17.84 เมตร

Report
วิธก
ี ารดาเนินงาน
1
รูปร่างและขนาดของแปลงต ัวอย่าง (Plot Design)
เป็ นแปลงตัวอย่างถาวรและแปลงตัวอย่างชวั่ คราว มีรป
ู ร่าง 2 ลักษณะ
- รูปวงกลม (Circular Plot)
้
- แบบแนวเสนตรง
(Intersect Line)
0.631 เมตร
3.99 เมตร
12.62 เมตร
Line-Intersect
17.84 เมตร
Line-Intersect
2
ึ ษา
ขนาดของแปลงต ัวอย่างและข้อมูลทีท
่ าการศก
ร ัศมีของวงกลม หรือ
ความยาว (ม.)
้ ที่ หรือ
พืน
ความยาว
0.631
0.0005
เฮกตาร์
4 วง
กล ้าไม ้
3.99
0.0050
เฮกตาร์
1 วง
ลูกไม ้และการปกคลุมพืน
้ ที่
ของกล ้าไม ้ และลูกไม ้
12.62
0.0500
เฮกตาร์
1 วง
ไม ้ไผ่ หวายทีย
่ ังไม่เลือ
้ ย
และตอไม ้
17.84
0.1000
เฮกตาร์
1 วง
ต ้นไม ้ และตรวจสอบปั จจัย
ทีร่ บกวนพืน
้ ทีป
่ ่า
17.84
้ ดวงกลม)
(เสนตั
17.84
เมตร
2 เสน้
Coarse Woody Debris (CWD) หวาย
้ ดวงกลม
เลือ
้ ย และไม ้เถา ทีผ
่ า่ นเสนตั
ึ ษา
ข้อมูลทีศ
่ ก
จานวน
3
มาตรฐาน
1. ป้ายติดต้นไม้ ขนาด 3 ซม. X 3 ซม.
้ รอบวงของต้นไม้
2. ใชไ้ ม้ 1.30 เมตร วางทาบเพือ
่ ว ัดขนาดเสน
ิ ตะปู
3. ตอกตะปูทรี่ ะด ับ 1.30 เมตร และว ัดขนาดต้นไม้ดา้ นล่างชด
4. หมุดทีท
่ าการตอกฝังดินเป็นน๊อตร้อยห ัวเสาขนาดความยาวตงแต่
ั้
4 นิว้
5. ตอกหมุดจนมิดดิน
ี ี่ RIP
6. พ่นสท
4
้ ผนที่ L7018 และค่
7. ใชแ
า Datum ใช ้ WGS84 เท่านน
ั้
มาตรฐาน
8. เช็คความถูกต้องของเข็มทิศ เนือ
่ งจากบางทีเ่ ข็มทิศมีปญ
ั หา
เกีย
่ วก ับการแกว่งต ัว
ื่ ไฟล์ตามเลข Cluster ID
9. รูปถ่ายโดยบ ันทึกชอ
- จุดอ้างอิงทีล
่ งรถ
- หมุดกลางแปลงพร้อมค่าพิก ัด
- ขอบแปลงด้านนอกสุด (17.84 เมตร) ห ันหน้าเข้าหาแปลง
ในทิศเหนือ, ตะว ันออก
- รูปถ่ายจากกลางแปลงไปย ังกลุม
่ ไม้ทม
ี่ ไี ม้เป็นจานวนมาก
- ภาพเลขป้าย(track) ทีต
่ ด
ิ ในต้นไม้สด
ุ ท้ายของแปลงต ัวอย่าง
- การตอกป้าย
- ตอกเลขปี งบประมาณทีท
่ าด้านขวามือสุด (55)
- ตอกเลขต้นไม้ลาด ับ 1, 2, 3...............
5
การหยุดทาการสารวจถาวร (Permanent Drop)
1. ถ ้ารู ้ก่อนว่าไม่สามารถกระทาการสารวจได ้ ให ้ประสานงาน
กับผู ้ประสานแต่ละสานักบริหารพืน
้ ทีอ
่ นุรักษ์ เพือ
่ กาหนด
จุดสารวจใหม่สง่ ไปให ้
2. ถ ้าไม่รู ้ก่อน และได ้ดาเนินการเดินทางสารวจแล ้ว แต่เข ้าไม่ถงึ
จุดเป้ าหมาย (CC) ให ้ประสานงานกับผู ้ประสาน โดยต ้องมี
้
จุดเสนทางเดิ
น (Track log) พร ้อมเหตุผลประกอบการหยุดสารวจ
6
แบบบ ันทึกข้อมูล
(Tally Sheet)
7
The End
17

similar documents