Tradiční výrobek Slovácka, Ing. Durďáková

Report
Tradiční výrobek Slovácka
Region Slovácko
Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště
[email protected]
www.tradicnivyrobek.cz
Promítnutí v čase
2007
2008
myšlenka
pilot
2010
oficiální
registrace
2014
současnost
Rok 2007 =
Odneste si kousek Slovácka
• Podklady k ročnímu pilotu
• Popularizace principů zvykoslovného roku
• Propagace významných akcí Slovácka v
duchu zachování tradic
• Vytipování 10 výrobců z různých koutů
Slovácka a oborů
Rok 2008 =
Odneste si kousek Slovácka
• Proběhl zkušební rok
• Klíčová záležitost = vytipování 10
výrobců z různých koutů Slovácka a
oborů
• Myšlenka k dlouhodobějším záměrům
Rok 2009 =
Odneste si kousek Slovácka
• Intenzivní úsilí k pokračování
• Registrace domény a příprava k realizaci
webu www.tradicnivyrobek.cz
• Příprava změny značky, logomanuál
• Celková profesionalizace projektu
• Pokusy o získání hlavního partnera,
hledání zdrojů financování
Rok 2010 =
Tradiční výrobek Slovácka
• Registrace ochranné známky
• Uzavření smlouvy se strategickým
partnerem = Nadace Děti-kultura-sport
• Realizace a spuštění webu včetně
e-shopu www.tradicnivyrobek.cz
• První příjem nových výrobců
• I. Přehlídka Slovácko v tradici
• Registrace ochranné známky veřejností
v masovém měřítku
Rok 2011, 2012, 2013 =
Tradiční výrobek Slovácka
• Prezentace a propagace výrobců jako
celku pod jednou značkou
• Získávání nabídek pro výrobce a
marketingový a manažerský servis
výrobcům
• Založení FB stránek
• Širší komunikace s médii i veřejností
• Příjem nových žádostí (v roce 2013
celkem 41 výrobců)
Rok 2014 =
Tradiční výrobek Slovácka
• Nosná myšlenka č. 1 = založení prodejní
expozice Tradiční výrobek Slovácka
• Nosná myšlenka č. 2 = založení Tradiční
výrobek Slovácka, z. s.
• Rozvoj dlouhodobé spolupráce s
Archeoskanzenem na Modré a Muzeem
Podhradí Buchlovice
• Rozvoj krátkodobých aktivit (jarmarků,
prezentací) v ČR i zahraničí
• V. přehlídka Slovácko v tradici
• Příjem 16 nových výrobců
Rok 2014 = Prodejní expozice
Tradiční výrobek Slovácka
• Otevření 15. 11. 2014
• Otevírací doba:
– všední dny 9-12, 12.30 -17 h
– sobota 8 – 11 h
• Úzké propojení s e-shopem
www.tradicnivyrobek.cz
• nájem + mzdové náklady
Jak se stát výrobcem
• 2 dokumenty:
– Zásady pro udílení ochranné známky TVS
– Žádost o udělení ochranné známky TVS
• Podmínky:
– Právnická nebo fyzická osoba se sídlem na
území Slovácka
– Jedinečnost spojená s regionem (produkt
charakteristický pro oblast Slovácka, výjimečná
kvalita, existence výrobku či technologie na
území Slovácka, využití místních surovin,
ruční/řemeslná práce)
– Udělení na 2 roky
– Možnost užívání ochranné známky je
nepřenosné a neprodejné
– Výrobce dokládá vzorky své tvorby
Kdo o tom rozhoduje?
• Komise
– Zástupce Regionu Slovácko
– Etnograf Slováckého muzea v Uherském
Hradišti
– Etnograf národního ústavu lidové kultury
ve Strážnici
– Zástupce Odboru kultury a památkové
péče Zlínského kraje
• Zasedá 2x ročně
Přidaná hodnota pro výrobce
• Záštita jedné značky/ochranné známky
• Společný management i marketing
Motto: podpora prodeje výrobků = uchování
zájmu výrobců/řemeslníků o řemeslo =
zachování tradic a tradičních postupů do
budoucna
• Minimální finanční zátěž pro výrobce
• RS navazuje partnerství a smluvní vztahy
za podmínek pro výrobce příznivých,
které je možno nadále využívat
• PRESTIŽ
Povinnost výrobce
• Uzavření Dohody o spolupráci na
projektu
• Vystupování pod ochrannou známkou
– Značení výrobků štítkem či nálepkou,
možné je i včlenění ochranné známky do
vlastních obalových materiálů
– Jednotné značení na jarmareční stánky,
provozovny, sídla firem, polepy aut logem
ochranné známky
– Po dobu platnosti certifikátu dodržovat
standardy, za kterých byla ochranná
známka udělena
Výrobci v roce 2014
• Celkem 56 výrobců
• Od Uherskohradišťska a Uherskobrodska přes
Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko, Horňácko po
Břeclavsko
• Obory tvorby: práce se dřevem, proutím,
šustím, keramika, kovářské a drátované
výrobky, tkaný textil, kraslice, krojové
panenky, lidové ornamenty, kroje a krojové
součásti včetně opasků a bot.
• Samostatná skupina: potraviny a nápoje z
místních surovin – vinné mošty, vdolečky,
sušené ovoce, škvarkové preclíky, perníčky,
patenty, chléb, táče, mazance, vánočky.
Jak se stát prodejcem?
• 2 dokumenty:
– Zásady pro udílení a užívání statusu ochranné
známky TVS pro prodejce
– Žádost o status prodejního místa ochranné
známky TVS
• Podmínky:
– Právnická nebo fyzická osoba
– Forma prezentace výrobků, zaručení standardu
prodeje
– Zaručení dodržování zákonných předpisů
– Povinnost označit prodejní místo i výrobky
– Udělení na 2 roky
– Možnost užívání ochranné známky je
nepřenosné a neprodejné
Třetí cílová skupina = veřejnost
• Místní obyvatelé
• Rodáci žijící mimo region či v zahraničí
• Turisté
Cíl: nabídnout těmto cílovým skupinám
kvalitní výrobek s původem na Slovácku
vyráběný tradičními postupy či
technologiemi
Financování
• Dotace a granty na dílčí části projektu
• Členské příspěvky ve výši
500 Kč/výrobce/rok
• Zisk z prodeje výrobků v e-shopu
www.tradicnivyrobek.cz a prodejní
expozici
• Vstupné z Přehlídky Slovácko v tradici
Otázky do budoucna
• Otázka udržitelnosti projektu v obecné rovině
• Otázka udržitelnosti prodejní expozice
= zajištění dostatečného množství finančních
prostředků na provoz
• Čemu se chceme vyvarovat: zvýšení
členského příspěvku výrobcům
Směr od roku 2015 do 2020
• Pokračování v nastavených parametrech
– Společný management a marketing
– Příjem výrobců
– VI. Přehlídka Slovácko v tradici
• Fundraising a hledání strategických
partnerů
Děkuji za pozornost
Motto: některé věci se zdají
být neuskutečnitelné až do
chvíle, kdy se podaří…

similar documents