مدیریت زمان

Report
‫مدیریت زمان پروژه‬
‫گردآورندگان ‪ :‬محمد ایرانی‪،‬نوشین بختیاری ‪،‬علی کشاورز‪،‬رضا باقری‬
‫استاد راهنما ‪ :‬جناب آقای دکتر حسینی نیا‬
‫‪ ‬پرررو ه هررا زمرران آپرراز و پایرران مشخ رری دارنررد‪.‬پرررو ه هررا مرری واننررد‬
‫سالها و یا حتی دهه ها به طول بینجامند‪.‬مانند مبارزه با گرسرن ی در‬
‫جهان ویا فرستادن یک سفینه به دی رر کهششرانها‪.‬امرا محردوده بحر‬
‫ما پرو ه های کو اه مدت است‪.‬‬
‫‪ ‬پروژه زمانی آغاز می شود هوم ملدانوان پوروژه شوروا آنور‬
‫مجوواز اد ن وود و زمووانی اووم رسوواه مووی پوود هووم وود پووروژه‬
‫محقووش شووده ااشوود‪.‬اوور ه وور پووروژه اایوود یووم محوودو ه زمووانی‬
‫مشخص رعننن شد را عضاه رنم پروژه ز نظر وحی خد‬
‫اا پخلی ا و فشا اه ها ه وفش د‪.‬‬
‫زمانب ده زمانی آغاز می شد هم ارنامم یزه ام رساه پنده ااشد و ین و‬
‫مرحلم ام نچ وجم نباید سزمان نجاه شدند‪.‬‬
‫زمانب ده هامل پروژه شامل‪:‬‬
‫نیروی انسانی‬
‫زمانبندی منابع‬
‫هزینه ها‬
‫‪‬‬
‫ر پروژه ‪ 4‬مرحلم (فاز ) ملفاوت قاال رعریف پت‪:‬‬
‫نظری‬
‫طرح و‬
‫برنامه ریزی‬
‫جرا‬
‫پایانی‬
‫‪ ‬عبا رست ز یم فکر یا نظریم هم ردپط یم شخص یوا یوم ووروه یوا یوم‬
‫مدپسووم و یووا یووم پووازمان یجووا مووی شوود ‪ .‬یوون نظریووم اایوود قبوول ز ارنامووم‬
‫یزه ار ه جر ‪ ،‬ز نظر مکان پذیر اد ن و قلصا ه اد ن مد ار پی‬
‫قنش قر ونر ‪.‬‬
‫‪ ‬و قع ااید ام پئد ل زیر پاپخ وفت‪:‬‬
‫ز اوونن وزی ووم وواه م اپ و و‬
‫؟و ووور‬
‫‪ ‬آیووا نظریووم زش جر یووی‬
‫م طقی هد ه وزی م اهن م پت؟‬
‫‪ ‬مد مرادط ام پروژه ز نظر پازمان و رشکنالت اوا مرحلوم نظوره رشواام‬
‫وای مد طر حی و ارنامم یزه ااید اا قت انشلر و جزئنات‬
‫زیا ه‬
‫یوون مرحلووم یوون پووت هووم طوور اایوود سوور ه و‬
‫هووامللره ااشوود‪.‬نکلووم مهووم‬
‫سا گ اا طر سلم صلی پنسلم ‪ ،‬مکانوات پشولنبانی مزه اور ه پنسولم‬
‫ننز طر حی ه د‪.‬‬
‫ین مرحلم د ی ست هم پنشرفت ها اه پروژه مطااش اا ارنامم ا‬
‫‪‬‬
‫و صدل و هنفنلهاه رعننن شده فاز وه ام مرحلم عسل آی د‪.‬‬
‫‪ ‬پنسانکا‬
‫و ه لرل‬
‫مرحلم جر ه ها اطد مسلسر اا مشاو ه هم مد نظا ت‬
‫ربا ل نظر و مشد ت می ه د‪.‬‬
‫ار عهده‬
‫‪ ‬مرحلم پایانی پروژه ا ام خد ه خد می رد ن یم پروژه نامند‪.‬‬
‫مرحلم ها رحدیل مدقت و آغاز اهره ار ه ز پنسلم حائز سنت‬
‫پت‪،‬وای پنچندوی مسائل انن پنسانکا ‪ ،‬پلگاه نظا ت و صاح ها‬
‫ین مرحلم می رد ند زمان رحدیل ام رعدیش ان د ز ‪.‬‬
‫ین‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫جر ه یم پروژه‬
‫فعاانت‪:‬عبا رست ز جزیی ز مجسدعم مد مزه‬
‫غل مد صر م ااع نظنر‬
‫هم نجاه آن مسللزه صر زمان و‬
‫اد جم‪،‬ننروه نسانی‪،‬و ‪ .......‬می ااشد‪.‬فعاانت ا ه نقطم آغاز و‬
‫پایان ند‪.‬‬
‫چ د مثال ز فعاانت‪:‬‬
‫رهنم نقشم‪،‬پاخت مدل نسدنم‪،‬آ؛زمایش مدل نسدنم و ‪....‬‬
‫فعاانت ا ام صد ت ار یا هسان نشان می د‪:‬‬
‫‪ ‬رویداد(گره)‪:‬‬
‫‪ ‬نقطم آغاز و یا پایان یم فعاانت یا یم پلم ز فعاانت اپت‪.‬‬
‫‪ ‬وید ا مقاطع زمانی سل د و نشان ده را یخ ا سل د‪ .‬وید ا‬
‫غل ادپنلم یره ه هم خل آن شسا ه ه ندشلم شده پت نشان می‬
‫د مان د شکل زیر‪:‬‬
‫‪50‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ ‬شبکم‪:‬‬
‫‪ ‬شبکم یم نسد ‪،‬نشان‬
‫و اسلگی انن آنهاپت‪.‬‬
‫‪ ‬شبکم ار ه‪:‬‬
‫‪ ‬شبکم ایی هم‬
‫اه ‪)AOA‬‬
‫ده فعاانلهاه مزه ز آغاز را پایان یم پروژه و‬
‫آنها فعاانت ا ار وه هسانها نشان‬
‫ه می شدند(شبکم‬
‫‪ ‬ارآو مدت زمان فعاانت‪:‬‬
‫‪ ‬ارآو رعد و ه اه زمانی ها ه هم ار ه رکسنل ر یم ز فعاانلها‬
‫مد نناز می ااشد‪.‬‬
‫‪ ‬رعننن رد ای فعاانت‪:‬ش اپایی و مسل د پازه و اسلگی اه انن فعاانلی‬
‫‪ ‬رکدین زمانب ده‪:‬رحلنل رود ای واه فعاانوت ‪،‬مودت زمانهواه فعاانوت و م وااع‬
‫مد نناز ام م ظد زمانب ده پروژه‬
‫‪ ‬ه لرل زمانب ده‪:‬ه لرل رغننر ت زمانب ده پروژه‬
‫‪ ‬پوواخلا شکسووت هووا (‪:)WBS‬فهرپوولی ز پلسوولم مر رو فعاانلهوواه پووروژه‬
‫پوووت‪.‬موووی رد نووود اصووود ت فهرپوووت و یوووا اوووم شوووکل یووواور ه ااشووود‪.‬انسوووت‬
‫‪ ،WBS‬ووور فعاانوووت و زیووور فعاانلهووواه مرادطوووم‪،‬نقاط عطوووف و قووواله قااووول‬
‫رحدیووول نشووووان موووی وووود‪ .‬ز ‪WBS‬موووی روووود ن ررپووونم زمانب ووووده‬
‫ا‪،‬رخصنص ا و رسرهز اد جم اهره ورفت‪.‬‬
‫‪ ‬مدیریت زمان پروژه ارونرنده فرآی د اه مد نناز جهت حصدل‬
‫طسن ان ز رکسنل ام مدقع پروژه پت‪.‬شکل زیر یده هلی رکدین‬
‫ارنامم زمانی پروژه ئم می د‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ساختار‬
‫ششست‬
‫کار‬
‫قیود‬
‫بیانیه‬
‫محدوده‬
‫مفروضات‬
‫اطالعات‬
‫گذشته‬
‫رای صاحب‬
‫نظر‬
‫‪ ‬ابزارها و شنیک های عریف فعالیت‪:‬‬
‫جزیه‬
‫ال وها‬
‫فهرست‬
‫فعالیتها‬
‫فضیل‬
‫پشتیبان‬
‫به روز آوری‬
‫ساختار‬
‫ششست کار‬
‫‪ ‬روش حلیل ریاضی شامل ‪:‬‬
‫‪* ‬روش ‪CPM‬‬
‫‪* ‬روش ‪PERT‬‬
‫‪* ‬روش ‪GERT‬‬
‫‪‬‬
‫وور ویوود ‪:‬عبا رسووت ز رفا وول اوونن زو روورین و یررورین‬
‫‪ ‬مقوود شو او‬
‫را یخ وقدا آن وید ‪.‬‬
‫ش او صفر سل د‪.‬‬
‫‪ ‬وید ا احر ني‪ :‬وید ایي كم‬
‫كوم شوامل طودمني‬
‫ر شبكم حود قل یوم مسونر وجود‬
‫‪ ‬مسنر احر ني‪:‬‬
‫ررین زمان مي ااشد‪ .‬ین مسنر مسنر نحر في ودی د‪.‬‬
‫‪ ‬مقد ش او مسنر نحر فوي سود ه ار اور صوفر پوت‪.‬مسونر احر نوي ز‬
‫وید آغازین را پایان سد ه ز وید ا احر ني عبد مي ك د‪.‬‬
‫‪ ‬محاپبات ‪، CPM‬را یخي م حصورافر اور ركسنول پوروژه رعنونن موي‬
‫شد و ین صد ري پت كم پروژه ا شر یط و محنطوي جور شودند‬
‫كم ندپانات زیا وجد ند شلم ااشد‪.‬واي شر یطي كم عد مل ودنواودن‬
‫رغننووور ت پوووریع نووود‪،‬آوا ي ز‬
‫قلصوووا و پناپوووي و جلسووواعي و‪...‬‬
‫مور رصوسنم‬
‫منز ن حلسال وقدا پدیده ا‪،‬مودیر ن و مسوئدمن پوروژه‬
‫ونر یا خد د كر و ی جاپوت كوم رك نوم ‪ PRET‬مود پولفا ه قور‬
‫مووي ونوور ‪ .‬پوولفا ه ز یوون وش اكووا ونر یووم پوور محاپووبات آمووا‬
‫پت‪.‬‬
‫‪ ،‬رو‬
‫=‪Te‬‬
‫‪ ‬سیستم خمین زمان در محاسبات ‪:PERT‬‬
‫ر فعاانت‪،‬پم رخسنن زماني نجاه مي ونر ‪:‬‬
‫ین وش ار‬
‫‪‬‬
‫شر یط یكسان‬
‫‪ ‬زمان خدش ان انم( ‪ :)to‬حد قل زماني پت كم یم فعاانت‬
‫صر مي ك د‪.‬‬
‫‪ ‬زمان محلسل( ‪:)tm‬مقد زماني پت كم ز حد كثر فر و ني‬
‫پت‪.‬‬
‫زمان ارخد‬
‫‪ ‬زمان ادان انم(‪:) tp‬حد كثر زماني پت كم یم فعاانت‬
‫صر مي ك د‪.‬‬
‫رااع ردزیع‬
‫شر یط یكسان‬
‫‪( GERT ‬فن ارزیابي و بازن ري گرافیكي)‬
‫نود كوم جور آنهوا‬
‫‪ ‬ار پروژه وایي كوم آنهوا فعاانلهوایي وجود‬
‫ج بم حلسااي شولم و شوروا پوروژه مشوخص ننسوت ز یون وش‬
‫پلفا ه مي شد ‪ .‬ارنامم یز و جر یم پروژه عالوه اور عامول‬
‫زمووان كووم معوونن ننسووت نجوواه اعضووي ز فعاانلهووا ننووز اطوود یق ونن‬
‫نسنلد ن انان كر ومسكون پوت اوزوه یوا عوده اوزوه جور یوم فعاانوت‬
‫اسلگي ام نجاه و نلنجم فعاانلها ماقبل آن شلم ااشد‪.‬‬
‫زمانبندی‬
‫پرو ه‬
‫درخواست‬
‫های غییر‬
‫گزارش های‬
‫عملشرد‬
‫برنامه های‬
‫مدیریت‬
‫زمان بندی‬
‫‪ ‬ابزارها و شنیک های کنترل زمان بندی‪:‬‬
‫سیستم کنترل غییرات‬
‫زمانبندی‬
‫نرم افزار مدیریت‬
‫پرو ه‬
‫اندازه گیری عملشرد‬
‫حلیل مغایرت‬
‫به روز‬
‫آوری‬
‫زمانبندی‬
‫اقدام‬
‫اصالحی‬
‫آموخته ها‬
‫‪ ‬با ششر از وجه دوستان‬

similar documents