Türkiye Gerçeği - GazeteSU

Report
Kota Uygulamasının Türk Dış
Ticaretine Etkileri
Prof.Dr. Füsun ÜLENGİN - Sabancı Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Özgür KABAK – İstanbul Teknik Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Peral TOKTAŞ PALUT - Doğuş Üniversitesi
Doç.Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ - Doğuş Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Özay ÖZAYDIN- Doğuş Üniversitesi
Gündem
•
•
•
•
•
Giriş
AB ve Türkiye’deki Mevcut Durum
Çalışmanın Amacı
Makro düzeyde analiz sonuçları
Mikro düzeyde yapılacak gelecek çalışmalar
Avrupa’ya
Genel
Bakış
Avrupa’da Mevcut Ekonomik Durum
2000‘lerin başlarında dünya ticareti dünya
GSMH’sına oranla iki kat daha hızlı gelişme
göstermiştir (Liu ve Xin, 2011), ancak 2008’in
son çeyreğinde keskin bir düşüş göstermiş ve
DTO verilerine göre 2009’da %12‘lere varan
düşüş yaşamıştır.
– Bu kayıp; aynı dönemdeki %5,4‘lük GSMH
kaybından daha fazladır.
Avrupa’da Mevcut Ekonomik Durum
Son yıllarda düzelmeye yönelik önemli
tedbirler alınmakla birlikte bazı Avrupa
ülkelerindeki borçların süreklililiği devam
etmekte
Buna karşılık özellikle kuzey Avrupa ülkeleri
Dünya rekabet gücü açısından (WEF, 2013)
üst sıralardaki yerlerini korumaktadırlar.
Türkiye’ye
Genel
Bakış
Türkiye’de Mevcut Ekonomik Durum
• 2011 yılında 135 milyar ,
• 2012 yılında ise 150 milyar dolar ihracat
yapan Türkiye’nin
• 2012 yılındaki GSYİH’nın yaklaşık olarak
774 milyar dolar civarında olduğu
belirtilmektedir
• 2013 teki 500 milyar dolarlık ihracat hedefini
gerçekleştirebilmek için GSYİH’nın 774
milyar dolardan yaklaşık 2 trilyon dolara
çıkması gerekmektedir
Büyüme hızı
8%
4%
5%
5%
2015
2016
4%
2%
2011
2012
2013
2014
Dış Ticaretimiz
Milyar $
İhracat Değişim %
İthalat Değişim %
İhracat
İthalat
250
35%
230
25%
210
15%
190
05%
11%
32%
18%
30%
13%
170
-23% -30%
-02%
-05%
150
-15%
130
2012 yılında ihracat
2011’e göre %13 artmış,
ithalat ise %2 azalmıştır.
110
90
-25%
-35%
2008
2009
2010
2011
2012
TÜİK, Dış Ticaret Verileri
Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme Alt Sektörü
Lojistik
10%
Türkiye’nin 2018 ihracat hedefi 277 milyar
dolardır ve bu ihracat hedefinin %10’u lojistik
sektöründen geçmektedir
Ulaştırma sektörümüz 2011 yılında yüzde 21,6
büyüme göstermişken, bu oran 2012 yılında yüzde
12,7’ye düşmüştür
Türkiye’de Uluslarası Taşımacılıkta Mevcut
Durum
• Dünya Ticaret Örgütünün 2012 verilerine
göre; Türkiye taşımacılık sektörü Türkiye
ticari hizmetler ihracatı listesinde
– yüzde 31,4 pay ve
– 13,2 milyar dolar ihracat tutarı ile Turizm
sektörünün ardından ikinci sırada yer almaktadır
• Ülkemiz taşımacılık sektörünün ihracat
verileri sıralaması açısından da dünya
sıralamasında 12. sıradadır
Yurt Dışı Yük Taşımacılığı
Diğer, 1.3
6.75
Diğer, 0.93
Diğer, 0.83
6.36
14.94
37.25
40.35
32.87
Demiryolu, 0.67
Demiryolu, 0.92
Demiryolu, 0.87
54.54
50.74
2010
50.7
2011
Denizyolu
Demiryolu
Karayolu
2012
Havayolu
Diğer
TÜİK, Ulaştırma Verileri
Ülkelerin İhracatının GSMH’larına oranı
2011
2012
87%
83%
50%52%
45%46%
29%30%
Hollanda
Almanya
Polonya
İtalya
24%26%
Türkiye
Ülkelerin İthalatının GSMH’larına oranı
2011
2012
79%
74%
45%46%
46%46%
30%29%
Hollanda
Almanya
Polonya
İtalya
33%32%
Türkiye
Millions
Türk İhracatında AB ülkelerinin payı
180
160
46%
48%
46%
46%
140
44%
120
100
42%
80
40%
39%
60
40
20
62.35
52.69
59.20
0
38%
36%
34%
2010
2011
AB
Diğer
2012
%
Uluslararası Karayolu Taşımaları: Türkiye
Gerçeği
• Türk araçları batı sınır kapıları başta olmak
üzere ihraç taşımalardaki payını her geçen
gün kaybetmektedir
• 2004 yılında batı kapılarımızda %25 olan
yabancı araçların payı 2012 yılında %33e
yükselmiştir
• Batı kara kapılarımız olan Kapıkule,
Hamzabeyli, İpsala’da ise 2012 yılı sonu
itibariyle durum daha da belirgindir
Uluslararası Karayolu Taşımaları: Türkiye Gerçeği
Batı Kapıları Türk/Yabancı Pazar Payı Paylaşımı
100%
90%
25
23
21
21
23
29
31
33
33
71
69
67
67
2009
2010
2011
2012
80%
70%
60%
50%
40%
75
77
79
79
77
30%
20%
10%
0%
2004
2005
2006
2007
2008
Türk
Yabancı
Uluslararası Karayolu Taşımaları: Türkiye Gerçeği
Yabancı Araçların Boş Girişleri (Sefer Sayısı)
130000
127030
120000
118650
110000
100000
90000
80000
74776
70000
62181
60000
2011
2012
2012 Oca-Ağu
Yabancı Araçların Boş Girişleri (Sefer Sayısı)
2013 Oca-Ağu
Uluslararası Karayolu Taşımaları: Türkiye Gerçeği
Ülkemize Boş Girip Yük Alan İlk 10 Yabancı Ülke
Azerbaycan, 1
Ukrayna, 5
Rusya, 5
Gürcistan, 19
İran, 6
Makedonya, 6
Romanya, 6
Bulgaristan, 18
Moldovya, 8
Irak, 18
Uluslararası Karayolu Taşımaları: Türkiye Gerçeği
İhraç Taşımalarında TR-BG-Diğer Pazar Payları
100%
90%
80%
70%
59
50
24
18
67
70
2010
2011
21
21
75
74
2012
2013 (tahmini)
38
60%
50%
40%
30%
50
20%
40
43
2007
2008
10%
0%
2009
Bulgar Araçları
Türk Araçları
Diğer
Uluslararası Karayolu Taşımaları: Türkiye Gerçeği
İthal Taşımalarında TR-BG-Diğer Pazar Payları
100%
90%
16
14
80%
27
24
15
19
15
70%
60%
50%
40%
30%
79
77
65
65
66
2007
2008
2009
69
71
2011
2012
20%
10%
0%
Bulgar Araçları
2010
Türk Araçları
Diğer
2013 (tahmini)
Uluslararası Karayolu Taşımaları: Türkiye Gerçeği
Bulgar Araçların Boş Girişleri (Sefer Sayısı)
21000
20316
19511
19241
19000
17063
17000
14993
15000
14167
13000
11000
9000
7298
7000
2007
2008
2009
2010
2011
Bulgar Araçların Boş Girişleri (Sefer Sayısı)
2012
2013 (tahmini)
Uluslararası Karayolu Taşımaları: Türkiye
Gerçeği
• Bu düşüşün önemli sebeplerinden biri Türk
araçlarının karşılaştığı kota, vize
kısıtlamaları, mod zorlamaları ve geçiş
belgesi ücretleridir
• Bu durum doğal olarak navlunlara da
yansımakta ve Türk taşımacısı maliyetlerinin
yüksekliği sebebiyle yüksek navlun talep
eder hale gelmektedir
Uluslararası Karayolu Taşımaları: Türkiye
Gerçeği
• Türkiye uluslar arası alandaki karayolu
taşımacılığı ülkelerle imzaladığı ikili Karayolu
Taşıma Anlaşmaları ile yürütmektedir
• Bu ülkelerin 42si ile ikili, transit, 3. ülke vb
operasyonlar için geçiş belgesi kotaları
bulunmaktadır
Uluslararası Karayolu Taşımaları: Türkiye
Gerçeği
• AB’nin karayolu taşımacılığı alanındaki tüm
yeni uygulama ve kurallarına tam uyum
sağlayan ancak miktar kısıtlaması ve mod
zorlamaları sebebi ile haksız rekabet
ortamında faaliyet gösteren Türk
taşımacıları, Türkiye’nin uluslararası
anlaşmalardan doğan haklarını da ihlal eden
bu durumun çözümünü talep etmektedirler
Çalışmanın Amacı
• Türkiye’ye uygulanan geçiş belgesi
kotalarının Türk taşımacısına ve Türkiye’nin
dış ticaretinin hedef pazarlara ulaşmasına
gerek miktar gerekse de maliyet açısından
etkisinin irdelenmesidir
• Bu amaçla karayolu ile yapılan ihracat ve
toplam ihracat kg ve dolar bazında
incelenmiş ve kotasız ile kotalı durum
karşılaştırılmıştır
Çalışmanın amacı
Türkiye’nin AB ülkeleri ile gerçekleştirdiği dış
ticarette, karayolu taşımacılığına uygulanan
kotaların negatif etkisi incelenecek ve çözüm
önerileri geliştirilecektir.
Makro düzeyde analiz
Mikro düzeyde analiz
Çekim modeli (gravity
model)
En büyük akış ve en düşük
maliyetli akış gibi ağ
optimizasyonu modelleri
Makro Düzeyde Analiz
• Çekim Modeli
– Fizikteki çekim teorisinin genel mantığını kullanarak,
farklı türlerdeki değişkenlerin arasındaki etkileşimleri
analiz etmeyi hedefler.
– Uluslararası ticaretin modellenmesinde temel bir
araç olarak yıllardır kullanılmaktadır.
– İki nokta arasındaki akış (ithalat/ihracat), bu iki nokta
arasındaki nüfus ve/veya ekonomik faaliyet
seviyesiyle doğru orantılı ve bu noktalar arasındaki
uzaklıkla ters orantılıdır.
– Ticaret akışı ile ülkelere has özellikleri ilişkilendirir ve
uzaklık, coğrafya, serbest ticaret antlaşmaları ve
sınır etkileri gibi ticareti etkileyen temel faktörleri
analiz eder.
Makro düzeyde analiz
Çekim Modelleri:
Panel data regresyon modelleri
Bağımlı Değişkenler
TR'nin ihracatı (KG)
EK
TR'nin ihracatı
(ABD$)
Karayolu ihracatı
(KG)
Karayolu ihracatı
(ABD$)
ED
ERK
ERD
Açıklayıcı Değişkenler
Her bir bağımlı
değişken için ayrı bir
regresyon modeli
geliştirilmiştir
SUMGDP
Ekonomik büyüklük
SIMSIZE
Ekonomik benzerlik
RELENDOW
QUOTA
Göreli faktör
donanımları
Karayollarına
uygulanan kota
Bağımsız Değişkenler
• SUMGDP: Türkiye ile ihraç eden Avrupa ülkesinin ekonomik büyüklüğünü
ölçer
–
 = ln( + )
• SIMSIZE: Avrupa ülkesi ile Türkiye’nin ekonomik büyüklükleri arasındaki
benzerliği temsil eder
– = 1 −

 +
2
−

2
 +
• RELENDOW: Göreli faktör donanımlarını ölçer.
– = ln


− ln


• QUOTA: Avrupa ülkesinin geçişine izin verdiği Türk kamyonu sayısıdır.
ÖRNEK MODEL
′
ln = + 1 + 2 + 3 + 4 −1
 + ,
Önerilen Modeller
• Türkiye’nin ihracatı (KG)
– ln = + 1 + 2 +
′
3 + 4 −1
+• Türkiye’nin ihracatı (ABD$)
– ln = + 1 + 2 +
′′
3 + 4 −1
+• Karayolu ihracatı (KG)
– ln = + 1 + 2 +
′′′
3 + 4 −1
+• Karayolu ihracatı (ABD$)
– ln = + 1 + 2 +
′′′′
3 + 4 −1
+Makro düzeyde analiz
Analizlerde 12 Avrupa ülkesinin 2005-2011 veri
kullanılmıştır.
Analizlerde,
12 Avrupa ülkesinin:
Avusturya
– Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa,
Bulgaristan
Hırvatistan
Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya,
Fransa
AlmanyaSırbistan, Slovakya, İspanya, Ukrayna
Yunanistan
Macaristan
İtalya
Sırbistan
Slovakya
İspanya
Ukrayna
2005-2011
verileri
kullanılmıştır.
Makro düzeyde analiz
Karayolu üzerinden yapılan Türk ihracatı için
geliştirilen panel data regresyon modellerine
göre;
Karayolu ile yapılan Türk ihracatı
uygulanan kotalardan önemli
derecede etkilenmektedirler.
ERK - Karayolu ihracatı (KG)
SUMGDP, RELENDOW ve
Panel
data regresyon
KOTA değişkenleri kg
cinsinden karayolu
modellerine
göre
taşımacılığını anlamlı
Kotaların
karayolu ile
derecede etkilemektedir.
taşınan ihracatına
Türkiye büyük ekonomilerle
(olumsuz)
etkisi anlamlı
daha fazla ticaret yapma
eğilimindedir ve bu ticaret (kg
düzeydedir.
cinsinden) daha ziyade
sektörler arasıdır. Bu özelliğe
sahip ürünler arasında kimyasal
hammaddeler, meyve, sebze ve
hububat yer alır.
ERD Karayolu ihracatı (ABD$)
SUMGDP ve KOTA
Panel
dataABD$
regresyon
değişkenleri
cinsinden karayolu
modellerine
göre
taşımacılığını anlamlı
Kotaların
karayolu ile
derecede etkilemektedir.
taşınan ihracatına
(olumsuz) etkisi
Türkiye büyük
ekonomilerle
anlamlı
düzeydedir.
daha fazla ticaret yapma
eğilimindedir.
.
SENARYOLAR
• Kotaların son 7 yılda Türkiye’nin karayolu
ihracatına etkisinin tahmin edilmesi
– Bu amaçla halihazırda geliştirilmiş olan panel
data regresyon modellerinden KOTA değişkeni
çıkarılmıştır.
– Bu şekilde KOTA kısıtlaması olmasaydı
incelenen ihracat verisi kaç olacağı tahmin
edilmeye çalışıldı.
– Bu sayede kotaların ne kadarlık bir ticaret
potansiyelini engellediği görülmeye çalışıldı.
Billions
Karayolu ile yapılan ihracat
(kg)
%6.6
Toplam Kayıp:
1,66 milyar kg
4.35
4.15
3.95
3.75
3.55
3.35
3.15
2.95
2.75
2005
2006
2007
Mevcut
2008
Kotasız
2009
2010
2011
8
0.3
7
0.25
6
0.2
5
4
0.15
3
0.1
2
0.05
1
0
0
Mevcut
Kotasız
Fark
Billions
Billions
Karayolu ile yapılan ihracat
(kg)
1.2
Billions
Billions
Karayolu ile yapılan ihracat
(kg) (Almanya, İspanya, Fransa, İtalya)
1.15
0.13
0.12
1.1
0.11
1.05
0.1
0.09
1
0.08
0.95
0.07
0.9
0.06
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
DEU
0.39
0.37
0.35
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0.6
0.55
0.5
0.45
0.33
0.4
0.31
0.35
0.29
0.3
0.27
0.25
0.25
0.2
FRA
2005
ESP
Billions
Billions
0.14
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Mevcut
ITA
Kotasız
Billions
Karayolu ile yapılan ihracat
%4.5
Toplam Kayıp:
(US$)
5,56 milyar $
22.75
21.75
20.75
19.75
18.75
17.75
16.75
15.75
14.75
13.75
12.75
2005
2006
2007
Mevcut
2008
Kotasız
2009
2010
2011
60
3
50
2
40
2
30
1
20
1
10
0
0
0
Mevcut
Kotasız
Fark
Billions
Billions
Karayolu ile yapılan ihracat
(kg)
9
Billions
Billions
Karayolu ile yapılan ihracat
($) (Almanya, İspanya, Fransa, İtalya)
8.5
8
1.6
1.4
7.5
1.2
7
1
6.5
0.8
6
DEU
0.6
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
1.9
1.8
FRA
ESP
Billions
Billions
1.8
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3.2
3
2.8
2.6
2.4
2.2
2
1.8
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Mevcut
ITA
Kotasız
Billions
Toplam ihracat
(kg)
%29
Toplam Kayıp:
38,8 milyar kg
37.5
32.5
27.5
22.5
17.5
12.5
2005
2006
2007
Mevcut
2008
Kotasız
2009
2010
2011
60
20
18
50
16
14
40
12
30
10
8
20
6
4
10
2
0
0
Mevcut
Kotasız
Fark
Billions
Billions
Toplam ihracat
(kg)
4
Billions
Billions
Toplam ihracat
(kg) (Almanya, İspanya, Fransa, İtalya)
3.5
3
8
7
6
2.5
2
4
1.5
3
1
2
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2.2
2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
11
10
9
1.8
1.6
8
1.4
7
1.2
6
1
5
0.8
FRA
2005
ESP
Billions
DEU
Billions
5
4
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Mevcut
ITA
Kotasız
Seçilmiş Bir sektör için Ayrıntılı Analiz
• Tekstil Sektörü İhracatımız (kg)
′
ln = + 1 + 2 + 3 + 4 −1
 + 
• Tekstil Sektörü İhracatımız (US$)
′′
ln = + 1 + 2 + 3 + 4 −1
 + 
TEK - Karayolu ile tekstil ihracatı (KG)
TEK
C
26.941 (0.000)
SUMGDP
-0.311 (0.000)
SIMSIZE
0.667 (0.014)
RELENDOW
0.193 (0.595)
QUOTA-1
-558.6 (0.015)
R-SQUARED
0.992
ADJUSTED R-SQUARED
0.990
DURBIN-WATSON STAT
1.593
TED - Karayolu ile tekstil ihracatı (ABD$)
TED
C
5.642 (0.000)
SUMGDP
0.560 (0.000)
SIMSIZE
1.169 (0.000)
RELENDOW
0.043 (0.883)
QUOTA-1
-754.8 (0.001)
R-SQUARED
0.994
ADJUSTED R-SQUARED
0.993
DURBIN-WATSON STAT
1.605
Türkiye’nin tekstil ihracatı (milyar kg)
-0.20%
1.47
1.27
1.07
-1.64%
0.87
0.67
-14.15%
-0.76%
0.47
-1.12%
-18.12%
-1.05%
0.27
-2.04%
0.07
0.00%
0.00%
-0.13
-0.33
Kotalı
Kotasız
% fark
-5.43%
-18.75%
Türkiye’nin tekstil ihracatı (milyar ABD$)
-0.66%
23.7
18.7
-2.57%
13.7
-19.40%
-1.30%
8.7
-2.77%
-1.10%
-24.90%
3.7
0.84%
-3.81%
0.00%
-4.99%
-23.36%
-1.3
-6.3
Kotalı
Kotasız
% fark
Sonuçlar
Türkiye’nin Dünya ticaretindeki rolü, jeopolitik
konumunu daha etkin kullanabilmesinden
dolayı, her geçen gün artmaktadır. (EU
Commission Report, 2009)
Bu büyümenin üzerinde en fazla etkisi olan
faktör, AB ile olan karsılıklı ticaret iliskisidir.
Ancak son yıllarda, AB’ye olan toplam
ithalat/ihracat rakamlarında göreli olarak bir
düşüş gözlemlenmektedir.
Sonuçlar
EC’nin bu düşüş rakamlarının nedenleri
üzerinde bir araştırma yapılmasını talep etmesi
ve finansal kriz ile Türkiye’nin ticari
yelpazesinin genişletmesi dışında bu düşüşe
neden olan başka faktörlerin olup olmadığının
araştırılması için bir rapor hazırlanmasını
istemesi bile konunun salt Türkiye’yi değil tüm
Avrupa ülkelerini de etkilediğinin bir
göstergesidir.
Sonuçlar
• Türkiye’nin bu bağlamda özellikle karayolu
taşımacılığında yaşadığı sorunlar 2005 yılından beri
AB’nin araştırması kapsamındadır.
• Söz konusu durum salt Türk yatırımcıları değil %70’i AB
ülkelerinden olan yabancı yatırımcıları da etkilemektedir.
• Bu çalışmada kullanılan çekim modelleri; bazı Avrupa
ülkelerinin uyguladığı kotaların, karayolu taşımacılığına
dayalı ihracatımızı gerek kg gerekse de $ bazında negatif
yönde etkilediğini, toplam ihracat miktarımızda da kg
bazında negatif etkisi olduğunu açıkça ortaya
koymaktadır.
• Karayolu taşımacılığına uygulanan kotaların, Türkiye
Tekstil Sektörü’nün Avrupa ülkelerine yaptığı ihracata çok
ciddi negatif bir etkisinin olduğu gösterilmiştir.
Mikro düzeyde analizler
• Sadece ikili kotaların değil transit kotaların
da dikkate alınacağı analizler.
– Ağ optimizasyonu (örneğin; en büyük akış
problemi) modelleri ile transit kotaların Türkiye
ihracatı üzerindeki etkilerinin incelenmesi
• Kotalardan kaynaklanan rota değişikliklerinin
taşıma firmalarının maliyetlerine etkisinin
incelenmesi
– Ağ optimizasyonu modellerinin (örneğin;
minimum maliyetli ağ akış problemi) modelleri ile
maliyetlerin ve bunların Türkiye’nin ihracatına
etkisinin incelenmesi
Gelecek Çalışmalar
Makro
Mikro
Ağ optimizasyonu modelleri
ile elde edilen gerçekçi
• Geçmiş yıllarda transit kota
kotalar
ile güncellenmesi
adetleri
En büyük akış modeli kullanılarak
gerçekçi kotaların elde edilmesi.
• Sınır geçiş ücretleri
• Mod değiştirirkenmodelleri
uygulanan
Ağ optimizasyonu
ekedilen
harçlar gerçekçi
ile elde
• RORO ücretleri
kotalar
ile ücretleri
güncellenmesi
• Tren
• …..
Gerçekçi taşıma
maliyetlerini ve gerçekçi
kotaları dikkate alarak
güncellenmesi
Çalıştay ve taşımacılara
yapılacak anket ile taşıma
maliyetlerinin detaylı bir şekilde
elde edilmesi
Ağ optimizasyonu modelleri ile
(örneğin; en düşük maliyetli ağ
akış problemi) taşıma
maliyetlerini ve kotaları dikkate
alarak gerçekçi taşıma
maliyetlerinin elde edilmesi.
Gelecek Çalışmalar
Tekstil Sektörü için gerçekleştirilen analiz, başka
sektörler içinde yapılabilir.
Teşekkürler…

similar documents