llp-erasmus programı

Report
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci ve Öğretim Elemanları Değişim
Programları Koordinatörlüğü
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI
VE GELİŞMELER
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI
LLP-Erasmus Programı Nedir?
Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği
yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği
programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak
projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve
personel değişimi yapabilmeleri için Avrupa Birliği programa
karşılıksız mali destek sağlamaktadır.
Programın amacı
Programa katılan ülkeler arasında akademik ve kültürel değişimi
sağlamanın yanı sıra Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak
ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Program,
 üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek;
 öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini
sağlayarak;
 programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin
akademik olarak tanınması ve
 şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı
gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
 LLP- Erasmus Programı ile 1987’den günümüze kadar
binlerce yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa
ülkesinde öğretim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin
insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir.
Programdan faydalanan/ faydalanacak olan mezun
öğrencilerin bu değişim programında kazandıkları deneyim
ile iş dünyasında daha başarılı ve daha donanımlı bireyler
olma yönünde önemli bir adım atacakları düşünülmektedir.
Erasmus Değişim Programına Dahil Olan
Ülkeler
 Avrupa Birliği üyesi 27 Ülke
 AB’ye üye olmaya aday ülkeler (Türkiye ve Hırvatistan)
 Avrupa Ekonomik Alanı (EFTA) üyesi olan İzlanda,
Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre
* Erasmus programı kapsamında bir hareketlilik faaliyeti
gerçekleştirebilmek için taraflardan birinin AB üye ülkesi
olması gerekmektedir. Türkiye henüz üye olmadığı için
hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirileceği kurumun mutlaka AB
üyesi ülkelerden olması gerekir.
İkili Anlaşmalar
(Bilateral Agreement)
 Erasmus İkili anlaşması, iki yüksek öğrenim kurumunun Erasmus programı
kapsamında yapmayı planladığı, birbirlerinden bekledikleri şartları belirten
niyet mektubu niteliğinde, üzerinde iki tarafın karşılıklı anlaşarak değişiklik
yapabileceği bir anlaşmadır.
 Bu anlaşmada Üniversitelerin (bölümlerin) yapacağı işbirliği etkinliklerinin
(Öğrenci/Öğretim Elemanı, vs.) kapsamı ve öngörülen değişim süresi belirtilir.
 Erasmus programı kapsamında öğretim elemanı ve öğrenci değişimlerini
gerçekleştirmek için fakülteler ve bölümler bazında ikili anlaşmalar yapmak,
ortak bulmak gerekmektedir.
 Öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için Erasmus İkili Anlaşmasına (Erasmus
Bilateral Agreement ) sahip taraflardan birinin AB üyesi ülkeden olması
gerektiği hususu, şu an için üye olmayan ülke Türkiye'den olan
bölüm/fakültenin anlaşmalı olduğu bölüm/fakültenin AB üyesi bir ülkeden
olmasını zorunlu kılmaktadır.
Erasmus Anlaşması İçin Ortak Bulma
 Ortak bulma konusunda izlenmesi gereken en etkili yöntem kişisel
ilişkileri kullanmaktır. Üniversitemiz bünyesinde yurt dışında eğitim
görmüş akademisyenlerimiz bu avantajlarını kullanarak öğrenim
gördükleri üniversitede geliştirdikleri ilişkilerini Erasmus anlaşması
imzalamak için kullanabilirler. Bu bağlamda Avrupa üniversitelerinden
tanıdıkları akademisyenlerle bağlantıya geçebilirler.
 Bu kimselere üniversitemizle ilgili detaylı bilgiler vermek ve yüz yüze
görüşme imkanları yaratmak son derece önemlidir.
 Ortak bulma konusunda atılacak adımlardan bir diğeri ise uluslararası
konferanslarda kişisel girişimlerde bulunmak, çeşitli Avrupa
üniversitelerinden gelen temsilcilerle görüşüp üniversitemizi tanıtmak
ve Erasmus çerçevesinde ilişkileri geliştirmektir.
İkili Anlaşma Prosedürü
 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Erasmus Bölüm Koordinatörleri anlaşma yapmayı
düşündükleri Üniversitelerin ilgili Bölüm Erasmus Koordinatörleri ile temasa
geçerek, karşı kurumda Erasmus öğrencilerine açık olan dersleri incelerler.
 Bölüm Değişim Koordinatörleri öğrencilere teklif edilen derslerin, öğrencilerin
gereksinimlerini karşılayacak durumda olup olmadığının kontrolünden
sorumludur. Erasmus Değişim Öğrencileri Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin
gereksinimlerini karşılayacak bir ders programını takip etme imkânına sahip
olmalıdır.
 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış
“Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus
Uygulama El Kitabı”na göre minimum 30 AKTS kredisi karşılığı derslerin eşdeğerliği
sağlanabilir durumda olmalıdır.
 Gerekli şartların sağlanması ve her iki kurumun da İkili Anlaşma
imzalanmasını uygun bulması durumunda, Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi İkili Anlaşma Formu Erasmus Bölüm Koordinatörü
tarafından düzenlenerek Değişim Programları Ofisine gönderilir.
 İkili Anlaşma Değişim Programları Ofisinde Kurum Koordinatörü
tarafından tarih, imza ve mühürlü olacak şekilde hazırlanır. Hazırlanan bu
dokümanlar karşı kuruma posta yoluyla gönderilir.
 İkili Anlaşma karşı Üniversite Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır
ve mühürlenir. Bir nüshası posta ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Değişim Programları Ofisine geri gönderilir.
 İkili Anlaşma Ulusal Ajansın denetimlerinde sunulmak üzere Değişim
Programları Ofisinde muhafaza edilir.
Öğrenci Hareketliliği
(Student Mobility (SM))
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (Student Mobility
For Studies -SMS)
Öğrenci Staj hareketliliği (Yerleştirme) (Student
Mobility For Placements -SMP)
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
(Student Mobility For Studies- SMS)
 Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün
eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir
yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl
içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa
ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi
olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali
destek alma şansına sahip olurlar.
 Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin
bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca
hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak
istenmektedir.
 Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde
hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi
olabilirler.
 Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlar arası anlaşmalar
kapsamında, yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında
yapılabilmektedir.
 Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden
bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa
faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış
olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden
faydalanılmasına engel değildir.
Erasmus faaliyetlerine katılım için onay almış kurumların
öğrencileri, ilgili kurumun değişim programlarından
sorumlu birimine (Erasmus Koordinatörlüğü/bürosu), bir
sonraki akademik dönem için başvuru yaparlar.
Üniversiteler arası ikili anlaşmalar ve toplam değişim
hacmine ve kaynağa bağlı olarak, başvurular arasından
seçim bu birim tarafından, Komisyon'un ve AB Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi'nin belirlediği kıstaslara göre
en uygun şekilde yapılır.
 Erasmus öğrenci secimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan
öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme
ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten
aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.
 Genel
olarak
başvurularını
değerlendirmede
kullanılacak
değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar :
Akademik basarı düzeyi : %50
Dil seviyesi : %50
 Değişime hak kazanan öğrenciler, kalacakları süreye göre ve ülkeye
göre idari ve mali hazırlıklarını yaparlar.
Öğrenim Anlaşması
(Learning Agreement)
 Erasmus öğrenim hareketliliği donemi başlamadan önce tanımlanmış ders
programı, tüm taraflarca öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) imzalanması
suretiyle yazılı olarak teyit edilir.
 Öğrencinin Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken
derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan
derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında
değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile
kayıt ve güvence altına alınır.
 Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin
benzer olması yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından
atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan
derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi
başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir.
 Öğrencilere ödenecek olan aylık hibe tutarları 27 AB ülkesinin yasam
standartlarına göre ülke kategorisi için belirlenmiştir.
 Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki
taksitte yapılır.
 Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi
öngörülen sureye göre hesap edilen toplam hibesinin ilk ödemesi
(planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen hibenin en
çok %80’ine kadar olan bir miktar) verilir.
 İkinci taksit öğrenim donemi sonunda, öğrenciye verilen “katılım
belgesinde yer alan kesin gerçekleşme suresi dikkate alınarak yapılır.
Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden Faydalanmak İçin
Gereken Asgari Şartlar
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 Başka ülkelerin vatandaşı olmakla beraber Türkiye’deki yükseköğretim
kurumlarında okuyan kayıtlı öğrenci olmak,
 Üniversitelerin önlisans, lisans ya da lisansüstü programına kayıtlı, tam zamanlı
örgün eğitim öğrencisi olmak,
 Önlisans ve lisans programlarında en az 2. sınıf öğrencisi olmak,
 Önlisans ve lisans öğrencileri için kümülatif akademik not ortalamasının
en az 2.0/4
ya da
70/100 olması
 Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için kümülatif akademik not ortalamasının en
az 2.5/4 ya da 75/100 olması
Öğrenci Staj Hareketliliği (Yerleştirme) (Student
Mobility For Placements -SMP)
 “Yerleştirme” bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir
işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya
çalışma deneyimi kazanma sürecidir.Öğrenciler program dahilinde
yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alırlar.
 Erasmus “Yerleştirme” (staj) faaliyeti belirli bir öğretim programı
kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri,
analiz çalışmaları yapmak üzere kullanılmaz.
 Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması
beklenmez ancak staj yapılacak sektör, öğrencinin mevcut mesleki
eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
 “Yerleştirme” (Staj) faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki
eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
 Erasmus Öğrenci yerleştirme faaliyetinden yalnızca 1 defa
yararlanılabilir.
Yerleştirme Hareketliliği Yapılabilecek Ev Sahibi
Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?
Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir.
 İşletmeler
 Eğitim Merkezleri
 Araştırma Merkezleri
 Diğer Kuruluşlar
Ancak; büyükelçilik ve konsolosluk gibi diplomatik temsilcilikler,
Avrupa Birliği programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan
kuruluşlar, Avrupa Birliği kurumları ve ajansları bu faaliyet
kapsamında ev sahipliği yapamazlar.
 Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay,
Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları
öğrencileri için asgari sure 2 aydan baslar, 12 aya kadar surebilir.
Erasmus “Yerleştirme” (Staj) Hareketliliği İçin
Gereken Asgari Şartlar:
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla
beraber Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan kayıtlı öğrenci
olmak,
 Üniversitelerin önlisans, lisans ya da lisansüstü programına kayıtlı, tam zamanlı
örgün eğitim öğrencisi olmak,
 Önlisans ve lisans programlarında en az 2. sınıf öğrencisi olmak,
 Önlisans ve lisans öğrencileri için kümülatif akademik not ortalamasının
en az 2.0/4 ya da 70/100 olması
 Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için kümülatif akademik not ortalamasının
en az 2.5/4 ya da 75/100 olması
 Genel olarak başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme
ölçütleri ve ağırlıklı puanlar :
Akademik basarı düzeyi : %55
Dil seviyesi : %45
Personel Hareketliliği
(Staff Mobility)
Personel hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 faaliyete
ayrılmaktadır:
 Ders verme hareketliliği (Staff Mobility for Teaching
Assignments- STA)
 Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Training- STT)
Öğretim Elemanı Değişimi Ders Verme
Hareketliliği - (Staff Mobility For Teaching
Assignments- STA)
EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa
ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan
sağlayan alt faaliyet alanıdır.
Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:
 Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa
ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve
deneyiminden faydalanma imkanı vermek
 Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik
etmek
 Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini
genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek
Ders Verme Hareketliliği 2 şekilde gerçekleştirilebilir:
Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim
kurumunda çalışan akademik personelin yurtdışında
ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim
kurumuna ders vermek üzere gitmesi
Yurtdışında bir işletmede çalışan personelin
Türkiye’de EÜB sahibi yükseköğretim kurumuna
ders vermek üzere davet edilmesi
Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları
 EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı
öğretim elemanı olmak,
 Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
 Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu
tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching
programme) olması -Öğretim programı taraflarca imzalanmış
olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel
amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.
 Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak
kazanabilmek için misafir olarak gidilen
yükseköğretim kurumunda en az 5 ders saati ders
vermek gerekmektedir.
Eğitim Alma Hareketliliği
(Staff Mobility For Training- STT)
EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanları, yönetici kadrosu ve idari
personeli ile işletme personelinin eğitim amaçlı hareketliliğine imkan sağlayan alt faaliyet
alanıdır.
Personel Eğitimi Hareketliliği faaliyet alanı üç hareketlilik türünü içerir:
 Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin ve işletmeden bir
yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği
Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile
öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler
seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa
görevlendirmeler vs. olabilir.
 Bir yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden yönetim
kadrosu ve idari personelin hareketliliği
Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi
uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine
imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa
görevlendirmeler vs. olabilir.
 Eğitim almak amacıyla başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğretim elemanının
hareketliliği
Personel Eğitimi Hareketliğine
Katılabilme Şartları
 EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı, yönetici,
idari personel olunması ya da işletmede personel olunması,
 Üniversiteler arası anlaşmanın olması (üniversite ile işletme arasında
anlaşma gerekmemektedir),
 Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir
iş planının(work plan) olması (İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en
azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve
beklenen sonuçlarını içermelidir)
 İşletmeden yükseköğretim kurumuna personel hareketliliği
durumunda, yükseköğretim kurumunun işletmenin personeline
daveti gerekmektedir.
Üniversitemizde LLP/Erasmus Programı
Kapsamında Yürürlükte Olan Anlaşmalar
 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Personel Ders verme
Hareketliliği kapsamında farklı ülkelerle 37 tane ikili anlaşma
yapmıştır.
 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Personel Eğitim Alma
Hareketliliği kapsamında farklı ülkelerle 9 tane ikili anlaşma
yapmıştır.
 Bu ikili Anlaşmaların 33’ü öğrenci değişimi de
öngörmektedir.
YILLARA GÖRE
ÜNİVERSİTEMİZİN
ERASMUS
HAREKETLİLİĞİ VERİLERİ
Yıllara Göre Erasmus Öğrenci
Öğrenim Hareketliliği Verileri
2009-2010: Toplam: 7 (4 Lisans, 3 Y. Lisans)
2010-2011: Toplam: 12 (11 Lisans, 1 Y. Lisans)
2011-2012 Toplam:
23 (Lisans)
Yıllara Göre Erasmus Staj
Hareketliliği Verileri
2009-2010: Toplam: 7 (5 Lisans, 1 Y. Lisans , 1 Doktora)
2010-2011: Toplam: 13 (12 Lisans, 1Y.Lisans)
2011-2012: Toplam: 20 (19 Lisans, 1Y.Lisans)
KADIN
14
ERKEK
8
8
6
4
3
1
3
3
4
3
1
1
0
20052006
20062007
20072008
20082009
20092010
20102011
20112012
AB Ülkeleri Öğrenci Tercihleri
0
5
10
15
20
25
30
Polonya
Almanya
Çek Cumhuriyeti
Macaristan
İngiltere
Portekiz
Slovakya
Yunanistan
Belçika
İsveç
Bulgaristan
Hollanda
Fransa
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
Yıllara Göre Erasmus Gelen Öğrenci
Sayısı
2009-2010: 1 (1 Y. Lisans)
2010-2011: 2011-2012: -
Yıllara Göre Erasmus Personel
Değişimi Verileri
2009-2010 : Toplam: 16 (10 Ders Verme, 6 Eğitim Alma)
2010-2011: Toplam: 7 (2 Ders Verme, 5 Eğitim Alma)
2011-2012 : Toplam: 7 (5 Ders Verme, 2 Eğitim Alma)
Ulusal Ajans:
http:www.ua.gov.tr
ZKÜ LLP Erasmus Web sayfası:
http://www.karaelmas.edu.tr
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Öğr. ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Ofisi
[email protected]
Tel: 0372 – 2574010 / 1639
Fax: 0372- 2576215
Katılımınız için teşekkürler…

similar documents