HTA sem CBA

Report
Analýza nákladů a přínosů
(cost-benefit analysis)
Vladimír Rogalewicz
Seminář HTA dne 04.03.2010
Historie
1808
Albert Gallatin, USA,Report on Transportation
1843
Jules Dupuit, Francie
1936
The Flood Control Act, USA: u protipovodňových opatření
musí přínosy převyšovat náklady
1946
„Green Book“, USA – první návod na provádění CBA
1958
Otto Eckstein v knize Water Resource Development
kriticky zkoumal techniky odhadu přínosů na základě
tržních informací
1960
Poprvé se zahrnuje jako přínos kvalita vody
1981
USA, Prezidentská výkonná vyhláška: poprvé explicitně
vyžaduje provedení CBA (zvážení dopadů na životní
prostředí u všech projektů)
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
2
Struktura CBA
1.
2.
3.
4.
5.
Vymezení projektu
Stanovení dopadů projektu
Které dopady jsou ekonomicky relevantní
Fyzická kvantifikace relevantních dopadů
Převedení relevantních dopadů na měnové
jednotky
6. Diskontování toku nákladů a přínosů
7. Test čisté současné hodnoty (NPV)
8. Analýza citlivosti
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
3
(1) Vymezení projektu
Toto vymezení bude zahrnovat:
(i) Navrhovanou realokaci zdrojů
(např. stavba nového silničního mostu, který připojí k pevnině
ostrov, kde byl dříve pouze trajekt)
Sizewell: včetně zhodnocení energetické politiky Velké Británie
Hinkley Point: omezit příslušné důkazy pouze na jadernou
elektrárnu, tedy bez britské energetické politiky
(ii) Skupiny profitujících a poškozených lidí,
které budou brány v úvahu
- někdy určeny zákonem, většinou však různé úvahy
- na úrovni okresu, kraje, státu nebo dokonce nadnárodní
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
4
(2) Stanovení dopadů projektu
Např. u stavby mostu:
- Použitý materiál (beton, ocel, práce v hodinách)
- Vliv na místní úroveň nezaměstnanosti
- Dopady na změny v dopravě
- Vliv na cenu nemovitostí v místě
- Vliv na kvalitu krajiny v okolí
Dva důležité principy:
- Sčítání vlivů (adicionalita) – „doplňovat, nikoli nahrazovat“
- Substituce – většinou neúplná
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
5
Intermezzo
Funkce sociálního blahobytu:
•
•
•
•
•
vážený součet užitku přes všechny členy společnosti
společnost ji chce maximalizovat
závisí na úrovni spotřeby tržního i netržního zboží
tržní např. banány, televizory, vstupenky do divadel
netržní např. krásný výhled, čistý vzduch
Cíl CBA: vybrat projekty, které zvyšují celkový součet
užitku celé společnosti
CBA dokáže vybrat nejlepší (nejefektivnější) projekty ze
seznamu alternativ
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
6
(3) Určení ekonomicky
relevantních dopadů
Přínosy (pozitivní vlivy): zvýšení kvantity nebo kvality zboží, které
generuje pozitivní užitek, nebo snížení jeho ceny
Náklady (negativní vlivy): snížení kvantity nebo kvality zboží nebo růst
jeho cen, také zdroje do výroby
Externalita: vnější účinek nějakého ekonomického rozhodnutí, resp.
činnosti, tzn. část dopadů činnosti, kterou nese někdo jiný než její
původce. Jako externality se označují náklady či výnosy jiných
subjektů, za které se neplatí. Příkladem negativních externalit je např.
znečištění životního prostředí způsobené ekonomickou aktivitou;
příkladem pozitivní externality je např. vzdělání, potěšení z procházky
v lese.
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
7
(4) Fyzická kvantifikace
relevantních vlivů
Stanovení fyzické hodnoty toků nákladů a přínosů
pro projekt, jejich zařazení v čase.
(V případě mostu např.:
• počet aut, která ročně přejedou po mostě,
• úspora času těch, kteří použijí most místo trajektu,
• počet let, po které bude most sloužit do velké opravy,
• rozsah, v jakém budou narušeny populace ryb, atd.)
Všechny výpočty při různém stupni nejistoty.
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
8
(5) Peněžní ocenění
relevantních vlivů
Převedení na společné jednotky – peníze ($, €, £, ¥, Kč,…)
Trhy vytvářejí relativní ceny všeho obchodovatelného zboží a služeb
Ceny nesou cenné informace.
Zbylé úkoly pro analytiky CBA:
(i) Předpovědět ceny pro toky hodnot extrapolované do budoucnosti
(ii) Upravit tržní ceny (v případě nedokonalé konkurence, vládních
intervencí na trhu, absence trhu)
(iii) Kalkulovat ceny, kde neexistují (Jak započítat cenu lidského života?)
Metodiky pro odhad mezních společenských nákladů a přínosů
(ohodnocení nepředvídatelných událostí, metoda dopravních nákladů,
hédonické stanovení cen, metoda odvrácených nákladů, reakce na dávky)
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
9
(6) Diskontování toku
nákladů a přínosů
Všechny relevantní toky nákladů a přínosů, které lze
vyjádřit v peněžních jednotkách, je třeba přepočítat na
současnou hodnotu (PV)
Příklad: dnes investujeme 1000 Kč při úrokové míře 10%.
Za rok budeme mít 1100 Kč. Tedy 1100 Kč za rok má
stejnou hodnotu jako 1000 Kč dnes.
PV(Xt) = Xt [1/(1 + i)t]
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
10
(6) Diskontování toku
nákladů a přínosů
Všechny relevantní toky nákladů a přínosů, které lze
vyjádřit v peněžních jednotkách, je třeba přepočítat na
současnou hodnotu (PV)
Příklad: dnes investujeme 1000 Kč při úrokové míře 10%.
Za rok budeme mít 1100 Kč. Tedy 1100 Kč za rok má
stejnou hodnotu jako 1000 Kč dnes.
PV(Xt) = Xt [1/(1 + i)t]
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
11
(7) Test čisté současné hodnoty
Hlavním účelem CBA je pomoc při výběru projektu nebo
postupu, které jsou efektivní vzhledem k využití zdrojů.
Test čisté současné hodnoty (NPV):
„Převyšuje součet diskontovaných zisků součet
diskontovaných ztrát?“
NPV = ∑Bt(1 + i)-t - ∑Ct(1 + i)-t
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
12
(7) Test čisté současné hodnoty
Hlavním účelem CBA je pomoc při výběru projektu nebo
postupu, které jsou efektivní vzhledem k využití zdrojů.
Test čisté současné hodnoty (NPV):
„Převyšuje součet diskontovaných zisků součet
diskontovaných ztrát?“
NPV = ∑Bt(1 + i)-t - ∑Ct(1 + i)-t
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
13
(8) Analýza citlivosti
Přepočtení NPV, jestliže se změní některé parametry,
zejména:
•
•
•
•
•
•
Diskontní míra
Fyzické hodnoty vstupu a jejich výběr
Stínové ceny vstupů
Fyzické hodnoty výstupu a jejich výběr
Stínové ceny výstupů
Doba životnosti projektu
Příklad: O kolik procent by musela klesnout světová cena uhlí, aby NPV změnila znaménko? O kolik
musí stoupnout cena práce, aby NPV byla negativní? Jaké jsou důsledky změny diskontní míry?
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
14
Příklad jednoduché CBA
Uvažujme, že chceme zalesnit obdělávanou zemědělskou půdu.
Pro jednoduchost ignorujme neoceněné netržní vlivy. Relevantními náklady
budou všechny činnosti při tomto záměru, které využívají zdroje – viz:
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
15
Příklad jednoduché CBA (2)
Jediný uvažovaný přínos: dřevo z pokácení ve 45. roce.
Náklady obsahují: kapitál, pracovní sílu a suroviny (např. sazenice)
Tržní ceny jsou rozumným ukazatelem mezní společenské ceny.
Jedinou výjimkou je půda. Cena půdy obecně představuje diskontovanou
částku budoucího nájemného plus určitý spekulativní prvek (růst hodnoty). Zde
budou ceny půdy odrážet pouze nájemné od zemědělců, které dále závisí na
výnosu hospodaření.
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
16
Příklad jednoduché CBA (3)
Nyní diskontujeme (zde je použita diskontní míra 6%).
CBA projekt
nedoporučuje
Čistá současná hodnota (součet sloupce 4) je -1519,95 £
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
17
Příklad jednoduché CBA (4)
NPV = -1519,95 £
Analýza citlivosti:
Vysoká citlivost na diskontní
míru !
Poznámky:
Po 45 letech půda zůstává a
bude znovu zalesněna 
Je třeba započítat i tuto
trvalou rotaci!!
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
18
Problémy - příklady
1. Opatření: zavedení daně z dusíkatých hnojiv,
aby se snížilo znečištění pitné vody nitráty
Musíme umět předpovědět:
- reakci zemědělců na daň
- kde tyto zemědělce najdeme
Dále musíme být schopni vyčíslit zlepšení
kvality vody: jak vyčíslit snížení
pravděpodobnosti toho, že někdo nedostane
rakovinu žaludku?
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
19
Problémy - příklady (2)
2. Opatření: projekt zatopení údolí, stavba vodní
elektrárny
Náklady na projekt: práce a stavební materiál
Dále: budou zlikvidováni živočichové a rostliny
Navíc: přínosy zachování např. nějaké rostliny
pro lékařské účely mohou být po řadu let neznámé
 přehrada může zlikvidovat léčbu rakoviny
Přínosy zahrnují úsporu nákladů při výrobě elektřiny
Jak se budou měnit v průběhu životnosti přehrady?
Jaký vliv na vodní kapacitu bude mít odlesnění výše proti
proudu? Přehrada nevratně změní údolí; je třeba brát nějaké
zvláštní ohledy? Jaká je hodnota divoké přírody?
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
20
Problémy - příklady (3)
3. Opatření: nějaký úřad plánuje, že postaví hráz napříč
ústím řeky, aby se zvýšila cena nemovitostí a rozvíjel
se přístav
Hráz poškodí populace divokého ptactva.
Úřad je donucen provést CBA.
Kdo zkontroluje, že požité údaje o přínosech nejsou příliš
optimistické nebo že nebyly vypuštěny určité náklady?
Přizpůsobením pravidel pro CBA může úřad maximalizovat
pravděpodobnost, že projekt bude pokračovat.
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
21
Problémy
Obecně se při použití CBA na životního prostředí objevují tyto problémy:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
Ocenění netržního zboží (divoká příroda, krajina). Jak to udělat a
nakolik se společnost může spolehnout na takto provedené odhady?
Je nemorální, jestliže takovým věcem přiřazujeme peněžní hodnotu?
Komplexnost ekosystému: jak může společnost přesně předpovědět
vliv přivedení odpadních vod do vodního ekosystému?
Diskontování a diskontní míra: má se diskontovat? Jakou míru
použít? Poškozuje diskontování práva budoucích generací?
Zajetí úřadem: je CBA objektivní nebo ji mohou úřady zneužít pro své
cíle?
Nejistota a nevratnost: jak je zahrnout?
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
22
Použití v oblasti zdravotnictví
Hlavní problém:
Ocenění lidského života
PODEZŘENÍ:
život chudých lidí se oceňuje nižší hodnotou
než život bohatého člověka
Seminář HTA, FBMI
Kladno, 04.03.2010
23
Děkuji za pozornost

similar documents