip pat sąnaudos dėl skirtingo jų pripažinimo apskaitoje ir pagal PMĮ, įskaitant
praėjusių m/l klaidų taisymo atvejus
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
36
4. NELEIDŽIAMI ATSKAITYMAI
31 str. Neleidžiami atskaitymai
1. Iš pajamų negali būti atskaitoma:
5) ribojamų dydžių atskaitymų dalis, viršijanti nustatytus dydžius;
•
•
•
5. Ribojami leidžiami atskaitymai
17 straipsnis. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka
2.d. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1) ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos;
2) IMT eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos;
3) komandiruočių sąnaudos;
4) reklamos ir reprezentacijos sąnaudos;
5) natūraliosios netekties nuostoliai;
6) mokesčiai;
7) beviltiškos skolos;
8) Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai, kuri nėra GPM objektas
9) specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai;
10) parama;
11) narių mokesčiai, įnašai ir įmokos;
12) mokestinio laikotarpio nuostoliai.
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
37
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
1) IT nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veiksnių įtaka, skaičiuojant nusidėvėjimą pagal VAS ir PMĮ :
1. IT klasifikavimas
2 . Turto vertės registravimas
3 . IT įsigijimo kaina
4 . Turto nusidėvėjimo metodai
5. Turto pradžios nusidėvėjimo būdai
6. Nusidėvėjimo normatyvų tikslinimas
7 . Kokiam turtui neskaičiuojamas nusidėvėjimas
8. Turto remontas ir rekonstrukcija
9. Ar yra įmonėje turto, kuriam buvo pritaikytas II investicijų
būdas pagal JAPMĮ 21 str.
• 10. Plėtros darbai
• 11. Turtas, naudojamas MTEP veikloje
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
38
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1) ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos;
Veiksnių įtaka, skaičiuojant IMT nusidėvėjimą ir INT amortizaciją pagal VAS ir PMĮ :
1. IT klasifikavimas( turto grupės, grupės kaina)
2. Turto vertės registravimas (įsigijimo savikaina, perkainota
verte / įsigijimo kaina)
3. IT įsigijimo kaina:
3.1 perkant (įsigijimo savikaina+ negrąž.PVM /įsigijimo kaina +
komisiniai + rinkliavos, išskyrus PVM)
3.2 mainant:
3.2.1 įsigytas už prekes ir paslaugas
3.2.2 IT mainomas į kitą IT
3.2.3 akcijų apmokėjimas turtu
3.2.4 pasigaminant
3.2.5 neatlygintinai gauto (dovanų)
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
39
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
• 4. ITurto nusidėvėjimo metodai (tiesinis, dvigubasmažėjančios vertės, produkcijos, metų skaičiaus /
tiesinis, dvigubas-mažėjančios vertės, produkcijos.
• 5. ITurto pradžios nusidėvėjimo būdai (kito mėn. 1 d./
kito mėn. 1 d., pusmečio būdas )
• 6. IT nusidėvėjimo normatyvų tikslinimas
• 7. Kokiam IT neskaičiuojamas nusidėvėjimas ( investicinio turto, apskaitomo tikrąja verte , žemės/
bibliotekų fondams, kultūros vertybių registro IT,
nenaudojamam turtui, paties vieneto susikurtam INT
(įsigytos teisės ir kt. NT), IT perkainojimo rezultatų
nusidėvėjimas ar amortizacija.
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
40
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
1) IT nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos
• 8. Ar yra įmonėje turto, kuriam buvo pritaikytas II investicijų
būdas pagal JAPMĮ 21 str.
• 9. Sumos, sumokėtos už būsimų darbuotojų mokslus
(kvalifikacijos sąnaudos / INT , amortizuojamas per 4 metus, po
mokslų baigimo ) .
• 10. plėtros darbai (INT, amortizuojamas /atskaitomi iš pajamųLA)
• 11. Turtas, naudojamas MTEP veikloje (pagal PMĮ- kitokie
normatyvai, nei kitam įmonėje naudojamam turtui ).
• PLN 204 L 5- IT nusidėvėjimo (arba amortizacijos
sumos atsižvelgiant į PMĮ 18 ir 19 str.)
• Arba PLN 204 L5- IT nusidėvėjimas pagal VAS, o
nusidėvėjimas pagal PMĮ- L83
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
41
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
2) IMT eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos
;
• PMĮ 20 Str. Nuosavo, nuomojamo arba panaudos būdu naudojamo IMT eksploatavimo,
remonto arba rekonstravimo sąnaudos
• 1. Nuosavo turto RR :
• 1.1 Nepagerino ir nepailgino tarnavimo laiko
•
BA
PMĮ
RR darbų vertė pripažįstama ataskaitinio
laikotarpio sąnaudomis.
2015.04.13
20 STR. 2 D. Turto remonto išlaidos
priskiriamos remonto sąnaudoms ir
atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu
laikotarpiu, kurį jos faktiškai patiriamos
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
42
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
2) IMT eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos
•
•
•
•
PMĮ 20 str. 1 d. :
1.2 Pailgino tarnavimo laiką
1.3 Pagerino turto savybes
1.4 Pailgino tarnavimo laiką +Pagerino turto
savybes
• RR sąnaudos – į turto vertę
• Patikslinti turto tarnavimo laiką (BA)
• PLN 204 L19 Kitos sąnaudos pagal PMĮ 31 str.
laikomos NA ,taip pat sąnaudos dėl skirtingo jų pripažinimo
apskaitoje ir pagal PMĮ, įskaitant praėjusių mokestinių
laikotarpių klaidų taisymo atvejus
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
43
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
2) IMT eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos
2. Išnuomoto ar panaudos būdu gauto turto RR
2.1 Kai turto savininkas nekompensuoja
BA
PMĮ
1. 1 Nuomininkas
1.1.1 pripažįsta sąnaudas tuo laikotarpiu,
kada baigtas remontas
ARBA
1.1.2 išlaidos pripažįstamos kaip turtas ir
sąnaudomis pripažįstama per likusį
nuomos laikotarpį
pvz. liko nuomotis 5 metusremonto išlaidos – 10 000 lt.
į metus sąnaudų- po 2 000 lt.
2015.04.13
20 STR. 3 D. (NUOMININKAS AR PANAUDOS
GAVĖJAS)
1.kai RR nepagerina ir nepailgina tarnavimo laiko
Sąnaudos atskaitomos iš pajamų tuo m/l , kurį jos
faktiškai patiriamos
2.Kai RR pagerina turto savybes
Sąnaudas nurašo per likusį nuomos laikotarpį,
pradedant tuo mėn. kada remontas baigtas.
3. Kai RR pailgina tarnavimo laiką
Sąnaudas nurašo per likusį nuomos laikotarpį,
pradedant tuo mėn. kada remontas baigtas.
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
44
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
2) IMT eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos
2. Išnuomoto ar panaudos būdu gauto turto RR
PMĮ
BA
2.2 Kai turto savininkas kompensuoja
1.1 Nuomininkas
1.1.1 Registruoja remonto darbus
D1264 Kt. MT-Remonto darbai 50
K2001 Žaliavos medžiagos 50
1.1.2 Išrašo savininkui sąskaitą
D 2434 Kitos gautinos sumos 50
K 1264 Remonto darbai- 50
Arba parduoda remontą
K 52 pajamos (nors pagal
1.1.3 Kai gauna pinigus
D pinigai 50
K 2434 Kitos gautinos sumos 50
2015.04.13
20 STR. 3 D. (NUOMININKAS AR PANAUDOS GAVĖJAS)
1.kai RR nepagerina ir nepailgina tarnavimo laiko
Sąnaudos atskaitomos iš pajamų tuo m/l, kurį jos
faktiškai patiriamos
2.Kai RR pagerina turto savybes
Sąnaudas nurašo per likusį nuomos laikotarpį,
pradedant tuo mėn. kada remontas baigtas.
3. Kai RR pailgina tarnavimo laiką
Sąnaudas nurašo per likusį nuomos laikotarpį,
pradedant tuo mėn. kada remontas baigtas.
PLN 204 L19 Kitos sąnaudos pagal PMĮ 31
str. laikomos NA ,taip pat sąnaudos dėl skirtingo
jų pripažinimo apskaitoje ir pagal PMĮ, įskaitant
praėjusių m/l klaidų taisymo atvejus
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
45
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
3) Komandiruočių sąnaudos
21.str.. Komandiruočių sąnaudos
1. Komandiruote laikomas vieneto vadovo ar jo įgalioto asmens
įsakymu (sprendimu), kuriame turi būti nurodyta komandiruotės
tikslas, vieta (vietos), trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į
keletą užsienio valstybių – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje
trukmė) ir vieneto numatomos apmokėti išlaidų rūšys, įformintas
darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų,
tarnybinio pavedimo ar kelti kvalifikacijos.
Komandiruote taip pat laikomas IĮ savininko, ŪB tikrojo nario,
kurio darbo bei apmokėjimo už darbą tvarka numatyta bendrosios
jungtinės veiklos sutartyje, šioje dalyje nustatyta tvarka įformintas
išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų ar kelti
kvalifikacijos ,
PMĮ
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
46
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
3) Komandiruočių sąnaudos
• 2. Komandiruočių sąnaudos iš pajamų atskaitomos
LRV 2003 01 28 Nr.99 ,,Dėl komandiruočių sąnaudų
atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“
•
Reglamentuoja 3 rūšių komandiruočių (į užsienį, iš užsienio, Lietuvos viduje)
išlaidų atskaitymo iš pajamų tvarką, skaičiuojant PM)
•Pakeitimas LRV 2009 02 25 nutarimas Nr. 134
•4 p. Jeigu į komandiruotę vyksta vieneto vadovas arba IĮ savininkas ar TŪB narys
ir šioje IĮ ar TŪB nėra vadovo, DP norma gali būti didinama 100 %.
•(TAIKOMA apskaičiuojant 2008 m.ir vėlesnių m/l AP).
• 3 . LRV 2004 11 03 NUTARIMAS Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis
komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“
• Reglamentuoja :
• 1. Kas yra tarnybinė komandiruotė
• 2. Kuo vadovaujantis darbdaviai atlygina išlaidas, susijusias su komandiruote- nurodytas
Vyriausybės 2003 01 28 nutarimas Nr.99
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
47
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
3) Komandiruočių sąnaudos
•
•
•
•
1. Dienpinigiai (DP) :
1.2 DP normos į užsienį nustatytos :
1999 11 21 FM įsakymu Nr. 116
Nauja šio įsakymo redakcija- 2008 04 01
Nr.1K-123
• 1.3 2004 04 29 d. nutarimas Nr. 527 apribojo
DP sumas , kurios gali būti priskiriamos
Gyventojų neapmokestinamosioms
pajamoms pagal GPM 17 str.,
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
48
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
3) Komandiruočių sąnaudos
•
GPM APMOKESTINIMAS :
jei darbuotojui nustatyta MMA arba minimalus valandinis atlyginimas X iš koef.1,3
tai komandiruočių neapmokestinamoms kompensacijoms priskiriama DP ne > 50 % ATLYGINIMO
Viršijanti 50 % atlyginimo DP suma – nelaikoma DP
kompensacijomis ir apmokestinama GPM
PLN 204 L19 Kitos sąnaudos pagal PMĮ 31 str. laikomos NA ,taip pat sąnaudos dėl skirtingo
jų pripažinimo apskaitoje ir pagal PMĮ, įskaitant praėjusių m/l klaidų taisymo atvejus( iki 2009
12 31, suma viršijanti 50% DP)
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
49
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
3) Komandiruočių sąnaudos
• KOMANDIRUOTĖS LIETUVOJE :
•
•
•
1. DP norma :
Nuo 2003 10 01 iki 2006 12 31- 15 Lt (125 Lt x 12 % MGL).
Nuo 2007 01 01 – 2009 03 04 -15 Lt. 60 cnt. (130Lt x12 %)
• Nuo 2009 03 05 pagal 2009 02 25 LRV nutarimą
DP- 15% bazinės socialinės išmokos130 Lt. X 15 %= 19.50 Lt.
•
•
Nr. 134,–
2. Jeigu komandiruotė trunka 1 dieną -DP- 50% dienos normos
3. “7. Jeigu tarnybinė komandiruotė Lietuvoje trunka ne ilgiau kaip vieną
darbo dieną, DP už tarnybinę komandiruotę darbuotojui gali būti
nemokami, jeigu tai įtvirtinta kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos
taisyklėse.
LRV 2004 11 03 d.nutarimas Nr. 1365 DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU TARNYBINĖMIS
KOMANDIRUOTĖMIS, DYDŽIO IR MOKĖJIMO TVARKOS Pakeitimas Nr. 440, 2010-0421, nuo 2010-04-27
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
50
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
3) Komandiruočių sąnaudos
•
3. 2004 04 29 d. nutarimas Nr. 527 apribojo DP sumas , kurios gali būti priskiriamos
Gyventojų neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPM 17 str.,
•
1.Neapmokestinami DP, kurių bendra suma per mėnesį ne >50 % mėn.
d. u. arba d. u. , taikant valandinį tarifą
2. DP suma, viršijanti 50 % nustatyto atlyginimo ,
apmokestinama GPM
•
PLN 204 L19 Kitos sąnaudos pagal PMĮ 31 str. laikomos NA ,taip pat sąnaudos dėl skirtingo jų
pripažinimo apskaitoje ir pagal PMĮ, įskaitant praėjusių m/l klaidų taisymo atvejus ( iki 2010 01 01)
• KOMANDIRUOČIŲ IŠ UŽSIENIO Į LR SĄNAUDOS
•
•
Iki 2006 m. birželio 28 d. neviršijant DP Lietuvoje normos.
Nuo 2006 m. birželio 29 d pagal tos užsienio valstybės, kurioje yra struktūrinio
padalinio darbuotojo nuolatinė darbo vieta, teisės aktus.
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
51
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
4) Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos
• 22 str. Reklamos sąnaudos :
• Išlaidos , skirtos informacijai, susijusiai su vieneto
veikla
• ir skatinančiai įsigyti prekių
• ar naudotis paslaugomis,
• bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti
esamiems ar potencialiems pirkėjams, išskyrus
kontroliuojamuosius vienetus, kontroliuojančius
asmenis ar vienetų grupės narius, informuoti.
• PLN 204 L6- Reklamos ir Reprezentacijos sumos
(atsižvelgiant į PMĮ 22 str.)
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
52
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
4 ) Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos
•
•
•
•
•
2.
Reprezentacinės sąnaudos - vieneto lėšos, kurias jis skiria
naujiems verslo ryšiams su kitais vienetais arba fiziniais asmenimis,
išskyrus vieneto darbuotojus, akcininkus, savininkus bei
kontroliuojamuosius ar kontroliuojančius vienetus ar
kontroliuojančius nuolatinius gyventojus, užmegzti arba esamiems
pagerinti.
Reprezentacinės sąnaudos patiriamos konkrečių asmenų naudai.
3.
Iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 75 % reprezentacinių
sąnaudų.
4.Reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos per vieneto
akcininkus, pajininkus patirtos išlaidos, išskyrus atvejus, kai šie
asmenys yra vieneto darbuotojai.
5.
Reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos medžioklės,
žvejybos, plaukiojimo jachtomis, golfo, azartinių lošimų, stovyklavimo
išlaidos.
• PLN 204 L6- Reklamos ir Reprezentacijos sumos (atsižvelgiant į
PMĮ 22 str.)
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
53
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
5 ) Natūralios netekties nuostoliai
23 straipsnis.Natūralios netekties nuostoliai
1. Natūralios netekties nuostoliais laikomas natūralus prekių (žaliavų,
produkcijos) sumažėjimas dėl prekių (žaliavų, produkcijos)
saugojimo, perpylimo, fasavimo, vežimo, krovimo ir pardavimo,
įskaitant nuostolius dėl pirkėjų užmaršumo.
„2. Iš pajamų atskaitoma faktiškai patirtų natūralios netekties nuostolių,
išskyrus šviežių vaisių, uogų, grybų ir daržovių natūralios netekties
nuostolius, suma, neviršijanti 1 % vieneto pajamų.
Atskaitoma faktiškai patirtų šviežių vaisių, uogų, grybų ir daržovių
natūralios netekties nuostolių suma negali viršyti 3 % vieneto
pajamų.“
PLN 204 L7-Natūralios netekties
nuostolių sumos
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
54
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
6 ) Mokesčiai
• 24 str. 1.
•
•
•
•
Iš pajamų atskaitomi MAĮ nustatyti mokesčiai ir kitais LR
įstatymais arba VN nustatytos rinkliavos bei privalomosios įmokos, jeigu PMĮ
nenustato ko kita.
PMĮ 31 str. numatė , kad neatskaitomi:
1. Mokamas pelno mokestis
2. Mokamas PVM
3. Socialinis mokestis
• 2.
Iš pajamų atskaitomos :
- tik tos pirkimo ir sumokėto importo PVM sumos,
kurios neatskaitomos pagal PVMĮ,
- ir tik tais atvejais, kai šios sumos apskaičiuotos nuo šiame
Įstatyme nustatytų LA
• PVM ĮSTATYMAS 62 str, 5 str.
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
55
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
6 ) Mokesčiai
3) Pirkimo ir sumokėtos importo PVM sumos,
kurios apskaičiuotos nuo
PMĮ 31 str. nustatytų NA,
apskaičiuojant AP, iš pajamų
neatskaitomos.
PLN 204 L19 Kitos sąnaudos pagal PMĮ 31 str. laikomos NA ,taip
pat sąnaudos dėl skirtingo jų pripažinimo apskaitoje ir pagal PMĮ,
įskaitant praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų taisymo atvejus
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
56
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
7) BEVILTIŠKOS SKOLOS
BA ABEJOTINOS
•
18-asis VAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI“*
32. Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas,
finansinis turtas turi būti įvertinamas:
32.1. tikrąja verte (parduoti laikomas);
32.2. amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant
apskaičiuotų palūkanų metodą (suteiktos
paskolos, gautinos sumos ir iki išpirkimo
termino laikomas finansinis turtas).
PMĮ BEVILTIŠKOS SKOLOS
25 str. Beviltiškos skolos *
1. Iš pajamų, pripažįstamų pagal kaupimo
apskaitos principą, atskaitoma m/l atsiradusi
beviltiškų skolų suma, jei ši suma buvo
įtraukta į MM pajamas
34.
Apskaičiuotų palūkanų metodas trumpalaikiam
finansiniam turtui gali būti netaikomas, jeigu jo taikymo
poveikis yra nereikšmingas. Toks turtas finansinėse
ataskaitose turi būti parodomas įsigijimo savikaina, atėmus
vertės sumažėjimo sumą
Abejotinos skolos apskaičiuojamos
prieš sudarant finansinę atskaitomybę.
2009 m. lapkričio 11 d. Nr. VAS-9 , taikomas nuo
2010 01 01
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
57
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
7) BEVILTIŠKOS SKOLOS
• BA ABEJOTINOS
Abejotinų skolų apskaita nustatoma
įmonės apskaitos politikoje, kurią
patvirtinta vadovybė
ABEJOTINOS skolos apskaitoje
registruojamos abejotinų skolų
sąnaudų ir abejotinų skolų
sąskaitose.
2015.04.13
PMĮ BEVILTIŠKOS
25 str. Beviltiškos skolos *
Skolos yra laikomos BEVILTIŠKOMIS,
jeigu MM negali jų susigrąžinti:
1.
praėjus ne mažiau kaip
vieneriems metams nuo skolos sumos
įtraukimo į MM pajamas
2.
arba jei skolininkas yra miręs ar
paskelbtas mirusiu,
3.
arba likviduotas,
4.
arba bankrutavęs.
Visais šiais atvejais MM turi įrodyti
skolos beviltiškumą ir pastangas šioms
skoloms susigrąžinti.
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
58
VI.2. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
7 ) Beviltiškos skolos
BA ABEJOTINOS
PMĮ BEVILTIŠKOS
Registruojant jų
atsiradimą
25 str. Beviltiškos skolos *
D6117 Abejotinų
skolų sąnaudos
K 2419 Abejotinos
skolos(-)
FM 2002 02 11 įsakymas Nr. 40
Pakeitimas–FM 2006 03 08 įsakymas Nr. 1K-099 „Skolų
beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas
įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo
taisyklės“
Pakeitimas 2008 05 27 d. Nr.1K-189
Pakeitimas 2010 06 10 Nr. 1K-188
Pakeitimas 2011-04-14 Nr.1K-145
beviltiškos skolos dydžiai
Iki 1000 lt. , 3400 lt.
Nuo 1001 iki 10 000 lt,
Nuo 10 001 iki 100 000 lt,
ir virš 100 000 Lt.
2015.04.13
2.Skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti
įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarką nustato
LRV arba jos įgaliota institucija.
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
59
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
7) BEVILTIŠKOS SKOLOS
BA ABEJOTINOS
PMĮ BEVILTIŠKOS
Atgautos skolos
registruojamos
25 str. Beviltiškos skolos *
D 2419 Abejotinos
arba už jį kitas asmuo vėliau grąžina, visa
skolos
grąžintų skolų suma priskiriama Pajamoms
(įskaitantPVM) .
K 6117 Abejotinų
skolų
sąnaudos
Nurašant abejotinas skolas
D 2419 Abejotinos skolos
K 2411 Pirkėjai
2015.04.13
3. Jeigu atskaitytas beviltiškas skolas skolininkas
4. Šio straipsnio nuostatos netaikomos kredito
įstaigoms taip pat tais atvejais, kai skolininkas ir
kreditorius yra susiję asmenys arba jais tapo
m/l, einančiu po to m/l, kurį skola buvo pripažinta
beviltiška ir įtraukta į LA šiame str. nustatyta tvarka.
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
60
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
7 ) Beviltiškos skolos
•
BA ABEJOTINOS
Kitos gautinos sumos, kaip ir pirkėjų
skolos, balanse rodomos tikrąja verte.
Registruojant kitų gautinų sumų
abejotinas skolas, taikoma tokia pat
tvarka kaip ir registruojant
abejotinas pirkėjų skolas.
PMĮ BEVILTIŠKOS
KITOS GAUTINOS SUMOS (pvz, DARBUOTIJŲ
SKOLOS) NEPRISKIRIAMOS BEVILTIŠKOMS
SKOLOMS, NES JOS NEBUVO ĮTRAUKTOS Į
ĮMONĖS PAJAMAS
11 VAS ,, Sąnaudos „ 2007 07 11 d. redakcija
24. Bendrosioms ir administracinėms
sąnaudoms gali būti priskiriamos tokios
per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos: PMĮ 17 str.2d. Ribojamų dydžių leidžiami
atskaitymai:
24.9. abejotinų skolų;
7) beviltiškos skolos;
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
61
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
7 ) Beviltiškos skolos
ABEJOTINOS
SKOLOS
BEVILTIŠKOS SKOLOS
Nurodomos
Nurodomos PLN 204
P/N ATASKAITOJE
L8 įrašoma visa ABEJOTINŲ SKOLŲ suma, kuri
registruota BA ir parodyta P/N ataskaitoje,
ir
L42 įrašoma visa BEVILTIŠKŲ SKOLŲ SUMA,
paskaičiuota pagal PMĮ reikalavimus (toms skoloms
beviltiškomis yra visi reikalaujami
pripažinti
dokumentai)
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
62
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
26 str Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai, kuri nėra GPM objektas (NUO 2010 01 01 )
BA
Nuo 2010 01 01
11 VAS,,Pardavimo savikaina
ir veiklos sąnaudos
61 VEIKLOS SĄNAUDOS
611 Bendrosios ir administracinės
sąnaudos
2015.04.13
26 str. Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos
narių naudai, kuri nėra GPM objektas
1) M/l iš pajamų gali būti atskaitomos vieneto
tiesiogiai sumokėtos sumos EEE valstybių ir
užsienio valstybių, kurios nepriklauso EEE,
tačiau su kuriomis LR yra sudariusi DAS,
mokymo įstaigoms už fizinių asmenų, susijusių
su šiuo vienetu darbo santykiais, mokymą,
kurį baigę jie įgyja aukštąjį išsilavinimą ir
(arba) kvalifikaciją, jeigu šis išsilavinimas ir
(arba) kvalifikacija būtini vieneto pajamoms
uždirbti.“
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
63
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
26 Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai, kuri nėra GPM objektas (nuo 2010 01 01 )
BA
11 VAS
,,Pardavimo
savikaina
ir veiklos
sąnaudos”
61 VEIKLOS
SĄNAUDOS
611
Bendrosios ir
administracinės sąnaudos
26 str. Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai, kuri
nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas
2. Jeigu teikiant naudą vieneto darbuotojams ir (arba) jų šeimos nariams
(sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) neįmanoma nustatyti konkretaus
darbuotojo ir (arba) jo šeimos nario (sutuoktinio, vaiko (įvaikio) gautos
individualios naudos, dėl tokios naudos teikimo patirtos išlaidos, kurios pagal
kitas šio Įstatymo nuostatas nėra priskiriamos LA arba RDLA, m/l iš pajamų gali
būti atskaitomos tik tuo atveju, kai tokios naudos teikimas numatytas vieneto
kolektyvinėje sutartyje ir šia nauda be diskriminacijos ir apribojimų turi teisę
naudotis visi to vieneto darbuotojai.
Iš pajamų atskaitoma šioje dalyje nurodytų išlaidų suma negali viršyti
5%
per m/l darbuotojams apskaičiuoto darbo užmokesčio (nuo kurio
skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) sumos.
PLN 204 L 9 ĮMOKOS IR IŠLAIDOS DARBUOTOJŲ
NAUDAI atsižvelgiant į PMĮ 26 str. nuo 2010 01 01 )
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
64
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
11 ) Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos.
BA
11 VAS ,,Pardavimo
savikaina
ir veiklos sąnaudos”
61 VEIKLOS
SĄNAUDOS
611 Bendrosios ir
administracinės
sąnaudos
PMĮ
29 str 1 .Iš pajamų atskaitoma :
stojamųjų narių įnašų suma ir narių mokesčių
suma, ne > 0,2 % pajamų
tikslinių nario įmokų suma, ne > 0,2 % pajamų
jei šie įnašai, mokesčiai ir tikslinės įmokos
sumokami vienetams, kurių:
 veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir
kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas,
o gautas pelnas negali būti skiriamas jų
steigėjams ir (arba) dalininkams, ir (arba)
nariams.
PLN 204 L19 Kitos sąnaudos pagal PMĮ 31 str. laikomos
NA ,taip pat sąnaudos dėl skirtingo jų pripažinimo apskaitoje ir pagal
PMĮ, įskaitant praėjusių m/l klaidų taisymo atvejus
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
65
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
10) parama
PLN 204 L 84
Atskaitoma suteiktos paramos suma, išskyrus išmokas grynais pinigais,
viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį, ir ne > kaip 40% AP
11 VAS ,,Pardavimo savikaina
ir veiklos sąnaudos“
61 VEIKLOS SĄNAUDOS
611 Bendrosios ir administracinės
sąnaudos
6113 Suteikta parama
61131 Suteikta parama grynais
pinigais LA
61132 Suteikta parama grynais
pinigais NA
61133 Suteikta parama prekėmis
61134 Suteikta parama paslaugomis
2015.04.13
28 straipsnis. Parama.
1.DALIS netaikoma pelno siekiantiems RCA juridiniams asmenims
2. MM-jams, pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą
turintiems teisę teikti tik paramą, iš pajamų leidžiama 2
kartus atskaityti išmokas (išskyrus išmokas grynais
pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam
labdaros ar paramos gavėjui per m/l), įskaitant perleistą
turtą, suteiktas paslaugas, kurios LR labdaros ir paramos
įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai, tačiau ne
didesnes kaip 40 % MM-jo pajamų, apskaičiuotų iš
pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, LA ir
RDLA, išskyrus paramą ir ankstesnių metų m/l
nuostolius
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
66
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
10) parama
•
•
•
•
(MGL - 130 Lt, SUMA- 32 500 Lt)
PARAMOS TEIKĖJŲ ATASKAITOS:
FR 477 – metams pasibaigus, iki 05 01
PLN 203 – kiekvieno mėn. 15 d., jeigu
suteikta paramos > nei 50 000 Lt. per
kalendorinius metus ir tam pačiam
paramos gavėjui ir toliau teikia paramą .
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
67
VI.2. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
12 ) 30 str. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas
• 30 str. 4 d.
• Po 2008 01 01
• I. ĮMONĖS VEIKLOS NUOSTOLIAI :
• I.1 Gautą nuostolį galima perkelti neribotą laiką
• I.2 toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu vienetas nebetęsia
veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai
vienetas veiklos nebetęsia dėl nuo jo nepriklausančių
priežasčių.
• PLN 204 L50 – Iš veiklos pelno atskaityta veiklos nuostolių suma
• GALIMA PERKELTI TIK PAGAL PMĮ APSKAIČIUOTĄ NUOSTOLĮ
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
68
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
12 ) Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas
• 30 str. 4 d.
• Po 2008 01 01 :
• II. ĮMONĖS NUOSTOLIAI IŠ VERTYBINIŲ POPIERIŲ:
• II. 1 Pirmiausia perkeliami ankstesnių laikotarpių
nuostoliai
• II.2 Nuostoliai dengiami tik VP ir (arba) išvestinių
finansinių priemonių perleidimo veiklos pajamomis
• II.3 Gali būti perkeliami 5 vienas paskui kitą einančius
mokestinius metus
• PLN 204 L52 – Iš VP ir
IFP perleidimo pelno atskaityta
nuostolių suma
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
69
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
12 ) Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas
•
•
•
•
2. Nuostoliai dėl VP arba išvestinių finansinių priemonių perleidimo
perkeliami į kitus mokestinius metus, tačiau dengiami tik VP ir (arba)
išvestinių finansinių priemonių perleidimo veiklos pajamomis.
Nuostoliai dėl vieneto, kuris įregistruotas ar kitaip organizuotas EEEV
arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma DAIS, ir kuris yra PM arba jam
tapataus MM, akcijų perleidimo, jei akcijas perleidžiantis vienetas
šiame vienete ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėjo > kaip 25
% balsus suteikiančių akcijų, atskaitomi iš m/l apmokestinamųjų VP
perleidimo pajamų, tačiau :
A) taip atskaitomų nuostolių suma negali būti didesnė už to m/l
apmokestinamųjų VP turto VPP sumą,
B) o neatskaityta tokio nuostolio suma į kitus mokestinius metus
neperkeliama.
• PLN 204 L18 Akcijų, nurodytų PMĮ 30 str. 2 d.perleidimo
nuostolių suma
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
70
Bendrųjų atidėjinių sąnaudos
• PLN 204 L15 Įvairių bendrųjų atidėjinių sąnaudos
PMĮ
BA
11 Standartas:
,,Pardavimo savikaina
ir veiklos sąnaudos
61 VEIKLOS SĄNAUDOS
D 6114 Atidėjinių sąnaudos
K 4 ATIDĖJINIAI
17 straipsnis. Leidžiamų atskaitymų
pripažinimo tvarka
1.LA yra visos faktiškai patirtos įprastinės
tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos
vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto
ekonominei naudai gauti, jeigu šis Įstatymas
nenustato ko kita.
PLN 204 L19 Kitos sąnaudos
pagal PMĮ 31 str. laikomos NA ,taip pat
sąnaudos dėl skirtingo jų pripažinimo
apskaitoje ir pagal PMĮ, įskaitant praėjusių m/l
klaidų taisymo atvejus
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis
2011
71
DĖKUI UŽ DĖMESĮ
[email protected]
2015.04.13
Birutė Černiuvienė Pelno mokestis 2011
72

similar documents