PESTICIDY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Report
PESTICIDY A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
KLASIFIKACE A NÁZVOSLOVÍ
Podle definice FAO se jako pesticidy označují všechny sloučeniny nebo jejich směsi
určené pro prevenci, ničení, potlačení, odpuzení či kontrolu škodlivých činitelů, to
znamená nežádoucích mikroorganismů, rostlin a živočichů během produkce,
skladování, transportu, distribuce a zpracování potravin, zemědělských komodit a
krmiv. Termín pesticidy zahrnuje též sloučeniny podávané zvířatům pro kontrolu
ektoparazitů a látky používané jako regulátory růstu, desikanty a inhibitory klíčení
aplikované na plodiny před či po jejich sklizni.
Pesticidy jsou látky prezentující širokou škálu chemických sloučenin často
velmi složité struktury. Pro usnadnění komunikace se většina chemických pesticidů
označuje triviálními názvy. Daná biologicky účinná látka může být v pesticidním
přípravku přítomna sama či ve směsi s dalšími pesticidy, může být také obsažena
v různých typech přípravků lišících se označením (komerčním názvem).
V současné době je v celosvětovém měřítku registrováno zhruba 800
sloučenin, které využívají ve smyslu výše uvedené definice (především k ochraně
rostlin). Běžným kritériem používaným pro jejich klasifikaci je cílový (nejčastěji
škodlivý) organismus. Z širšího pohledu mluvíme o biocidech
(potlačují, likvidují) škodlivé činitele.
ROZDĚLENÍ
A podle škodlivého činitele
•
•
•
•
•
•
-
INSEKTICIDY
HERBICIDY
FUNGICIDY
NEMATOCIDY
BAKTERICIDY
RODENTICIDY
B podle principu působení
•
•
•
•
-
KONTAKTNÍ
SYSTÉMOVÉ
PERZISTENTNÍ
SELEKTIVNÍ
VLASTNOSTI
A fyzikální a chemické
• ROZPUSTNOST
• VÝPARNOST
• SVĚTELNÁ, TEPELNÁ STABILITA
B toxikologie
• ZJIŠŤUJE TOXICITU PESTICIDU
K RŮZNÝM DRUHŮM ŽIVOČICHŮ
C Rezidua
• ZBYTKY PESTICIDŮ A JEJICH
ROZKLADNÝCH PRODUKTŮ
D Ochranná lhůta
• ČASOVÝ ÚSEK (POČET DNÍ) MEZI
DATEM POSLEDNÍ APLIKACE
PESTICIDU A DATEM SKLIZNĚ
ETIKETA
umístěna na obalu pesticidu,
odpovídá předpisu a obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
obchodní označení (používané v reklamě)
obecné a chemické názvy
aktivní látky
čistý objem
typy formulací
jméno a adresa výrobce
registrační číslo
varovná označení (proti toxickým účinkům)
fyzikální a chemická rizika
• informace o praktickém ošetření
FORMULACE PESTICIDŮ
PESTICID = SMĚS AKTIVNÍCH A
INTERNÍCH LÁTEK
•
•
•
•
emulzní koncentráty
smáčitelné prášky
vodourozpustné prášky (tuhé koncentráty)
suspenzní koncentráty pro ředění vodou –
FLOWABLE
• vodní dispergovatelné mikrogranule
• mikroenkapsulované formulace
REZISTENCE - ODOLNOST
• rezistence živočišných škůdců
• rezistence houbových patogenů
• rezistence plevelů
TOXICITA PESTICIDŮ
kategorie:
• akutní toxicita
Udává jak je přípravek jedovatý v případě
jednorázového podání. Měří se jako akutní
orální, dermální a inhalační toxicita.
• chronická toxicita
Zjišťuje se jako poškození, které se objevuje
po opakovaném vystavování se vlivů
pesticidů za určitou dobu.
Chronická toxicita zahrnuje následující:
karcinogenita mutagenita, teratogenita,
reprodukční toxicita, neurotoxicita
LÉKAŘSKÉ PROTILÁTKY
PESTICIDY A ZDRAVÍ
Cesty vstupu do organismu
• dermální poškození
• orální poškození
• inhalační poškození
KOLOBĚH PESTICIDŮ
V LIDSKÉM ORGANISMU
• metabolismus
• vylučování
• akumulace
SPOTŘEBA PESTICIDŮ V ČR
Spotřeba pesticidů
Spotřeba hnojiv, ČR, 1990-2004

similar documents