Dynamické modelování

Report
Dynamické modelování
PVY 2. POLOLETÍ
4.CV
Bc. Jiří Šilhán
Dynamické modelování
 Systém nejlépe pochopíme, když nejdříve vyšetříme
jeho statickou strukturu (class diagram)
 Potom vyšetřujeme změny objektů a jejich vztahů v
čase = dynamický model
 Hlavní pojmy dynamického modelování: událost,
stav a stavový diagram
Dynamické modelování
 Událost – je jednosměrný přenos informace z
jednoho objektu na druhý. Něco, co nastane v
časovém okamžiku. Nemá časové trvání.
 Stav – soubor hodnot atributů a spojení objektu v
daném okamžiku; v průběhu času se objekty
vzájemně stimulují, což vede ke změně jejich stavu.
Stav udává odezvu objektu na vnější události.
 Scénář – je posloupnost událostí, které se vyskytnou
při jednom (určitém) použití systému.
 Stavový diagram – scénář jím lze grafiky znázornit.
Příklad
Class digram (diagram tříd) – statická struktura systému
Diagram sledu událostí - scénář
 Scénář
1.
Objednávka
2. Dostupnost řemeslníků
3. Dostupnost aut
4. Odpověď jestli jsou dostupní řemeslníci
5. Odpověď jestli jsou dostupná auta
6. Žádost o potvrzení (ze strany zákazníka)
7. Potvrzení zakázky zákazníkem
8. Rezervace počtu řemeslníků
9. Rezervace aut
10. Pojištění
11. Zpráva o dokončení zakázky
12. Uvolnění řemeslníků pro další zakázku
13. Uvolnění aut pro další zakázku
Diagram sledu událostí
Události
 Událost je něco co se stane v časovém okamžiku
 Např. uživatel stlačí tlačítko myši
 Událost nemá žádné časové trvání !!!
 Událost může někdy logicky předcházet nebo
následovat jinou událost
Události
 Dvě události, které nejsou vzájemně podmíněny se
nazývají konkurenční události – jedna druhou
neovlivňují
 Mezi události patří jak normální tak chybové situace
– v závislosti na naší interpretaci
 Rozlišujeme několik druhů událostí: signálová
událost, změnové události a časové události
Signálové události
 Signálové události jsou explicitní jednosměrný
přenos informace z jednoho objektu na druhý
 Signálová událost je odesílání nebo přijímání signálu
 Každá signálová událost má jedinečný výskyt, ale
sdružujeme je do tříd událostí a pojmenujeme
každou třídu událostí.
Změnové události
 Změnovou událost vyvolá splnění booleovského
výrazu – událost nastane když se hodnota výrazu
změní z FALSE na TRUE
 Notací v UML je klíčové slovo when, za kterým
následuje booleovský výraz v závorkách
 When(pokojovaTeplota<startTopeni)
Časové události
 Časovou událost vyvolá dosažení absolutního času
nebo vypršení časového intervalu
 Notací v UML je pro absolutní čas klíčové slovo when
a potom výraz pro čas v závorkách,
 pro interval klíčové slovo after (délka intervalu)
 When(datum=24.12.2010)
 After(10 sekund)
Stavy
 Stav je abstrakce hodnot atributů a spojení objektu
 Skupiny hodnot jsou seskupeny dohromady do stavu
podle jeho vlastností, které mají vliv na hrubé
chování objektu
 Např. banka je buď solventní nebo nesolventní
 Při definování stavu ignorujeme vlastnosti
nepodstatné pro popis chování objektu
Stavy
 Objekt může mít konečný počet stavů a během svého




života může mezi nimi přecházet
Stav udává odezvu objektu na vstupní událost
Objekt v daném stavu reaguje pouze na určité
události a ostatní ignoruje
Události představují okamžiky v čase, stavy
představují časové intervaly.
Např. poté co zvedneme sluchátko a než vytočíme
první číslici, tel. Linka je ve stavu Volací tón.
Stavy
 Stav objektu závisí na předchozí posloupnosti
událostí. Často jsou ale minulé události skryty
následující událostí
Příklad - stav
 Stav: Budík zvoní
 Popis: Budík zvoní, aby označil cílový čas
 Posloupnost událostí, které způsobují stav:
 zapni buzení
 Žádný úkon, který obsahuje vypni buzení
 Skutečný čas = cílový čas (SČ = CČ)
 Podmínky, které charakterizují stav:
 Buzení zapnuto a
 CČ <= SČ <= CČ + 20 sec. a žádné tlačítko nebylo stlačeno po
CČ
 Události přijaté ve stavu (tabulka podněty/reakce):
Událost
Akce
Další
SČ = CČ + 20
Vypni buzení
normální
Zmáčkni lib. Tlač. Vypni buzení
normální
Stavové diagramy
 Stavový diagram (SD) ukazuje vztah událostí a stavů.
 Když nastane událost, další stav závisí na této
události a současném stavu
 Změna stavu způsobená událostí je přechod.
 Uzly v SD jsou stavy a směrové souvisloti (šipky) jsou
přechody označené názvy události.
Stavové diagramy
 Stav: ovál s volitelně vepsaným názvem
 Přechod: šipka, nápis u šipky je název události (z
výchozího cílového stavu).
 Výchozí stav: plný kroužek
 Koncový stav: „volské oko“

similar documents