Toetsen - Wat? - Lokale Educatieve Agenda

Report
5. Toetsen en doelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Waarom, wat & hoe?
Cito uitgelicht
Quiz: weetjes over toetsen
Resultaatdoelen formuleren
Methode van toetsgegevens verzamelen
Voorbeeld: DaVVE
Vertaling naar eigen resultaten
Toetsen - Waarom?
Bestuursakkoord Primair Onderwijs 2012-2015
•
Opbrengstgericht werken:
–
–
–
–
Individueel niveau
Groepsniveau
Schoolniveau
(Gemeenteniveau)
Toetsen - Wat?
Toetsen - Wat?
Welke domeinen?
Toetsen
Van wie?
Taal
• Taal voor kleuters
• Screeningsinstrument beginnende
geletterdheid
• Taaltoets Alle Kinderen (TAK)
Cito
Rekenen
• Rekenen voor kleuters
Cito
Sociaal-emotionele • VISEON
ontwikkeling
• SCOL
• KIJK!
• Ontwikkelingsvolgmodel Memelink
Bron: Notitie toetsen in de vroegschoolse periode (Oberon).
Cito
CED
Bazalt
Toetsen - Hoe?
•
•
•
Voorbeeld: Cito LOVS Taal voor Kleuters
Groep 1 en 2
Afname midden of einde schooljaar (M1-M2 / E1-E2)
Toetsen - Cito uitgelicht
•
Van toetsscore naar vaardigheidsscore en
vaardigheidsniveau
Toetsen - Cito uitgelicht
Uitkomsten Citotoetsen
• Vaardigheidsscore
• Vaardigheidsniveau
Bron: Flyer Inzet Volgsystemen (Cito).
Toetsen - Cito uitgelicht
•
Vaardigheidsgroei van een leerling in vergelijking tot
landelijk gemiddelde groei
Toetsen - Quiz
Toetsen - Quiz
Waarom…
scoort op elke Citotoets na een paar jaar bijna geen enkele
leerling meer D of E?
Toetsen - Quiz
Waarom …
geeft het Cito de voorkeur aan de I t/m V-indeling in
toetsscores boven de indeling A t/m E?
I (80-100%)
A (75-100%)
II (60-80%)
B (50-75%)
III (40-60%)
C (25-50%)
IV (20-40%)
D (10-25%)
V (0-20%)
E (0-10%)
Toetsen - Quiz
Waarom …
scoren kleuters veel hoger op een taaltoets als deze toets
individueel wordt afgenomen?
Toetsen - Quiz
Wat …
wordt er bedoeld met de 1-oktobergrens?
Resultaatdoelen formuleren
• Welke invalshoeken kun je kiezen om resultaatdoelen
te formuleren op basis van toetsgegevens?
Resultaatdoelen formuleren
Invalshoeken:
1.
Uitgaan van een minimumniveau dat een leerling zou
moeten behalen
2.
Vergelijken met het landelijk gemiddelde niveau
(achterstand weg of verminderen?)
3.
Kijken naar de behaalde leerwinst ten opzichte van de
verwachte leerwinst
4.
Combinatie van 2 en 3 (DAVVE)
Bron: Notitie voor normen en doelen VVE, Oberon.
Doelen SMART formuleren
Bron: Resultaatafspraken vroegschoolse educatie. De rol van de gemeente (Oberon).
Praktijkvoorbeelden van
resultaatdoelen
Gemeente A:
• 80% van de VVE-kinderen voldoet aan de voorwaarden
om over te gaan naar groep 3.
Uw oordeel:



Praktijkvoorbeelden van
resultaatdoelen
Gemeente B:
• 80% van de doelgroepleerlingen die op de M1-toets een
D of E scoort, scoort eind groep 2 minimaal een niveau
hoger.
Uw oordeel:



Praktijkvoorbeelden van
resultaatdoelen
Gemeente C:
• 80% van de doelgroepkinderen, met minimaal 6 maanden
voorschoolse educatie, heeft niveau I, II of III op de Citotoetsen eind groep 2.
Uw oordeel:



Praktijkvoorbeelden van
resultaatdoelen
Gemeente D:
• Doelgroepkinderen moeten gemiddeld op landelijk niveau
scoren.
Uw oordeel:



Toetsgegevens verzamelen
Centraal
• Gemeente/schoolbesturen zelf
• Onderzoeksbureau
• DaVVE
Decentraal
• Ieder voor zich en in overleg bespreken
Resultaten bepalen: DAVVE
•
•
Mogelijk instrument om resultaten VVE in beeld te
brengen
Geen verplichting
PAUZE
Vertaling naar eigen situatie
Werkopdracht:
1.
Wil je iets met toetsen bij het bepalen van
resultaatafspraken?
2.
Welke methode spreekt je het meest aan (centraal of
decentraal)? Kan DAVVE zinvol zijn?
3.
Hoe kijken de schoolbesturen er tegen aan?
4.
Wat zou uw resultaatdoel zijn?

similar documents