finance a finanční produkty

Report
FINANCE A FINANČNÍ PRODUKTY
Manažerský vzdělávací program
Lektor: Ing. Pavel Zdvořák
Dodavatel programu: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o.
Datum výuky: 12. listopadu 2009
26. února 2010
13. května 2010
Projekt „Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v sociálních zařízeních“ je
spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.
1
Finanční řízení
Je cílevědomé a soustavné řízení toků a stavů
finančních zdrojů tak, aby se naplnily dlouhodobé i
krátkodobé cíle společnosti.
Posláním finančního řízení je:
- zajišťovat potřebnou úroveň likvidity, aby firma
dostála svým závazkům,
- zajišťovat takovou úroveň rentability, aby byly
vytvářeny dostatečné finanční zdroje pro rozvoj
firmy,
- maximálně přiblížit skutečné výsledky očekávaným a
- zajišťovat efektivní využívání zdrojů.
2
Prakticky z finančního řízení vyplývá:
- maximalizovat přísun peněz
- minimalizovat peníze vázané ve firmě
- minimalizovat vydávané peníze
Finanční řízení se uplatňuje v:
- plánování, řízení a provozu firmy
- přípravě a realizaci nových projektů
- kapitálových investicích
3
Pohled operační … byznys v položkách tržeb a
nákladů.
Pohled kapitálový … složení a užití kapitálu užitého při
realizaci byznysu.
Pohled cash – flow … příjmy a výdaje při realizaci.
POZOR! Nemusím mít VŽDY hotové peníze.
MUSÍM je mít jen tehdy, kdy je potřebuji (v čase a
objemu).
Podnikání je z tohoto hlediska
HONBA ZA LIKVIDITOU
(likvidní versus solventní)
4
Disproporce mezi
Účetním … účetnictví se zabývá tím, co bylo
Předávání, zpracování a archivace
Zpracování finančních plánů = extrapolace
Finančníkem … budoucnost
Aktivní využití finančních zdrojů, příležitostí
Výhodná spolupráce se všemi subjekty
Definovaná finanční strategie
Srozumitelné a dostupné aktuální informace
5
Účetnictví respektuje pět
základních principů
• reálné zobrazení, věrnost obrazu hospodaření
firmy
• opatrnost, nepřipouští zhodnocování majetku
firmy
• bilanční kontinuita, návaznost zobrazení v čase
• stálost metod postupů účtování, oceňování,
odpisování (odpisové základny)
• nekompenzovatelnost, např. účtování pouze
rozdílů, ale vždy všech položek
6
Tyto zásady říkají, že účetnictví se zabývá
- tím, co bylo
- tím, co lze dokazovat
Nesmí se zabývat
- intelektuálním kapitálem
- průběžnými změnami aktiv (odpisuje se v pořizovací
hodnotě, nikoli v hodnotě současné)
- přírůstek tržní hodnoty aktiv (cena akcií na
kapitálových trzích)
- náklady vlastních prostředků (kapitálu, jeho ocenění
je obtížné a neprokazatelné)
7
8
FINANČNÍ TRH
TOK ÚSPOR
ÚSPORY DOMÁCNOSTÍ
ÚPORY FIREM
ÚSPORY VLÁD
FUNKCE FINANČNÍHO SYSTÉMU
- depozitní … ziskové, málo rizikové uložení úspor
- zabezpečení bohatství … uchování kupní sily do budoucnosti
- likvidní … získávání finančních prostředků směnou CP za hotovost
- kreditní … nabídka úvěrů pro spotřeb., podniky, vlády
- platební … mechanizmus pro platby za zboží a služby
- ochrana proti riziku … proti nezaplacení služeb, dodávek
- politická … uplatňování záměrů vlád (zaměstnanost atd.)
9
Finanční aktiva
• Peníze – nejlikvidnější aktivum, neztrácím nic
• Akcie – vlastnictví určitého podílu ve firmě s právem
hlasovat (rozhodovat), být členem orgánu, nezakládá
právo vyžadovat svůj podíl obchodovatelný CP
• Dlužný cenný papír – směnky, obligace, splatné účty,
spořitelní účty, podle druhů: převoditelné a
nepřevoditelné
PENĚŽNÍ A KAPITÁLOVÉ TRHY:
snaha po získání/udržení LIKVIDITY
ROZVAHA
10
TYPY FINANCOVÁNÍ
(finanční transakce)
Přímé financování
přímý nárok: věřitel/dlužník
půjčovatelé
tok p.p.
vypůjčovatelé
věřitel
(rozpočtově
přebytkové
jednotky)
dlužník
primární CP
(rozpočtově
deficitní
jednotky)
tok p.p./půjčky kupní síly, časově smluvené období
Primární CP/akcie, obligace směnky … přímé nároky vůči dlužníkům
11
POLOPŘÍMÉ FINANCOVÁNÍ
přímé půjčování při využití tvůrců trhu pro prodej přímých nároků vůči
dlužníkům
půjčovatelé
vypůjčovatelé
věřitelé
dlužníci
vlastní CP
tok p.p.
přijímá
riziko
splatnosti
makléři CP
výnosy
vydává CP
dealeři CP
broking
primární CP
půjčky kupní
síly
prostředník
nákup též na
vlastní
portfolio
primární CP
přímé nároky vůči
dlužníkům
tok p.p./půjčky kupní síly
výnosy z prodej CP … poplatky, provize
12
NEPŘÍMÉ FINANCOVÁNÍ
finanční zprostředkovatel
koneční
půjčovatelé
(věřitelé)
tok p.p.
tok p.p.
sekundární CP
půjčky
FINANČNÍ
ZPROSTŘEDKOVATEL
koneční
vypůjčovatelé
(dlužníci)
primární CP
primární CP … přímé nároky vůči koncovým dlužníkům: akcie, obligace, směnky
sekundární CP … nepřímé nároky vůči koncovým dlužníkům: vklady, pojistky, penzijní spořitelní účty
FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL:
- depozitní: komerční banky, nebankovní spořitelny, spotřební a úvěrová sdružení, fondy peněžního trhu,
finanční společnosti, vládní úvěrové agentury
- smluvní instituce: společnosti pro ŽP, společnosti poskytující majetkové a živelní pojištění, penzijní fondy
13
OMEZENÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
disponibilní p.p.
koncoví
půjčovatelé
(věřitelé)
tok p.p.
VÝBĚR
primární CP
koncoví
výpůjčovatelé
(dlužníci)
tok p.p.
VKLAD
finanční zprostředkovatel
OMEZENÍ či VYŘAZENÍ finančního
zprostředkovatele z finančního trhu
ČISTÉ AKVIZICE FINANČNÍCH AKTIV
snížené o
ČISTÝ NÁRŮST PASIV
KLADNÝ … čistý věřitel
ZÁPORNÝ … čistý dlužní
14
Nástroje financování krátkodobých potřeb
•
•
•
•
REZERVY … dána pravidla jejich čerpání
POHLEDÁVKY U ODBĚRATELŮ … platební kalendář
ODPISY … rozvoj firmy
DALŠÍ FINANČNÍ INSTRUMENTY …
- Obchodní úvěr (je vlastně odsunutí platby) … šek,
faktura (splatnost x dní), směnka, akreditiv,
dodavatelský úvěr, faktoring (odkup pohledávek),
forfaitin (odkup SD a DD pohled.), operační leasing
- Bankovní úvěr … účelové úvěry, revolvingový,
konktokorentní
- zopakovat si ÚVĚRY … úvěrování pohledávek,
eskontní, negociační, ramboursní, lombardní úvěr,
ručitelský (avalový), na zásoby, na otevření akreditivu,
úvěrové pomoci
15
FINANČNÍ TRHY
RIZIKO
PODNIKÁNÍ
Nebezpečí, že skutečnost se
bude odlišovat od prognózy
Jakékoli riziko podnikání se
projeví ve finančním hospodaření
PROBLÉM JE V DĚLENÍ RIZIKA
Finanční dělení rizika:
DIVERSIFIKACE PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ
PŘIZPŮSOBIVOST ZMĚNÁM PROSTŘEDÍ
DĚLENÍ RIZIKA MEZI VÍCE SUBJEKTŮ
VYTVÁŘENÍ REZERV
POJIŠTĚNÍ
16
17
PODMÍNĚNÉ TERMÍNOVANÉ OBCHODY
PRÉMIOVÉ
DONTOVÉ
STELÁŽOVÉ
OPČNÍ
PRÉMIOVÉ TERMÍNOVANÉ OBCHODY
čas uzavření
prodleva
čas plnění
platba prémie
rozhodnutí o
plnění nebo
odstoupení
- uzavřen termínovaný obchod na koupi/prodej
- jeden z účastníků MÁ PRÁVO ODSTOUPIT v den jeho plnění
- toto právo odstoupit od plnění je uvedeno ve smlouvě
- toto právo odstoupit je oceněno „prémií“, která se platí v de q podpisu smlouvy
18
DONTOVÉ OBCHODY
čas uzavření
prodleva
čas plnění
čas rozhodnutí
o plnění, nebo
odstoupení
prémie (dont)
- prémiový obchod s prémií
- prémie se platí až při využití práva odstoupit od obchodu
- tato prémie se nazývá dont
Úkol:
Restrukturalizace předchozího prémiového obchodu na obchod dontový.
19
OPČNÍ OBCHODY
CALL OPTION
PUT OPTION
opce na koupi
opce na prodej
čas uzavření
prodleva
čas plnění
OPČNÍ LHŮTA
Platba za opci: ROZHODNUTÍ o plnění opce
Americký způsob
v celé opční lhůtě
Evropský způsob
ve stanovený den
CALL OPTION
- call option dává DRŽITELI opce právo vyžádat v daný den CP za
dohodnutou cenu
- za toto právo zaplatí CENU ZA OPCI
- dle „práva … americké, evropské“ může za CENU OPCE od koupě
odstoupit
20
PUT OPTION
- put option dává DRŽITELI opce právo svobodné volby daný
den prodat CP za dohodnutou cenu
- za toto právo zaplatí CENU ZA OPCI
- nemá však povinnost prodat
21
FINANČNÍ INSTRUMENTY
OBCHODNÍ
BANKOVNÍ
Směnka
Investiční úvěr
Šek
Účelový úvěr (rev.)
Akreditiv
Kontokorentní úvěr
Dodavatelský úvěr
Eskontní úvěr
Faktoring
Lombardní úvěr
Forfaiting
Negociační úvěr
Leasing – operační, finanční, save and lease back
Na zásoby
Akcie
Na otevření akreditivu, úvěrové pomoci
Obligace
Běžné účty
Faktura (oddálení)
Bankovní akcepty
ŠEKY
Euroměna
- na základě držení běžného účtu, vydání šekové knížky na požádání
- šek je druh CP
22
PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ŠEKU
- označení, že jde o šek v TEXTU listiny a v JAZYKU, v němž je sepsán
- bezpodmínečný příkaz ZAPLATIT částku (při rozdílu numerika/text platí TEXT)
- jméno ŠEKOVNÍKA (toho, kdo má platit)
- údaj místa, kde má být placeno
- datum a místo vystavení
CHYBÍ-LI COKOLI z podstatných
náležitostí ŠEK JE NEPLATNÝ
- podpis VÝSTAVCE šeku
koupě
prodej
výstavce
BÚ
šekovník
doručitel
platba
banka
ŠEKY
- SOUKROMÉ – výstavce je fyzická/právnická osoba
- BANKOVNÍ - výstavce je banka, VYSOCE KVALITNÍ, likvidní, ŠEK je splatný PŘI PŘEDLOŽENÍ,
cenný papír NA VIDĚNOU (vista)
ALE:
23
je ho nutno předložit k proplacení v ČASOVÉM LIMITU
- v tuzemsku 8 dní
- v zahraničí 20 dní
- v jiném světadílu 70 dní
UŽITÍ ŠEKU:
- k výběru v hotovosti = K ZÚČTOVÁNÍ =
- při placení za zboží a služby = lze připsat JEN NA ÚČET oprávněné osoby =
- rubopis = INDOSAMENT =
BLANKOINDOSAMENT - majitel šeku se podepíše na zadní straně šeku, KDOKOLI si ho může nechat
proplatit
VYPLNĚNÝ INDOSAMENT - říká KOMU má být šek proplacen (jméno KOMU a podpis dosavadního
majitele šeku)
PRÁCE SE ŠEKEM
přijetí šeku
převedení z listinné do peněžní podoby
CENZURA
PROPLACENÍ
CLS – cash letter system
PŘEVZETÍ K INKASU
CLS
AFP
24
25
PLATEBNÍ INSTRUMENTY:
hladká platba … VĚŘÍME SI
dokumentární inkaso … dodavatel NEVĚŘÍ odběrateli
dokumentární akreditiv … odběratel NEVĚŘÍ dodavateli
ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY:
bankovní záruky … závazek TŘETÍ OSOBY stojící mimo dodavatele i odběratele
HLADKÁ PLATBA:
- provedení platebního příkazu
- platba AKONTAČNÍ: platba může v kontraktu dodání/plnění PŘEDCHÁZET …
velké zajištění, důvěra
- hladká platba po dodání … žádné zajištění
DOKUMENTÁRNÍ INKASO:
- jistota příkazce, že se odběratel NEDOSTANE k „dokumentům“ dříve, než zaplatí
- inkasní banka se zavazuje vydat dlužníkovi (odběrateli) dokumenty
26
(opravňující nakládat se zbožím), které jí byly svěřeny (příkazcem, prostřednictvím jeho banky),
bude-li při jejich vydání zaplacena sjednaná částka, nebo proveden sjednaný inkasní úkon
- dokumenty: DISPOZIČNÍ … opravňující majitele disponovat se zbožím
- KONOSAMENT … přepravní doklad v námořní plavbě
- WARRANT … skladní list
LEGITIMAČNÍ … dokládají (legitimují) určité plnění
- speditérské potvrzení
- letecký nákladní list
- kamionový nákladní lis
- duplikát železničního nákladního listu
- poštovní podací lístek
- faktura
PODKLAD PRO PROVEDENÍ - příkaz k inkasu a kombinace dokumentů
- promptní zaplacení (hotovostní) - documents against payment … D/P
- proti akceptaci směnky – documents against acceptance … D/P
- proti výměně za jiné dokumenty – documents against documents … D/D
- proti částečnému platu a akceptaci směnky (kombinované)
- proti jinému inkasnímu úkonu
DOKUMENTÁRNÍ INKASO – tok dokumentů a plateb
27
28
29
30
DRUHY AKREDITIVŮ:
Remboursní akreditiv:
- při existenci remboursního úvěru banka dodavatele akceptuje a ihned odkupuje lhůtní směnky na ní
vystavené beneficientem
-banka vystaví remboursní akreditiv při dospělosti směnek
- IHNED proplácí na vrub odběratele
Revolvingový akreditiv:
- po každém čerpání se obnovuje na původní výši
- je obvykle dána ÚHRNNÁ částka čerpání
Převoditelný akreditiv:
- může být původním beneficientem JEDNOU převeden na jinou osobu, za STEJNÝCH podmínek
Back – to – back akreditiv:
- otevírá se na příkaz osoby na bázi JINÉHO akreditivu otevřeného ve prospěch této osoby JINOU
bankou
BANKOVNÍ ZÁRUKY
- záruční závazek … měna a částka záruky, způsob ručení banky, náležitosti na uplatnění záruky
- platnost záruky … fixní datum, určitá skutečnost
31
SMĚNKY
Účel směnky: převoditelný (obchodovatelný) cenný papír
- úvěrová funkce … místo placení podepíši směnku
- platební funkce …dlužník může věřiteli platit tak, že na něj INDOSUJE směnku, kterou
získal jako směnečný věřitel
Směnka je CENNÝ PAPÍR, zakládá PRÁVO, není jen důkazem
Směnka nahrazuje při placení PENÍZE, ale není zákonným PLATIDLEM
Směnka – jako cenný papír je OBCHODOVATELNÁ
před splatností jí lze PRODAT
nutný rubopis – INDOSAMENT
Směnka MUSÍ mít zákonné NÁLEŽITOSTI, jinak NEJDE o směnku – není to směnka, ale není
to padělek
- Místo a datum vystavení
- Slovo směnka v textu a jazyce v němž je psaná směnka
- Slovo zaplatím v textu (výhradní závazek zaplatit)
- Částka
- Datum splatnosti (dospělost, day of maturity)
- Místo placení
- Podpis výstavce
32
Nepodstatné části směnky
REKTA doložka ….vylučuje převoditelnost směnečného nároku ve formě indosamentu
Poznámka: není-li užita rektadoložka, je směnečným věřitelem ten, kdo má směnku v
rukou – BLANKOINDOSAMENT
PROTESTAČNÍ doložka … výstavce, indosant nebo směnečný rukojmí. Zprošťuje
směnečného věřitele povinnosti učinit protest při nepřijetí směnky, popř. protest při
neplacení.
PRESENTAČNÍ doložka … výstavce stanoví lhůtu, ve které má být předložená
vistasměnka k přijetí.
Doložka ÚZKOSTI … majitel směnky, který ji dává do oběhu vylučuje, nebo omezuje své
ručení - uplatnění principu solidárnosti vůči své osobě. (Např. bez ručení, sine obligo,
ručím jen do částky x Kč atd.)
HODNOTOVÁ doložka … objasňuje vztah mezi výstavcem a remitentem a naznačuje
HOSPODÁŘSKÝ důvod pro nabytí směnečného nároku remitentem. (Např. hodnota
ve zboží, placeno hotově…)
POZOR … FINANČNÍ SMĚNKY versus OBCHODNÍ SMĚNKY
33
MĚNOVÁ doložka … stanoví, že se platba provede v určité měně, která není zákonným
platidlem v inkasním místě.
Směnečný věřitel je chráněn ze zákona. Není-li směnečný dlužní BONITNÍ, nelze
uspokojit směnečné nároky. Následuje PROTEST event. ŽALOBA (zkrácené řízení,
soud vydá PŘÍKAZ K PLATBĚ).
VŠICHNI směneční dlužníci (indosanti), kteří se na směnku PODEPSALI ručí (princip
solidárnosti).
Proto směnečný věřitel (ten, kdo má směnku v rukou) může žalovat jednoho (libovolného)
nebo všechny, atd. podle své úvahy. Proto je důležité „sine obligo“.
SMĚNKA JE ZÁVAZEK. Zaniká uspokojením nároku vůči věřitelům.
SMĚNKA NEJSOU PENÍZE. Lze jí platit jen SOUHLASÍ-LI VĚŘITEL.
Přijetí cizí směnky:
AKCEPT … značí na CELOU částku
DÍLČÍ AKCEPT … na vyjmenovanou částku (…ručím jen do částky x Kč)
BLANKOAKCEPT ... akcept neúplné, nebo nevyplněné směnky
POZOR
RUKOJEMSKÝ AKCEPT … per aval, jako rukojmí … není-li uvedeno jinak, má se, že za
výstavce
Poznámka: Jako směnečné rukojemství se bere i podpis na LÍCI směnky.
34
KURZOVÉ RIZIKO
Vzniká v okamžiku vzniku závazku v zahraničí, který:
- bude v budoucnosti uhrazen v cizí měně k tíži korunového nebo
devizového účtu denominovaného v jiné VSM,
- bude v budoucnosti uhrazen v cizí měně ve prospěch korunového
nebo devizového účtu denominovaného v jiné VSM.
Jak se vyhnout kurzovému riziku
Využití devizového účtu
- inkaso i úhrada ve stejné měně
- suma inkas odpovídá sumě úhrad
- inkasa s úhradami časově sladěná
- nedochází k napětí v oblasti korunové likvidity
Fakturace do zahraničí v CZK
Využití zajišťovacích operací na devizovém trhu
35
FORWARD – termínová operace
-
vypořádání obchodu později než za dva dny
standardně forwardové operace až na 1,5 roku
budoucí konverzi lze opatřit (zajistit) závazným kurzem
tento kurz může užívat ve svém finančním plánování
Výpočet forwardových bodů
FB = (Y – X)*D*SK/360*100
kde
Y je úroková sazba měny Y
X je úroková sazba měny X
D je počet dní
SK je spotový kurz
Forwardový kurz za D dní bude
FK = SK + FB
36
SPOTOVÁ OPERACE
Spotová (promptní) operace je nákup nebo prodej devíz za aktuální kurz na
světových trzích v daném okamžiku s tím, že dodání a placení se uskuteční
dva pracovní dny po dni, kdy byla dohoda uzavřena.
DEVIZOVÉ OPCE
Devizová opce je zakoupené právo jejího držitele vyžadovat po jejím
upisovateli nákup, nebo prodej dohodnutého množství cizí měny za předem
dohodnutý kurz (STRIKE PRUCE).
Cenou opce (práva) je prémium (poplatek). Platí se dva dny po dohodnutí
obchodu.
Prémium je dáno jako CZK na jednotku zahraniční měny.
Devizová opce je obchodovatelná po celou dobu od upsání do splatnosti.
37
DEVIZOVÝ SWAP
-
kombinace spotové a termínové operace
nákup jedné měny za spotový kurz
současný prodej jiné měny za forwardový kurz
zvýšení krátkodobého nedostatku likvidity jedné měny
současný přebytek likvidity měny druhé
vychází se ze spotové báze a úrokových sazeb na mezibankovním trhu
38
URČOVÁNÍ CENY OBLIGACÍ
OBLIGACE S NULOVÝM KUPÓNEM
emitent emituje obligaci o nominální hodnotě F
diskontní sazba obligace je d za období
doba splatnosti obligace je po n obdobích
diskont:
D =F*d*n
Cena obligace v době emise: F – D = (1 – n*d)*F
OBLIGACE S KONSTANTNÍM KUPÓNEM
nominální hodnota obligace F
počet období n
kupónová sazba za jedno období r
zisk :
Z = F*r
Současná cena obligace PV, cena platí v době kupónových plateb
PV = Z*(1+r)*exp(-1) + Z*(1+r)*exp(-2) + … + Z*(1+r)*exp(-n) + F*(1+r)*exp(-n)
Jaké vlivy ovlivňují cenu obligace?
39
Problémové okruhy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Finanční řízení
Řízení financí versus účetnictví
Ekonomický systém
Tok financí
Finanční aktiva
Funkce finančního systému
Přímé a polopřímé financování
Nepřímé financování a omezení zprostředkování
Nástroje financování krátkodobých potřeb
Finanční trhy a problematika práce s rizikem
Fixní termínované obchody
Podmíněné termínované obchody
Obchodní a bankovní finanční instrumenty
Šeky, podstatné náležitosti, práce se šekem
Směnky, podstatné náležitosti, směnky vlastní a cizí, rubopis a protest směnky
Platební a zajišťovací instrumenty, hladká platba
Dokumentární inkaso
Dokumentární akreditiv
Kurzové riziko
Určování cen obligací
40
Literatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A. Tuzemská:
1. P.S. Rose: Peněžní a kapitálové trhy, Victoria Publishing
2. David Blake: Analýza finančních trhů, GRADA
3. D.M. Weiss: Kniha o cenných papírech, Victoria Publishing
4. J. Dědič, J. Pauly: Cenné papíry, PROSPEKTUM
5. L. Rieger: Burzovní lexikon, Victoria Publishing
6. P. Musílek: Finanční trhy - I a II díl, skriptum VŠE
7. J. Jílek: Finanční trhy, GRADA
8. V. Dolanský, V. Měkota, V. Němec: Projektový management, GRADA
9. L. Rieger: Burzovní lexikon, Victoria Publishing
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
B. Zahraniční:
1. J. Dowes, J.E. Goodman: Finance and Investment Handbook, BARRON´S,
ISBN No. 0-8120-6188-8
2. M. Stigum: The Money Market, Business One Irwin, ISBN No. 1-55623-122-9
3. M. Mayer: The Greatest -Ever Bank Robbery, Charles Scribner´s Sons,
ISBN No. 0-684-19152-0
4. D. Kaserman, J.W. Mayo: Government and Business, The Dryden Press,
ISBN No.0-03-026818-4
5. I. Walter: The Secret Money market, HarperBusiness, ISBN No. 0-88730-392-7
6. J.C. Van Horne: Fundamentals of Financial Management, Prentice Hall,
ISBN No. 0-13-339649-5
7. C. Drury: Management and Cost Accounting, Chapman and Hall,
ISBN No. 0-412-34110-7
8. G.T. Friedlob, F. Plewa Jr.: Fiancial and Business Statements, BARON´S,
ISBN No. 0-8120-4183-6
9. B.J. Winger, N. Mohan: Principles of Financial Management, Maxwell Macmillan International Publishing Group, ISBN
No. 0-675-20646-4
41

similar documents