art változások

Report
Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény
2012. január 1-jétől hatályos
módosításai
Dr. Bogdán Katalin
Nemzeti Adó és Vámhivatal
Somogy Megyei Adóigazgatósága
Képviseletre vonatkozó szabályok 1.
Jogtanácsos képviseleti joga
(Art. 7. § (2) bek.)
Állandó képviselet
(Art. 7. § (3)-(5) bek.)
- állandó képviselő nem sújtható mulasztási bírsággal
- szigorítás, hogy a meghatalmazás megszűnése napján
még az adóhatósági iratok átvételére jogosult
Képviseletre vonatkozó szabályok 2.
Pénzügyi képviselő :
(Art. 9. § (2) bek.)
- A feltételek meglétét a képviselet elfogadásának bejelentésekor és a
tevékenység végzése alatt évente igazolnia kell az adóhatóságnál
- A feltételek változatlanok
Felszámoló, végelszámoló kötelezettsége:
(Art. 14. § (4) bek.)
- Az adókötelezettségeket a felszámolás, végelszámolás kezdő napjától ő
teljesíti
- Jogsértés esetén őket lehet bírságolni( kimentési ok van)
Bejelentésre vonatkozó szabályok
Be kell jelenteni az adóhatósághoz:
- az újonnan alakuló vállalkozások jegyzett tőkéjét;
- a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi vállalkozás adatait;
tényleges üzletvezetés helyét, ha az alapozza meg a belföldi illetőséget.
- A munkáltató iskolaszövetkezet a biztosítottnak nem minősülő, a Munka Törvénykönyvéről szóló
törvény szerint megkötött munkaszerződéssel létesített munkaviszony keretében személyesen
közreműködő tagja esetében az állami adóhatóság felé köteles a munkaszerződés megkötésének
napján bejelenteni
- a munkáltató (iskolaszövetkezet) adószámát,
- a munkavállaló iskolaszövetkezeti tag adóazonosító jelét és társadalombiztosítási
azonosító jelét,
- a nappali tagozatos tanuló, hallgató iskolaszövetkezeti tag munkavállaló esetében a
diákigazolvány azonosító számát.
- a jogviszony megszűnését követő 8 napon belül a munkavállaló iskolaszövetkezeti tag
jogviszonya megszűnésének napját.
- Készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül a vevőnek nem kapcsolt vállalkozások közt a
kétmilló forintot meghaladó értékben teljesített készpénz szolgáltatást
Bejelentésre vonatkozó szabályok
Közvetlenül az adóhatósághoz kell bejelenteni az adózó
- iratai, elektronikusan rendelkezésre álló bizonylatai őrzési helyét, (ha az nem
azonos a székhellyel)
- az adózó jogi személy nélküli gazdasági társaság, kft, egyesülés, közös
vállalat tulajdonosainak, amennyiben nincs adóazonosító jelük, az annak
megállapításához szükséges adatokat.
- Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos bejelentési szabályok előírása: A
kölcsönvevő az állami adóhatósághoz bejelenti a munkaerő-kölcsönzés
keretében történő foglalkoztatás
-megkezdése napját megelőző napon, de legkésőbb a foglalkoztatás
megkezdésének napján a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett
munkavállaló nevét és adóazonosító jelét – ennek hiányában
természetes személyazonosító adatait és lakcímét –, valamint a
kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás megkezdésének
napját,
- befejezése napját követő napon a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel
érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét, valamint a
kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás befejezésének
Bejelentésre vonatkozó szabályok
Változás-bejelentésként kell bejelenteni az adóhatósághoz
- a tényleges üzletvezetés helye áthelyezésének időpontját és az érintett másik
államot, ha a tényleges üzletvezetésének helyét Magyarország területéről
másik állam területére helyezi át;
-a kapcsolt vállalkozásnak minősülő másik személy nevét (elnevezését),
székhelyét (telephelyét) és adóazonosító számát az első szerződéskötésüket
követő 15 napon belül, valamint a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését a
megszűnést követő 15 napon belül
Bejelentésre vonatkozó szabályok
Bejelentés ÖVTJ módon:
Az egyéni vállalkozó és az adószámmal rendelkező
magánszemély a tevékenységi köreit az Önálló Vállalkozások
Tevékenységi Jegyzéke alapján jelenti be
Ügyfélkapu létesítése:
Az összesítő jelentés benyújtására kötelezet adózó az adószám
megszerzését követő 8 napon belül köteles ügyfélkaput létesíteni
és ezt bejelenteni
Egészségügyi szolgáltatási járulék
Bejelentés alapján történik az előírás
Bejelentésre vonatkozó szabályok
Vámazonosító szám (VPID szám)
A VPID szám igénylésével összefüggő szabályok bekerültek az
Art-be
Az adatokban bekövetkezett módosulást változás bejelentésként
kell bejelenteni
VPID szám képzésének elvei:
- magánszemélyként egy lehet
- adószámmal rendelkezőként egy lehet
Bejelentésre vonatkozó szabályok
Egységes adószakmai adatlapokat vezetünk be, ami azt jelenti, hogy az
adóhatóság által rendszeresített adat- és változásbejelentő nyomtatványokra
2012. január 1-jétől új rovatok kerülnek, mellyel az adózó vámazonosító szám
kiadását is kérheti az adóhatóságtól.
Érintett nyomtatványok:
‘T34 – Adat- és változásbejelentő lap a magánszemélyek adóazonosító
jelének kiadásához;
‘T101 – Magánszemélyek és Szja tv. szerinti egyéni vállalkozók,
adószámos magánszemélyek;
Figyelem! A ‘T34-es és a ‘T101-es nyomtatványon kért VPID és a hozzá
tartozó vámadatok az MBANK-ban lesznek láthatóak!
‘T101E – Egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplők;
‘T201 – Cégbejegyzésre nem kötelezett szervezetek;
‘T201T – Cégbejegyzésre kötelezett szervezetek, egyéni cégek;
‘T201C – Cégbejegyzésre kötelezett szervezetek, egyéni cégek a Ctv.
36. § (4) bekezdése szerinti elektronikus benyújtásra;
‘T201TSZ – Törzskönyvi szervezetek adat- és változásbejelentő lapja.
Bejelentésre vonatkozó szabályok
Bejelentésre vonatkozó szabályok
Civil szervezetek egyablakos bejelentkezése
( 2012. jún. 30-tól)
Áfa bejelentés elmulasztása
- pl. aki EVA alól kijenetkezik és nem teljesíti az
adóhatóság felhívásában meghatározott
határidőben az adózási mód bejelentését, nem
élhet visszaigénylési, visszatérítési,
költségvetési támogatási igénnyel
Elektronikus bejelentés:
- Aki elektronikusan vall, az minden
adókötelezettségét így teljesíti
Az adószám felfüggesztésére
vonatkozó módosítás
A felfüggesztés ideje lerövidül: 30 nap helyett 15 nap lesz.
Az adószám felfüggesztése esetköreinek szűkülése. Csak akkor van rá
lehetőség, ha
-az adóhatósági irat kézbesíthetetlen
-az adózó a székhelyén nem található
-az adózó a bevallási, befizetési kötelezettségének az adózó 365
napon keresztül nem tesz eleget.
Az adószám törlése – felfüggesztés nélkül
-Ha az adózó által a rá irányadó szabályoknak megfelelően bejelentett
székhelye nem valós cím,
-Ha az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő szervezeti
képviselőt az állami adóhatósághoz nem jelentette be,
-Ha az adózó ellenőrzése alapján hitelt érdemlően tudomást szerez
arról, hogy az adózó által bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy.
Az adóhatóság a honlapján teszi közzé az adószám törlést illetőleg
felfüggesztést elrendelő határozatról szóló hirdetményt.
Adóregisztrációs eljárás
Cél: a nyilvánvalóan csalárd cégalapítások kiszűrése
Az újonnan alakuló vállalkozások esetén a cégbejegyzési kérelem
benyújtásakor az adóhatóság objektív feltételek vizsgálata alapján dönt, hogy
kiadja-e az adószámot.
Ha az adózó nem felel meg a feltételeknek, megtagadja az adószám kiadását –
a cégbíróság megtagadja a cégbejegyzést.
Az adóhatóság az eljárás során azt vizsgálja, hogy az adózó vezető
tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja, vagy kft, zrt., esetében az 50
százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű
befolyással rendelkező tagja, vagy részvényese (a továbbiakban: tag, vezető
tisztségviselő) vonatkozásában áll-e fenn megtagadási ok.
Adóregisztrációs eljárás
Akkor tagadja meg az adóhatóság az adószám kiadását, ha
az adózó tagja, vezető tisztségviselője olyan más adózó jelenlegi vagy volt
vezető tisztségviselője, vagy tagja amely
- az adóhatóságnál 180 napon keresztül fennálló, 15 millió, vagy 30 millió
forintot meghaladó adótartozással rendelkezik – feltétel: a jogviszony a 180 nap
alatt fennállt, vagy
- a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül 15 millió, vagy 30 millió forintot
meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg - feltétel: a jogviszony a
felszámolás kezdő napját megelőző 180 nap alatt fennállt,
-a társaság adószámát az adóhatóság 5 éven belül szankciós jelleggel törölte.
Adóregisztrációs eljárás
Esetkörök:
- az adószám felfüggesztését követően vagy felfüggesztés nélkül törölte,
- társaság adószámát a törvényben meghatározott személyekben történő
változás esetén lefolytatandó eljárás során törölte,
-társaság adószámát fokozott adóhatósági felügyelet alatt törölte.
Feltétel: a jogviszony az adószám törlését kimondó jogerős határozat
meghozatalának napján, vagy azt követően fennállt.
Saját maga 180 napon keresztül fennálló, 15 millió, vagy 30 millió forintot
meghaladó adótartozással rendelkezik.
Adóregisztrációs eljárás
Megtagadás esetén kimentési kérelem terjeszthető elő - az adószám
megállapítását megtagadó határozat adózóval történő közlésétől számított 8
napon belül.
Sikeres a kimentés, ha
- az adózó az adótartozását azért nem tudja/tudta kiegyenlíteni, mert
megrendelői, vevői nem teljesítettek,
- a követelés összege eléri vagy meghaladja az adótartozás összegét,
- a követelések érvényesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott
helyzetben tőle elvárható.
- Törölt adószámú adózó esetén, ha vezető tisztségviselői jogviszonyról volt
szó, és mint vezető tisztségviselő a jogszerű működés helyreállítása érdekében
úgy járt el, ahogy az tőle elvárható – okirati bizonyítás!
Adóregisztrációs eljárás
Egyéb szabályok
Az adóhatóság az adószámot 1 munkanapon belül állapítja meg, ha a
cégbíróság által közölt adóazonosító szám alapján folytatott vizsgálat
eredményeképpen a törvényben meghatározott akadályok egyike sem
valószínűsíthető ezen határidőn belül. Egyéb esetben az adóhatóság az
adószám megállapítása, vagy megtagadása tárgyában a bejelentéstől számított
8 munkanapon belül dönt.
Az eljárás során az adóhatóság felszólíthatja az adózó vezető tisztségviselőjét,
illetve tagját arra, hogy nyilatkozzon az akadály fennállásáról.
Az állami adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha az adózó
adószámának megállapítására nem került sor az 1 munkanapos határidőn
belül. (Ez esetben a cégbíróság az adóhatóság döntéséig a cégeljárást
felfüggeszti)
Adóregisztrációs eljárás
Az adószám megtagadása esetén az előtársaság adókötelezettségeinek
teljesítéséért az előtársaság tagjai (részvényesei) egyetemlegesen felelnek.
Az adószám kiadásáig az adózót az adóhatóság technikai azonosítószámon
tartja nyilván – ezen kell az adókötelezettségeket teljesíteni.
Az adószám megállapítását követő egy éven belül, ha az állami adóhatóság
tudomására jut, hogy az adószámának megállapításának nem lett volna helye,
az adószám törölhető.
A vezető tisztségviselők személyében bekövetkező változás esetén e
személyek vonatkozásában az adóhatóság szintén vizsgálhatja a cégalapítás
esetén vizsgálandó körülményeket – végső soron törölheti az adózó
adószámát.
Adóregisztrációs eljárás
Előzetes igazolás: a cégbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően kérhető
az adóhatóságtól annak vizsgálata, hogy az adóregisztrációs eljárás keretében
kiadná-e az adószámot.
Az eljárási határidő: 30 nap
A kiadott igazolás hatósági bizonyítványnak minősül
Az állami adóhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a
kérelem nem tartalmazza a kérelmező adóazonosító számát.
Az állami adóhatóság az adózó adószámának megállapítását a törvényben
meghatározott okok alapján nem tagadhatja meg, ha megállapítja, hogy az
adózó valamennyi vezető tisztségviselője, és tagja rendelkezik 15 napnál nem
régebbi igazolással, kivéve, ha megállapítja, hogy az akadály valamely igazolás
kiállítását követően állt be.
(Az eljárás illetékköteles, az illeték mértéke: 50 000 Ft.)
Fokozott adóhatósági felügyelet
Fokozott adóhatósági felügyelet
Az adószám kiadását követően az adóhatóság kockázatelemzést folytat le.
A kiválasztott adózó köteles az általa végezni kívánt tevékenységhez
szükséges feltételek bemutatására.
Kérdőív küldhető ki a részére.
Ennek eredményeként az adóhatóság az adózót határozattal – legfeljebb egy
éves időtartamra – fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja:
- kötelezheti adóbevallásának adótanácsadóval, adószakértővel, vagy
okleveles adószakértővel történő ellenjegyeztetésére, vagy
- kötelezheti, hogy az áfa bevallásával egyidejűleg nyújtsa be az
adóhatósághoz a bevallás alapjául szolgáló bizonylatok másolatát;
- továbbá gyakoribb áfa bevallásra, összesítő nyilatkozat benyújtására
kötelezheti.
Fokozott adóhatósági felügyelet
Törli az adóhatóság az adózó adószámát, ha az adózó
- a kérdőívre határidőn belül nem válaszol, vagy a hiánypótlási felhívásnak nem
tesz eleget és mulasztását nem menti ki, vagy
- az állami adóhatóság a fokozott felügyelet időtartama alatt az adózó terhére
számla, nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett
alkalmazott foglalkoztatásáért mulasztási bírságot vagy a bevétel eltitkolásával,
a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével
összefüggő adóhiány alapján megállapított adóbírságot szab ki, vagy
- a fokozott felügyelet időtartama alatt felszólítás ellenére nem teljesíti bevallási, vagy – ha összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett – összesítő nyilatkozat
benyújtási kötelezettségét és a mulasztását nem menti ki,
- felszólítás ellenére sem tesz eleget a fokozott adóhatósági felügyelet
elrendelésére tekintettel előírt kötelezettségének és mulasztását nem menti ki.
Bevallási szabályok
A munkáltató a munkáltatói adómegállapítást választó magánszemélyről az
adóévet követő február 12-éig benyújtandó adóbevallásában adatot szolgáltat.
Ha a magánszemély munkáltatói adómegállapítást választott, de benyújtja az
53-as bevallását is, az adóhatóság felhívására igazolhatja, hogy a munkáltatói
adómegállapítás választására nem volt jogosult. (ennek hiányában az
adóhatóság az 53-as bevallást nem dolgozza fel.)
Az egyszerűsített bevallás választásának feltétele az adózó belföldi lakcímének
vagy elektronikus levélcímének közlése.
A havi adó- és járulékbevallás vonatkozásában a nullás nyilatkozat megtétele
kötelező az adóévben.
Bevallást helyettesítő nyilatkozatot csak a bevallás benyújtására előírt
határidőig lehet tenni.
A bevallási késedelem esetén az igazolási kérelem nem utasítható el, ha a
magánszemély külföldről származó jövedelemmel is rendelkezik és a határidő
mulasztását azzal menti ki, hogy az adókötelezettségének megállapításához
nemzetközi egyezmény, viszonosság, vagy külföldi adójog vizsgálata
szükséges.
Bevallási szabályok
A bevallás csak az ellenőrzés megkezdésének napját megelőző napig
pótolható.
Megszűnik az önellenőrzés vonatkozásában a 15 napos szabály.
(Az önellenőrzési pótlék számítása is igazodik ehhez, a bevallás benyújtásáig
kell felszámolni.)
Soron kívüli bevallási kötelezettség teljesítése felszámolás, végelszámolás
esetén.
Pontosítás: a tevékenységet lezáró, illetve záró bevallások határidejével egy
időben kell teljesíteni azon bevallásokat is, amelyek vonatkozási időszaka ezen
bevallási határidőkben még nem járt le.
Jogutód nélküli megszűnés esetén a záró bevallás és a megszűnés közötti
időszakra a munkabérhez kapcsolódó közterhekről a munkaviszony
megszűnését követő 30 napon belül kell bevallást tenni.
Bevallási szabályok
• Bevallás benyújtás lehetőségei:
•
2012. január 31. magánszemély nyilatkozat 11M29 munkáltatói
adómegállapításhoz,
•
2012. február 15. 1153NY nyilatkozat egyszerűsített bevallás
választásáról,
• 2012. április 30. 1153E egyszerűsített bevallás ajánlat,
• 2012. május 21. 1153E egyszerűsített bevallás,
2012. február 27. 1153 bevallás egyéni vállalkozók, EVA egyéni
vállalkozók, áfa fizetésére kötelezett - őstermelő,magánszemély,
2012. május 21. 1153 bevallás magánszemélyek, (teljes
adattartalom)
1153M bevallás (csökkentett adattartalom)
2012. május 21. 1153ANY adónyilatkozat.
•
•
•
•
Bevallási szabályok
1153ANY adónyilatkozat tartalma
• A magánszemély azonosító adatai (név, lakcím, stb.).
• Az adóköteles jövedelem összege.
• A jövedelmet terhelő személyi jövedelemadó összege.
• A levont személyi jövedelemadó előleg összege.
• A bizonytalan adójogi helyzet bejelentésére vonatkozó
blokk.
• A bevallás benyújtásának időpontja, az adózó aláírása.
Adónyilatkozat a 2011. adóévtől kezdődően
•
új bevallási lehetőség
•
adónyilatkozat A/4-es lap
•
év közben levont adóelőleg és
az adóév végén megállapított
adó összege megegyezik.
•
levont és a tényleges adó
különbözete az 1000.- Ft-ot
nem haladhatja meg.
•
javítási lehetőség 1153
bevalláson
(önellenőrzés)
• 2012.01.31-ig postázzuk a
csomagokkal
•
adónyilatkozat benyújtási
határideje: 2012.05.21.
•
önellenőrzés 2012.05.22-től26
Adónyilatkozat kérdéssor
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Az adóévi bevételemmel összefüggésben a személyi jövedelemadón kívül nincs más olyan kötelezettségem
(egészségügyi hozzájárulás, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 98 százalékos különadó), amely miatt
bevallást kell benyújtanom, felső határt meghaladóan levont nyugdíjjárulékot nem igényelek vissza az adóhatóságtól, és
más okból sem vagyok kötelezett bevallás benyújtására.
Igaz
Nem igaz
Bevallási kötelezettség alá eső jövedelmet kizárólag belföldi munkáltatótól, más kifizetőtől szereztem.
Igaz
Nem igaz
Külföldön vagy külföldön is adóztatható jövedelmem nem volt az adóévben.
Igaz
Nem igaz
Munkáltatónak, más kifizetőnek tételes költségelszámolásról nem nyilatkoztam, és az év végén sem számolom el
tételesen a költségeimet.
Igaz
Nem igaz
Önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem teszek.
Igaz
Nem igaz
Házastársammal, élettársammal nem osztok meg családi kedvezményt.
Igaz
Nem igaz
Az adóelőleg megállapítása során bevételből, adóalapból, adóból levonható kedvezményt (érdekképviseleti tagdíj,
családi kedvezmény, adójóváírás, súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény) kizárólag egy munkáltatónál
érvényesítettem, vagy ilyen kedvezményeket nem vettem igénybe.
Igaz
Nem igaz
A bevételből, adóalapból, adóból levonható kedvezményeket (érdekképviseleti tagdíj, családi kedvezmény, adójóváírás,
súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény) a munkáltató által év közben figyelembe vett összegben érvényesítem, vagy
ilyen kedvezményeket év közben nem vettem igénybe és év végén sem érvényesítek.
Igaz
Nem igaz
Adónyilatkozat kérdéssor
Igaz
Nem igaz
9)
A munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől származó bevételem adóelőlegének megállapításánál bevételből, adóalapból,
adóból levonható kedvezményt (érdekképviseleti tagdíj, családi kedvezmény, adójóváírás, súlyos fogyatékosság miatti
kedvezmény) nem vettem igénybe és év végén sem érvényesítek, vagy csak munkáltatótól szereztem bevételt.
Igaz
Nem igaz
10)
Kizárólag egy munkáltatótól szereztem bevételt, az abból levont személyi jövedelemadó előleg és a ténylegesen
fizetendő adó különbözete nem haladja meg az 1000 forintot, vagy több munkáltatótól, más kifizetőtől is volt bevételem.
Igaz
Nem igaz
11)
Bevételt munkáltatótól vagy munkáltatóktól, más kifizetőtől szereztem, a munkáltatók által levont személyi
jövedelemadó előleg együttes összege és a ténylegesen fizetendő adó különbözete nem haladja meg az 1000 forintot,
vagy kizárólag egy munkáltatótól volt bevételem.
Igaz
Nem igaz
12)
Munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől nem szereztem bevételt, vagy ha volt ilyen bevételem, az nem eredményezett
év végén adókülönbözetet, mert a kifizető pontosan vonta le az adót, adóelőleget.
Igaz
Nem igaz
13)
Munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől nem szereztem bevételt, vagy ha volt ilyen bevételem, annak összege
kifizetésenként nem haladta meg a 100 000 forintot.
Igaz
Nem igaz
13+1) Kizárólag egy munkáltatótól, illetve kizárólag más kifizetőtől
volt bevételem, vagy több munkáltatótól, illetve munkáltatótól és más kifizetőtől is volt bevételem, de az éves összes
jövedelmem nem haladja meg a 2 750 000 forintot, vagy a több munkáltatótól és más kifizetőtől származó jövedelmem
meghaladja a 2 750 000 forintot, de adójóváírást év közben nem vettem igénybe és év végén sem érvényesítek.
Igaz
Nem igaz
1153NY, 1153E egyszerűsített
SZJA bevallás
• egyszerűsített bevallás választása:
– szja tv-ben meghatározott feltételek
– adózó belföldi címének vagy elektronikus levélcímének közlése a
1153NY jelű nyilatkozaton.
• 1153NY jelű nyilatkozaton külföldi postai címet tüntet fel,
– az e-mail címét is kötelező megadnia.
– belföldi postai cím esetén az e-mail cím kitöltése nem kötelező.
• nyilatkozat főlapján szerepel az e-mail cím,
– az egyszerűsített bevallás elektronikus úton kerül megküldésre.
Borítékban, postán,
személyesen 2012.05.21. kell
eljuttatni.
Munkáltatónak 2011.05.10. kell
leadni.
Kontroll
adatszolgáltatások
Régi nyomtatvány
Új elektronikus űrlap
31
Kon, eKon programok, feldolgozó rendszer megszűnik, szabványos .XML
1243TAO bevallás megszűnő EVA adózó
Tao. előlege
• Az eva megszűnést követő naptól 60 napon belül Tao előleget kell bevallani.
• TAO előleg éves összes bevétel 1 %-a
• Negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megfizetni
MNYP tagdíjjal kapcsolatos változások
2011. december 1-jétől hatályos változás (Tbj. 33. § (1):
A magánnyugdíjpénztár tagja 10 % tagdíjat fizet.
Feladatok:
o
o
a havi járulék bevallások 2011. 12. havi (és 4. n.éves) bevallási
időszakra újra kitölthető az MNYP tagdíj sor,
új hibakódok kerülnek beépítésre a 1108, 1108INT, 1158, 1108E
bevallásokba.
2012. január 1-jétől hatályos változás (Tbj. 51. § (1) bekezdés):
A 2012. évre vonatkozóan a MNYP tagdíjat és tagdíj kiegészítést közvetlenül a
pénztárak felé kell bevallani,
–
ezzel kapcsolatosan a NAV-nak nincs feladata.
Járulék bevallás változásai
1208M főlap
Jelölni kell, hogy a magánszemély:
–
külön nyilatkozattal kérte-e az adóalap-kiegészítés alkalmazását,
–
a munkáltatói adómegállapítást választotta.
– különbözeti bírsággal sújtható,
– szja bevallás nem dolgozható fel.
1208 – magánszemélyes lapok változásai
Új sorban kerül feltüntetésre a szociális hozzájárulási adó alapja,
összege.
Megszűnt a tb.-i járulék fogalma
hozzájárulási adó
→ helyette szociális
Új sorban kerül feltüntetésre a szociális hozzájárulási adó alapja,
összege.
1208 – magánszemélyes lapok változásai
–
–
A START Programhoz kapcsolódóan az adatok levezetése módosult,
–
START BÓNUSZ kártya került bevezetésre,
A szociális hozzájárulási adó összege külön-külön összesítő sorba
kerül az ’A’-s lapra.
Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése
A bevallásokra új jelölés került
→ kivétel:
– támogatás (’11, ‘110)
– „’A”-jelű bevallások (pl.’A215)
– vámszakterületi bevallások
Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése (Art. 33/A. §),
valamint a kapcsolódó
– adónem kód jelölése.
ÁFA főlap változása
•
• az összevonás miatt új adatmező kerül beépítésre
a fokozott adóhatósági felügyelettel kapcsolatosan új mező került beépítésre
– 1265
– 1286
1208 – magánszemélyes lapok változásai
•Új blokk került kialakításra
–
–
a Karrier Híd Programmal és
a munkabérek nettó értékének megőrzésével kapcsolatban.
1201-es bevallás - Cégautóadó
• Módosult a cégautóadó mértéke. Szgk. db számára vonatkozóan új blokk került
kialakításra,
– a Környezetvédelmi osztályba sorolás és
– a Gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW) alapján kell számítani az adót
a cégautóadó mértéke: a korábbi 7.000Ft-os, és 15.000Ft-os összeg helyett 12 új összeg
került bevezetésre.
Szakképzési hozzájárulás
•
•
•
•
•
A 2011. évi CLV. törvény alapján a szakképzési hozzájárulás bevallása az eddigi
gyakorlattól eltérően új bevalláson valósul meg,
Az előleg, a csökkentő tételek részletezése, a kötelezettség (éves) elszámolása,
Kizárólag elektronikusan nyújtható be.
o
előleg tekintetében a tárgyhót követő hónap 12-ig,
o
az elszámolás tekintetében: a tárgyévet követő év február 25-ig.
Alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási
adó alapja,
Mértéke a szociális hozzájárulási adóalap 1,5%-a.
Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése
Az adózó az adóbevallásában bejelentheti az adóhatóságnak, hogy az
adóbevallásban feltüntetett fizetendő vagy visszaigényelhető adó összege azért
lehet hibás, mert az adó megállapítása szempontjából meghatározó jogszabályi
rendelkezés általa elfogadott értelmezése tévesnek minősülhet.
A bevallási határidő jogvesztő e tekintetben.
Önellenőrzés keretében nincs lehetőség a bejelentésre.
A bejelentésnek nem lehet a tárgya az áfa az innovációs járulék, a szokásos
piaci ár megállapítása vagy adókedvezmény igénybevétele.
Az adózó a bejelentéssel mentesül a téves jogértelmezéssel összefüggő
adóhiány alapján kiszabható adóbírság alól.
Téves jogszabály-értelmezés esetében a bejelentés az adózót azonban nem
mentesíti az adóhiány megfizetése alól.
Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése
A bejelentésre az adózó akkor jogosult, ha a bevallás benyújtásának napján az
ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő által
ellenjegyzett jegyzőkönyvvel támasztja alá a bejelentést.
Jegyzőkönyv benyújtási határideje – 3 nap.
A bejelentés díjköteles. A díj a bejelentés tárgyát képező adó abszolút
értékének 0,5 százaléka, de legalább 100 ezer és legfeljebb 5 millió forint.
(Megfizetés: az adóbevallás benyújtásának napjáig)
Adókülönbözet esetén a díjat ki kell egészítenie a megállapított adókülönbözet
0,5 százalékáig, de legfeljebb 5 millió forintra.
Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése
Bizonytalan adójogi helyzetre hivatkozó bejelentése nem jogszerű, és azt az
adóhatóság nem fogadja el, ha:
az adózó a díjat az előírt határidőig hiánytalanul nem fizette meg,
a bejelentés vagy az azt alátámasztó jegyzőkönyv nem felel meg a
törvényben foglalt bármely feltételnek,
az adózó az adóbevallás elkészítése során nyilvánvalóan téves jogszabályértelmezést fogadott el.
Nyilvánvalóan téves jogszabály-értelmezés:
ha az adózó az adó mértékét bevallásában nem megfelelően tüntette fel,
bíróság által az adózó saját ügyében azonos tényállás mellett már jogerősen
elbírált kérdést rögzített a jegyzőkönyvben, és a bejelentés alapjául szolgáló
tényállás ilyen jogügylet következménye,
amely ellentétes a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvével.
Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése
További következmények:
Ha jogszerűtlen a bejelentés az adóhatóság a bejelentést alátámasztó
jegyzőkönyvet ellenjegyző ügyvédet, adótanácsadót, adószakértőt vagy
okleveles adószakértőt mulasztási bírsággal sújtja, és adataikat a honlapon
közzéteszi.
Ha a jegyzőkönyvben foglaltak megalapozottak, úgy az adóhatóság ezt jelzi az
adópolitikáért felelős miniszternek.
Iratmegőrzési kötelezettség
-Az elektronikusan archivált iratok adóhatóság által történő elfogadására
vonatkozóan egyértelműen rögzíti a törvény, hogy a megőrzési kötelezettség
bizonylatok, könyvek, nyilvántartások elektronikusan archivált példányával is
teljesíthető. Amennyiben az adózó külön jogszabályban előírt módon,
elektronikus úton előállított hiteles másolat formájában őrzi iratait – és azok
eredeti példányának megőrzését jogszabály nem írja elő – adóigazgatási
eljárásban az eredeti példány nem kérhető be.
Az adó megfizetése
Az új szabályok az adófizetési kötelezettség POS terminál, illetve az EFER
(központi rendszeren keresztül történő fizetés) történő teljesítését a
pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók esetében meghatározott
esetekre korlátozzák. Számlanyitásra kötelezettek így ezen módokon csak
eljárási illeték,
az igazgatási szolgáltatási díj,
az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó
regisztrációs díj,
az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-fizetési
kötelezettség, valamint
végrehajtási eljárás esetén - a végrehajtói letéti számlára történő befizetés
vonatkozásában teljesíthetnek.
Az adó megfizetése
A befizetések elszámolása
A befizetések elszámolása vonatkozásában az Art. rögzíti, hogy a végrehajtási
eljárások kapcsán a tartozást elsősorban azon adónemekre kell elszámolni,
amelyek vonatkozásában az adóhatóság fizetési könnyítést, illetve mérséklést
nem engedélyezhet (tehát a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére,
levont jövedelemadóra, a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra).
Késedelmes kiutalás miatti kamat
Az adóhatóságot változatlanul terheli késedelmi kamat fizetési kötelezettség,
ha az adózót megillető költségvetési támogatás, visszatérítendő adó kiutalását
késedelmesen teljesíti. A jogszabály-módosítás értelmében azonban már
abban az esetben sem jár az adózónak késedelmi kamat, ha az igénylés az
igényelt (bevallott) összeg 30%-át meghaladóan jogosulatlan. (Ez az arány
50% volt)
Adótitok és adatszolgáltatás
Adótitok
Lehetőség nyílik az adótitok kiadására abban az esetben, ha az adóvégrehajtás
során végrehajtási joggal vagy jelzálogjoggal terhelt ingatlan tulajdonosának az
ingatlanra az adóhatóság által bejegyeztetett jogok alapját képező tartozás
fennálló összegéről, valamint a tehermentesítés módjáról szóló tájékoztatását
szolgálja.
Adatszolgáltatás
A jövőben az adóhatóság tájékoztatja a központi költségvetésből vagy Európai
Uniós forrásból támogatást folyósító szervet az olyan jogerős döntéséről, amely
alapján a támogatás folyósításának alapjául szolgáló adatok, illetőleg a
támogatás felhasználására vonatkozó adatok valótlansága valószínűsíthető,
vagy a folyósítással, felhasználással összefüggésben az ellenőrzés
visszaélésre utaló körülményeket tárt fel.
Hatósági eljárás szabályai
Kézbesítési szabályok: beáll a kézbesítési vélelem a „címzett ismeretlen helyre
költözött” jelzés esetén is.
Illeték kiszabás: Ha az adózó az illetéket kiszabó határozat jogerőre
emelkedését megelőzően a illetékkedvezmény, illetve illetékmentesség
érvényesítés iránti kérelmet nyújt be, a határozat nem emelkedik jogerőre, és a
kedvezmény, mentesség fennállásáról az állami adóhatóság az illeték
kiszabása iránti eljárásban a kibocsátott elsőfokú határozat kiegészítésével
dönt. A kiegészített elsőfokú határozat a kiegészítő határozat jogerőre
emelkedésével emelkedik jogerőre.
Feltételes adómegállapítás – társasági adót érintően – a tartós feltételes
adómegállapítás lehetőségének bevezetése.
jogszabályváltozásra tekintet nélküli 3 éves időtartamra szóló alkalmazhatóság
az adóévet megelőző adóévben az átlagosan foglalkoztatottak létszáma
legalább 200 fő, és/vagy
mérlegfőösszeg az adóévet megelőző adóévben – az adóévben jogelőd nélkül
alakult adózó esetén az adóévi várható mérlegfőösszeg — legalább 1 milliárd
forint.
Hatósági eljárás szabályai
Fizetési halasztás, részletfizetés
Az Áfa törvény szerinti csoportos adóalany számára a csoportos adóalanyiság
időszakában, az áfa fizetési kötelezettség tekintetében, sem fizetési könnyítés
és sem adómérséklés nem engedélyezhető.
Az szja bevallásban jelölhető, a 100.000,- Ft-ot meg nem haladó fizetési
kötelezettség esetén igénybe vehető 4 havi részletfizetés szabályai:
az első részlet esedékessége a bevallási határidő,
csak a bevallásban lehet vele élni, a bevallás esedékességét követően
csak az általános fizetési könnyítési szabályok szerint nyújtható be
kérelem az adóhatósághoz.
Felügyeleti intézkedés iránti kérelem
A kérelem benyújtási jogának korlátozása – a miniszterhez csak ügyvéd,
adótanácsadó, adószakértő ellenjegyzésével nyújtható be felügyeleti
intézkedés iránti kérelem.
Baleseti adó
(1210B - Biztosító részére)
Kgfb. tv. szerinti biztosítási kötelezettség után kell fizetni.
alapja az éves kgfb. díja.
mértéke az adóalap 30 %-a, de legfeljebb naponta 83 Ft/gépjármű.
beszedésre kötelezett a biztosító.
az általa megállapított adót
az esedékes biztosítási díjjal, díjrészlettel együtt kell beszednie,
annyi részletben és olyan arányban, ahogy az adó alanyának a biztosítási
díjfizetési kötelezettségének eleget kell tennie.
biztosító a fizetendő baleseti adót befizeti,
befizetés akkor is, kötelező, ha nem tudja beszedni,
bevallási és befizetési határidő:
az adó megállapítására előírt határnapot követő hó 15. napja.
Baleseti adó
(1210M - Magánszemély részére)
Határon átnyúló szolgáltatás esetén
adót az adó alanya,
önadózással,
biztosítási díj esedékességével egyidejűleg állapítja meg
bevallás és befizetési kötelezettsége február 15.
Önadózással megfizetett adó esetén
adó alanya a visszajáró adót a díj visszafizetését követő
hónap első napjától kezdődően visszaigényelheti.
Köszönöm a figyelmet!
www.nav.gov.hu

similar documents