فرآیند بررسی بیرونی است که یک سازمان خود را در معرض آن

Report
JCAHO
JOINT COMMISSION
FOR ACCREDITATION
OF HEALTHCARE
ORGANIZATION
‫اعتبار سنجی‬
‫اعتبارسنجی‪،‬فرآیند بررس ی بیرونی است که یک سازمان خود را در‬
‫معرض آن قرار می دهد ‪.‬بررس ی فرآیند واستانداردهای مورد بررس ی‬
‫توسط آژانسهای اعتبارسنجی ایجادو ساماندهی می شوند‪.‬به طور‬
‫مشخص‪،‬بهترین وشناخته شده ترین آژانسهای اعتبارسنجی در ایالت‬
‫متحده‪،‬کمیسیون مشترک اعتبارسنجی سازمانهای مراقبت‬
‫بهداشتی‪ JCAHO‬می باشد‪.‬سایرآژانسهای اعتبارسنجی شامل‬
‫کمیته ملی تضمین کیفیت ‪،NCQA‬انجمن بیماریهای استخوان‬
‫آمریکا‪،AOA‬کمیسیون اعتبارسنجی مؤسسات بازتوانی‬
‫‪CARF‬و انجمن اعتبارسنجی مراقبتهای بهداشتی‬
 NCQA
: National Committee for Quality
Assurance
 AAAHC
: Accreditation Association for
Ambulatory Healthcare
•
AOA : American Osteopathic Association
‫مزایای اعتبارسنجی ‪:‬‬
‫‪ ‬برای بازپرداخت هزینه ها توسط پرداخت کنندگان ضروری است ‪.‬‬
‫‪ ‬کیفیت مراقبت را در سازمانهای مراقبت بهداشتی تأیید می کند ‪.‬‬
‫‪ ‬تعهدات بیمه ای را تحت تأثیر قرار می دهد ‪.‬‬
‫‪ ‬دسترس ی به قراردادهای مراقبت مدیریت را ارتقا می بخشد ‪.‬‬
‫‪ ‬بین سازمانهای اعتبارسنجی شده واعتبارسنجی نشده مرز رقابتی‬
‫ایجاد می کند ‪.‬‬
‫در سال ‪1951‬با تالش های آرتور آلن رئیس ‪ 1ACS‬پیشنهاد ایجاد‬
‫کمیسیون مشترک اعتبار بخش ی بیمارستان ها مطرح شد‪ .‬از سال‬
‫‪1952‬مسئولیت اعتبار بخش ی و ارزیابی بیمارستان ها و بخش های‬
‫مختلف آن از جمله بخش مدارک پزشکی به این سازمان یعنی ‪JCAH‬‬
‫‪2‬محول شد‪.‬‬
‫‪1- American College of‬‬
‫‪Surgeons‬‬
‫‪2- Joint Commission on‬‬
‫‪Accreditation of Hospital‬‬
‫در دهه ‪1960‬تصویب این قانون که تنها بیمارستان های‬
‫اعتبار بخش ی شده توسط ‪ JCAH‬می توانستند تحت‬
‫قرار داد بیمه های مدیکیر‪ 3‬ومدیکید‪ 4‬قرار گیرند‪,‬انگیزه‬
‫بیشتری در بهبود به کارگیری این استانداردها ایجاد کرد‪.‬‬
‫‪-3‬بیمه افراد کهنسال برای کمک به پرداخت‬
‫هزینه های مراقبت بهداشتی بر اساس کار خود‬
‫یا همسر‬
‫‪-4‬بیمه افراد مستمند برای کودکان فقیر زیر‬
‫‪5‬سال ‪،‬زنان باردار کم درآمد‬
‫به تدریج به دلیل توسعه حوزه فعالیت های سازمان ‪JCAH‬‬
‫وارزیابی انواع مراکز مراقبتی از جمله ‪:‬‬
‫اعتبار بخش ی مراکز مراقبتی طوالنی مدت در سال ‪,1966‬اعتبار‬
‫بخش ی مراکز مراقبت عقب ماندگان ذهنی وسایر نواقص رشد‬
‫ذهنی در سال ‪,1969‬اعتبار بخش ی مراکز مراقبت سرپایی در‬
‫سال ‪ 1975‬و‪...‬نیز تحت پوشش این سازمان قرار گرفت ‪.‬‬
‫این توسعه حوزه فعالیت باعث شددر سال ‪1978‬این سازمان به‬
‫کمیسیون مشترک اعتبار بخش ی مراکز مراقبت بهداشتی‬
‫(‪ )JCAHO‬تغییر نام دهد‪.‬‬
‫ادامه‪....‬‬
‫این کمیسیون (‪ )JCAHO‬ارزیابی خود را حول سه محور‬
‫الف)منابع‪،‬تسهیالت‪،‬امکانات‬
‫ب)خدمات مراقبتی‬
‫ج)اطالعات مراقبتی انجام می دهد‪.‬‬
‫برای اینکه یک سازمان مراقبت بهداشتی به صورت معتبر باقی بماند‬
‫باید هر سه سال یک بار خود را در معرض؟ اعتبارسنجی تیم‬
‫‪ JCAHO‬قرار دهد ‪.‬‬
‫تعریف کمیسیون مشترک اعتبارسنجی‬
‫سازمانهای مراقبت بهداشتی ‪:‬‬
‫)‪(JCAHO‬‬
‫کمیسیون مشترک اعتبار بخش ی سازمان های مراقبت بهداشتی یکی از‬
‫بزرگترین وقدیمی ترین سازمان های اعتبار بخش ی در آمریکا می‬
‫باشد‪ JCAHO.‬یک سازمان مستقل غیر انتفاعی است که‬
‫مجموعه استانداردها واعتباربخش ی آن در سطح ملی از اهمیت ویژه‬
‫ای برخوردار است‪.‬این سازمان توسط ‪ 29‬عضو مشتمل بر ‪:‬‬
‫پرستاران‪,‬پزشکان‪ ,‬مدیران‪,‬ارایه دهندگان ومتخصصان کیفیت اداره‬
‫می شود‪ .‬وبرای ارزیابی های خود در حدود ‪ 1000‬عضورا در خدمت‬
‫دارد‪ .‬حدود ‪ 9000‬بیمارستان وسازمان مراقبت خانگی‬
‫و‪8000‬سازمان مراقبت سالمت دیگر که ارائه دهنده خدمات‬
‫هستند مثل مراقبت طوالنی مدت ‪,‬مراقبت سالمت رفتار را درایاالت‬
‫‪ JCAHO‬اعتبار بخش ی وارزیابی سازمان های زیر را بر عهده دارد ‪:‬‬
‫‪ v‬بیمارستان های عمومی‪,‬روان پزشکی‪,‬کودکان وتوان بخش ی‬
‫‪ v‬شبکه مراقبت بهداشتی از جمله مراقبت مدیریت شده‬
‫‪ v‬سازمان های مراقبت در منزل‬
‫‪ v‬مراکز مراقبت دراز مدت وپرستاری‬
‫‪ v‬سازمان های مراقبت بهداشت رفتاری‬
‫‪ v‬مراکز مراقبت سرپایی‬
‫‪ v‬آزمایشگاههای بالینی‬
‫اعضای انجمن ‪:‬‬
‫اعضای این انجمن شامل‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ AHA‬انجمن بیمارستان های آمریکا‬
‫‪ AMA‬انجمن پزشکی آمریکا‬
‫‪ ACP‬کالج پزشکی آمریکا‬
‫‪ ACS‬کالج جراحان آمریکا‬
‫انجمن پزشکی کانادا‬
‫البته در سال‪1959‬انجمن پزشکی کانادا از آن جدا شد وانجمن دندان‬
‫پزشکی آمریکا)‪(ADA‬و انجمن پرستاری آمریکا)‪(ANA‬به آن‬
‫پیوست‪.‬‬
AHA :
AMERICAL HOSPITAL ASSOCIATION
AMA :
AMERICAL MEDICAL ASSOCIATION
ACP : AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS
ACS :
AMERICAN COOLEGE OF SURGEONS
ADA :
AMERICAN DENTAL ASSOCIATION
ANA :
AMERICAN NURSING ASSOCIATION
‫استانداردهای پایه این کمیسیون ‪:‬‬
‫این استانداردها به سه حیطه عملیاتی تقسیم می شوند ‪:‬‬
‫‪)1‬محور اصلی این استانداردها بیماران می باشند وموارد زیر‬
‫را در بر می گیرد‪:‬‬
‫¨‬
‫¨‬
‫¨‬
‫¨‬
‫¨‬
‫حقوق بیمار واخالق سازمانی‬
‫ارزیابی بیمار‬
‫مراقبت مستمر‬
‫مراقبت بیمار‬
‫آموزش بیمار‬
‫‪)2‬این استانداردها مربوط به عملیات سازمانی وشامل موارد زیر است‪:‬‬
‫¨ بهبود عملکرد سازمانی‬
‫¨ رهبری‬
‫¨ مدیریت محیط مراقبت‬
‫¨ مدیریت منابع انسانی‬
‫¨ مدیریت اطالعات(مدارک پزشکی)‬
‫¨ نظارت‪,‬پیشگیری وکنترل عفونت‬
‫‪)3‬استانداردهای ساختار یا عملیاتی که برای اعتبار بخش ی برخی سازمان ها‬
‫ضروری به نظر می رسد‪:‬‬
‫¨ اداره مراکز مراقبتی‬
‫¨ مدیریت‬
‫¨ کادر پزشکی‬
‫¨ کادر پرستاری‬
‫اعتبارسنجی یک مرکز یا نهاد توسط ‪: JCAHO‬‬
‫اگرچه برنامه اعتبارسنجی سازمانهای مراقبت بهداشتی در آمریکا به‬
‫طور مستقل است و سازمانهای مراقبت بهداشتی نیز در ظاهر به‬
‫طور داوطلبانه می توانند تحت پوشش این برنامه قرار گیرند ولی‬
‫وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا با اعمال مکانیزمها و رویه‬
‫های ملزم کننده به طور غیر مستقیم از جمله رعایت شروط‬
‫همکاری ‪1COP‬و پوشش بیمه ای مدیکر و مدیکید ‪،‬برنامه‬
‫اعتبارسنجی را در باطن به صورت الزامی‬
‫‪1-COP : Condition of‬‬
‫‪Participation‬‬
‫درآروده است ‪.‬‬
‫شرایط همکاری موسسات مراقبت‬
‫بهداشتی با پوشش بیمه‬
‫‪medicare .medicaid‬‬
‫یک سازمان برای اعتبار سنجی توسط ‪ JCAHO‬ابتدا بایستی‬
‫تقاضای ارزیابی نماید وسپس موافقت کند که استانداردهای ملی‬
‫درمورد آن مرکز بررس ی شود‪.‬توسط تیم تخصص ی ‪JCAHO‬یک‬
‫بازرس ی گسترده انجام می شود‪.‬این بازرس ی تمام فعالیت های آن‬
‫مرکز را ارزیابی می کند‪ .‬فرایند ارزیابی یک فرایند جمع آوری‬
‫اطالعات سخت ودقیق و‪4‬روزه است که شامل مصاحبه‬
‫باکارمندان و بیماران ‪,‬بررس ی کامل مدارک بیمارستان و محیط‬
‫فیزیکی سازمان ونظارت بر نحوه ی انتقال مراقبت بهداشتی می‬
‫باشد‪ .‬وحدود‪350‬استاندارد الصاق می نماید‬
‫در سال ‪1985‬کمیسیون فصل ویژه ای را در کیفیت ‪ ،‬با عنوان اطمینان در‬
‫بیمارستان های تابعه خود وسایر استانداردهای تسهیالتی اضافه نمود‪.‬‬
‫تلفیق استانداردهای مربوط به کنترل وارزیابی ‪,‬کل استانداردها را تشکیل‬
‫می داد‪ .‬کمیسیون مشترک به منظور کمک به این موسسات مراحل ده گانه‬
‫ای را برای ارزیابی کیفی معرفی کرده است‪.‬‬
‫در همین زمان (‪)1985‬کمیسیون از بیمارستان ها توقع کنترل ‪5‬فعالیت‬
‫را داشت که شامل‪:‬‬
‫‪-1‬موارد خونی‪-2‬موارد دارویی‪-3‬مدارک پزشکی‪-4‬دارو ودرمان های ارائه‬
‫شده ‪- 5‬موارد جراحی‬
‫مراحل ده گانه کمیسیون مشترک‪:‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)3‬‬
‫‪)4‬‬
‫‪)5‬‬
‫‪)6‬‬
‫‪)7‬‬
‫‪)8‬‬
‫‪)9‬‬
‫‪)10‬‬
‫تعیین ومشخص کردن مسئولیت‬
‫طرح محدوده مراقبت‬
‫تعیین جنبه های مهم مراقبتی یاخدماتی‬
‫تعیین شاخصها ومعیارها‬
‫وضع کردن حد ومعیار آستانه ای برای ارزیابی‬
‫جمع آوری وسازمان دهی اطالعات‬
‫تجزیه وتحلیل اطالعات‬
‫اقدام برای حل مشکالت مربوطه‬
‫ارزیابی اعمال وبهبود اسناد‬
‫ابالغ اطالعات مربوط به سازمان برای برنامه وسیع کیفی‬
‫‪ JCAHO‬یک سری قوانین تصویب کرد که پزشکان را ملزم به انجام این‬
‫وظایف می کند‪.‬که انجام این وظایف برای توسعه وبهبود این کمیسیون بود‪.‬‬
‫خالصه قوانین این کمیسیون که پزشکان موظف به انجام آن می باشند‬
‫شامل‪:‬‬
‫‪ )1‬مشخص کردن وانتشار عالئم وحروف اختصاری که پزشکان در مستندات‬
‫خود استفاده می کنند‪.‬‬
‫‪ )2‬مشخص کردن افرادی که مسئولیت دریافت دستورات شفاهی پزشک را‬
‫دارند‬
‫‪ )3‬تعیین محدودیت زمانی پس از پذیرش بیمار برای وارد کردن اطالعاتی که در‬
‫طی معاینه فیزیکی وبالینی پزشک ازبیمار به دست آمده است‬
‫‪ )4‬مشخص کردن محدودیت زمانی برای تکمیل اوراق پس از ترخیص بیمار‬
‫‪6‬نوع تصمیم رسمی اعتبارسنجی که توسط ‪JCAHO‬‬
‫گرفته می شود ‪:‬‬
‫‪ (1‬اعتباربخش ی ‪ :‬برای سازمانهایی است که به شکل کامل از‬
‫استانداردها پیروی کرده اند ‪.‬‬
‫‪ (2‬اعتباربخش ی موقتی ‪ :‬برای سازمانهایی است که نتوانسته اند‬
‫تمام الزامات ارتقا را در طول ‪90‬روز پس از بررس ی برآورده نمایند ‪.‬‬
‫‪ (3‬اعتباربخش ی مشروط ‪ :‬برای سازمانهایی است که از‬
‫استانداردها به شکل کامل پیروی نکرده اند‪.‬این سازمانها باید‬
‫حوزه های مشکل ساز را اصالح کرده وخود را در معرض یک‬
‫بررس ی پیگیرانه دیگر قرار دهد ‪.‬‬
‫‪ (4‬رد مقدماتی اعتبار ‪ :‬برای سازمانهایی است که توجیهی برای‬
‫رد کردن اعتبارسنجی دارند که قابل بررس ی است ‪.‬‬
‫‪ (5‬رد اعتبار ‪ :‬برای سازمانهایی است که نتوانسته اند استانداردها‬
‫را رعایت کنند و تمامی بررس ی ها بی نتیجه مانده است ‪.‬‬
‫‪ (6‬اعتبار بخش ی مقدماتی ‪ :‬برای سازمانهایی است که از‬
‫استانداردهای مشخص شده در برنامه بررس ی های خاص اولیه‬
‫پیروی کرده اند ‪.‬‬
‫عالوه بر این موارد ممکن است ‪JCAHO‬یک سازمانی را در پایش‬
‫اعتبارسنجی خود قرار دهد‪.‬این اتفاق زمانی رخ می دهد که یک‬
‫واقعه ناگهانی پیش آمده ولی سازمان برنامه مناسبی برای جلوگیری‬
‫از وقایع مشابه که ممکن است در آینده به وجود آید را انجام نداده‬
‫باشد ‪.‬‬
‫تمرکز آشکار‪JCAHO‬بیشتر بر روی کیفیت مراقبت ارائه شده در‬
‫مؤسسات مراقبت بهداشتی است این تمرکز به اوایل سال ‪1900‬بر‬
‫می گردد زمانی که کالج جراحان آمریکا شروع به ارزیابی بیمارستانها‬
‫کرد‬
‫ادامه ‪........‬‬
‫و یک برنامه استانداردسازی را برای بیمارستانها ایجاد نمود‪.‬یکی از‬
‫موضوعات اولیه در برنامه استانداردسازی‪،‬فقدان مستندات در‬
‫پرونده پزشکی بیماران بود‪.‬بررس ی کنندگان متوجه شدند که‬
‫مستندسازی آنقدر ضعیف است که راهی برای قضاوت درباره‬
‫کیفیت مراقبت ارائه شده وجود ندارد‪.‬تأکید ‪JCAHO‬در زمینه‬
‫اطالعات مراقبت بهداشتی ومستندسازی مراقبت می باشد‪.‬بر همین‬
‫اساس ‪ JCAHO‬استانداردهایی را در زمینه مدیریت اطالعات‬
‫ارائه داده است‬
‫استانداردهای مدیریت اطالعات(‪: JCAHO )IM‬‬
‫الف) استانداردهای مربوط به برنامه ریزی مدیریت اطالعات‬
‫‪ (1‬سازمان ‪,‬فرایندهای مدیریت اطالعات خودرا براساس تحلیل‬
‫نیازهای اطالعاتی داخل وخارج سازمان بنا کرده است ‪.‬‬
‫‪ )2‬بیمارستان از داده ها و اطالعات موجود در خارج از بیمارستان •‬
‫برای‬
‫مقایسه وبهبود عملکردخوداستفاده می کند‬
‫‪ )3‬داده ها واطالعات به شکل وروش استاندارد توزیع می شود تا •‬
‫نیاز کاربران را برآورده سازد و امکان بازیابی وتفسیر آسان آنها را‬
‫میسر سازد‪.‬‬
‫ب)محرمانگی وفرایندهای مدیریت اطالعات ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫بیمارستان برای هر بیمار ارزیابی ودرمانی شده‪ ،‬پرونده واحدی را‬
‫تشکیل ونگهداری می کند ‪.‬‬
‫)سیستم های ذخیره وبازیابی طراحی شده‪,‬به گونه ای هماهنگ‬
‫شده اند‪,‬تا امنیت ومحرمانگی اطالعات را هنگام دسترس ی فراهم‬
‫کند ‪.‬‬
‫اطالعات بهداشتی محافظت شده(اطالعاتی بهداشتی که به‬
‫موجب آن فرد قابل شناسایی خواهد بود)فقط مطابق با قانون‬
‫واجازه بیمار افشاء خواهند شد‪.‬‬
‫داده ها واطالعات برای مدت زمان کافی مطابق با قوانین ومقررات‬
‫وهمچنین براساس نیاز مراقبت یا سایر نیازهای سازمان‪ ,‬نگهداری‬
‫می شوند‬
‫د)استانداردهای مربوط به بیمار ‪:‬‬
‫‪)1‬پرونده پزشکی باید اطالعات کافی برای شناسایی بیمار ‪,‬حمایت از‬
‫تشخیص ها‪ ,‬تایید درمان مستند سازی نتایج ودوره مراقبت وتداوم‬
‫مراقبت در میان ارایه دهندگان مراقبت بهداشتی را شامل شود ‪.‬‬
‫‪)2‬باید استفاده ازداروهای آرام بخش یا بیهوش ی و اقدامات جراحی در‬
‫پرونده پزشکی مستند شود ‪.‬‬
‫‪) 3‬در وضعیت های اورژانس‪ ,‬ضروری یا فوری‪ ,‬زمان ووسیله رسیدن به‬
‫مرکز مراقبتی در پرونده بیمار مستند شود‪.‬‬
‫‪)4‬هر کدام از ثبتیات پرونده باید دارای تاریخ‪,‬نام ثبت کننده وتایید وی‬
‫باشد‪.‬‬
REFRANCE :
 Abdelhak
Mervat
,Sara Grostick
, Mary Alice Hanken
, Ellen Jacobs “ Health Information Management “
,USA ,W.B Saunders Company ,2001 .
 Davis
Nadinia & Lacour Melissia . “ Introduction
to Health Information Technology “ USA , W.B
Saunders Company , 2002
 Management
Health Care Information System ,
karen A. Wager
‫با سپاس از توجه شما‬
‫به نام‬
‫خدا‬

similar documents