KDV Tevkifat ve İstisna İade E.Öz PPT sunumunu indirmek için

Report
TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ
KDV VE ÖTV İADE KOMİSYONU
Hazırlayan: YMM Erdoğdu ÖZ
İstanbul,12 Mayıs 2014
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER
KDV Md.: 9/1
KDV GUT:I-C-2.1.5
KALDIRILAN KDV GT : 117
Madde 9
1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş
merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde
Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye
tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.
12.5.2014
2
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 2
Bu maddeye göre Maliye Bakanlığı;
- Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş
merkezinin bulunmaması hallerinde,
ve
- Vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla,
vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma
yetkisine sahiptir.
İşlemlere taraf olanlar, kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve
kurumlardır(alıcılar).
12.5.2014
3
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 3
Tevkifatın Niteliği
İki çeşit tevkifat vardır:
1-Tam tevkifat: İşlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme
muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir.
Aşağıdaki işlemlerde tam tevkifat uygulanır.
-İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar
Tarafından Yapılan İşlemler
- Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler
- Kiralama İşlemleri
- Reklâm Verme İşlemleri
12.5.2014
4
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 4
2-Kısmi tevkifat:
Hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap
olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir.
Diğer kısım ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip
ödenir
Kısmi tevkifat yapacak olanlar:
a-KDV mükellefleri,
b-Belirlenmiş alıcılar.
(5018 sayılı kanuna ekli cetvelde yer alan kamu kuruluşları, kanunla kurulan
kamu kurum ve kuruluşları, Döner sermayeli kuruluşlar, Kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, emekli sandıkları, bankalar, KİT’ler,
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Payları Borsa İstanbul’da işlem gören
şirketler, kalkınma ve yatırım ajansları, Okul aile birlikleri ve Aile Hekimliği
kurumları.
12.5.2014
5
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 5
KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLER, TEVKİFAT ORANLARI VE TEVKİFAT YAPACAK
ALICILAR 1
Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler 1
Tevkifat
Oranı
Alıcılar
Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen
Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje
Hizmetleri
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve
Benzeri Hizmetler
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait
Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri
2/10
B.Alıcılar
9/10
B.Alıcılar
5/10
B.Alıcılar
5/10
B.Alıcılar
İşgücü Temin Hizmetleri
9/10
KDV+B.Alıcılar
Yapı Denetim Hizmetleri
9/10
KDV+B.Alıcılar
12.5.2014
6
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 6
KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLER, TEVKİFAT ORANLARI VE
TEVKİFAT YAPACAK ALICILAR 2
Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler 2
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon
İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere
Aracılık Hizmetleri
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma /
Götürme Hizmetleri
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı
Gelirlerine Konu İşlemleri
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri
Servis Taşımacılığı Hizmeti
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler
12.5.2014
Tevkifat Alıcılar
Oranı
5/10
KDV+B.Alıcılar
9/10
KDV
9/10
KDV+B.Alıcılar
7/10
5/10
5/10
5/10
KDV+B.Alıcılar
KDV+B.Alıcılar
B.Alıcılar
B.Alıcılar
7
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 7
KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLER, TEVKİFAT ORANLARI VE TEVKİFAT YAPACAK
ALICILAR 3
Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler
Külçe Metal Teslimleri
Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun
Ürünlerinin Teslimi
Hurda ve Atık Teslimi
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam
Hurda ve Atıklarından Elde Edilen
Hammadde Teslimi
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve
Deri Teslimleri
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi
12.5.2014
Tevkifat
Oranı
7/10
5/10
Alıcılar
5/10
9/10
KDV+B.Alıcılar
KDV+B.Alıcılar
9/10
KDV+B.Alıcılar
5/10
KDV+B.Alıcılar
KDV+B.Alıcılar
KDV+B.Alıcılar
8
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 8
Tevkifatın Beyanı
Sorumlu (Alıcı) Beyanı:
Tevkifat, 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilir. Sorumlu sıfatıyla beyan
edilen tutar, 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilir.
Malı Teslim Eden veya Hizmeti Yapan(Satıcı) Beyanı:
Malı teslim eden (satıcı), I Nolu KDV beyannamesinde, Matrah bölümünde
“Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna tevkifat uygulanan bedeli ve
vergi kısmına tevkifata tabi olmayan kısmı yazar.
12.5.2014
9
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 9
Neden KDV Tevkifatında İade Var ve İade Edilecek Tutar ?
Satıcının KDV Beyannamesinde hesaplanan KDV’si alıcı tarafından beyan
edilen tevkif edilen KDV kadar az beyan edildiğinden devreden KDV’si fazla
çıkmaktadır. Bu nedenle, fazla olan devreden KDV iadeyle giderilmektedir.
İade olarak talep edilen tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen
KDV esas alınarak belirlenir.
Tevkifat yapmak için KDV dahil bedelin 1.000 TL’yi aşmaması gerekir.
12.5.2014
10
1-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 10
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı ile
gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı,
- Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,
- Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren
liste.
12.5.2014
11
TEVKİFAT NEDENİYLE KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 1
İADE KONUSU
İADE KONUSU
(KDVK MD.9)
TEMİZLİK, BAHÇE
VE ÇEVRE BAKIM
HİZMETLERİ
MAKİNE,
TEÇHİZAT,
DEMİRBAŞ VE
TAŞITLARA AİT
TADİL, BAKIM VE
ONARIM
HİZMETLERİ
HER TÜRLÜ YEMEK
SERVİSİ VE
ORGANİZASYON
HİZMETLERİ
ETÜT, PLANPROJE,
DANIŞMANLIK,
DENETİM VE
BENZERİ
HİZMETLER
12.5.2014
NAKDEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
MAHSUBEN İADE
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
VİR
Yok
5.000
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
VİR
Yok
5.000
VİR
VİR
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
Yok
Yok
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
5.000
5.000
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
12
TEVKİFAT NEDENİYLE KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 2
İADE KONUSU
İADE KONUSU
(KDVK MD.9)
FASON OLARAK
YAPTIRILAN TEKS.
KONFEKS. İLE
FASON AYAK.VE
ÇANTA DİKİM İŞLERİ
VE FASON İŞLERLE
İLGİLİ ARACILIK
HİZMETL.
YAPI DENETİM
HİZMETİ
SERVİS
TAŞIMACILIĞI
HİZMETİ
HER TÜRLÜ BASKI
VE BASIM HİZMETİ
12.5.2014
NAKDEN İADE
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
VİR
VİR
VİR
VİR
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
Yok
Yok
Yok
Yok
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
5.000
5.000
5.000
5.000
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
13
TEVKİFAT KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 3
İADE KONUSU
İADE KONUSU
(KDVK MD.9)
İŞGÜCÜ TEMİN
HİZMETİ
TURİSTİK
MAĞAZALARA
VERİLEN MÜŞTERİ
BULMA/GÖTÜRME
HİZMETİ
12.5.2014
NAKDEN İADE
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
VİR
VİR
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
Yok
Yok
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
5.000
5.000
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
14
TEVKİFAT KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 4
İADE KONUSU
İADE KONUSU
(KDVK MD.9)
YAPIM İŞLERİ İLE
BU İŞLERLE
BİRLİKTE İFA
EDİLEN
MÜHENDİSLİKMİMARLIK VE
ETÜT-PROJE
HİZMETLERİ
SPOR
KULÜPLERİNİN
YAYIN, İSİM
HAKKI VE REKLÂM
GELİRLERİNE
KONU İŞLEMLERİ
TEBLİĞDE YER
ALMAYAN 5018
S.K. DA YER ALAN
KURULUŞLARA BU
TABLODA YER
ALMAYAN
HİZMETLER
12.5.2014
NAKDEN İADE
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
5.000
5.000
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
MAHSUBEN İADE
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
YMM veya
VİR
Var
Var
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
Var
Var
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
Var
Var
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
YMM veya
VİR
407.000
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
5.000
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
15
TEVKİFAT KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (TESLİM) 5
İADE KONUSU
İADE KONUSU
(KDVK MD.9)
NAKDEN İADE
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
KÜLÇE METAL
TESLİMİ
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
BAKIR, ÇİNKO,
ALÜMİNYUM VE
KURŞUN
ÜRÜNLERİNİN
TESLİMİ
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
METAL, PLASTİK,
LASTİK, KAUÇUK,
KÂĞIT, CAM HURDA
VE ATIKLARININ
TESLİMİ
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
PAMUK, TİFTİK,
YÜN VE YAPAĞI İLE
HAM POST VE DERİ
TESLİMİ
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
AĞAÇ VE ORMAN
ÜRÜNLERİ TESLİMİ
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
12.5.2014
16
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 16
NOT:
1-Tabloda yer alan 5.000 TL’lik had, 2.000 TL olarak
uygulanmakta iken 122 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile 1 Mart
2013 tarihinden bu tebliğin uygulanma tarihine kadar 4.000 TL
olarak uygulanmıştır.
2- İndirimli teminat uygulaması, eski uygulamada yoktur.
12.5.2014
17
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 17
İadede Tercih Kullanma:
Tevkifata tabi tutulan KDV’nin, iade konusu yapılmama tercihinde bulunan
alıcı, izleyen dönemlerde bu tercihlerinden vazgeçerek iade talep etmeleri
mümkündür.
Aynı şekilde, mükelleflerin tevkifat uygulanan tutarı iade olarak gösterdikten
sonra, bu tercihlerinden vazgeçmeleri de mümkündür.
Bu durumlarda iade beyanının yapıldığı dönem için düzeltme beyannamesi
verilecektir.
12.5.2014
18
II-İSTİSNADAN KAYNAKLANAN İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE
DEĞİŞİKLİKLER
Neden İade?
KDV Kanunu’nun 32'nci maddesine göre, 11, 12, 13, 14, 15 ve
17/4-s maddeleri ile Geçici 17'nci istisna olan işlemlerle ilgili
olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen vergi, bu
işlemleri yapanlara iade edilmektedir.
İade işleminin amacı, yüklenilen verginin indirim konusu
yapılamaması nedeniyle mükelleflerin üzerinde bir vergi yükü
oluşturmasının engellenmesidir.
12.5.2014
19
KDV İADESİNE KONU İSTİSNALAR
A-İHRACAT İSTİSNASI
1.Mal İhracı
1.1.Gümrük Beyannameli Mal İhracatı İstisnası
1.2.Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar(Bavul
Ticareti)
2. Hizmet İhracı
3. Roaming Hizmetleri
4. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler
5. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak
Yapılan Satışlar)
6. Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır
Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna
7. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna
8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması
9. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek
Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması
12.5.2014
20
A. İHRACAT İSTİSNASI 2
1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 1
1. Mal İhracı
1.1-Gümrük Beyannameli Mal İhracı
KDV Md.: 11/1-a
KDV GUT : II-A-1.1
KALDIRILAN KDV GT: 1, 4, 9,19, 46, 58, 84, 86, 96, 107, 110
12.5.2014
21
A. İHRACAT İSTİSNASI 3
1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 2
İstisnanın Kapsamı
İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’den istisnadır.
-Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili
gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır.
-Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve
uçaklara yapılan akaryakıt, kumanya, teknik ve diğer malzeme şeklindeki
teslimler ihracat teslimi kapsamındadır.
-Uluslararası taşımacılık yapan yerli gemi ve uçaklara yapılan söz konusu
teslimler ihracat istisnası kapsamına girer.
İhracat faturası malın yurtdışı edildiği dönemden önce düzenlenmiş olsa dahi,
istisna ihracatın yapıldığı dönem (gümrük beyannamesinin kapanma tarihi-fiili
ihraç) KDV beyannamesi ile beyan edilir.
12.5.2014
22
A. İHRACAT İSTİSNASI 4
1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 3
-İhracat Ne Zaman Yapılmış Sayılır?
İhracat faturası malın yurtdışı edildiği dönemden önce düzenlenmiş olsa dahi,
istisna ihracatın yapıldığı dönem (gümrük beyannamesinin kapanma tarihi-fiili
ihraç) KDV beyannamesi ile beyan edilir.
Serbest bölgelere yapılan ihracat teslimlerinde, malın serbest bölgeye giriş
işlemlerinin tamamlanarak serbest bölgeye vasıl olduğu tarih ihracatın gerçekleştiği
tarih olarak kabul edilir. Bu tarih, malların serbest bölgeye girişinin yapıldığını
gösteren, serbest bölge işlem formunun ilgili idare tarafından onaylandığı tarihtir.
-İhracat Bedelinde Hangi Kur?
İhracat bedeli, gümrük beyannamesinin kapanma tarihinden önceki ilk yayınlanmış
bulunan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilir.
12.5.2014
23
A. İHRACAT İSTİSNASI 5
1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 4
Gümrük Beyannamesi Olmayan Mal İhracatları
-Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimleri,
kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurtdışına gönderilen
mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından
onaylanan elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile tevsik
edilir.
-Sınır ticareti kapsamında yapılan ihracat, gümrük beyannamesi
veya listesi ile tevsik edilir. Bu durumda ayrıca, bir defaya mahsus
olmak üzere sınır ticareti yetki belgesi de ibraz edilmelidir
12.5.2014
24
A. İHRACAT İSTİSNASI 6
1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 5
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- Satış faturaları listesi
- Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest
bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta
elektronik ticaret gümrük beyannamesi)
- İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
12.5.2014
25
A. İHRACAT İSTİSNASI 5
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-a)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
1.1-MAL İHRACATI İSTİSNASI İADESİ
11/1-a
4.000
TEMİNAT,
YMM
veya VİR
YMM
veya VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
5.000
TEMİNAT,
YMM
veya VİR
YMM
veya VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
Eski
11/1-a
Yeni
12.5.2014
26
A. İHRACAT İSTİSNASI 6
1.2-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR
(BAVUL TİCARETİ)
KDV Md.: 11/1-b-1
KDV GUT:II-A-1.2
KALDIRILAN KDV GT : 1, 43, 61, 64, 71, 84, 87, 93, 96, 110, 114
12.5.2014
27
A. İHRACAT İSTİSNASI 9
1.2-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR
(BAVUL TİCARETİ) 2
İstisnanın Kapsamı
İstisna İzin Belgesi alan mükellefler, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile
yaptığı satışları KDV hesaplamadan yapar.
İhraç edilen malların bizzat alıcı beraberinde Türkiye’den çıkış zorunluluğu
bulunmamaktadır.
Satın alınan malların, özel fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren üç ay içinde
Maliye Bakanlığı’nca belirlenen gümrük kapılarından yurtdışına çıkarılması gerekir.
İade için satılan malların bedelleri toplamının 2.000 TL’nin üzerinde olması gerekir.
Tebliğ öncesi bu bedel 600 TL’dir. Bu toplama, aynı faturada gösterilen birden fazla
mal çeşidine ait bedeller dahildir.
12.5.2014
28
A. İHRACAT İSTİSNASI 10
1.2-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR
(BAVUL TİCARETİ) 3
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- Onaylı özel faturanın aslı veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı
özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan liste
- İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
(-Döviz Alım Belgesi , bu tebliğle kalkmıştır.)
12.5.2014
29
A. İHRACAT İSTİSNASI 11
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-b)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
1.2-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR (BAVUL TİCARETİ) İADESİ
11/1-b1
4.000
TEMİNAT,
YMM
veya VİR
YMM
veya VİR
106.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
5.000
TEMİNAT,
YMM
veya VİR
YMM
veya VİR
106.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
Eski
11/1-b1
Yeni
12.5.2014
30
A. İHRACAT İSTİSNASI 12
2. HİZMET İHRACI
KDV Md.: 11/1-a
KDV GUT:II-A-2
KALDIRILAN KDV GT : 26, 30 ,65, 84,113
İstisnanın Kapsamı
Yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.
Bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için,
-Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,
-Hizmetten yurtdışında faydalanılması,
gerekir.
12.5.2014
31
A.İHRACAT İSTİSNASI 13
2. HİZMET İHRACI 2
Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı,
yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri
belge ile belgelenir.
Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt,
Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin,
müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili
olmasıdır.
-Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetler hizmet
ihracı kapsamında değerlendirilmez.
12.5.2014
32
A.İHRACAT İSTİSNASI 14
2. HİZMET İHRACI 3
Örnekler:
1-Yabancı firmaların Türkiye'den ithal ettiği (Türkiye'nin ihraç ettiği)
mallar dolayısıyla verilen hizmetler, hizmet ihracı kapsamında
değerlendirilir.
2-Türkiye’deki bir firma, yurtdışında inşa edilecek bir yapının proje
çizimi yapmış ve bedelini tahsil etmiştir. Bu iş hizmet ihracıdır.
3-Türkiye'de faaliyette bulunan şirket, yurtdışında yerleşik bir firma
için, bu firmanın Türkiye'den satın aldığı tekstil ürünlerinin temin
edilmesinde aracılık etmiş ve komisyon ücreti almıştır. Şirketinin, bu
komisyonculuk hizmeti, hizmet ihracatı kapsamındadır.
12.5.2014
33
A.İHRACAT İSTİSNASI 15
2. HİZMET İHRACI 4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- Hizmet faturası veya listesi
- Ödeme belgesi (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka
dekontu vb.)(Ödeme belgesi, istisnanın beyanı için zorunlu değildir, iade veya
mahsup için gereklidir.)
- Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
12.5.2014
34
A.İHRACAT İSTİSNASI 16
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-a)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
Var
Var
Var
Var
2. HİZMET İHRACI İSTİSNA İADESİ
4.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
TEMİNAT
veya VİR
VİR
Yok
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM
Yok
11/1-a
Eski
11/1-a
Yeni
12.5.2014
VİR
35
A.İHRACAT İSTİSNASI 17
3. ROAMİNG HİZMETLERİ
KDV Md.: 11/1-a
KDV GUT: II-A-3
KALDIRILAN KDV GT: ?
Uluslararası roaming (dolaşım) anlaşmaları kapsamında yurtdışındaki
müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri, ilgili ülkeler
itibarıyla karşılıklı olmak kaydıyla KDV’den istisnadır.
Roaming, farklı ülkelerdeki GSM ve haberleşme şirketlerinin
birbirlerinin abonelerine kendi ülkelerinde verdiği haberleştirme
hizmetidir.
Söz konusu istisna roaming anlaşması kapsamındaki bütün haberleşme
ve iletişim hizmetleri bakımından geçerlidir.
12.5.2014
36
A.İHRACAT İSTİSNASI 18
3. ROAMİNG HİZMETLERİ 2
İade İçin Gerekli Belgeler (Yeni)
-Standart iade talep dilekçesi
- Yabancı ülkede roaming hizmetlerine ilişkin istisna uygulandığına ilişkin yazı
- Roaming hizmeti faturaları veya listesi
- Roaming hizmetinin beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
12.5.2014
37
A.İHRACAT İSTİSNASI 19
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-b)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
-------------
3-ROAMİNG HİZMETLERİ İSTİSNASI İADESİ
11/1-b-1
---------
-----------
-----------
-----------
------------
------------
------------
---------------
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Eski
11/1-b-1
Yeni
12.5.2014
Var
38
A.İHRACAT İSTİSNASI 20
4-SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLER
KDV Md.: 11/1-a
KDV GUT: II-A-4
KALDIRILAN KDV GT:110
Serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler KDV’den istisnadır.
Ana madde ve malzemelerin serbest bölgeden gönderilmesi ve fason hizmete
konu malın yeniden serbest bölgeye gönderilmiş olması gerekir.
Fason hizmetler dışında, Türkiye’den bu bölgelerde faaliyet gösterenlere
yapılan hizmetler KDV’ye tabidir.
12.5.2014
39
A.İHRACAT İSTİSNASI 21
4-SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON
HİZMETLER 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- Fason hizmet faturaları veya listesi
- Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden
serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya
gümrük beyannamesi yerine geçen belge aslı veya örneği
- Fason hizmetin verildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
12.5.2014
40
A.İHRACAT İSTİSNASI 22
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-a)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
Yok
Yok
Var
Var
Var
Var
Yok
Yok
4-SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLER İSTİSNA İADESİ
11/1-a
4.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Eski
11/1-a
Yeni
12.5.2014
41
A.İHRACAT İSTİSNASI 23
5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV
HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR)
KDV Md.: 11/1-b
KDV GUT: II-A-5
KALDIRILAN KDV GT: 5, 6, 43, 51, 61, 64, 71, 114, 118
Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların vergi dairesinden "İzin Belgesi" almış
mükelleflerden satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar için
ödedikleri KDV malın gümrükten çıkışı sırasında iade edilir.
12.5.2014
42
A.İHRACAT İSTİSNASI 24
5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV
HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR) 2
Kapsam
-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listede yer alan (petrol ürünleri) mallar
hariç, yolcu beraberinde götürülebilecek her türlü mal teslimi için uygulama
kapsamında işlem yapılabilir.
-Alıcının, istisna kapsamında satış yapabilen satıcılardan aldığı malların faturada
gösterilen bedelleri toplamının KDV hariç 100 TL’nin üstünde olması gerekir. Bu
tebliğden önce de bu bedel geçerliydi.
-Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak isteyen aracı firmaların,
Gelir İdaresi Başkanlığından "Yetki Belgesi" almak üzere başvuru yapabilmesi için,
asgari özkaynak tutarı 500.000 TL’den 1.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.
12.5.2014
43
A.İHRACAT İSTİSNASI 25
5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV
HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR) 3
Verginin Alıcıya İade Edilmesi
-İadenin Gümrükten Çıkarken Banka Şubesinden Alınması
-İadenin Gümrük Çıkışından Sonra Alınması
-Verginin Elden İadesi
-İadenin Avans Olarak Ödenmesi
-Yetki Belgesine Sahip Aracılar Tarafından İade
12.5.2014
44
A.İHRACAT İSTİSNASI 26
5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV
HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR) 4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı ya da onaylı örneği
(iadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların
gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerinin onaylı örnekleri)
- İadenin talep edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
12.5.2014
45
A.İHRACAT İSTİSNASI 27
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
NAKDEN İADE
İADE KONUSU
(KDVK MD.111-b)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR) İADESİ
11/1-b
4.000
TEMİNAT YMM
veya VİR
YMM veya VİR
106.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
5.000
TEMİNAT YMM
veya VİR
YMM veya VİR
106.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Eski
11/1-b
Yeni
12.5.2014
46
A.İHRACAT İSTİSNASI 28
6-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE FUAR, SERGİ, PANAYIR
KATILIMCILARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA
KDV Md.: 11/1-b-2
KDV GUT: II-A-6
KALDIRILAN KDV GT:90
Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların
taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar,
panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler
nedeniyle ödedikleri KDV, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir.
12.5.2014
47
A.İHRACAT İSTİSNASI 29
6-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE FUAR, SERGİ,
PANAYIR KATILIMCILARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE
İSTİSNA 2
Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak istisna uygulanacak mal
teslimi ve hizmet ifaları; akaryakıt, yedek parça, bakım ve tamir
giderlerini kapsamalıdır.
Fuar, panayır ve sergilere katılımda ise mal teslimi ve hizmet
ifasının münhasıran bu işlerle ilgili olması gerekir.
KDV iadesi, İstanbul’da Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Müdürlüğü veya Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne;
Fuar, panayır ve sergiye katılım ile ilgili olarak da bu faaliyetin
yapıldığı yerdeki belirlenen vergi dairesi tarafından yerine
getirilir.
İstisna kapsamında satın alınacak mal ve hizmet bedellerinin KDV
dahil fatura düzenleme sınırını aşması gerekir.
12.5.2014
48
A.İHRACAT İSTİSNASI 30
6-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE FUAR, SERGİ,
PANAYIR KATILIMCILARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE
İSTİSNA 3
İade İçin Gerekli Belgeler
-Tebliğin ekinde yer alan (EK:5)iade talep formu,
-İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter
onaylı “vekaletname” belgesi,
-Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması, taşımacılığın
sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde bunlara ait
pasaportların noter onaylı fotokopisi,
-Kendi ülkelerinde vergi mükellefiyetini gösteren “vergi mükellefiyeti”
belgesi, (iadenin tekrarlanması durumunda bu belgenin yeniden
ibrazına gerek yoktur.)
-Yapılan harcamalara ilişkin fatura veya serbest meslek makbuzunun
asılları veya noter onaylı suretleri.
12.5.2014
49
A.İHRACAT İSTİSNASI 31
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-1-2)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
6-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARINA YAPILAN TESLİMVE HİZMETLERDE İSTİSNA İSTİSNA İADESİ
11/1-2
1.000
TEMİNAT
veya VİR
VİR
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
1.000
TEMİNAT
veya VİR
VİR
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Var
Eski
11/1-2
Yeni
12.5.2014
50
A.İHRACAT İSTİSNASI 32
7-YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA
KDV Md.: 11/1-b-3
KDV GUT: II-A-7
KALDIRILAN KDV GT:113
Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayan yabancı
yapımcılar, Türkiye'de KDV, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetini
gerektiren herhangi bir faaliyetleri olmaması kaydıyla, Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlerin yapımına ilişkin
olarak verilen çekim izin süresi içinde satın alacakları veya ithal edecekleri mal
ve hizmetler için bu istisnadan yararlanabilir.
12.5.2014
51
A.İHRACAT İSTİSNASI 33
7-YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA 2
İstisna kapsamında satın alınacak mal ve hizmet bedellerinin KDV dahil fatura
düzenleme sınırını (2014 yılı 800 TL)aşması gerekir.
Türkiye’deki faaliyetin tamamlanmasından sonra bu uygulama kapsamında
talep edilecek KDV iadelerini yerine getirmeye Ankara Başkent Vergi Dairesi,
İstanbul Beyoğlu Vergi Dairesi ve İzmir Konak Vergi Dairesi yetkili kılınmıştır.
İade talepleri bu dairelerden herhangi birisine yapılabilir.
Nakden iade talebi, vergi dairesi tarafından sadece YMM raporuna göre yerine
getirilir.
12.5.2014
52
A.İHRACAT İSTİSNASI 34
7-YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA 3
İade İçin Gerekli Belgeler
-Vergi Dairesine dilekçe,
İade YMM Raporu ile yapılır. YMM Raporunda;
-Yabancı sinema yapımcıları tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına
Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek
İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılan
başvuru kapsamında, bu Bakanlığa verilen bütün bilgiler ile alınan bütün
izinlere, işlemlerin safhalarını da içerecek şekilde ayrıntılı olarak yer verilir.
-KDV iadesine konu mal ve hizmet alımları ile ithalata ilişkin fatura ve benzeri
belgeler,
-Gümrük makbuzlarının dökümünü gösteren bir liste,
12.5.2014
53
A.İHRACAT İSTİSNASI 35
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-1-b3)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
7-YABANCI Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna
11/1-b-3
Yok
YMM
Yok
Sınırsız
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
YMM
Yok
Sınırsız
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Eski
11/1-b-3
Yeni
12.5.2014
54
A.İHRACAT İSTİSNASI 36
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI
KDV Md.: 11/1-c
KDV GUT: II-A-8
KALDIRILAN KDV GT:23, 25, 26, 27, 46, 62, 77, 84, 87, 91, 95, 99, 104, 112
Kapsam
İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara
ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez.
Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan
edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil
olunur.
Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından
itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.
12.5.2014
55
A.İHRACAT İSTİSNASI 37
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 3
Ödenecek KDV çıkmaması nedeniyle tecil edilecek vergisi bulunmayan
mükellefler ise bu tarihten itibaren iade talep edebilirler.
Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarda,“İstisna İzin
Belgesi” alan mükelleflere imalatçılar tarafından yapılacak ihraç kaydıyla
teslimlerde, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında işlem
yapılabilir.
İstisna izin belgeli satıcılara ihraç kaydıyla teslimde bulunanların tecil edilen
vergilerinin terkin işlemleri için, gümrükte tasdik edilen özel fatura nüshası
ibraz edilir.
12.5.2014
56
A.İHRACAT İSTİSNASI 38
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 4
Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar ve İmalatçı Belgesi
Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir.
İmalatçının durumuna göre aşağıdaki belgelerden (imalatçı belgesi)herhangi
birine sahip olmalıdır;
- Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, Gıda işletmesi kayıt
belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip
olması,
- İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,
- Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde
öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya
kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması,
gerekmektedir.
12.5.2014
57
A.İHRACAT İSTİSNASI 39
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 5
İmalatçı Belgesi Vergi Dairesine Verilecek
İmalatçı şartlarına sahip olan imalatçılar, ihraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim
edilen dönemde ve bir defa olmak üzere “imalatçı belgesi” ve ilgili meslek
odasına üyelik belgesinin birer örneği, ilgili dönem KDV beyannamesinin
verilme süresine kadar bağlı oldukları vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir.
İmalatçı niteliğindeki değişiklikler ve imalatçı niteliğinin kaybedilmesi halleri
ayrıca vergi dairesine bildirilir.
12.5.2014
58
A.İHRACAT İSTİSNASI 40
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 6
Uygulama Kapsamına Giren Mallar
İhracatçı, ihraç kaydıyla aldığı malı imalatçının teslim ettiği şekilde ihraç
etmelidir.
İhraç kaydıyla teslim edilen malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki
mallar ile ihraç malı için ambalaj maddesi veya malzemesi olarak kullanılan
malların tesliminde tecil-terkin uygulanabilir.
Bunun için bu malların yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen faturada ve
gümrük beyannamesinde asıl malla birlikte yer alması gerekir.
12.5.2014
59
A.İHRACAT İSTİSNASI 41
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 7
İhracat İçin Ek Süre Verilmesi
İhraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya
beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre
talepleri ilgili vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar tarafından
değerlendirilir.
Ek süre ihracatçılar tarafından en geç üç aylık sürenin sonundan itibaren 15
gün içinde ilgili vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlığa verilecek bir dilekçe
ile istenir.
İhracatçı ek süre talebine ilişkin dilekçede mücbir sebep veya beklenmedik
durumu belirterek, bu dilekçeye yalnızca ihraç kaydıyla teslime ait faturanın
bir örneğini ekler.
Ek süre üç ay ile sınırlıdır.
12.5.2014
60
A.İHRACAT İSTİSNASI 42
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 8
İhracatın Gerçekleşmemesi Hali 1
İhracatçıların ihraç kaydıyla aldıkları malları hiç ihraç edememeleri ya da
süresinden sonra ihraç etmeleri durumunda, ihraç kaydıyla yapılan teslim
mahiyet itibarıyla yurtiçi mal teslimine dönüşür.
Bu durumda, ihraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden hesaplanan ve tecil
olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren her ay için %1,40 gecikme
zammıyla birlikte imalatçıdan tahsil olunur.
Ancak, ihraç kaydıyla teslim edilen malların mücbir sebepler nedeniyle ihraç
edilememesi halinde tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren ilgili
dönemler için geçerli tecil faizi (yıllık %12) ile birlikte tahsil olunur.
12.5.2014
61
A.İHRACAT İSTİSNASI 43
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 9
İhracatın Gerçekleşmemesi Hali 2
İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihracatının gerçekleşmemesi üzerine
imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesi halinde, ihraç kaydıyla
teslim edilen mallara ilişkin hesaplanan KDV, ihracatçı açısından ihracatın
gerçekleşmesi gereken sürenin sonu itibarıyla indirilebilir hale gelmektedir.
Bu kapsamda, imalatçıya ödenen KDV o dönemi kapsayan takvim yılı
içerisinde indirim konusu yapması mümkündür.
Malların ihraç edilmesi durumunda ise indirim hesaplarına alınan bu tutarlar,
KDV iade taleplerinde iade hesabına dâhil edilebilir.
12.5.2014
62
A.İHRACAT İSTİSNASI 44
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 10
İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 1
İhracatçıların yurtdışına teslim ettiği mal karşılığında aldıkları vergi iadesi, kur
farkı ve kaynak kullanımı destekleme primleri üzerinden KDV hesaplanması
söz konusu değildir.
İhracatçılar tarafından, ihraç kaydıyla mal aldıkları imalatçılara, malın satın
alındığı dönemden ve ihracattan sonra reklamasyon, vergi iadesi, kur farkı,
kaynak kullanımı destekleme primi, faiz vb. unsurların kısmen veya tamamen
aktarılması ihraç kaydıyla teslim bedeline dahildir.
12.5.2014
63
A.İHRACAT İSTİSNASI 45
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 11
İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 2
İhracatçılar tarafından imalatçılara yapılan ödemelerde, imalatçı
tarafından ihracatçı adına ödeme tutarı üzerinden bir fatura düzenlenir
ve bu faturada KDV hesaplanır, bu KDV tutarının tahsil edilmediğine
dair bir açıklama yazılır, ödemenin kaynağı olan ilk ihraç kaydıyla teslim
faturasına ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesine tarih ve numara
belirtilmek suretiyle atıfta bulunulur.
İmalatçı, faturada gösterdiği KDV’yi, fatura tarihini içine alan döneme
ait KDV beyannamesinde hem hesaplanan hem de indirilecek KDV
olarak beyan eder.
12.5.2014
64
A.İHRACAT İSTİSNASI 46
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 12
İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik
İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından
imalatçıya bir fatura düzenlenerek KDV hesaplanır. Bu faturada hesaplanan
KDV ihracatçı tarafından beyan edilir, imalatçı tarafından indirim konusu
yapılır.
12.5.2014
65
A.İHRACAT İSTİSNASI 47
8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 13
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İlgili meslek odasına üyelik belgesinin noterce onaylı örneği (Belgede
değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)
- İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi
yeterlidir.).
- İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi
- Gümrük beyannamesi çıktısı veya listesi (serbest bölge işlem formu veya
özel fatura örneği)
- İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan
alınan onaylı yazı,
- İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi
12.5.2014
66
A.İHRACAT İSTİSNASI 48
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-c)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
8-İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI İSTİSNASI İADESİ
11/c
4.000
Eski
11/c
Yeni
12.5.2014
5.000
TEMİNAT,
YMM veya
YMM veya
VİR
VİR
TEMİNAT,
YMM veya
YMM veya
VİR
VİR
67
A.İHRACAT İSTİSNASI 49
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ
EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE
TECİL-TERKİN UYGULAMASI
KDV Md.: Geçici Md.17
KDV GUT: II-A-9
KALDIRILAN KDV GT:71, 75, 83, 95, 98
Kapsam 1
Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde
kullanılacak maddelerin dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflere
tesliminde tecil-terkin kapsamında işlem yapılabilir.
İhracat süresi, dahilde işleme izin belgesinde öngörülen süreler esas alınır.
12.5.2014
68
A.İHRACAT İSTİSNASI 50
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ
EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE
TECİL-TERKİN UYGULAMASI 2
Kapsam 2
Dahilde işleme rejimi kapsamında ihracatın şartlara uygun olarak
gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası
uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.
Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin, bu kapsamda temin
ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara geçici 17 nci
maddesi kapsamında teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen
malların diğer DİİB’nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB’nin dahilde
işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir.
12.5.2014
69
A.İHRACAT İSTİSNASI 51
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ
EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE
TECİL-TERKİN UYGULAMASI 3
Kapsam 3
Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin, bu kapsamda temin
ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara geçici 17 nci
maddesi kapsamında teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen
malların diğer DİİB’nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB’nin dahilde
işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir.
DİİB kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep
edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği
KDV tutarından, bu malların üretimi için 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci
maddesi kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı
düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz. Ayrıca bu kapsamda yapılan
işlemlerde, imal edilen mallar ihraç edilmeden herhangi bir iade işlemi
yapılamaz.
12.5.2014
70
A.İHRACAT İSTİSNASI 52
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ
EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE
TECİL-TERKİN UYGULAMASI 4
Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler
DİİB kapsamındaki teslimlerde, tecil-terkin kapsamında işlem yapılabilmesi
için alıcıların;
- KDV mükellefi olmaları,
- Dahilde İşleme İzin Belgesi’ne (DİİB) sahip bulunmaları,
gerekmektedir.
Dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış alıcıların KDV ödemeksizin mal
alımı yapmaları için ayrıca “imalatçı” vasfını haiz olmaları gerekmez.
Uygulama Kapsamında Teslimde Bulunabilecek Satıcılar
Uygulama Kapsamında Teslimde Bulunabilecek Satıcıların imalatçı olmaları
şartı aranmaz. Daha önceki uygulamada imalatçılık şartı aranmaktaydı.
12.5.2014
71
A.İHRACAT İSTİSNASI 53
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ
EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE
TECİL-TERKİN UYGULAMASI 5
Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar 1
DİİB sahibi mükellefler, bu belgede yer alan maddeleri, tecil-terkin
sisteminden yararlanarak teslim alabilirler.
Bu kapsamındaki teslimler nedeniyle düzenlenecek faturalarda, her bir mal
türüne ilişkin KDV hariç bedelin 2.500 TL’yi (tekstil-konfeksiyon sektöründe
pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki mallarda 500 TL) aşması zorunludur.
12.5.2014
72
A.İHRACAT İSTİSNASI 54
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK
MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI 6
Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar 2
Dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen
mamul mal içerisinde ihraç edilmesi esastır.
Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve söz
konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (eş
değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde
veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür. Ancak bu
uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebi DİİB
kapatılmadan yerine getirilmez.
Eş değer eşya uygulaması bu tebliğle gelmiştir.
Ayrıca, tecil-terkin uygulaması mal teslimleri bakımından geçerli olup, hizmet
ifaları bu kapsama girmez.
12.5.2014
73
A.İHRACAT İSTİSNASI 55
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ
EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE
TECİL-TERKİN UYGULAMASI 7
İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması 1
DİİB sahibi mükelleflere yapılan teslimlere ilişkin tecil edilen KDV’nin terkini
için belge sahibi tarafından üretilen malın ihracatçı tarafından belge süresi
(uzatılan süreler dahil) içinde ihracatı gerçekleştirilmiş olmalıdır.
Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan maddelerden üretilen
malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç
edilememesi halinde, zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren
vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan
tahsil edilir.
12.5.2014
74
A.İHRACAT İSTİSNASI 56
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ
EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN
TEMİNİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 8
İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak
Yapılmaması 3
Belge sahibi alıcının tecil-terkin sistemine göre KDV ödemeden temin
ettiği malları kanuni süresinde ihraç edemeyeceğini belirterek bağlı
olduğu vergi dairesine başvurması halinde, tahsil edilmeyen KDV tutarı
dikkate alınmak suretiyle bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından alıcı
adına gerekli tarhiyat yapılır.
Bu durumun satıcı tarafından öğrenilmesi halinde ise satıcının yaptığı
teslime ve belge sahibi alıcıya ait bilgileri kendi vergi dairesine vermesi,
vergi dairesinin de daha önce tahsil edilmemiş KDV’nin 3065 sayılı
Kanunun geçici 17 nci maddesine göre tahsil edilmesini teminen belge
sahibi alıcının vergi dairesine bildirmesi üzerine alıcının bağlı
bulunduğu vergi dairesi tarafından alıcı adına gerekli tarhiyat yapılır.
12.5.2014
75
A.İHRACAT İSTİSNASI 57
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ
EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE
TECİL-TERKİN UYGULAMASI 9
İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması 4
DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla aldıkları malları ihraç edememeleri ya
da süresinden sonra ihraç etmeleri durumunda, belge kapsamında ihraç
kaydıyla yapılan söz konusu teslim, ihraç kaydıyla teslim olmaktan çıkar ve
mahiyet itibarıyla yurtiçi mal teslimine dönüşür.
Bu durumda, daha önce DİİB sahibi mükellef tarafından indirim konusu
yapılamayan KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatı için
öngörülen sürenin dolduğu tarihi izleyen günü içeren vergilendirme
döneminde takvim yılı aşılmamak kaydıyla indirim hesaplarına alınmak
suretiyle indirim konusu yapılabilir. Malların ihraç edilmesi durumunda ise
indirim hesaplarına alınan bu tutarlar ihracattan kaynaklanan KDV iade
taleplerinde iade hesabına dâhil edilebilir.
12.5.2014
76
A.İHRACAT İSTİSNASI 58
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ
EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE
TECİL-TERKİN UYGULAMASI 10
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi
- Gümrük beyannamesi veya listesi
- DİİB onaylı örneği
- 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi uygulamasında aranan, satıcı veya
alıcılar nezdinde düzenlenmiş olan özel amaçlı YMM raporu
- İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi
12.5.2014
77
A.İHRACAT İSTİSNASI 59
A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK MD.
Geç.17)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
9-DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASI İSTİSNASI İADESİ
Geçici
4.000
Md. 17
Geçici
Md. 17
12.5.2014
5.000
TEMİNAT
YMM veya
YMM veya
VİR
VİR
TEMİNAT
YMM veya
YMM veya
VİR
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
78
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 1
DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL,
BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA
1
1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna 1
KDV Md.: 13/a
KDV GUT : II-B-1.1
KALDIRILAN KDV GT:23, 48, 107, 116
Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma
araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde
işletilmesi olan mükelleflere, bu araçların teslimi KDV’den istisnadır.
12.5.2014
79
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 2
DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL,
BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA 2
1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna 2
Araçları istisna kapsamında teslim almak isteyen mükelleflerin vergi dairesine
başvurmak suretiyle Tebliğin ekinde (EK:6A) yer alan istisna belgesini almaları
ve bu belgenin bir örneğini satıcılara vermeleri gerekir.
Bu belgelere dayanılarak istisna kapsamında yapılan mal teslimi ile ilgili olarak
düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda KDV gösterilmez.
12.5.2014
80
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 3
DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL,
BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA 1
1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna 3
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği
12.5.2014
81
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 4
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
NAKDEN İADE
İADE KONUSU
(KDVK MD.13a)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ TEMİNAT
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar Mevcutsa)
1- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA
1.1- ARAÇ VE TESİSLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA İADESİ
TEMİNAT
TEMİNAT
13/a
200
YMM,
YMM
Eski
VİR
VİR
TEMİNAT
YMM
13/a
5.000
YMM,
VİR
Yeni
VİR
12.5.2014
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
82
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 5
1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA
1
KDV Md.: 13/a
KDV GUT : II-B-1.2
KALDIRILAN KDV GT:48, 107
Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma
araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde
işletilmesi olan mükelleflere, bu araçlarla ilgili olarak verilen tadil, onarım ve
bakım hizmetleri KDV’den istisnadır.
12.5.2014
83
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 6
1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE
İSTİSNA 2
Araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında yaptırmak isteyen
mükellefler tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak her bir araca ilişkin
olarak hazırlanan proje kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste elektronik
ortamda sisteme girilir.
Vergi dairesi tarafından şartları taşıyan mükelleflere, elektronik olarak
sisteme girilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir (EK:6B).
12.5.2014
84
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 7
1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA
3
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir
örneği mükellef tarafından hizmeti sunanlara verilir.
İstisna belgesi , proje ekindeki listede yer alan hizmetler ve süre için verilir.
Projenin mal ve hizmetler ile süre bakımından revize edilmesi mümkündür.
Revize edilen projeye uygun olarak istisna belgesi de düzeltilir.
İstisna belgesi süresi sonunda hizmet alanlar belgeyi vergi dairesine ibraz
ederek kapattırırlar.
Bu belgelere dayanılarak istisna kapsamında yapılan hizmet ifaları ile ilgili
olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda KDV gösterilmez.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde
gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması
halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV
hesaplanır.
12.5.2014
85
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 8
1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA
4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili
mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak
mal ve hizmet listesinin örneği
12.5.2014
86
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 9
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13-a)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
1- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA
1.2-ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA İADESİ
YMM
13/a
200
TEMİNAT
407.000
Sınırsız
Var
YMM-VİR
Var
Yok
Yok
5.000
Var
YMM-VİR
Var
Var
VİR
Eski
YMM, VİR
13/a
TEMİNAT
Yok
Yeni
12.5.2014
VİR
VİR
87
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 10
1.3.FAALİYETLERİ İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN KİRALANMASI
VEYA ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE İŞLETİLMESİ OLAN MÜKELLEFLERE BU ARAÇLARIN
İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 1
KDV Md.: 13/a
KDV GUT : II-B-1.3
KALDIRILAN KDV GT:116
İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler
Araç ve tesisleri bizzat imal ve inşa etmek isteyen mükellefler tarafından imal ve
inşa edilecek her bir araca ilişkin olarak hazırlanan proje kapsamındaki mal ve
hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellefler mal ve
hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi
dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar.
12.5.2014
88
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 11
1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE
İSTİSNA 2
Koşulları sağlayan, araç ve tesisleri bizzat imal ve inşa etmek isteyen
mükelleflere, imal ve inşa edilecek her bir araç veya tesise ilişkin olarak
imal/inşa projesi kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste ile sınırlı
olarak vergi dairesi tarafından istisna belgesi verilir. (EK:6C)
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef
tarafından satıcılara verilir ve istisna kapsamında işlem yapması talep
edilir.
İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı
ve tutarı yer alır.
12.5.2014
89
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 12
1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA
3
Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için
gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
İstisna belgesine dayanılarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin
faturalarda KDV gösterilmez.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde
gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması
halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV
hesaplanır.
12.5.2014
90
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 13
1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA
4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart İade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili
mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak
mal ve hizmet listesinin örneği
12.5.2014
91
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 14
İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN SİPARİŞ ÜZERİNE
İMAL VE İNŞA EDİLMESİ 1
Araç ve tesisleri sipariş vererek imal ve inşa ettirmek isteyen
mükellefler tarafından imal ve inşa edilecek her bir araca ilişkin
olarak hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste
elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellefler mal ve hizmetlere
ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi
dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar.
Koşulları sağlayan, araç ve tesisleri sipariş vererek imal ve inşa
ettirmek isteyen mükelleflere, imal ve inşa edilecek her bir araç
veya tesise ilişkin olarak imal/inşa projesi kapsamındaki mal ve
hizmetlere ilişkin liste ile sınırlı olarak vergi dairesi tarafından istisna
belgesi verilir. (EK:6D)
12.5.2014
92
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 15
İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN SİPARİŞ ÜZERİNE İMAL VE
İNŞA EDİLMESİ 2
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef tarafından
hizmeti sunanlara verilir ve istisna kapsamında işlem yapması talep edilir.
Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade
için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
İstisna belgesine dayanarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin
faturalarda KDV gösterilmez.
12.5.2014
93
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 17
İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN SİPARİŞ ÜZERİNE
İMAL VE İNŞA EDİLMESİ 3
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği (İlk iade talebi
sırasında bir defa verilecektir. Sözleşme kapsamında değişiklik
olması halinde yeniden verileceği tabiidir.)
- İstisnaya konu edilmiş harcamalara ilişkin alış belgelerinin listesi
-Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi
tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında
istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
12.5.2014
94
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 18
İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİ SİPARİŞ ÜZERİNE FİİLEN
İMAL VE İNŞA EDENLER 1
Söz konusu araç ve tesisleri, aldıkları sipariş üzerine fiilen imal ve inşa
edenlerin bu işle ilgili mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanır.
Araç ve tesisleri sipariş alarak imal ve inşa işini fiilen yapmak isteyen
mükellefler tarafından imal ve inşa edilecek her bir araca ilişkin olarak
hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik
ortamda sisteme girilir. Mükellefler mal ve hizmetlere ilişkin listeyi
elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi
almak için başvuruda bulunurlar.
Bu mükelleflere, imal ve inşa edilecek her bir araç veya tesise ilişkin olarak
imal/inşa projesi kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste ile sınırlı
olarak vergi dairesi tarafından istisna belgesi verilir. (EK:6C)
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef tarafından
satıcılara verilir ve istisna kapsamında işlem yapması talep edilir.
12.5.2014
95
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 19
İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİ SİPARİŞ ÜZERİNE FİİLEN İMAL
VE İNŞA EDENLER 2
İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve
tutarı yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette
bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü
fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle
onaylar ve bir örneğini alır. Mal teslimi/ hizmet ifası gerçekleştikçe alıcı ve
satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler.
Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için
gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
İmal ve inşa işini sipariş üzerine fiilen yapanlara istisna belgesine dayanılarak
yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin düzenlenen faturalarda KDV
gösterilmez.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde
gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması
halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV
hesaplanır. KDV hariç işlem bedelinin 100 TL ve daha fazla olması halinde
bedelin tamamı için istisna kapsamında işlem yapılır.
Araç ve tesislerin sipariş üzerine imal ve inşasından kaynaklanan iade
taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
12.5.2014
96
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 20
İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİ SİPARİŞ ÜZERİNE
FİİLEN İMAL VE İNŞA EDENLER 3
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi
tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında
istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
12.5.2014
97
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 21
FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL
VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN
TESLİM VE HİZMETLERE YÖNELİK İSTİSNA 1
Bu istisnadan; faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal
ve inşası olanlar yararlanır.
Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçları istisna kapsamında imal ve inşa
etmek isteyenler tarafından imal ve inşa edilecek her bir araç veya tesise
ilişkin imal/inşa projesi kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik
ortamda sisteme girilir. Mükellefler mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik
ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için
başvuruda bulunurlar. Vergi dairesi tarafından proje kapsamındaki mal ve
hizmetlerle sınırlı olarak istisna belgesi verilir.(EK: 6E ve 6F) Vergi dairesinden
alınan istisna belgesinin bir örneği satıcıya verilir.
Bu belge KDV mükellefi olanlara bağlı oldukları vergi dairesi tarafından verilir.
12.5.2014
98
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 21a
FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN
İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ
YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE YÖNELİK İSTİSNA 1a
Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçları imal ve inşa edenlere
istisna belgesine dayanılarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarına
ilişkin düzenlenen faturalarda KDV gösterilmez.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri
belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin
altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel
esaslar çerçevesinde KDV hesaplanır. KDV hariç işlem bedelinin 100
TL ve daha fazla olması halinde bedelin tamamı için istisna
kapsamında işlem yapılır.
12.5.2014
99
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 22
FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE
ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE
İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE YÖNELİK İSTİSNA 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi
tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna
uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
12.5.2014
100
ARAÇLAR, KIYMETLİ
MADEN
VEVE
PETROL
ARAMALARI
İLEİLE
ULUSAL
GÜVENLİK
HARCAMALARI
VE VE
YATIRIMLARDA
İSTİSNA
23 İADESİ
B-ARAÇLAR,
KIYMETLİ
MADEN
PETROL
ARAMALARI
ULUSAL
GÜVENLİK
HARCAMALARI
YATIRIMLARDA
İSTİSNA
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13a)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAM
(Şartlar
Mevcutsa)
1- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA
İSTİSNA
1.3- FAALİYETLERİ İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN KİRALANMASI VEYA ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE İŞLETİLMESİ OLAN MÜKELLEFLERE BU
ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER
1.3.1- İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİ BİZZAT İMAL VEYA İNŞA EDENLER
1.3.2-İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESLİMLERİN SİPARİŞ ÜZERİNE İMAL VE İNŞA EDİLMESİ YÖNELİK İSTİSNA
1.3.3-FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ
YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE YÖNELİK İSTİSNA
YMM
13/a
200
TEMİNAT
407.000
Sınırsız
Var
YMM-VİR
Var
Yok
Yok
5.000
Var
YMM-VİR
Var
Var
VİR
Eski
YMM, VİR
TEMİNAT
13/a
Yok
VİR
VİR
Yeni
12.5.2014
101
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 24
2. LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 1
KDV Md.: 13/b
KDV GUT : II-B-2
KALDIRILAN KDV GT:15, 87, 88, 93, 113
Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin
KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
İstisnanın uygulanması için hizmetin;
-Liman ve hava meydanlarında,
-Deniz ve hava taşıma araçları için,
yapılması gerekmektedir.
İstisna kapsamına, liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve
benzeri hizmetler de dâhil olmak üzere, deniz ve hava taşıma araçları için yapılan
seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girmektedir.
Bu kapsamda, KDV’den istisna olarak temin edilen hizmetlerin Türk acenteler tarafından
araç ve yük sahiplerinin bağlı olduğu yabancı acentelere yansıtılması da KDV’den
istisnadır.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen
işlem
bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde 102
istisna
12.5.2014
uygulanmaz.
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 25
2. LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERE İLİŞKİN
İSTİSNA 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
12.5.2014
103
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 26
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13b)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
Yok
5.000
Var
YMM-VİR
Var
Var
2-LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLER İSTİSNASI
YMM
13/b
TEMİNAT
4.000
Eski
VİR
YMM, VİR
TEMİNAT
13/b
Yok
VİR
VİR
Yeni
12.5.2014
104
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 27
3- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1
Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak
üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun
hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve
modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır.
TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL ARAMA FAALİYETLERİNİ
YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 1
KDV Md.: 13/c
KDV GUT : II-B-3
KALDIRILAN KDV GT:16, 19
Türk Petrol Kanununda belirtilen bir petrol hakkı sahibine, temsilcisine veya Petrol
İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine hak sahibi adına yapılan
mal teslimleri ile hizmet ifalarına istisna uygulanır.
İstisna kapsamına, boru hattıyla transit taşımacılık yapan belge sahiplerinin bu
hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin mal ve hizmet alımları da girmektedir.
12.5.2014
105
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 28
3- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1
TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL ARAMA
FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN
İSTİSNA 2
Petrol hakkı sahibine, temsilcisine veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce
kabul edilmiş müteahhidine, istisna kapsamına giren mal ve hizmet
alımında kullanılmak üzere Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “KDV
İstisna Belgesi” (petrol şirketlerine EK:7A, müteahhitlerine EK:7B) verilir.
İstisna belgesi sahibi tarafından bu belgenin bir örneği satıcı firmalara
verilir ve istisna kapsamına giren mal ve hizmet alımlarında KDV
uygulanmaması talep edilir.
12.5.2014
106
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 28a
3- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1
TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL ARAMA
FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE
İLİŞKİN İSTİSNA 2a
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan bu listenin bir örneği
firma yetkililerince satıcıya/satıcılara verilir.
Bu durumda, münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere ithal
edilecek malzemeler için verilen ithal müsaadeleri (EK: 7C) Petrol İşleri
Genel Müdürlüğünce “ARAMA” ibaresi yer almak suretiyle düzenlenir. Her
bir ithalatta, ithal edilecek malzemelerin cinsi, miktarı ve niteliğini içeren
faturalar Genel Müdürlükçe onaylanır.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri
belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında
olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz.
12.5.2014
107
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 29
3- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1
TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL ARAMA
FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN
İSTİSNA 3
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan istisna belgesi ile onaylı listenin
örneği/Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından
ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna
uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
12.5.2014
108
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 30
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK MD.9)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL ARAMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
13/c
200
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
Eski
VİR
13/c
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
5.000
Yeni
VİR
12.5.2014
109
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 31
3.BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE
MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN
İSTİSNA 2
KDV Md.: 13/c
KDV GUT : II-B-3
KDV GT:
Boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna
ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetlere uygulanır.
Bu istisnadan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen belge
sahibi taşımacılar yararlanabilir.
Bahsi geçen kişi ve kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetlerin, münhasıran bu
hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin olması gerekmektedir.
Transit taşımacılık yapan belge sahipleri, boru hatlarının inşa ve
modernizasyonunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanmış
transit petrol boru hattı projesi bulunması kaydıyla bu istisna kapsamında
yaptırabilir.
12.5.2014
110
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 32
3.BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE
MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN
İSTİSNA 3
Boru hatlarının inşa ve modernizasyonunu istisna kapsamında yaptırmak isteyen belge
sahipleri tarafından hazırlanan transit boru hattı projesi kapsamındaki mal ve hizmetlere
ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik
ortamda sisteme girildikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda
bulunulur. Vergi dairesi tarafından proje kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak
istisna belgesi verilir.
Vergi dairesi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan belge üzerine
şartları taşıyanlara, elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetlerle sınırlı olmak
üzere istisna belgesi verilir (EK:7D/7E).
Bu belge KDV mükellefi olanlara bağlı oldukları vergi dairesi tarafından verilir.
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği mükellef
tarafından mal ve hizmeti sunanlara verilir.
Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış
girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde
gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde
12.5.2014
111
bu işlemlerde
istisna uygulanmaz.
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 33
3.BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE
MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN
İSTİSNA 4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan istisna belgesi ile onaylı listenin
örneği/Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi
tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında
istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
12.5.2014
112
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 34
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.11-c)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA
200
TEMİNAT
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
13/c Eski
VİR
13/c
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
5.000
Yeni
VİR
12.5.2014
113
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 35
4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE
ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1
KDV Md.: 13/c
KDV GUT : II-B-4
KALDIRILAN KDV GT:112
Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj
faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve
hizmetler KDV’den müstesnadır.
İstisna; maden arama, altın, gümüş veya platin madenleri için işletme,
zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere satın
alınan mal ve hizmetleri kapsamaktadır.
İstisnanın Uygulanması
Altın, gümüş veya platin arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetleri için
istisnadan faydalanmak isteyen mükellefler tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına müracaat edilerek (EK: 8A)’da yer alan belge alınır. Maden arama
ruhsatı sahibi mükellefler, söz konusu madenleri aradıklarına dair bilgiyi belge talep
dilekçesine yazar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talebi değerlendirirken maden
sahasının özelliklerini de dikkate alarak söz konusu belgeyi verir.
12.5.2014
114
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 36
4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE ZENGİNLEŞTİRME
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 2
Altın, gümüş veya platin arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerini
istisna kapsamında yapmak mükellefler tarafından hazırlanan proje kapsamındaki
mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mal ve hizmetlere
ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girildikten sonra vergi dairesine istisna
belgesi almak için başvuruda bulunulur. Vergi dairesi tarafından proje
kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak istisna belgesi verilir.
Vergi dairesi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan belge üzerine
şartları taşıyanlara, elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetlerle sınırlı olmak
üzere istisna belgesi verilir (EK: 8B).
Rafinaj faaliyetinde bulunan firmalara ise firmanın, Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanmış olan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ
hükümlerine göre yaptıkları işlemler “rafinaj faaliyeti” sayılan firma olduğu tespit
edildikten sonra vergi dairesince söz konusu istisna belgesi verilir.
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği
mükellef tarafından mal ve hizmeti sunanlara verilir.
Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve
satış
girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak 115
12.5.2014
sonuçlandırılır.
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 37
4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE
ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 3
İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu
belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında
ithal edilen mala ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından
bu bölüm de onaylanır.
İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla
belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna
belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup
doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır.
Rafinaj faaliyetinde bulunan mükellefler tarafından rafinajı yapılacak ürünün satın
alınmasında da bu istisna hükmü uygulanır.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde
gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu
işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanır.
12.5.2014
116
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 38
4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE
ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından
ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna
uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
12.5.2014
117
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 39
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13-c)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
VİR
YMM-VİR
Var
Yok
Var
YMM-VİR
Var
Var
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA
Yok
13/c
TEMİNAT
Yok
VİR
Yok
VİR
Eski
Yok
TEMİNAT
13/c
Yok
VİR
5.000
VİR
Yeni
12.5.2014
118
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 40
5-YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE
İSTİSNA 1
KDV Md.: 13/d
KDV GUT : II-B-5
KALDIRILAN KDV GT:69 74, 87, 99
Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve
teçhizat teslimlerinin vergiden müstesnadır.
Bir malın istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım teşvik belgesi
eki listede yer alması ve makine-teçhizat niteliğinde olması, bu makineteçhizatın kullanıldığı faaliyetlerin tamamen veya kısmen indirim hakkı
tanınan işlemlerden oluşması gerekmektedir.
12.5.2014
119
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 40a
5-YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE VE TEÇHİZAT
TESLİMLERİNDE İSTİSNA 1a
Söz konusu istisna hükmü, teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge
kapsamında yapılacak makine-teçhizat teslimlerine ilişkindir.
İstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları
vergi dairesine başvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve
makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına
dair istisna belgesi (EK: 9A) alarak, bu belgenin örneğini gümrük
idarelerine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz ederler.
Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri
belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin
altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz.
12.5.2014
120
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 41
5-YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE VE TEÇHİZAT
TESLİMLERİNDE İSTİSNA 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Makine ve teçhizat istisnası bildirim formu
-Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir
istisna belgesinin onaylı örneği
- Yatırım teşvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği
12.5.2014
121
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 42
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13-d)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna
13/d
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
200
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
Eski
VİR
13/d
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
5.000
Yeni
VİR
12.5.2014
122
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 43
6. LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARINA BAĞLANTI SAĞLAYAN DEMİRYOLU HATLARI
İLE LİMAN VE HAVA MEYDANLARININ İNŞASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİNE
İLİŞKİN İSTİSNA 1
KDV Md.: 13/e
KDV GUT : II-B-6
KALDIRILAN KDV GT:93, 96, 116
Liman ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile limanlar ve hava
meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya
yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal
teslimleri ve inşaat taahhüt işlerinin KDV’den istisnadır.
Liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi
yapan veya başkasına yaptıran mükellef/genel bütçe kapsamındaki idare tarafından, bu
iş için bir proje hazırlanır ve ilgili birime veya makama onaylatılır. Söz konusu proje
kapsamında olup istisna kapsamında alınacak mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik
ortamda sisteme girilir. Mükellef mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda
sisteme girdikten sonra bağlı olduğu/bulunduğu vergi dairesine istisna belgesi almak
için başvuruda bulunur. Genel bütçe kapsamındaki idare ise merkezinin veya liman
veya hava meydanının bulunduğu yer vergi dairesine başvurmak suretiyle istisna
belgesini (EK: 10) alır.
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef tarafından hizmeti
sunanlara verilir ve istisna kapsamında işlem yapması talep edilir.
Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli
diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
12.5.2014
123
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 44
6. LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARINA BAĞLANTI SAĞLAYAN
DEMİRYOLU HATLARI İLE LİMAN VE HAVA MEYDANLARININ İNŞASI,
YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İSTİSNA 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından
ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna
uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
12.5.2014
124
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 45
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13-e)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAM
(Şartlar
Mevcutsa)
6. LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARINA BAĞLANTI SAĞLAYAN DEMİRYOLU HATLARI İLE LİMAN VE HAVA MEYDANLARININ İNŞASI,
YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İSTİSNA
13/e
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
4.000
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
5.000
Var
Yok
Var
Yok
Var
Var
Eski
VİR
YMM
13/e
Yok
TEMİNAT
VİR
VİR
Yeni
12.5.2014
VİR
125
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 46
7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 1
KDV Md.: 13/f
KDV GUT : II-B-7
KALDIRILAN KDV GT:93, 112
Bu istisna;
- Millî Savunma Bakanlığı,
- Jandarma Genel Komutanlığı,
- Sahil Güvenlik Komutanlığı,
- Savunma Sanayii Müsteşarlığı,
- Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,
- Emniyet Genel Müdürlüğü,
- Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne
Aşağıda belirtilen mal teslimleri ile hizmet ifalarında uygulanabilir.
12.5.2014
126
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 47
7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 2
KDV Md.: 13/f
KDV GUT : II-B-7
KALDIRILAN KDV GT:93, 112
Bu kuruluşlara istisna kapsamında mal teslimi ya da hizmet ifasında bulunmayı taahhüt
eden mükelleflere (yüklenicilere) kapsam ve niteliği ulusal güvenlik kuruluşları
tarafından onaylanacak mal teslimleri ile hizmet ifalarında da istisna uygulanır.
İstisna kapsamına, ulusal güvenlik kuruluşlarına;
- Uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve
benzeri araç ve silahlar ile bunların oluşturduğu sistemlerin teslimi,
- Bu araç, silah ve sistemlere ilişkin mühimmat, teçhizat, yedek parça ve eklentilerinin
teslimi,
- Yukarıda belirtilen araç, silah ve sistemlerin ar-ge, yazılım, üretim, montaj, tadilbakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları, girmektedir.
Bu mal ve hizmetleri alan ulusal güvenlik kuruluşları faturayı düzenleyen yükleniciye
istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)'da yer alan yetkili
birim amirinin mühür ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.
12.5.2014
127
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 48
7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 3
Yüklenici firmaların (yurtdışında yerleşik olanlar dâhil), istisna kapsamındaki
alımlarında ulusal güvenlik kuruluşu ile imzalanan sözleşme esas alınır.
Yükleniciler tarafından ulusal güvenlik kuruluşu ile imzaladıkları sözleşmeye dayanarak
yapılacak teslim ve hizmetlerin üretiminde kullanacakları mal ve hizmetleri cinsi ve
ölçü birimi (adet, ton, kg, m², vb.) itibarıyla bir listede toplanır ve ulusal güvenlik
kuruluşunun onayına sunulur.
Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak
sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyerek ve
üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yaparak örneği (EK: 11B)’de yer alan biçimde
onaylar.
Ulusal güvenlik kuruluşu tarafından ayrıca onayladığı listedeki mal ve hizmetlerin
KDV’den müstesna olarak temin edilebilmesi için örneği (EK: 11C)’de yer alan, yetkili
birim amirinin mühür ve imzasının tatbik edileceği belge düzenlenerek yüklenicilere
verilir.
Yüklenici kuruluş, mal ve hizmet alımları sırasında ulusal güvenlik kuruluşu tarafından
kendisine verilen istisna belgesi ile onaylı listenin (ilgili bölümü firma kaşesi tatbik
edilen ve yetkilileri tarafından imzalanan) bir örneğini satıcı mükellefe ibraz eder.
Satıcı, yüklenici firma adına düzenleyeceği faturaya söz konusu belgenin tarih ve
sayısını da yazmak suretiyle teslim ve hizmet bedeline KDV uygulamaz.
12.5.2014
128
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 48a
7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 3a
Bu kapsamda işlem yapılabilmesi için yükleniciye düzenlenen aynı faturada
yer alan istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerin KDV hariç tutarları
toplamının 10.000 TL ve daha fazla olması gerekir. Bu sınır ithalat işlemleri
bakımından geçerli değildir. Listede yer alsa dahi bu tutarın altındaki
alımlar ile Tebliğin (II/B-10.) bölümünde belirtilen alt sınırın altında kalan
ithalat işlemlerinde istisna uygulanmaz.
Yüklenicilerin, ulusal güvenlik kuruluşunun onayladığı listeyi (EK: 11B) onay
tarihini içine alan vergilendirme dönemine ilişkin beyanname verme süresi
içinde ve her halükarda bu liste kapsamında alım yapmadan önce
elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına göndermeleri zorunludur.
Yüklenicilere istisna kapsamında mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan
satıcılar, bu satışlara ait bilgileri ilgili dönemde, elektronik ortamda verilen
KDV beyannamesi (e-beyanname) ekinde yer alan form (EK: 11D) ile Gelir
İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda intikal ettireceklerdir. İstisna
kapsamındaki işlemlerini bu form ile Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeyen
mükelleflerin KDV iade talepleri kabul edilmez.
12.5.2014
129
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 49
7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Ulusal güvenlik kuruluşundan alınan belgenin onaylı örneği (EK: 11A)
12.5.2014
130
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK
HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 49 a
7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN
İSTİSNA 4a
Ulusal güvenlik kuruluşlarına teslimde bulunan yüklenici firmalara
yapılan teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde ise
aşağıdaki belgeler aranmaktadır:
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna
belgesi ve eki listenin onaylı örneği (EK: 11C, EK: 11B)
- Örneği Tebliğ ekinde yer alan “3065 sayılı KDV Kanununun (13/f)
Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve
Hizmetlere Ait Liste” (EK: 11D) KDV Beyannamesi ekinde verilmiş
olmalıdır
12.5.2014
131
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 50
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13 f)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA
TEMİNAT
13/f
YMM
4.000
YMM
Eski
VİR
VİR
TEMİNAT
13/f
YMM
5.000
YMM
Yeni
VİR
VİR
12.5.2014
132
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 51
8. BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ TESLİMLERİNDE
İSTİSNA 1
KDV Md.: 13/g
KDV GUT : II-B-8
KALDIRILAN KDV GT:113
4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan araçların, Başbakanlık
merkez teşkilatına tesliminde KDV hesaplanmaz. Ancak, söz konusu
araçların Başbakanlığa bağlı, ilgili, ilişkili kurul, kurum veya kuruluşlara
teslimi, genel esaslar çerçevesinde vergilendirilir.
Diğer taraftan, 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan malların
Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ithali de KDV’den istisnadır.
12.5.2014
133
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 52
8. BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ TESLİMLERİNDE
İSTİSNA 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
12.5.2014
134
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 53
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13-g)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
8. BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ TESLİMLERİNDE İSTİSNA
TEMİNAT
13/g
4.000
YMM
YMM
Eski
VİR
VİR
TEMİNAT
13/g
5.000
YMM
YMM
Yeni
VİR
VİR
12.5.2014
135
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 54
9. ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS/TİCARET BORSALARI ARACILIĞIYLA İLK
TESLİMİ 1
KDV Md.: 13/ğ
KDV GUT : II-B-9
KALDIRILAN KDV GT:
Kapsam 1
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen
ürün senetlerinin, ihtisas/ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi KDV’den
istisna edilmiştir.
Buna göre, lisanslı depoya konulan ürünlerin ihtisas/ticaret borsalarında,
kendilerini temsil eden ürün senetleri aracılığıyla ilk teslimlerinde KDV
hesaplanmaz.
KDV mükellefiyeti bulunan ürün sahipleri tarafından bu teslimle ilgili olarak
yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarları mükelleflere
talepleri doğrultusunda iade edilebilir.
12.5.2014
136
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 56
9. ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS/TİCARET BORSALARI ARACILIĞIYLA İLK
TESLİMİ 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- Ürünü temsil eden ürün senedinin bir örneği ile bu işlemin “ilk teslim”
olduğunu tevsik etmek üzere ihtisas/ticaret borsalarından alınacak yazı
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
12.5.2014
137
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL
GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 57
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.13ğ)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
9. ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS/TİCARET BORSALARI ARACILIĞIYLA İLK TESLİMİ
TEMİNAT
13/ğ
4.000
YMM
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
YMM
Eski
VİR
VİR
TEMİNAT
13/ğ
5.000
YMM
YMM
Yeni
VİR
VİR
12.5.2014
138
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA
YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 1
KDV Md.: 14/1
KDV GUT : II-C-1
KALDIRILAN KDV GT:11, 24, 25, 33, 81, 91
Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava,
karayolu ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlemleri
KDV’den istisna edilmiştir.
İstisna kapsamına;
- Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir
ülkede sona eren,
- Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren,
- Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren,
taşıma işleri girmektedir.
12.5.2014
139
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 2
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN
TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 2
İstisna kapsamına giren taşıma faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının
başka taşımacılara yaptırılması halinde, gerek taşıma işini yaptıran firmaya
karşı muhatap olarak işi yüklenen organizatör firmanın, gerekse ikinci derece
yüklenici olarak fiili nakliyeyi gerçekleştiren firmanın bu faaliyetleri istisna
kapsamına girdiğinden, her iki faaliyet için de vergi hesaplanmaz. Ancak ikinci
derece yüklenicinin taşıma faaliyetinin Türkiye içinde başlayıp bitmesi halinde,
bu işler KDV’ye tabidir.
12.5.2014
140
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 3
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN
TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 3
Taşıma işinde kullanılan aracın taşıma hizmetini gerçekleştiren mükellefe
ait olması veya kiralanmış olması, istisna uygulamasına engel değildir.
Uluslararası taşımacılık işinin Ro-Ro gemileri vasıtasıyla ve dorse (römork)
kullanılarak yurtiçi ve yurtdışında farklı çekicilerle gerçekleştirilmesi de
mümkündür.
Serbest bölgeden yurtdışına veya yurtdışından serbest bölgeye yapılan
taşımalar KDV’den istisnadır. Ancak, serbest bölgeden ülke içindeki
herhangi bir noktaya veya ülke içinden serbest bölgeye yapılan taşımacılık
söz konusu istisna kapsamına girmemektedir. Yurtiçindeki noktanın; diğer
bir serbest bölge, gümrüklü saha, gümrük antreposu, gümrüksüz satış
mağazaları gibi yerler olması taşıma işinin vergiye tabi olmasını
engellemez.
12.5.2014
141
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 3a
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN
TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 3a
KDV’den istisna edilen uluslararası taşıma işlerine ait bilet satışı
yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak hesapladıkları
komisyonlar da taşımacılık işi içinde mütalaa edilir ve istisnadan
yararlanır.
Komisyonun, acenteler tarafından bilet veya fatura üzerinde ayrıca
gösterilerek doğrudan yolcudan tahsil edildiği durumda ise bilet, fiş
veya fatura üzerinde ayrıca gösterilen komisyon tutarı üzerinden
KDV hesaplanmaz
12.5.2014
142
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 4
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN
TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat
gereğince yetki belgesi alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu
belge (Bu belge, belgede değişiklik olmaması kaydıyla sadece bir defa
verilir.)
12.5.2014
143
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 4
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN
TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 4a
- Taşımacılık işinin mahiyetine göre aşağıda sayılan belgelerden biri;
a) Kara Taşımacılığında; Transit Beyannamesi / TIR Karnesi / Form 302
Belgesi / Kara Manifestosu / Yük Senedi (CMR) / Geçiş Belgesi (Dozvola)
/Özet Beyan veya Özet Beyan Yerie Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak
Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli
bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM
onaylı örnekleri).
TIR karnesinin birinci sayfasının ve Türkiye sınır kapılarından giriş veya
çıkışlarda bu kapı Gümrüklerine bırakılan nüshasının dip koçanının
noterden tasdikli birer fotokopisinin ibrazı da mümkündür. Ayrıca,
uluslararası taşımacılık istisnasının belgelendirilmesinde; 85/9449sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile TIR karnelerini vermeye ve lüzumu halinde
bunları büyük şehirlerdeki ticaret odaları kanalı ile tevzi edebilmeye yetkili
kılınan Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin
TIR işlemlerini yapmakla görevlendirdiği ticaret ve/veya sanayi odalarınca
tasdik edilmiş olan TIR karnesi suretleri de kabul edilir.
İstisna kapsamına giren taşımalarda TIR karnesi kullanılması halinde TIR
karnesinin birinci sayfasının ve gümrük kapılarında bırakılan nüshasının
dipkoçanlarının tasdikli fotokopileri tevsik işlemi için yeterli sayılır ve tüm
dip koçan fotokopileri tek sayfa olarak istenmez.
12.5.2014
144
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 5
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN
TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 5
b) Deniz ve Havayolu Taşımacılığında; Deniz veya Hava Manifestosu
/ Deniz veya Hava Konşimentosu / Transit Beyannamesi / Özet
Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana
Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya
bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük
idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).
c)Demiryolu Taşımacılığında; Transit Beyannamesi / Uluslararası
Demiryolu Taşımacılığı Anlaşması kapsamında demiryolu ile yapılan
eşya taşımasında kullanılan belge(CIV Belgesi) / Topluluk transit
rejiminin uygulanabildiği yerlerde, bu rejim altındaki demiryolu ile
yapılan taşıma işlemlerinde beyanname yerine kullanılan belge(CIM
Belgesi) / Remiz Bülteni / Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen
Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge /
Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden
listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).
12.5.2014
145
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 5a
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN
TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 6
ç) Yukarıda sayılan taşımacılığın tevsikine ilişkin belgeler haricinde,
Gümrük Yönetmeliği’nin61 ve 118 inci maddeleri kapsamındaki diğer
belgelerin aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örneklerinin
ibrazı da mümkündür.
Yukarıda sayılan belgeler, yapılan taşıma işinin uluslararası taşımacılık işi
kapsamında olduğunu ispat etmesi ve gümrük giriş çıkış tarihiyle
ilişkilendirilmesi kaydıyla iade taleplerinde tevsik edici belge olarak kabul
edilebilir.
Bu belgeler gümrük idarelerince onaylanmasa dahi istisna kapsamında
işlem yapan mükelleflerin iade taleplerinde tevsik edici belge olarak kabul
edilebilir; ancak belgelerin içeriği konusunda herhangi bir tereddüt
yaşanması halinde ilgili gümrük idaresinden bilgi istenilir.
d) Organizatörlerde, taşımayı fiilen yapanlara ait fatura bilgilerini içeren
liste ile bunlardan temin edilen taşımacılığı tevsik eden yukarıdaki
belgelere ilişkin bilgileri içeren liste kabul edilir.
12.5.2014
146
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 6
C-TAŞIMACILIK İSTİSNASI
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.14-1)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
Var
Yok
Var
Var
(Şartlar
Mevcutsa)
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA
14/1
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
1.000
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Eski
VİR
14/1
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
5.000
407.000
5.000
Var
YMM-VİR
Yeni
VİR
12.5.2014
147
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 7
2. İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE İSTİSNA 1
KDV Md.: 14/1
KDV GUT : II-C-1
KALDIRILAN KDV GT:100
İstisna; Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenmiş olan sınır kapılarında, ihracat
rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak olan eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve
soğutucu ünitesine sahip yarı römorklara yapılacak motorin teslimi, gümrük
vergisi istisnası uygulanan standart yakıt deposu miktarı ile sınırlıdır.
12.5.2014
148
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 8
2. İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE
İSTİSNA 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- İstisna kapsamında teslim edilen malların alış faturaları listesi
- 11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekindeki "İhraç Malı Taşıyan
Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formu"
nun bir örneği
12.5.2014
149
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 9
C-TAŞIMACILIK İSTİSNASI
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.14-3)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAM
(Şartlar
Mevcutsa)
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
2-İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE İSTİSNA
14/3
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
1.000
Eski
VİR
14/3
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
5.000
Eski
VİR
12.5.2014
150
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 1
1. DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARA YAPILACAK TESLİM
VE HİZMETLERDE İSTİSNA 1
KDV Md.: 15/1-a
KDV GUT : II-Ç-1
KALDIRILAN KDV GT:6, 10, 20, 43, 52, 60
Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik
temsilciliklerine, konsolosluklarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden
istisnadır.
Bu hüküm uyarınca diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklara yönelik
istisna uygulaması karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yürütülmekte, istisna
uygulanacak ülkeler ile istisna kapsamına giren mal ve hizmetler Maliye
Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmektedir.
Temsilcilikler ve konsolosluklara, Dışişleri Bakanlığınca istisnadan
faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren bir belge verilir.
Bu belge diplomatik temsilcilik ve konsoloslukların resmi alımları için
geçerlidir. Kapsama giren mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak
düzenlenen faturada KDV hesaplanmaz.
12.5.2014
151
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 2
1. DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARA YAPILACAK
TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin örneği
-Takrir yöntemi kapsamındaki işlemlerde Dışişleri Bakanlığından
alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya onaylı
örneği.
12.5.2014
152
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 3
D-DİPLOMATİK İSTİSNALAR
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.9)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
1. DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA
15/1-a
200
Eski
15/1-a
TEMİNAT
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
VİR
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
5.000
Yeni
VİR
12.5.2014
153
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 4
2. ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE
İSTİSNA 1
KDV Md.: 15/1-a
KDV GUT : II-Ç-1
KALDIRILAN KDV GT:20, 40, 43, 52, 60
Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası
kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden
istisnadır.
İstisnadan, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince
vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar yararlanır. Kapsam esas
itibarıyla, vergi bağışıklığı veya ayrıcalığın tanındığı uluslararası
anlaşmalardaki hükümlere göre belirlenir.
Bu kapsamdaki kuruluşlara resmi ihtiyaçlarında kullanacakları mal ve
hizmetlerin KDV’den istisna olarak temin edilmesini sağlamak amacıyla
Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığınca
istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren KDV/ÖİV Diplomatik
İstisna Belgesi verilir.
Satıcılar tarafından, kendilerine ibraz edilen istisna belgeleri incelenerek,
satın alınmak istenen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği
tespit edilir, kapsama giren mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak
düzenlenen faturada KDV hesaplanmaz.
12.5.2014
154
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 5
2. ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE
İSTİSNA 2
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya uluslararası kuruluşların
resmi talep yazısı veya yetkili kuruluş İstisna Belgesi örneği
- Takrir yöntemi kapsamındaki teslimlerde Dışişleri Bakanlığından alınan
İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya onaylı örneği.
12.5.2014
155
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 6
D-DİPLOMATİK İSTİSNALAR
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.15-1-b)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
2-ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA
15/1-b
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
200
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
Eski
VİR
15/1-b
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
5.000
Yeni
VİR
12.5.2014
156
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 7
3. YABANCI DEVLETLERİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUK
MENSUPLARI İLE ULUSLARARASI KURULUŞ MENSUPLARINA YAPILAN
TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 1
KDV MD.: 15/1-A
KDV GUT : II-Ç-1
KALDIRILAN KDV GT:43, 52, 60,103,113
İstisna kapsamına;
- Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik
temsilcilik ve konsoloslukların vergi muafiyetine sahip diplomatik misyon
şeflerine, diplomasi memurlarına, konsolosluklarda görevli misyon
şeflerine ve meslekten konsolosluk memurlarına,
- Karşılıklı olmak kaydıyla servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri
Bakanlığınca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personeline,
12.5.2014
157
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 7
3. YABANCI DEVLETLERİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUK MENSUPLARI İLE
ULUSLARARASI KURULUŞ MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 2
- Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereğince vergi
muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların söz konusu anlaşmada personeline
yönelik istisna hükmü olması kaydıyla bunların mensuplarına,
yapılan ve bedeli KDV dahil en az 50 TL olan (veya karşılıklılık ilkesi çerçevesinde
tespit edilen daha yüksek alt limit) teslim ve hizmetler girmektedir. Elektrik, su ve
telekomünikasyon harcamalarında 50 TL şartı aranmaz.
İstisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütülür.
Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların resmi
alımlarında KDV istisna uygulaması için Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen “KDV ve
Özel İletişim Vergisi Diplomatik İstisna Belgesi” ile işlem tesis edilir.
Ayrıca, mensupların akaryakıt, doğalgaz, motorlu taşıt ve taşınmaz alımlarında
takrir yöntemi uygulanır.
Alış sırasında ödedikleri KDV’nin iadesini talep edenler; içinde bulundukları takvim
yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla gerçekleşen harcamalarına ait fatura, serbest
meslek makbuzu ve benzeri belgeleri, Dışişleri Bakanlığı ile Gelir İdaresi
Başkanlığının internet sitelerinde örneği yer alan bildirim formuna ekleyerek takip
eden ayda mensup oldukları temsilciliğin belirleyeceği süre içinde bu temsilciliğe
verirler. Elektrik, su ve telekomünikasyon harcamalarında bedel 50 TL’yi geçmese
dahi bu harcamalara ilişkin belgeler bu bildirim formuna eklenir.
12.5.2014
158
Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 7
D-DİPLOMATİK İSTİSNALAR
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.15-1-b)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAM
(Şartlar
Mevcutsa)
3. YABANCI DEVLETLERİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUK MENSUPLARI İLE ULUSLARARASI KURULUŞ MENSUPLARINA YAPILAN
TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA
15/1-b
Eski
15/1-b
Yeni
12.5.2014
Sınırsız Vergi
Dairesi
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Sınırsız Vergi
Dairesi
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
159
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 1
1. ENGELLİLERİN KULLANIMINA MAHSUS ARAÇ VE GEREÇLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA 1
KDV MD.: 17/S
KDV GUT : II-Ç-1
KALDIRILAN KDV GT:6, 10, 20, 43, 52, 60
Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak
üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimi
KDV'den müstesnadır.
İstisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler mükellefler
tarafından indirim konusu yapılır, indirim yoluyla telafi edilememeleri
halinde ise iade konusu yapılır.
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
12.5.2014
160
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 2
E-İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.17/4-s)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
1. ENGELLİLERİN KULLANIMINA MAHSUS ARAÇ VE GEREÇLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA
17/4-S
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
4.000
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
Eski
VİR
17/4-S
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
5.000
Yeni
VİR
12.5.2014
161
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 3
KDV MD.: Geç.26
KDV GUT : II-E-2
KALDIRILAN KDV GT:120
3065 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesine göre, Birleşmiş Milletler
(BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) temsilcilikleri ve bu
Teşkilatlara bağlı fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi
ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz
olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve
hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası;
finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla ilgili
kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye’deki
faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası
anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde KDV’den müstesnadır.
İstisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden
hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler
ise 32 nci madde hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan
mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir.
12.5.2014
162
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 3
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi örneği (Takrir yöntemi
kapsamında akaryakıt, doğalgaz, motorlu taşıt ve taşınmaz
tesliminde Dışişleri Bakanlığından alınan Takrir Belgesinin onaylı
örneği)
12.5.2014
163
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 4
E-İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.Geçici
26)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
2. BM İLE NATO TEMSİLCİLİKLERİ VE BU TEŞKİLATLARA BAĞLI FON VE ÖZEL İHTİSAS KURULUŞLARI İLE OECD RESMİ KULLANIMLARI İÇİN YAPILACAK
MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARI İLE BUNLARIN SOSYAL VE EKONOMİK YARDIM AMACIYLA BEDELSİZ OLARAK YAPACAKLARI MAL TESLİMİ VE HİZMET
İFALARINDA İSTİSNA
Geçici 26. Md.
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
200
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
Eski
VİR
Geçici 26. Md.
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
5.000
Yeni
VİR
12.5.2014
164
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 6
3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı
Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası 1
KDV MD.: Geç.29
KDV GUT : II-E-3
KALDIRILAN KDV GT:120
Kapsam
İstisnadan Yararlanacak Projeler
İstisnadan;
- 3996 sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek
projeler,
- 3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından
kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler,
- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim
tesislerine ilişkin projeler (15/6/2012 tarihinden önce ihale veya görevlendirme
ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış projeler ile 31/12/2023 tarihine kadar
ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanlar kapsama dahildir.),
12.5.2014
yararlanır.
165
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 7
3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile
652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV
İstisnası 2
İstisna Kapsamına Giren İşlemler
Bu projelere ilişkin olarak;
- Bu projeler kapsamındaki işlerin ihale edilmesi,
- Görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere/alanlara proje kapsamında inşaata
yönelik olarak yatırım döneminde yapılacak teslim ve hizmetler,
KDV'den istisna tutulur.
İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler
İstisna, belirtilen projeleri üstlenen ana yüklenicilere, doğrudan bu projelere
yönelik olarak yapılacak teslim ve hizmetler ile ithalat işlemlerine uygulanır.
Ancak doğrudan proje ile ilgili olmayan mobilya, mefruşat ve benzeri
demirbaşlardan projenin bütünleyici parçası olarak kabul edilmeyenler ile binek
otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında
değerlendirilmez. İstisna kapsamında değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin yedek
parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil,
bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye,
12.5.2014
166
yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde de istisna uygulanmaz.
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 8
3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile
652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV
İstisnası 3
İstisnanın Uygulanması
Belirtilen projelerden birisini üstlenen ana yüklenici mükellefler, söz
konusu projeler kapsamında (projeyle ilgili bilgilere de yer vermek
kaydıyla) kendilerine yapılacak teslim ve hizmetlere istisna uygulanması
talebiyle doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına bir yazı ile müracaat ederler.
Gelir İdaresi Başkanlığı Projeyi ihale eden ilgili idarenin olumlu yazısına
istinaden durum mükellefin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi
Başkanlığına/Defterdarlığa bildirilir, ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya
Defterdarlık (EK:13)’te yer alan belgeyi düzenleyerek mükellefe verir.
İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve
tutarı yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette
bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin
bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını
belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi
gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak
sisteme
girer.
12.5.2014
167
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 9
3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı
Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası 4
İstisna belgesinin bir örneği mükellefler tarafından satıcılara verilir ve
istisna kapsamında işlem yapması talep edilir.
Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade
için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar istisna belgesinin bittiği tarih
itibarıyla istisna belgesini Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa
ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi Dairesi Başkanlığı veya
Defterdarlık istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin
satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu
kontrol ederek istisna belgesini kapatır.
Satıcılar, yaptıkları teslim ve hizmet ifalarına ilişkin faturada, KDV
hesaplamazlar.
İstisna tek safhada uygulanacak olup, projeyi üstlenen mükellefe mal
teslimi ve hizmet ifasında bulunan mükelleflerin istisna kapsamında
yaptıkları teslim ve hizmetlere yönelik alımlarında KDV istisnası
uygulanması söz konusu değildir.
12.5.2014
168
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 10
3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun
ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan
Projelerde KDV İstisnası 5
İstisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade
taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Vergi Dairesi Başkanlığından veya Defterdarlıktan alınan istisna
belgesi kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak
onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve
hizmet listesinin örneği
12.5.2014
169
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 11
E-İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.Geçici
29)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAM
(Şartlar
Mevcutsa)
3. 3996 SAYILI KANUNA GÖRE YAP-İŞLET-DEVRET VEYA 3359 SAYILI KANUN İLE 652 SAYILI KARARNAMEYE GÖRE KİRALAMA KARŞILIĞI
YAPTIRILAN PROJELERDE KDV İSTİSNASI
Geçici 29. Md.
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
4.000
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
Eski
VİR
Geçici 29. Md.
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
5.000
Yeni
VİR
12.5.2014
170
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 12
4. Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna 1
KDV MD.: Geç.30
KDV GUT : II-E-4
KALDIRILAN KDV GT:120
Kapsam
31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri
kapsamında asgari 500 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen
stratejik yatırımlar kapsamında, inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve
takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin, izleyen
yıl içerisinde bu kapsamda işlemleri bulunan mükelleflere talep etmeleri
halinde iade edilmesi öngörülmektedir.
Uygulamadan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 8 inci maddesinde
hükme bağlanan nitelikteki yatırımlar yararlanır.
Yukarıda yer verilen Kararname ve Tebliğ maddelerinde belirtilen kriterleri
sağlayan ürünlerin üretimine yönelik 500 milyon TL tutarında sabit yatırım
öngörülen yatırımlar, stratejik yatırım olarak değerlendirilir.
12.5.2014
171
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 12a
4. Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna 1
İstisnanın Uygulaması
İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi,
nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz
konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda
değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak
koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır.
Bu istisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde
düzenlenmiş olup, istisna kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet
alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır. Dolayısıyla
yatırımı yapana teslim veya hizmet yapanların KDV istisnası uygulamaları
mümkün değildir.
Yatırımı yapan belge sahibi mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin bu
şekilde yüklenilen vergiler, ilgili dönemde indirim konusu yapılır. Söz
konusu mükelleflerin bu şekilde yüklenip indirim hesaplarına dahil ettikleri
vergilerin öncelikle indirim yoluyla telafi edilmesi gerekmektedir. İlgili
takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV ise izleyen
yıl talep edilmesi kaydıyla iade konusu yapılır.
12.5.2014
172
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 13
4. Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna 2
İade
İade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
- Standart iade talep dilekçesi
- İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği
-Yatırım teşvik belgesinde belirtilmemiş olması halinde, yatırımın
stratejik yatırım kapsamında olduğunu tevsik eden belgenin onaylı
örneği (Yatırım tamamlanıncaya kadar, değişiklik olmaması kaydıyla,
bir defa verilir.)
- İade uygulaması kapsamındaki harcamalara ait fatura ve benzeri
belgelerin listesi
12.5.2014
173
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 14
E-İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.Geçici
30)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAM
(Şartlar
Mevcutsa)
4. BÜYÜK VE STRATEJİK YATIRIMLARA İLİŞKİN İSTİSNA
Geçici 30. Md.
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
4.000
Yok
Eski
VİR
Geçici 30. Md.
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
5.000
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
Yeni
VİR
12.5.2014
174
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 15
5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
(İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna 1
Kapsam
İstisna, finansmanlarının yabancı devletler, uluslararası kurum ve
kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla İSMEP kapsamında 31/12/2020
tarihine kadar İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet gösteren
İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılan teslim ve hizmetlere
uygulanır.
Yabancı devletlerden, uluslararası kurum ve kuruluşlardan karşılıksız olarak
sağlanan destekler yanında bu kurum ve kuruluşlardan temin edilen
krediler kullanılarak yapılan mal ve hizmet alımları da istisna kapsamına
girmektedir.
İstisna kapsamına İSMEP çerçevesindeki mal ve hizmet alımları
girmektedir. Bunun dışında İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin
harcamaları genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir. Buna göre,
İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin yiyecek, giyecek, temizlik, güvenlik,
elektrik-su-telefon vb. giderler ile araç kiralama, hizmet binası, her türlü
büro malzemesi, mefruşat, kırtasiye ve benzeri alımları proje çerçevesinde
12.5.2014
175
olmaması halinde istisna kapsamında değerlendirilmez.
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 16
5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
(İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna 2
İstisna Uygulaması
• İstanbul Proje Koordinasyon Birimine, İSMEP kapsamında yapacağı
alımlarla ilgili olarak yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak istisnadan
yararlanabileceğine ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca bir istisna
belgesi (EK:14) verilir. Alınan bu belgenin aslı ya da noter veya YMM
onaylı örneği İstanbul Proje Koordinasyon Birimince gümrük idaresine
veya yurtiçindeki satıcılara ibraz edilerek istisna uygulanması talep edilir.
• İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin İSMEP kapsamında, 25/2/2011
tarihinden önce ihalesi yapılan veya sözleşmesi düzenlenen işlere ilişkin
mal ve hizmet alımlarının 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin
yürürlüğünden önce yapılması halinde bu alımlarda istisna uygulanmaz.
Ancak, ihale veya sözleşme maddenin yürürlük tarihinden önce yapılsa
bile bu ihale veya sözleşmeye istinaden maddenin yürürlük tarihinden
sonra temin edilen mal ve hizmetlere istisna uygulanır.
12.5.2014
176
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 17
5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
(İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna 3
İade
Bu bölümde yer alan istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden
kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranmaktadır:
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
-İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca İstanbul Proje Koordinasyon
Birimine verilen, istisnadan yararlanılabileceğine dair Belgenin
onaylı örneği
12.5.2014
177
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 18
E-İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR
NAKDEN İADE
İADE
KONUSU
(KDVK
MD.Geçici
16)
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
MAHSUBEN İADE
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSIZ
İADE SINIRI
TL
İADE
SINIRINI
AŞAN KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT* VERGİ
SSK
BORÇLRINA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAM
(Şartlar
Mevcutsa)
5. İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) KAPSAMINDAYAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE
İSTİSNA
Geçici 16. Md.
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
4.000
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Yok
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
Eski
VİR
Geçici 16. Md.
TEMİNAT
YMM
YMM
VİR
5.000
Yeni
VİR
12.5.2014
178
F. FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN VERGİ İADESİ 1
3065 sayılı Kanunun (8/2)nci maddesi kapsamında fazla veya yersiz ödenen
verginin iadesi aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir.
Kural olarak, fazla veya yersiz hesaplanan vergi bulunması durumunda,
gerek satıcı gerekse alıcı nezdinde işlemin KDV uygulanmadan önceki hale
döndürülmesi esastır.
İade İşlemi
1-Fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, öncelikle satıcı tarafından
alıcıya iade edilecektir.
2-Alıcının fazla veya yersiz KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarttığına
ilişkin vergi dairesinden bir yazı alınır.
(Alıcının indirim hakkı bulunan mükellef olmaması durumunda, satıcının
söz konusu fazla veya yersiz KDV tutarını alıcıya ödediğini gösterir bir belge
ile vergi dairesine başvurması gerekmektedir.)
3-Satıcı, fazla veya yersiz hesaplanan KDV tutarı, ilgili dönem
beyannamesinden tenzil edilir ve sonraki dönemler de buna göre düzeltilir.
12.5.2014
179
F. FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN VERGİ İADESİ 2
4-Fazla veya yersiz olarak ödendiği iddia edilen KDV’nin, satıcı
tarafından iade olarak talep edilebilmesi için, KDV beyannamesinde
hesaplanan KDV olarak beyan edilmesi ve beyana konu edildiği
dönem ile iade talep edilen dönem arasında asgari söz konusu KDV
tutarı kadar ödenecek KDV çıkması gerekmektedir.
5- Beyan edilen dönemle iade talep edilen dönem arasında
ödenecek KDV çıkmaması durumunda ise, sadece düzeltme
yapılacak olup, iade söz konusu olmayacaktır.
İthalatta
1-İthalat sırasında fazla veya yersiz uygulanan vergiler,3065 sayılı
Kanunun 48 inci maddesi hükmüne göre; indirim hakkına sahip
olmayanlara Gümrük Kanununa göre iade olunacaktır.
2-İthalat sırasında fazla veya yersiz uygulanan verginin indirim
hakkına sahip mükelleflere iadesi, mükellefin beyanlarının
düzeltilmesi üzerine bağlı olduğu vergi dairesince gerçekleştirilir.
Bunun için, indirim hakkına sahip mükellef, gümrük idaresine bir
dilekçe ile başvurarak, gümrük idaresi fazla veya yersiz tahsil ettiği
vergi tutarını mükellefin vergi dairesine doğrudan göndereceği bir
yazı ile bildirir. Vergi dairesi bu yazı üzerine iade talebini
sonuçlandırır.
12.5.2014
180
12.5.2014
181

similar documents