Strašák RDA aneb nová katalogizační pravidla a přechod na

Report
Strašák RDA...
Barbora Drobíková
RDA
 RDA – Resource Description and Access
 pravidla vycházející z konceptuálních modelů
 logika modelů => pochopení pravidel
 RDA – obsahová pravidla – různé formáty
 cíl pravidel: jednoznačně identifikovat všechny instance
entit podle modelů a zejména vyjádřit vztahy mezi nimi
Funkční požadavky na
bibliografické záznamy
Definice funkčních požadavků
 vyhledání entity
 určení entity
 výběr entity
 získat přístup k entitě
Entity
 1. skupiny - dílo, vyjádření, provedení, jednotka univerzum dokumentů
 2. skupiny - osoba, korporace
 3. skupiny - pojem, místo, objekt, událost
Entity první skupiny
 reprezentují rozdílné aspekty uživatelských zájmů
o výsledky intelektuálního nebo uměleckého snažení
 dílo a vyjádření reflektují intelektuální nebo umělecký
obsah
 provedení a jednotka reflektují fyzickou formu
Primární vztahy
 dílo je realizováno pomocí:
 vyjádření je ztělesněno v:
 provedení je ilustrováno:
 jednotkou
Entity druhé skupiny
 reprezentují entity zodpovědné za intelektuální nebo
umělecký obsah, výrobu a distribuci nebo dozor nad
entitami z první skupiny, zahrnují osobu a korporaci
Vztahy
 osoba nebo korporace:
 vytváří dílo
 realizuje vyjádření
 vyrábí provedení
 vlastní jednotku
Entity třetí skupiny
 reprezentují doplňkovou sadu entit, která slouží jako
předmět díla
Vztahy
 dílo má jako předmět:
 1) dílo, vyjádření, provedení, jednotku
 2) osobu, korporaci
 3) pojem, objekt, akci, místo
Dílo
 Dílo je výrazný intelektuální nebo umělecký výtvor. Je to
abstraktní entita
 Dílo rozpoznáváme díky individuálním realizacím či
vyjádřením díla
 Dílo samotné existuje pouze v častosti obsahu v rámci
různých vyjádření díla
 nové dílo: modifikace díla zahrnuje významný stupeň
nezávislé intelektuální či umělecké činnosti
Příklady díla
 Česká mše vánoční
 Bible
 Romeo a Julie
Vyjádření
 je intelektuální nebo umělecká realizace díla ve
formě alfa-numerické, hudební či choreografické
notace, zvuku, obrazu, objektu, pohybu apod., či
kombinace takových forem.
 hranice této entity jsou definovány ovšem tak, že
vylučují fyzickou formu
 změna formy - nové vyjádření
Příklady
 koncertní provedení České mše vánoční
 notový zápis České mše vánoční
 český ekumenický překlad Bible
 český překlad hry Romeo a Julie
Provedení
 Provedení je fyzické ztělesnění vyjádření díla
 náklad knihy
 široká škála nosičů
 nové provedení : změna fyzické formy, změna vydání
Příklad provedení
 FRBR elektronicky a tištěně
 ...
Jednotka
 Jednotka je jednotlivý exemplář provedení. Jednotka je
konkrétní entita.
Entity druhé a třetí skupiny
 2. - osoba, korporace
 3.
 pojem - abstraktní představa nebo myšlenka
 objekt - hmotný předmět
 akce - činnost nebo událost
 místo - lokace
Souborné a dílčí entity
 díla na souborné i dílčí úrovni - sborníky, články, kapitoly,
soubory děl apod.
Atributy
 vlastnosti asociované s entitami
 slouží jako prostředky, kterými uživatelé formulují svoje
dotazy
 byly odvozeny logickou analýzou dat
Příklady atributů
 dílo – název, rok vytvoření díla
 vyjádření – název, forma
 provedení – nakladatel, rok vydání, název
 jednotka – signatura
 autor – jméno
 korporace – jméno
 ...
Identifikátor entity – další př.
 dílo - ISWC
 vyjádření - ISRC
 provedení - ISBN, ISSN
 jednotka - signatura výtisku, přírůstkové číslo
Rozdělení atributů
 atributy, které jsou v entitách obsažené - údaje z titulního
listu, nosič
 atributy, které jsou entitám přiděleny z vnějšku - autority,
číslo tematického katalogu
Vztahy
 vysoká úroveň (high level) nebo také obecná úroveň
(generalized level) - vztahy mezi dílem, vyjádřením,
provedením a jednotkou
 nižší úroveň - jiné vztahy mezi entitami první skupiny
Jiné vztahy mezi entitami první skupiny
 vztahy mezi díly
 pokračování - navazující díla
 suplement - např. rejstřík, konkordance
 doplněk - libreto
 sumarizace - anotace
 adaptace, parafráze...
 dílo nové
Další vztahy
 Vztahy celek/část mezi díly - kapitoly, odstavce
 Vztahy mezi vyjádřeními - zkrácení, revize, překlad,
úprava (hudba) ...
 Vztahy celek/část mezi vyjádřeními - svazek seriálu ...
 Vztahy mezi vyjádřením a dílem - podobné jako výše
uvedené
Další vztahy
 Vztahy mezi provedeními - reprodukce, alternativa alternativní formát, souběžné vydání
 Vztahy celek/část na úrovni provedení - svazek
vícesvazkového provedení
 Vztahy mezi provedením a jednotkou - reprodukce
(dotisk, přetisk apod.)
Další vztahy
 Vztahy mezi jednotkami - rekonfigurace - konvoluty,
reprodukce
 Vztahy celek/část na úrovni jednotky - vazba knihy,
fyzická složka výtisku
SUP
FRBNW006
FRBNW003
FRBNW002
W
study about
the opera
W
Boris Godunov:
opera
S
Boris Godunov
FRBNW004
W
Boris Godunov:
libretto
COM
ADA
TRA
E001
E
1869
version
E002
E
1872
version
E003
E001
E002
E003
E004
E005
E001
E
E
E
E
E
E
French tr.
Rimsky-K's Russian text Russian text Russian text French
transl. by by Delines
arrangement 1869 version 1872 version
ed. by
Lily
Denis and Laloy
P. Lamm
A001
A001
A001
A
1997
recording
A
1997
recording
A
1962
recording
FRBNM010
FRBNM002
FRBNM003
FRBNM004
M
ca. 1922
publication
M
1998
release
M
1996
re-release
M
1980
publication
FRBNW005
FRBNW007
W
illustrations for
the play
Boris Godunov
W
introduction to
the play
TRA
E002
E003
M
1926
publication
E004
E001
E
E
E
E
definitive
English
French
French
state
transl. by translation transl. by
O. Lanceray
A. Baranoff
E
Russian
text
FRBNM005 FRBNM006 FRBNM007 FRBNM008
M
1937
publication
Boris Godunov
TRA
TRA
COM
E
French
translation
COM
TRA
COM
E001
W
Boris Godunov :
tragedy
M
1910
publication
M
1982 (Paris)
publication
E001
E
original
text
FRBNM011
FRBNM009
M
1927
publication
M
1982 (NYC)
publication
I001
I001
I001
I001
I001
I001
I001
I002
I001
I001
I001
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
REP
W
"Ma vie: 1912-1980"
FRBNW001
E
"Ma vie: 1912-1980"
only available version
FRBNW001-E001
M
"Ma vie: 1912-1980"
only available publica tion (1998)
FRBNM001
I
BNF 1999-53277
FRBNM001-I001
Konceptuální modely a RDA
 Datové prvky (bbg. prvky) popisující zdroj reflektují
atributy a vztahy asociované s následujícími entitami
podle FRBR:
 dílo – zřetelný intelektuální nebo umělecký výtvor
(obsah)
 vyjádření – intelektuální nebo umělecká realizace díla ve
formě alfa-numerické, hudební nebo choreografické
notace, zvuku, obrazu, objektu, pohybu apod., nebo
jiné kombinace těchto forem
 provedení – fyzické ztělesnění vyjádření díla
 jednotka – jednotlivý exemplář nebo výskyt provedení
pokr.
 Datové prvky (bbg. prvky) popisující zdroj reflektují
atributy a vztahy asociované s následujícími entitami
podle FRAD:
 osoba – jednotlivec nebo identita vytvořená
jednotlivcem (nebo i skupinou)
 rodina – dvě nebo více osob příbuzných narozením,
sňatkem, adopcí, registrovaným partnerstvím nebo
podobným právním statutem nebo osoby, které sebe
prezentují jako rodinu
 korporace – organizace nebo skupina osob nebo
organizací, která je identifikována konkrétním jménem a
která jedná nebo chce jednat jako jednotka
 místo – lokace identifikována jménem
Principy
 ohled na uživatele katalogu
 běžné použití
 princip reprezentace
 správnost
 dostatečnost a nezbytnost
 významnost
 hospodárnost
 konzistence a standardizace
 integrace
Struktura pravidel
 2 části:
atributy
vztahy
přílohy
Základní prvky – core elements
 základní prvky reflektují atributy a vztahy definované ve
FRBR, které umožňují následující uživatelské úlohy:
určit nebo vybrat provedení
určit dílo nebo vyjádření ztělesněná v provedení
určit tvůrce díla
pokr.
 základní prvky reflektují atributy a vztahy definované ve
FRAD, které umožňují následující uživatelské úlohy:
najít osobu, rodinu nebo korporaci asociovanou se
zdrojem
určit osobu, rodinu nebo korporaci
Jazyk popisu
 podobný jako AACR (RDA Toolkit – 1.4)
Typ popisu
 komplexní
 analytický
 hierarchický
Fyzický popis
 aspekt obsahový – text, zvuk ...
 aspekt nosiče
 aspekt zprostředkování
Fyzický popis

typ zprostředkovacího zařízení (media type)
 typ nosiče (carrier type)
 povaha obsahu (content type – vychází z pojetí obsahu
„vyjádření“ dle modelu FRBR)
Typ zprostředkovacího zařízení
 zvuková zařízení - audio
 počítač - computer
 mikroforma - microform
 mikroskop - microscopic
 projektovací zařízení (overhead projektor,
dataprojektor) - projected
 stereografická zařízení – stereographic
 bez zprostředkovacího zařízení – unmediated
 video - video
Typ nosiče

odvíjí se od způsobu zprostředkování :
 počítačový disk
zvuková kazeta
globus
svazek (kniha) ...
Povaha obsahu
 text
 obraz
 zvuk
 ...
Úkoly – pište si výsledky
 1) monografie x seriál x integrační zdroj
 2) forma základního obsahu
 3) typ nosiče
 4) způsob zprostředkování
 3 CD
Rozdíl v terminologii
 AACR
 oblast údajů
 záhlaví
 unifikovaný název
 hlavní záhlaví
 autor, skladatel apod.
 fyzický popis
 RDA
 prvek
 autorizovaný vstupní
prvek
 konvenční název pro
dílo nebo preferovaný
název
 preferovaný název +
autorizovaný vstupní
prvek pro tvůrce
 tvůrce
 popis nosiče
Prameny popisu
 nejsou tak striktní
 v hranatých závorkách údaje pouze převzaté z
externích zdrojů
Chyby a jejich oprava
 AACR
 RDA
 245 10 $aVelká
encyklopedie
letecetva [sic!]
 246 3# $aVelká
encyklopedie letectva
 245 10 $aVelká
encyklopedie
letecetva
 246 1# $iSprávný
název: $aVelká
encyklopedie letectva
Přepis značek a interpunkce
 v AACR se většinou interpunkce v názvových údajích
měnila
[ ]  ( )
...   v RDA se ponechává, jen se vynechávají ta interpunkční
znaménka, která se používají v ISBD pro oddělení
bibliografických prvků
Údaje o odpovědnosti
 AACR: vynechávají se tituly u autorů, pouze se ponechávají
šlechtické tituly apod.
 245 .... /$c od Arthura Smithe
 RDA: nechává se vše, opíše se beze změny; česká
interpretace podle AACR...!!
 245 .... /$c od reverenda Dr. Arthura Smithe
Údaje o vydání
 AACR – zkracuje se
 2nd ed.
 Nouv. éd.
 6. vyd.
 RDA – opíší se beze změny
 Second edition
 Nouvelle édition
 Šesté vydání
Nakladatelské údaje
 AACR: zkracuje se stát vydání, pokud se nachází v
prameni popisu
260 $aVancouver, B.C.
 RDA: opisuje se, jak je v prameni popisu
260 $aVancouver, British Columbia
pokr.
 podle RDA jsou všechny nakladatelské údaje základním
prvkem (core element)
 musí se tedy vyplnit vždy (podobné jako v AACR)
 rok (i pravděpodobný) vydání se musí vždy vyplnit
Další pole
 v podstatě v základním bbg. popise stejné, jen se
nepoužívají zkratky
 123 stran
 svazek 5 (v případě edice)
Co je v RDA zásadní
 co jsou to konceptuální modely
 entity
 vztahy
 atributy
 dílo – zvláštní postavení
 autoritní záznamy typu jméno-název
 jak je identifikováno dílo – vztahem „dílo-autor“
 jak je identifikována osoba jako autor či přispěvatel –
vztahem „dílo-osoba“; „vyjádření-osoba“
Různé scénáře implementace RDA
100
1#
$a
Liessmann, Konrad Paul, $d 1953- $7 jn20010309665 $4 aut
240
10
$a
Theorie der Unbildung. $l Česky
245
10
$a
250
##
$a
Teorie nevzdělanosti : $b omyly společnosti vědění / $c Konrad Paul
Liessmann ; z německého originálu ... přeložila Jana Zoubková
Vydání první
260
##
$a
Praha : $b Academia, $c 2008
300
##
$a
125 stran ; $c 19 cm
336
##
$a
text $2 rdaobsah
337
##
$a
bez zprostředkování $2 rdazprostředkování
338
##
$a
svazek $2 rdanosič
490
1#
$a
XXI. století ; $v sv. 4
700
1#
$i
Překlad: $a Liessman, Konrad Paul, $d 1953-. $t Theorie der Unbildung
700
1#
$a
Zoubková, Jana $4 trl
830
#0
$a
XXI. století
pokr.
 MARC 21 – plochý záznam
více děl od různých autorů a různých překladatelů –
nelze vyjádřit vztah překladatele a vyjádření díla
Selekční údaje
 v RDA – oblast „vztahů“
 cílem pravidel je identifikovat vztahy mezi entitami 1.
skupiny FRBR – dílo, vyjádření, provedení, jednotka
navzájem
 mezi odpovědnými entitami – osoba, korporace, rodina
navzájem (v autoritních záznamech)
 mezi odpovědnými entitami a zdroji
RDA Toolkit
 přílohy – I, J, K – ukázka
 označení role a další
Kódy rolí – převzato z ppt A. Schiffa
AACR2 21.0D1 & MARC
Code List for Relators
700 1_ $a Eastwood,
Clint, $d 1930- $4 pro
$4 drt $4 act $4 cmp
700 1_ $a Coates, Anne
V., $e film editor.
RDA 18.5 & Appendix I
700 1_ $a Eastwood,
Clint, $d 1930- $e film
producer, $e film
director, $e actor, $e
composer
(expression)
700 1_ $a Coates, Anne
V., $e editor of
moving image work.
Vstupní prvky – pravidlo tři a
dost
AACR2 21.6C2, 21.30B1
245 00 $a Managing bird
damage to fruit and other
horticultural crops / John
Tracey ... [et al.].
700 1_ $a Tracey, John Paul.
RDA 6.27.1.3, 17.8, 19.2.1.3,
18.5.1.3
100 1_ $a Tracey, John Paul, $e
author.
245 10 $a Managing bird damage
to fruit and other horticultural
crops / John Tracey, Mary
Bomford, Quentin Hart, Glen
Saunders, Ron Sinclair.
700 1_ $a Bomford, Mary, $e
author.
700 1_ $a Hart, Quentin, $e author.
700 1_ $a Saunders, Glen, $e
author.
700 1_ $a Sinclair, Ron, $e author.
pokr.
AACR2 21.7B1, 21.30D
RDA 6.27.1.4, 17.8 & LCPS,
20.2.1.3, 18.5.1.3
245 00 $a Sexual
justice/cultural justice :
$b critical perspectives in
political theory and
practice / $c edited by
Barbara Arneil ... [et al.].
245 00 $a Sexual justice/cultural
justice : $b critical perspectives
in political theory and practice
/ $c edited by Barbara Arneil,
Monique Deveaux, Rita
Dhamoon and Avigail
Eisenberg.
700 1_ $a Arneil, Barbara.
700 1_ $a Arneil, Barbara, $e
editor of compilation.
700 1_ $a Deveaux, Monique, $e
editor of compilation.
700 1_ $a Dhamoon, Rita, $d 1970$e editor of compilation.
700 1_ $a Eisenberg, Avigail I., $d
1962- $e editor of compilation.
Příbuzná díla
AACR2 21.28
100 1_ $a McCaig, Donald.
245 10 $a Rhett Butler's
people / $c Donald
McCaig.
500 __ $a Pokračování k:
Margaret Mitchell's Gone
with the wind.
700 1_ $a Mitchell, Margaret,
$d 1900-1949. $t Gone
with the wind.
RDA 25.1, 24.5 & Appendix
J
100 1_ $a McCaig, Donald,
$e author.
245 10 $a Rhett Butler's
people / $c Donald
McCaig.
700 1_ $i Pokračování: $a
Mitchell, Margaret, $d
1900-1949. $t Gone with
the wind.
Konference, kongresy etc.
AACR2 24.7A1, 24.8B1
Comparative Canadian
Literature Conference
Symposium on Active
Control of Vibration and
Noise
Jean Piaget Society.
Meeting
Expo 86 (Vancouver, B.C.)
Festival of Flowers '94
(Itanagar, India)
Vancouver Conference on
Modernism (1981)
Salzburger Festspiele (2008)
Auckland Art Fair (2009)
RDA 11.2.2.11, 11.13.1.8
Annual Comparative Canadian
Literature Conference
Biennial Symposium on Active Control
of Vibration and Noise
Jean Piaget Society. Annual Meeting
Expo (1986 : Vancouver, B.C.)
Festival of Flowers (1994 : Itanagar,
India)
Vancouver Conference on
Modernism (1981 : Vancouver,
B.C.)
Salzburger Festspiele (2008 : Salzburg,
Austria)
Auckland Art Fair (2009 : Auckland,
N.Z.)
Konference : více míst konání
AACR2 24.7B4
Symposium on Breeding and
Machine Harvesting of
Rubus and Ribes (1976 :
East Malling, England, and
Dundee, Scotland)
Conference on the
Appalachian Frontier
(1985 : James Madison
University and Mary
Baldwin College)
Danish-Swedish Analysis
Seminar (1995 :
Copenhagen, Denmark,
etc.)
RDA 11.3.2, 11.13.1.8
Symposium on Breeding and
Machine Harvesting of
Rubus and Ribes (1976 :
East Malling, England;
Dundee, Scotland)
Conference on the
Appalachian Frontier
(1985 : James Madison
University; Mary Baldwin
College)
Danish-Swedish Analysis
Seminar (1995 :
Copenhagen, Denmark;
Lund, Sweden; Paris,
France)
Otázky
 ukázky
 příklady ... atp.

similar documents