Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo planavimas ir refleksija.

Report
Ugdymo plėtotės centras
Metodinės dienos
„Ugdymo turinio aktualijos“
2012 m. rugpjūčio 31 d.
Ida Juraitienė
UPC Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio metodininkė




nes tai skatina pedagogus geriau pažinti
ugdytinius,
numatyti realius ugdymosi tikslus ir
uždavinius, metodus, būdus, perspektyvą ir
siekti ugdymo kokybės,
padeda pedagogui kryptingai, tikslingai
organizuoti ugdymo procesą,
maksimaliai padėti kiekvienam vaikui pagal jo
individualias galias ugdytis gebėjimus, plėtoti
turimą patirtį ir siekti pažangos.


ilgalaikį ugdymo planą, kuriame pateikiamas
grupės savitumas, metų prioritetinės sritys,
bendrieji ugdymo tikslai, uždaviniai, ugdymo
turinio gairės, ugdytini gebėjimai, ugdymo
tikslų įgyvendinimo refleksija.
trumpalaikį ugdymo planą, (savaitės, kelių
savaičių, mėnesio, ketvirčio, kt.) kuriame
numatomi trumpalaikiai ugdymo tikslai,
uždaviniai, vaikų veiksenos, savaitės veiklos
įgyvendinimo refleksija.

parengtas pagal pedagogams jau įprastą
planavimo modelį, kuris buvo pateiktas
Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio grupių
dienynuose. Jeigu jis tinkamas ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo turiniui planuoti,
pedagogai juo gali naudotis toliau.
ILGALAIKIS PLANAS
Aprašomi ugdomajai veiklai svarbūs duomenys apie
vaikus ir jų šeimas – kokie vaikų gebėjimai
susiformavę gerai, kokie susiformavę prasčiau, kiek
yra vaikų turinčių sveikatos problemų, specialiųjų
ugdymosi poreikių, gabių vaikų, kokie tėvų (globėjų)
lūkesčiai, kokios pagalbos jie tikisi.
kiek yra vaikų turinčių sveikatos problemų, kiek yra
vaikų, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai
(SUP), gabių vaikų, kokie tėvų (globėjų) lūkesčiai, ir
kokios specialistų pagalbos jie tikisi, kaip norėtų
bendradarbiauti su pedagogais ir kt.

Remiantis grupės aprašymu, numatoma,
kuriems vaikų gebėjimams ugdyti(s) bus
skiriama daugiausiai dėmesio






Kūrybiniai projektai,
orientacinės temos,
šventės,
pramogos,
išvykos, ekskursijos,
sąveika su šeima, mokykla ir kitais socialiniais
partneriais bei kita vaikų grupei aktuali veikla
Kūrybiniai projektai, orientacinės temos, šventės, pramogos, išvykos,
ekskursijos, sąveika su šeima, mokykla ir kitais socialiniais partneriais bei kita vaikų grupei aktuali veikla
MĖNUO
PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA
Mano šeima, namai
Pokalbiai, pasakojimai apie savo šeimas, jų narius, pomėgius. Savo šeimos pristatymas aptariant jos,
sudėtį, šeimos narių vardus, laisvalaikį, mėgstamus vaikų žaidimus (lietuvių žaidimas „Graži mūsų
šeimynėlė“).
Rudens spalvos
Augmenijos (žolės, krūmų, medžių) pokyčių stebėjimas, lapų spalvos, savybių, naudos tyrinėjimai
darželio teritorijoje, prie namų. Stebėjimų, tyrinėjimų aptarimas. Gamtinės medžiagos rinkimas.
Eksperimentai su spalvomis naudojant akvarelę, kreideles, pieštukus, gamtinę medžiagą.
Grupės tėvų susirinkimas (metinio veiklos plano pristatymas ir aptarimas).
Rugsėjis
Susipažinkime
Pažintis su naujai atvykusiais į grupę vaikais, grupės aplinka, priemonėmis.
Pokalbis apie tai, kas padeda susidraugauti: mandagūs žodeliai, pasidalijimas žaislais, kvietimas žaisti,
bendri pomėgiai.






kaip sekėsi, atsižvelgiant į grupės vaikų
gebėjimus, poreikius, galimybes, realizuoti
įstaigos programoje numatytus ugdymo tikslus
ir uždavinius:
kas,
kaip pavyko,
kokie iškilo sunkumai,
kodėl tai įvyko,
ką ir kaip reikėtų keisti.)
Trumpalaikis (savaitės) planas
Nuo 201..... metų lapkričio 5 d. iki lapkričio 9 d.
PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA
Projektas, tema, problema ar kt. Orų išdaigos
Tikslas(ai): domėtis orų permainomis, supančia aplinka, lavinti probleminį mąstymą.
Uždaviniai: stebint orus aiškintis, tyrinėti jų kaitos priežastis, ugdytis pastabumą; aptariant orų pokyčius,
pratintis priimti tinkamus sprendimus taikantis prie oro sąlygų.
INDIVIDUALI UGDOMOJI VEIKLA
(Ugdymo individualizavimas pagal vaiko poreikius, gebėjimus ir k itus ypatumus)
Pasiūlyti Justinui ir Saulei namuose sužinoti apie ateinančios dienos orus. Ryte, prisistačius orų pranešėjais,
papasakoti vaikams, kokie orai jų laukia. Visą savaitę stebėti ir sekti, ar orų prognozės teisingos. Norintiems
vaikams pasiūlyti pasekti Justino ir Saulės pavyzdžiu, pratintis perduoti žodinę informaciją.
lietaus kryptį, piešiant lašiukus. Vaikams, kuriems sunkiau
brūkšniuojant
ranką
Dianai pasiūlyti lavinti
sekasi sukaupti dėmesį (Romui, Jolitai, Jonui) pasiūlyti kruopštumo, išbaigtumo reikalaujančias veiklas (dėlioti
Apie orus individualiai pasikalbėti su Roberta ir Adomu
dėliones, sukti iš siūlų kamuolį, aprengti meškiną).
(vaikais iš dvikalbių šeimų) siekiant lavinti sakytinę kalbą (žaidžiant žaidimą taisyklingai ištarti žodžius
termometras, temperatūra, lyja).
UGDOMOJI VEIKLA VAIKŲ GRUPELĖMS
(Ugdymo diferencijavimas pagal vaikų poreikius, gebėjimus ir k itus ypatumus)
Kurti skirtingų orų nuotaikas tapant ant šlapio popieriaus, su dažais taškant per tinklelį šepetėliu, su dažais
darant atspaudus ant perlenkto popieriaus.
Verti rudeninių lapų girliandą, suskaičiuoti, palyginti, nustatyti girliandos ilgį iš akies, girliandas sudėlioti
pagal ilgį nuo ilgiausios iki trumpiausios.
Iš didelio popieriaus lapo pasigaminti lapkričio mėnesio orų kalendorių, jame kiekvieną dieną fiksuoti orus
prieš ir po pietų pasirinktais simboliais (saulė, lietus, vėjas, debesys, šlapdriba ir pan.). Apžiūrėjus orų kalendorių,
pasiaiškinus gyvūnų ir žmonių (vaikų) dienos ir nakties ritmą, pasiūlyti vaikams pasigaminti lankstinį „Diena–
naktis“, nuspalvinant jį atitinkamom spalvom, pripiešiant dienos ir nakties simbolius (saulę, žvaigždes, mėnulį).
Vaikams pasiūlyti šokius su skarelėmis pagal skirtingų nuotaikų muziką – improvizuoti judesiu įsijaučiant į
„vėjo“ siūbuojamus medžius, lapų kritimą, saulės spindulėlius, lietaus lašus ir pan.
SĄVEIKA SU ŠEIMA
(Auklėtojų, tėvų (globėjų) iniciatyvos, siūlymai, sąveikos būdai)
Pasitarti su Justino ir Saulės tėveliais, kaip jie galėtų padėti vaikams parengti informaciją apie prognozuojamus
orus ir ją pristatyti grupėje.
UGDOMOJI VEIKLA VISAI VAIKŲ GRUPEI
(Turinys, būdai, pagrindinės priemonės, vieta)
Stebėti ir aptarti skirtingus oro kalendorius salėje vykstančioje parodoje.
Klausytis vaikų parengto savaitės orų pranešimo. Aiškintis ir kalbėtis siekiant išgauti, ką vaikai žino
apie orus, kaip nuspėjami orai, kas pranašauja orų permainas. Senolių išmintis apie orus (mįslės, patarlės,
SAVAITĖS APMĄSTYMAI, REFLEKSIJA
(Kaip sekėsi įgyvendinti numatytą tikslą, uždavinius)
Savaitei keliamus ugdomuosius tikslus pavyko įgyvendinti, nes vaikams siūloma veikla buvo
įdomi, skatinanti ir palaikanti vaikų iniciatyvas (dėl orų pranešimo rengimo ir pristatymo, dėl dailės
raiškos priemonių paieškos ir pasirinkimo). Vaikai sekė ir aktyviai domėjosi orų pokyčiais juos
supančioje aplinkoje, stebėjo orų permainas, fiksavo jas pačių padarytame kalendoriuje, aptarė žmonių
aprangą rudenį, stebėjo rudens dienos trukmę. Vaikams labai patiko pabūti orų pranešėjais, į šią veiklą
papildomai įsitraukė dar keli vaikai. Ugdytiniai sukūrė originalių kūrybinių darbų, kuriuose atsispindėjo
savaitės permainingi orai: ant šlapio popieriaus tapė darganą, taškė šepetėliu šlapdribą, vaizdavo giedras,
saulėtas, debesuotas, vėjuotas dienas. Šiuos gamtos reiškinius vaikai savitai perteikė savo sukurtuose
darbuose. Romui jau geriau sekėsi tartis su Dominyku dėl bendros veiklos. Jų suverta lapų girlianda –
puikiai atliktas darbas. Darydami lankstinį „Diena–naktis“, vaikai tikslinosi, kaip reikia lenkti, kad
pavyktų išlankstyti norimą figūrą. Pabandę keletą kartų ir perpratę lankstymo eigą, sukūrė net po keletą
skirtingų dydžių figūrų.
Išplėtotas pagal projektinės veiklos modelį
ILGALAIKIS PLANAS







Aprašomi pagrindiniai dalykai, tai:
vaikų skaičius grupėje, kiek iš jų berniukų, kiek mergaičių,
kiek jų lankė ikimokyklinio ugdymo grupę anksčiau,
kiek naujai atėjusių,
kokie vaikų charakterio bruožai, savybės išryškėjo,
kokie gebėjimai (kas sekasi gerai, ką ir kaip reikia tobulinti).
Specialiųjų poreikių vaikų (gabių, dvikalbių, migrantų,
sutrikusio elgesio ar turinčių fizinę negalią ir kt.)
situacijos trumpas apibūdinimas, kokia reikalinga specialioji
pagalba. Aprašomos darželio, grupės tradicijos, tėvų
lūkesčiai; anksčiau grupėje vykusių projektų patirtis,
projekto pasirinkimo aktualumas nurodant, kodėl nuspręsta
ugdymo turinį įgyvendinti per projektinę veiklą.



Aprašomos įsigytos ar planuojamos įsigyti
priemonės: literatūra, informacinės
komunikacinės priemonės, kita.
Pateikiamos nuorodos internete, kuriomis
numatoma pasinaudoti ugdymo procese.
Pagal projekto aktualumą nurodomi projekto
partneriai.)

Atsižvelgiant į įstaigos ugdymo programą,
vaikų grupės aprašymą, formuluojamas metų
prioritetinis tikslas ar tikslai.

Formuluojami uždaviniai, susiję su esminių
vaikų gebėjimų ugdymu, padedantys pasiekti
išsikeltą tikslą ar tikslus.

Ketvirčiais (projekto potemė, veikla, problema)



tikslas (-ai) (siekiamas ketvirčio tikslas ar tikslai.)
laukiamas rezultatas (numatoma, kokių vaikai įgis
žinių, gebėjimų, kokias vertybines nuostatas
formuosis.)
aprašomos vaikų veiklos, pasiekimų vertinimas, kt.)


Vaikų veiklos. Aprašomos planuojamos vaikų
veiklos, orientuotos į konkrečių gebėjimų
ugdymą. Gali būti nurodomos popietės,
šventės, kita drauge su bendruomene
organizuojama veikla.
Pasiekimų vertinimas. (Aprašomos vaikų
pasiekimų vertinimo ir fiksavimo formos,
nurodomi vertinimo būdai.)
MĖNUO
PROJEKTO VEIKLOS
(aprašomos vaikų veiklos, pasiekimų vertinimas, kt.)
PASTABOS,
KOMENTARAI
RUGSĖJIS
I ketvirtis. Kas vyksta rudenį?
Tikslas. Žaidžiant, muzikuojant, bendraujant domėtis rudenį vykstančiais reiškiniais, eksperimentuoti su įvairiomis
medžiagomis natūralioje aplinkoje.
Laukiamas rezultatas. Vaikai pastebės orų, paros trukmės pasikeitimus, pateiks pavyzdžių; aktyviau kels
klausimus, suvoks, kodėl svarbu laikytis taisyklių gatvėje, lauke, grupėje.
Vaikų veiklos. Natūraliai tyrinėja artimiausią aplinką rudenį; visais pojūčiais pažįsta reiškinius
(pavyzdžiui, medžių lapų pasikeitimą) ir rūšiuoja įvairius gamtos daiktus (pavyzdžiui, rudens
gėrybes) ir kt.
Stebi orus lauke, aptaria jų pokyčius, tinkamos aprangos pasirinkimą.
Aptaria saugaus elgesio grupėje, gatvėje, lauke taisykles.
Šventėje „Mano šeimos gardžiausios salotos“ drauge su tėvais gamina salotas.
Popietėje „Drauge su vėjeliu“ žaidžia judriuosius žaidimus.
Pasiekimų vertinimas. Stebima vaikų veikla (kaip supranta ir laikosi susitartų elgesio taisyklių
grupėje, lauke, tyrinėjimų, pokalbių metu), fiksuojama svarbiausia informacija (filmuojami
šventės fragmentai, žaidimų popietė; fotografuojami pasiekti rezultatai: pagamintos salotos,
surinkti medžių lapai, surūšiuoti rudens gėrybių pavyzdžiai), iš kurios matome, kaip vaikams
sekėsi atlikti konkrečią veiklą, kaip jie buvo nusiteikę darbui, kokių rezultatų pasiekė; pildomas
vaiko pasiekimų aplankas (atrenkamos ir įklijuojamos nuotraukos su vertinimo komentarais).
Tėvų susirinkimas
(idėjos metų
veiklai, bendrieji
klausimai, kt.).
LAPKRITIS
Vaikų veiklos. Žaisdami stalo, pirštų žaidimus, atlikdami ritminius pratimus aiškinasi savaitės dienas, jų
pavadinimus.
Sudaro, palygina daiktų grupes pagal kelis požymius: formą, dydį, kiekį.
Muzikuoja, improvizuoja klausydami įvairių kūrinių, kuria savitas kompozicijas, jas „užrašo“.
Drauge su priešmokyklinio amžiaus vaikais žaidžia, veikia kartu, draugauja (Bičiulių savaitė).
Popietėje su seneliais pristato pirmame projekto etape sukurtus darbus.
Naudojant interaktyvią lentą kuria stebuklines pasakas.
Pasiekimų vertinimas. Atliekamas tarpinis vaikų pasiekimų vertinimas aprašant šio laikotarpio vaikų
pasiekimus pagal gebėjimų sritis.
Individualūs
pokalbiai su
vaiku, tėvais
apie vaiko
pasiekimus.
I projekto etapo refleksija. Pirmojo projekto etapo rezultatai aptariami su vaikais ir jų tėveliais. Išklausomos nuomonės apie
bendras veiklas: ką pavyko pamatyti Čepkelių raiste, kas labiausiai įsiminė, kaip sekėsi išvyka. Peržiūrima sukaupta medžiaga:
medžių lapai, rudeniui būdingų gamtos reiškinių stebėjimų pavyzdžiai, įvairių vaizdo įrašų fragmentai. Aptariami antrojo projekto
etapo siekiai.

Apmąstoma, ko vaikai pasiekė, į ką reikėtų
atkreipti dėmesį, ką tęsti kitais metais.)
 Trumpalaikis
(savaitės)
planas
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Popietinė veikla
Rytinė veikla
Pirmadienis
Antradienis
Pastaba. (Įrašomi pastovios kasdienės veiklos elementai.)
Aprašomos vaikų veiklos ir
veiksenos, pateikiami
naudotų kūrinių
pavadinimai, priemonės,
klausimai diskusijoms,
pokalbiams.
Aprašoma vaikų veikla
grupelėse ir individuali
veikla.
Pasiekimų vertinimas
(Įrašomi planuojami vaikų pasiekimų vertinimo būdai ir fiksavimo forma.)
Savaitės veiklos refleksija
(Aprašoma, kaip sekėsi pasiekti numatytus savaitės tikslus ir uždavinius, kokius gebėjimus pavyko pastebėti ir užfiksuoti; kas buvo netikėta, pradžiugino, įvyko
neplanuotai, kas nesisekė, kaip būtų galima tų nesėkmių išvengti.)
Pastabos
(Pateikiamos įvairios nuorodos, kita papildoma informacija.)
Išplėtotas pagal temas





Vaikų grupės aprašymas (kiek yra vaikų turinčių
sveikatos problemų, kiek yra vaikų, kuriems
nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai (SUP),
gabių vaikų, kokie tėvų (globėjų) lūkesčiai, kokie
jų vaiko pasiekimų ir kokios specialistų pagalbos
jie tikis, kaip norėtų bendradarbiauti su
pedagogais ir kt.)
Tikslas/ai
Uždaviniai
Temos
Metų refleksija
Rugsėjis
Mėnuo
Temos
1 savaitė
(Įrašoma savaitės
tema, trumpai
apibūdinimas
turinys, aktualūs
klausimai, kurie
bus nagrinėjami
grupės veiklose.)
(Įrašomos
numatomos
išvykos, šventės,
atmintinos dienos,
susirinkimai.)
2 savaitė
3 savaitė
4 savaitė
Spalis
Rugsėjis
Mėnuo
Temos
1 savaitė
Diena vaikų darželyje
(koks dienos ritmas; kokie
draugai; kokios elgesio
taisyklės (grupėje, salėje,
lauke ir kt.); koks dienos ir
savaitės veiklų planas ...)
Mano seneliai
(kas vaikų seneliai,
proseneliai: kur jie gyveno,
kai buvo vaikai, kur gyvena
dabar, ką jie dirbo; kas
tuomet buvo kitaip nei
šiandien; kokios senovinės
nuotraukos, kuo jos skiriasi
nuo dabartinių ...)
2 savaitė
Vaikų darželio vaizdai
(koks darželio adresas,
aplinka; darbuotojai; kelias
į darželį; darželio patalpų
dydis; kokios aplinkos
kokia tai vieta darželyje
(vietos spėjimas iš
nuotraukų fragmentų,
darželio vaizdų dėlionių
kūrimas panaudojant IKT)
...)
3 savaitė
Vaikų darželio garsai
(kokie darželio garsai; kuo
žalingas triukšmas (įvairių
garsų įrašymas, spėjimas;
garsų loto gaminimas
panaudojant IKT ...)
4 savaitė
Ruduo
(kokia gamta rudenį, kas ir
kaip keičiasi (orų
žymėjimas simboliais);
kokie vandens, vėjo, lapų
skleidžiami garsai
(bandymai tokius garsus
sukelti, juos išgirsti); kas
apie rudenį pasakojama
pasakose, kokias
iliustracijas galime kurti iš
gamtinės medžiagos ...)
Išvyka „Simo kelias į
darželį“
Mano kaimynai
(kas gyvena kaimynystėje;
kaip gyvena šeimos kitose
šalyse; ką ten veikia
vaikai; kaip susisiekia,
bendrauja žmonės
skirtingose pasaulio šalyse
...)
Tėvų susirinkimas
Išvyka į parką
Aš ir kompiuteris
(kokia kompiuterio nauda
ir žala; kokios naudojimosi
taisyklės; kokie
kompiuteriniai žaidimai;
kodėl prie kompiuterio
nederėtų būti labai ilgai
(žaidimas–tyrimas „Ar
gerai matau?“) ...)
Žmogus ir gamta
(ką reiškia ekologija,
ekologiški produktai, kaip
jie auginami (daržas –
daržovės;
sodas – vaisiai;
rūšiavimas), salotų
gaminimas, ragavimas) ...)
Pasaulinė baltosios
lazdelės diena







Tema: (Įrašoma savaitės tema)
Tikslas: (Formuluojamas savaitės tikslas atsižvelgiant į metų
plane aprašytus bendruosius ketvirčio tikslus. Rekomenduojami
veiksmažodžiai: apibūdinti, iliustruoti, palyginti, sudaryti,
sukurti, paaiškinti.)
Uždaviniai: (Formuluojami uždaviniai, susiję su konkrečių vaikų
gebėjimų ugdymu, padedantys pasiekti išsikeltą tikslą.)
Priemonės: (Įrašomos priemonės, kurias numatoma naudoti.)
Nuorodos: (Pateikiamos internetinės nuorodos, kita papildoma
informacija.)
Veiklos turinys pagal temas (Aprašomos vaikų veiklos dienos
eigoje, numatomi žaidimai, pateikiami naudotų kūrinėlių
pavadinimai, priemonės, klausimai diskusijoms, pokalbiams,
atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius ar specialiuosius
ugdymosi) poreikius (SUP).
Savaitės refleksija
Veiklos turinys
Pirmadienio tema ................................. (Įrašoma dienos tema.)
Aprašomos vaikų veiklos dienos eigoje, numatomi žaidimai, pateikiami naudotų kūrinėlių
pavadinimai, priemonės, klausimai diskusijoms, pokalbiams.
Rytas
Diena
Popietė
Antradienio tema .................................
Rytas
Diena
Popietė
Pastabos
Pateikiamos įvairios
nuorodos, skaitomų kūrinių
pavadinimai, kita papildoma
informacija.
Trečiadienio tema ................................
Rytas
Diena
Popietė
Ketvirtadienio tema .................................
Rytas
Diena
Popietė
Penktadienio tema .................................
Rytas
Diena
Popietė
Savaitės refleksija
Aprašoma, kaip sekėsi pasiekti savaitės tikslus ir uždavinius, kokius vaikų gebėjimus pavyko pastebėti ir užfiksuoti.
Kas buvo netikėta, pradžiugino, įvyko neplanuotai.
Veiklos turinys
Pirmadienio tema ORAS
Rytas
Aptariame dienos temą ir atsakome į klausimus: Kas yra oras, ar jis matomas, kaip jį jaučiame? Ką galima
veikti su oru (džiovintis plaukus, rankas, pripūsti balioną, išpūsti pilvuką, pripūsti padangą, kamuolį)? Kas
spėja orus? Aptariame retą profesiją – sinoptikas, kur jį matome (TV ekrane). Kodėl reikia žinoti, numatyti
orus ( kad žinotume, kaip rengtis, kada sodinti augalus, kad galėtų saugiai skraidyti lėktuvai...)? Koks
šiandien oras? Ar atsimename dieną, kada buvo labai šalta, labai karšta? Kuo matuojama oro temperatūra?
Kieno dar temperatūrą galima išmatuoti? Aptariame ir apžiūrime nupieštą termometrą, skaičiuojame jo
padalas.
Rato žaidimas „Pripūsk padangą“.
Diena
Eksperimentuojame, bandydami pajusti šiltą ir šaltą orą (fenų, vėduoklių pagalba), pučiame balionėlius.
Susipažįstame su orų kalendoriaus žymėjimu IKT mokymosi priemonėje „Mano darbeliai“. Bėgiojame
salėje su balionais, nustatome oro pasipriešinimą.
Popietė
Mename ir kuriame mįsles apie orą. Bandome spėti orą (siūloma žaisti žaidimą „Orų TV pranešėjas“)
Pildome orų kalendorių.
Pastabos
Prieš pietų miegą:

klausomės
gamtos garsų
įrašo (gamtos
garsų įrašų
ieškome
www.youtube.c
om , raktinis
žodis „nature
sounds“);

skaitome
eiliuotą pasaką
„Ledinukas“
(aut. Kostas
Kubilinskas).
Ačiū už dėmesį

similar documents