Slide 1

Report
Overskud med Omtanke
• Formål: at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne
ved at arbejde strategisk med CSR
• Mål: at undervise 12.000 ledere og medarbejdere i små og
mellemstore virksomheder i CSR i 2006
•
•
•
1-dagskurser i CSR over hele landet
Deltagere: ledere og medarbejdere for at opnå en god forankring i
virksomheden
E-læringsmodul på www.overskudmedomtanke.dk:
• Vejledninger, tjeklister og links
• Måleværktøj til at måle virksomheders økonomiske effekt af miljø- og
arbejdsmiljøaktiviteter.
2
Formål med dagen
• Inspiration til strategisk arbejde med CSR i jeres virksomhed
• Diskutere, hvilke CSR-aktiviteter der kan forbedre jeres
virksomheds overskud og konkurrenceevne
• Viden om, hvordan I kommer i gang
•
www.overskudmedomtanke.dk
3
E-læring på
www.overskudmedomtanke.dk
4
Målet med dagens kursus
SE : Kortlægning
TÆNK: Vurdering og
prioritering af problemer
og løsningsmuligheder
PLANLÆG: Lav en
handlingsplan. Hvem
løser hvilke problemer,
hvordan og hvornår?
UDFØR: Handlingsplanen
føres ud i livet –
problemerne løses
TJEK: Nåede vi vores
mål? Justeringer.
I dag kommer I til at arbejde med de tre første trin i cirklen.
5
Arbejd selv
• Hvad er jeres virksomheds 3 største udfordringer?
•
Noter dem evt. ned!
• Hav disse udfordringer i tankerne i løbet af dagen, når vi
diskuterer strategisk anvendelse af CSR.
6
Hvad er CSR?
Introduktion til Corporate Social Responsibility
7
Indhold
• Hvad er CSR?
• Guide til en strategisk CSR-proces
• Virksomhedens interessenter
• Udbredelse og effekter af CSR
• Vigtige overvejelser inden opstart af projekter
8
CSR – Corporate Social Responsibility
Relaterede begreber:
• Virksomheders sociale ansvar
• Socialt engagement
• Virksomheden som samfundsborger
• Det rummelige arbejdsmarked
• Den tredobbelte bundlinie: People, planet & profit
• Bæredygtighed
• Værdibaseret ledelse
• Etiske regnskaber
9
Hvad er CSR – Corporate Social
Responsibility?
EU’s definition:
”CSR defineres som virksomhedernes frivillige arbejde med at
integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres
forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres
interessenter.”
10
CSR - Virksomheden i samfundet
11
CSR-aktiviteter er…
12
Diskussion
• På hvilke områder arbejder I med CSR?
• Hvad er formålet med jeres CSR-aktiviteter?
13
Strategisk CSR er…
• en måde at reducere omkostninger
• en måde at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere
• at have en aktiv dialog med nøgleinteressenter
• profilere sig på de CSR-aktiviteter virksomheden har gennemført
• et middel til forretningsudvikling og forbedring af
konkurrenceevnen for den enkelte virksomhed
14
Guide til en strategisk CSR-proces
• Se… en kortlægningsproces:
•
•
•
Hvilke generelle udfordringer har jeres virksomhed
– og hvordan kan CSR bidrage positivt?
Hvad passer ind i jeres værdier, målsætning og strategi?
Inddrag virksomhedens ledelse og medarbejdere - og interessenter i
kortlægningsprocessen!
• Tænk… en vurderings og prioriteringsproces:
•
•
Hvor mange ressourcer vil ledelsen afsætte til processen/projektet?
Hvilke aktiviteter bidrager mest til at reducere omkostninger, øge omsætningen
eller løse de udfordringer I står overfor?
15
Guide til en strategisk CSR-proces
• Planlæg… en handlingsplan:
•
•
•
•
Start med små projekter
Opstil realistiske mål
Lav en handlingsplan og udpeg ansvarlige
Brug den eksisterende organisering og virksomhedens medarbejdere
• Udfør… en implementeringsproces
•
Tag hensyn til virksomheden kultur
• Tjek… en evalueringsproces:
•
•
Blev målene nået? - Skal der laves justeringer?
Kommuniker jeres CSR-indsats
16
Interessentaktiviteter
Dialog med virksomhedens interessenter
17
Relationer til virksomhedens
interessenter
Mange forskellige grupper stiller krav til virksomhedens forretningsaktiviteter
– dem kalder man interessenter:
18
Hvad er interessentdialog?
Interessentdialog består af:
• Identifikation og overvågning af jeres interessenter
• Dialog med jeres interessenter
• Inddragelse af relevante interessenter i udviklingsprocesser
• Kommunikation af jeres CSR-aktiviteter til jeres interessenter
Interessentdialog kan bruges til at åbne døre og skabe en dialog
med jeres interessenter, som jeres virksomhed kan få strategisk
nytte af.
19
Effekter af CSR
Resultat fra en Gallup-undersøgelse
20
Generelle resultater
• CSR aktiviteter findes i alle brancher
• CSR aktiviteter findes i alle størrelser af virksomheder
• 1 ud af 3 virksomheder oplever en positiv økonomisk effekt
• Medarbejder– og kundeaktiviteter har bedst positiv økonomisk
effekt
• Kun få virksomheder oplever, at CSR har en negativ økonomisk
effekt
21
Udbredelsen af 6 CSR-områder
Udbredelsen af CSR-aktiviteter på forskellige områder (n=1071)
54%
Medarbejderaktiviteter
51%
Miljøaktiviteter
43%
Velgørende frivillige og sociale aktiviteter
30%
Interessentrelationer
28%
Kundeaktiviteter
22%
Leverandøraktiviteter
Andet
3%
19%
Har IKKE iværksat aktiviteter
6%
Ved ikke
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
22
Årsager til CSR-aktiviteter
Årsager til iværksættelse af aktiviteter (n=808)
69%
Etiske og moralske årsager
64%
For at bevare eller forbedre virksomhedens omdømme
59%
For at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft
56%
Positiv indvirkning på økonomisk resultat
Kunder og samarbejdspartnere kræver/forventer det
39%
Andet
3%
Ved ikke
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
23
Formidling af CSR-aktiviteter
1 ud af 3 virksomheder kommunikerer deres CSR-aktiviteter - flertallet kommunikerer ikke
deres CSR-aktiviteter. Der er med andre ord et stort uudnyttet potentiale for mange
virksomheder i at kommunikere deres CSR-aktiviteter til omverdenen!
Ekstern kommunikation af CSR-aktiviteter (n=808)
36%
Ja
55%
Nej
Ved ikke
0%
9%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
24
Kommunikationsform
Ca. halvdelen af de adspurgte virksomheder kommunikerer ikke deres CSRaktiviteter systematisk til relevante interessenter
Kommunikationsform (N290)
Kommunikeres systematisk til kunder,
samarbejdspartnere e.l.
41%
Kommunikeres ikke systematisk, men vore kunder og
samarbejdspartnere ved, hvad vi står for
47%
Andet
Ved ikke
9%
3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
25
Effekter af CSR-aktiviteter
26
Vigtige overvejelser!
Inden opstart af CSR-aktiviteter:
• Hvordan sikrer I, at alle medarbejderne i virksomheden bakker op
om CSR-indsatsen?
• Hvordan kan omkostningerne ved CSR-indsatsen tilpasses jeres
udbytte?
• Har jeres interessenter modstridende ønsker?
• Stemmer CSR overens med de forventninger, der i øvrigt er til jeres
virksomhed?
• Hvad betyder CSR for jeres samarbejdspartnere?
• Kan jeres konkurrenter få indsigt i forretningskritisk information?
• Hvad sker der, hvis I vil skære ned på jeres CSR-aktiviteter?
• Gør I det, I siger?
27
Fordomme om CSR – og de gode
argumenter
1. CSR er dyrt
•
Det er rigtigt, at der kan være omkostninger forbundet med CSR. Dog viser Gallupundersøgelsen, at knap 80 % af de adspurgte virksomheder oplever, at CSR ikke
koster dem noget.
2. CSR er besværligt
•
Det kræver selvfølgelig arbejde, hvis I vil være en sanfundsengageret virksomhed.
Men hvis I bruger CSR strategisk og afstemmer jeres sociale engagement med de
værdier, der i forvejen er i jeres virksomhed, behøver det ikke være besværligt.
3. Man kan ikke tjene penge på CSR
•
Ifølge Gallup-undersøgelsen oplever 1/3 af virksomhederne, at CSR bidrager til en
positiv indtjening.
28
Medarbejderaktiviteter
Introduktion til medarbejderaktiviteter
29
Indhold i medarbejdermodulet
•
Hvad er medarbejderaktiviteter?
•
Hvordan arbejder man strategisk med medarbejderaktiviteter?
•
Hvad er effekten af medarbejderaktiviteter?
•
Arbejd selv
30
Hvad er medarbejderaktiviteter?
31
Samarbejdsaftalen
• Mange aktiviteter, som er rettet mod medarbejdere, er omfattet af
Samarbejdsaftalen.
Det betyder, at hvis I har et Samarbejdsudvalg, skal I inden I
iværksætter aktiviteter, som berører jeres medarbejdere, altid
inddrage Samarbejdsudvalget i jeres virksomhed.
•
Hvis I ikke har et samarbejdsudvalg, anbefales det, at ledelsen og medarbejderne
finder frem til samarbejdsformer, der behandler medarbejderforhold i
virksomheden.
• Undersøg også de regler og aftaler, der gælder for jeres virksomhed i
forhold til samarbejdsaftaler, delaftaler, lokalaftaler, overenskomster
o.l.
•
Hvilke medarbejderaktiviteter er reguleret i de aftaler og overenskomster, der
gælder for jeres virksomhed?
• Se mere om Samarbejdsaftalen på www.teksam.dk
32
Diskussion: Strategiske
medarbejderaktiviteter
CSR-aktiviteter for medarbejdere er som udgangspunkt relevante
for alle virksomheder.
Afhængig af virksomhedens situation er forskellige
medarbejderaktiviteter strategiske for forskellige virksomheder:
•
•
•
•
•
•
Alternative rekrutteringsstrategier
Aktiviteter til fastholdelse af medarbejdere f.eks. seniorpolitik
Arbejdsmiljøledelse
Stresshåndteringsstrategier
Meget stillesiddende arbejde
Sundhedsstrategier
• Hvilke medarbejderaktiviteter er relevante for jeres virksomhed?
33
Hvad er effekten af
medarbejderaktiviteter?
Virksomheders ydelser er afhængige af medarbejdernes
præstationer.
 Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø giver
 Bedre trivsel for medarbejderne, og dermed
 Bedre præstationer, der i sidste ende kan ses på bundlinien.
34
Case – Holm Nielsen A/S
Holm Nielsen A/S – ca. 40 medarbejdere.
”Hvis man giver folk en chance, er det noget de
husker. Så det sociale engagement giver sig udslag i
dygtige og loyale medarbejdere. Og når
medarbejderne er engagerede giver det igen bedre
resultater på bundlinien”, siger Kurt Holm Nielsen,
der er indehaver af maler- og byggefirmaet.
Holm Nielsen A/S arbejder aktivt for at forhindre social
udstødelse igennem ansættelse af marginaliserede
grupper og fører en personalepolitik, hvor hensynet til
den enkelte medarbejder er i fokus.
35
Medarbejderaktiviteter
Arbejd selv
36
Diskussion
1. Erfaringsudveksling:
•
Hvilke medarbejderaktiviteter laver I allerede, og hvad I får ud af det?
• F.eks. udbytte, faldgrupper…
2. Vurdering og diskussion:
•
•
Hvilke medarbejderaktiviteter kan være med til at
• reducere omkostninger,
• øge omsætningen eller
• udvikle nye forretningsområder i jeres virksomhed?
Hvilke medarbejderaktiviteter kan være med til at løse de generelle
udfordringer, jeres virksomheder står overfor?
37
Afslutning: Sådan kommer I videre
derhjemme…
På www.overskudmedomtanke.dk finder I bl.a. følgende værktøjer og
manualer under medarbejderaktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
Arbejdsmiljøøkonomi i små og mellemstore virksomheder – et
værktøj (PWC).
Planlægning og gennemførelse af en seniorpraksis:
http://www.seniorpraksis.dk/praktiske_vaerktoejer/ (AMS)
Test hvor parat din virksomhed er til mangfoldighed på
http://www.fvi.dk/Materialer/mangfoldighed.aspx (FVI)
12 gode råd til, hvordan en virksomhed kan fastholde en medarbejder
på http://www.socialtansvar.net/sw10137.asp (De regionale netværk)
Kortlægning af arbejdspladsens sundhedsprofil:
http://www.ncsa.dk/fileadmin/template/ncsa/pdf_filer/Sundhedsprofile
r_02.05.05._pdf..pdf (NCSA)
Aktiviteter, som skal forbedre arbejdsmiljøet på
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Vaerktojer/Styringsv%C3%A6rkt%C
3%B8jer.aspx (Videncenter for arbejdsmiljø)
Inspiration til kompetenceudvikling: http://www.sckk.dk (Statens
center for kompetence- og kvalitetsudvikling)
38
Kundeaktiviteter
Introduktion til kundeaktiviteter
39
Indhold
1. Hvad er kundeaktiviteter?
2. Hvilke kundeaktiviteter er relevante for jeres virksomhed?
3. Hvilke etiske, sociale og miljømæssige krav bliver I mødt af fra
erhvervskunder/offentlige kunder
- eksempelvis arbejdsmiljø- eller miljøcertificeringer, miljømærker etc.
4. Arbejd selv
40
Hvad er kundeaktiviteter?
At arbejde strategisk med etiske, sociale og miljømæssige krav
og forventninger fra jeres kunder.
Eksempelvis:
•
•
•
•
•
Leve op til kunders krav om CSR
Dialog og håndtering af krav og forventninger
Markedsføring og kommunikation af CSR aktiviteter
Produktmærkeordninger
Produktansvar: eks. oplyse om ansvarlig brug og bortskaffelse
41
Hvad er strategiske kundeaktiviteter?
CSR-aktiviteter rettet mod kunder er strategiske hvis:
•
•
•
•
•
Jeres store danske eller udenlandske erhvervskunder stiller krav eller
efterspørger CSR
Jeres offentlige kunder stiller krav eller efterspørger CSR
Jeres slutbrugere vælger produkter/serviceydelser med ansvarlig profil
I kan få adgang til nye kundegrupper ved at have en ansvarlige profil
på produkter/services
I kan få adgang til nye kundegrupper ved at udvikle nye
produkter/services baseret på samfundsengagement.
42
Case: Merkur bank
•
•
•
•
•
Pengeinstituttet Merkur er organiseret som et andelskasse og er primært ejet af
kunderne
Merkur laver en økonomisk, samfundsmæssig, økologisk, social og kulturel
vurdering før der lånes penge ud
75% af lånene er til økologiske, sociale og kulturelle projekter, der lever op til
Merkurs værdier om bæredygtig samfundsudvikling. 25% er lån til private kunder
Merkur laver grønt regnskab for sit energiforbrug og indkøber produkter fra kunder
som Årstiderne, Hanegal og Thise mejeri
Merkur er medlem af Københavns miljønetværk
”Vi har en opfattelse af, at vi som pengeinstitut skal være med til at trække samfundet i
en mere bæredygtig retning. Når man låner penge ud eller investerer, sætter man
virkninger i gang, som rækker langt ud i fremtiden. Derfor har man et ansvar, når man
låner penge ud.”
Lars Pehrson, direktør i Merkur
43
Fokus på samfunds- og miljømæssige krav fra kunder
• Flere og flere virksomheder stiller krav til deres leverandører.
•
6 ud 10 danske virksomheder oplever krav fra erhvervskunder om at kunne
dokumentere deres miljømæssige, etiske, eller sociale aktiviteter.
• Fastholde erhvervskunder.
•
•
•
•
Der er risiko for at jeres kunder afbryder samarbejdet, hvis jeres virksomhed ikke
lever op til kundernes krav.
Det kan være dyrt og tidskrævende at ændre på jeres produktion – det betaler sig
at være på forkant med krav fra jeres kunder.
Konkurrencefordele. Profilering af virksomheden.
Kun få ekstra aktiviteter er nødvendige for danske virksomheder.
44
Kundeaktiviteter
Arbejd selv
45
CSR Kompasset
46
Indhold i CSR Kompasset
•
Under hvert område kan I finde:
•
•
•
En standarderklæring, der fortæller at jeres virksomhed overholder den danske lovgivning og
internationale konventioner.
Information om den relevante lovgivning på området.
Links til mere information.
•
Jeres virksomhed sammensætter selv erklæringen ud fra de krav, der
bliver stillet til jer.
•
I kan nemt og hurtigt samle erklæringsteksterne i et worddokument med
eget logo og printe CSR Erklæring ud til jeres kunder og
samarbejdspartnere.
•
I kan også vedlægge erklæringen ved tilbudsgivning og i kontrakter med
kunder.
•
CSR kompasset kan holde jer opdateret mhp. ændringer i lovgivningen
47
CSR Kompasset
CSR Erklæring
Her kan I printe en
erklæring på dansk
og/eller engelsk,
der fortæller, at I
overholder dansk
lov og
internationale
konventioner.
48
Emner i CSR Kompasset
På CSR Kompasset kan I finde konkrete erklæringstekster vedrørende
alle centrale CSR krav:
•Affald og genanvendelse
•Etablering og drift
•Miljømærker
•Almen sundhedsfremme
•Farlige stoffer
•Psykisk arbejdsmiljø
•Arbejdsforhold inkl. ulykker
•Foreningsfrihed
•Sikre bygninger
•Arbejdsmiljøledelsessystem
•GMO
•Spildevand
•Arbejdstid og hvile
•Kemikalier
•Korruption
•Spisefaciliteter og
drikkevand
•Belysning
•Bolig og sovefaciliteter
•Brandsikkerhed
•Børnearbejde
•Diskrimination
•Emballage
•Livscyklusvurdering
•Luftforurening
•Lægehjælp og førstehjælp
•Løn og ansættelsesforhold
•Miljøledelse
•Temperatur
•Toilet- og badeforhold
•Tvangsarbejde
•Uddannelse af
medarbejdere
•Udluftning og ventilation
49
Arbejd selv: Miljømærkerne Svanen og
Blomsten
• Blomsten er EU’s miljømærke, og Svanen er det nordiske
miljømærke.
• Produkter mærket med Svanen eller Blomsten viser, at de er
miljøvenlige og tager særlige hensyn til sundhed og kvalitet.
• EU’s miljømærkenævn garanterer, at produkter, der bærer EU’s
miljømærke, opfylder en række miljøkrav.
• Et instrument til markedsføring.
• Et konkurrenceparameter.
Se mere på www.ecolabel.dk
Blomsten
Svanen
50
Miljømærkerne Svanen og Blomsten
Hvor mange kender miljømærkerne?
• I 2004 genkendte 83% af danskerne Svanen, mens 52%
genkendte Blomsten.
• I Europa findes der ca. 2.300 produkter, som er mærket med
Blomsten eller Svanen.
• I Danmark har der siden 2003 været en stigning i licenser til
Blomsten på næsten 75%. Det er især inden for:
•
•
•
Tøj
Maling
Rengøringsmidler
• Hoteller kan også mærkes med Blomsten.
51
Miljømærkerne Svanen og Blomsten
Hvad gør de andre?
•Grenen Camping har op til 750 gæster pr. døgn i højsæsonen og
ligger midt i Skagens unikke natur.
• Virksomheden har 4 faste medarbejdere
• Fik miljømærket Blomsten som den første campingplads i
Europa
“På grund af vores beliggenhed midt i Grenenfredningen har det altid
været vores udgangspunkt, at vi skal drive pladsen i harmoni med miljø
og natur, Et af målene for Grenen Camping er derfor at være med til at
motivere gæsterne til miljøbevidsthed under opholdet”, siger Poul
Langhave, forpagter af Grenen Camping.
Grenen Campings grønne regnskab viser, at installering af
nye vandsparere og brusehoveder har nedbragt vandforbruget
med 5,2 procent.
52
Miljømærkerne Svanen og Blomsten
Kan jeres virksomhed ansøge?
Både producenter, handlende og serviceleverandører kan få tildelt EU’s miljømærke til
deres produkter?
• Fabrikanter, Importører, Tjenesteleverandører, Handlende, Detailhandlere
Mange forskellige produkter kan blive mærket med Svanen og Blomsten
Varer med Svanen og Blomsten findes inden for en lang række varegrupper, bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
Tryksager
Papirvarer
Batterier
Hårde hvidevarer
Maling
Tøj
Vaske- og rengøringsmidler
Læs mere på www.ecolabel.dk
53
Miljømærkerne Svanen og Blomsten
Hvilke krav stilles der til varer med Svanen eller Blomsten?
Kravene varierer fra varegruppe til varegruppe
Eksempler på krav:
•
•
•
•
Ingen brug af stoffer, der nedbryder ozonlaget.
Intet eller meget lavt indhold af tungmetaller.
Reduceret brug af farlige kemiske stoffer.
Energibesparelser (produktets samlede miljøbelastning fra vugge til
grav).
• Genanvendelse og minimering af affald.
54
Afslutning:
Sådan kommer I videre derhjemme…
På www.overskudmedomtanke.dk finder I følgende værktøjer og
manualer under kundeaktiviteter:
• Sælgerværktøj til små og mellemstore virksomheder – et
værktøj til formidling af CSR i salgssituationen (PWC)
• CSR Kompasset kan hjælpe jer, hvis I har modtaget CSR krav
fra jeres kunder: www.csrkompasset.dk
55
Leverandøraktiviteter
Introduktion til aktiviteter i leverandørkæden
56
Indhold i leverandørmodul
1. Hvad er CSR-aktiviteter i leverandørkæden?
2. Hvornår er det strategisk at arbejde med leverandøraktiviteter?
3. Arbejd selv
4. Hvordan kan I stille krav til jeres leverandører
57
Globalisering
• Mange danske SMV’er har leverandører i udlandet – ofte i
udviklingslande. Konsekvenser af overgang fra lokale til globale
leverandører er:
•
•
•
at gamle tillidsforhold og lokalkendskab forsvinder
afstanden gør det sværere at opbygge kendskab til nye leverandører
forskelle i nationale reguleringer, eksempelvis indenfor miljø, arbejdsvilkår
• Særlige problemer:
•
•
manglende overholdelse af national regulering
… og internationale menneskerettigheder
58
Hvad er CSR-aktiviteter i
leverandørkæden?
For at modvirke konsekvenser af global samhandel, stiller mange
virksomheder krav til deres leverandører indenfor følgende områder:
•
•
•
•
Menneskerettigheder
Arbejdstagerrettigheder
Miljø og arbejdsmiljø
Anti-korruption
Ligeledes bliver mange danske virksomheder bliver også mødt af krav
fra deres kunder!
59
Hvornår er det strategisk at arbejde med
leverandøraktiviteter?
•
Hvis I har leverandører i risikolande:
•
Dvs. lande, hvor de internationale standarder om f.eks. menneskerettigheder og
arbejdstagerrettigheder ikke bliver overholdt
•
Hvis jeres kunder og samarbejdspartnere stiller krav om CSR
•
Hvis virksomhedens omdømme kan lide skade, hvis jeres leverandører ikke
lever op til miljømæssige og sociale minimumsstandarder
•
Hvis der er forhold, der gør, at I eller jeres leverandører er særlig udsat for
kritik fra presse, aktivister, forbrugere eller andre
•
Hvis I kan tiltrække investorer, der lægger vægt på sociale og miljømæssige
forhold?
60
Supplier Code of Conduct
Hvad er Supplier Code of Conduct?
•
Et dokument, hvor jeres virksomhed beskriver, hvilke standarder for god opførsel
jeres leverandører skal leve op til.
Anvendelse:
•
•
•
Bilag til kontakt
Grundlag for leverandøraudits
Grundlag for udviklingssamarbejder med leverandører
61
www.csrkompasset.dk
62
www.csrkompasset.dk
63
Leverandøraktiviteter – case
• RICE A/S designer forskellige forbrugsvarer i Danmark, men får
produceret varerne i forskellige udviklingslande. Virksomheden
ligger i Odense og har ca. 20 danske medarbejdere.
”Vi har udarbejdet en lille brochure, som fortæller forbrugerne om vores
holdninger. Produktet, som de står med i hånden, er fremstillet moralsk,
menneskeligt og socialt ansvarligt. En garanti, som forbrugerne i især England
og Tyskland har modtaget meget positivt.”
Citat direktør Philippe Guéniau
Rice har valgt at lade sig SA 8000 certificere for at sikre de sociale
medarbejderforhold på deres fabrik i Thailand og hos deres
leverandører bl.a. Asien og Afrika.
64
Leverandøraktiviteter
Arbejd selv
65
Diskussion
1. Erfaringsudveksling:
•
Hvilke leverandøraktiviteter laver I allerede og hvad I får ud af det?
• F.eks. udbytte, faldgrupper…
2. Vurdering og diskussion:
•
•
Hvilke leverandøraktiviteter kan være med til at
• reducere omkostninger,
• øge omsætningen eller
• udvikle nye forretningsområder i jeres virksomhed?
Hvilke leverandøraktiviteter kan være med til at løse de generelle udfordringer,
jeres virksomheder står overfor?
66
Hvordan kan I arbejde videre med
aktiviteter i leverandørkæden?
Udvidet modul: Global Compact og en
ansvarlig leverandørstyringsproces
67
Supplier Code of Conduct og FN Global
Compact
Hvis I som virksomhed laver en Supplier Code of Conduct på
baggrund af CSR-kompasset, overholder I allerede FN Global
Compact’s 10 principper
De ti principper indenfor menneskerettigheder,
arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption er en del af
dansk lovgivning
Men uden en Supplier Code of Conduct kan det ikke tages for
givet, at jeres leverandører i udlandet vil eller kan overholde
principperne
68
Hvad er FNs Global Compact?
Global Compact er et internationalt initiativ startet af FN, der
har som formål at fremme virksomheders
samfundsmæssige engagement.
Det handler om, hvordan jeres virksomhed kan tackle sociale
og miljømæssige udfordringer.
Global Compact er et CSR engagement for virksomheden både
internt i virksomheden og i samfundet.
Global Compact omfatter ti principper indenfor 4 hovedområder:




Menneskerettigheder
Arbejdstagerrettigheder
Miljø
Anti-korruption
Global Compact bygger på de mest centrale internationale konventioner og regler,
der alle er implementeret i dansk lovgivning. Det vil sige, at I ved at overholde 69
dansk lovgivning overholder alle Global Compact’s 10 principper
Hvorfor er FN Global Compact relevant for
danske SMV?
40% af de deltagende virksomheder i Global Compact initiativet
er små eller mellemstore.
Global Compact kan være relevant for jeres virksomhed, hvis:
•
•
•
I som underleverandør oplever CSR krav fra kunder
I ønsker at stille CSR krav til jeres underleverandører
I ønsker at lære af andres erfaringer med CSR
•
•
Global Compact er verdens største erfaringsudvekslingsnetværk, hvor små og store
virksomheder deler ideer og viden om CSR
I ønsker at engagere jer i CSR på en enkel, håndterlig måde samt på en
måde, der ikke er alt for ressourcekrævende
70
Sådan kan I bruge FN Global Compact
Som lille eller mellemstor virksomhed kan I bruge Global
Compact:
•
Som ramme til at gennemføre jeres egne CSR aktiviteter, men også for at sørge
for at jeres leverandører i udlandet støtter op om principperne
•
Som grundlag for kommunikation af jeres virksomheds værdier til kunder og
andre interessenter.
•
Hvis I selv er underleverandør, kan Global Compact være den platform I bruger,
når I skal demonstrere, at I lever op til kravene fra jeres kunde
71
Guide til en ansvarlig
leverandørstyringsproces
• Se… en kortlægningsproces:
•
•
Lav en liste over virksomhedens leverandører
- Inddrag virksomhedens ledelse og medarbejdere - og
interessenter i processen!
• Tænk… en RISIKOVURDERING:
•
•
Vurder risikoen for, at dine leverandører overtræder sociale og miljømæssige
standarder
Målret din virksomheds indsats mod de leverandører, der udgør den største
risiko.
72
…Risikovurdering
Målet med at stille krav til dine leverandører er
ikke at af bryde samarbejdet, men i fællesskab
med leverandørerne at hjælpe dem til at
forbedre forholdene.
4 kategorier:
1.
2.
3.
4.
Lav eller ingen risiko
Mellem risiko
Høj risiko
Uacceptabel risiko
73
Risikovurderingsskema
Hvor stor risiko er der for, at dine leverandørers overtrædelse af sociale
og miljømæssige standarder påvirker din virksomhed?
74
Guide til CSR-proces
• Planlæg… en handlingsplan:
•
•
•
Udvælg leverandøraktiviteter
Fastlæg forpligtelser og mål med aktiviteterne
Lav en handlingsplan og udpeg ansvarlige
• Udfør… en implementeringsproces
•
•
Brug den eksisterende organisering
Besøg leverandørerne
• Tjek… en evalueringsproces:
•
•
Blev målene nået? - Skal der laves justeringer?
Kommuniker jeres CSR-indsats, når I har styr på jeres leverandører
75
Afslutning: Sådan kommer I videre
derhjemme…
På www.overskudmedomtanke.dk finder I følgende værktøjer og
manualer under leverandøraktiviteter:
Erklæringer til kunder og underleverandører kan downloades på:
www.csrkompasset.dk
Mere om Global Compact:
www.unglobalcompact.com
Test af din virksomhed og til underleverandører kan findes online:
www.humanrightsbusiness.org
Om anti-korruption:
www.transparency.org
SA8000 certificering:
www.bvqi.dk
Få støtte til CSR-aktiviteter i leverandørkæden gennem DANIDAs OPPprogram:
www.danidappp.um.dk
76
Samfundsaktiviteter
Introduktion til samfundsaktiviteter
77
Indhold
1. Hvad er samfundsaktiviteter?
2. Fordele
3. Arbejd selv
4. Samfundsstøtte og investeringer
78
Hvad er samfundsaktiviteter?
1) Sponsorering
Sociale sponsorater (fx TDC og Børns Vilkår)
2) Sagsrelateret marketing
Bidrag/donation af %-del af indtægter ved salg af
produkter der støtter en sag (fx Gosh)
3) Socialt engageret marketing
Støtte til adfærdsændrende kampagner
(fx Ecco Walkathon)
4) Filantropi
Direkte donationer til velgørende formål
(fx jordskælvsofre)
5) Frivilligt arbejde i lokalsamfundet Frivilligt arbejde i (lokal)samfundet
(fx Timberland’s Earth Day)
6) Fælles indsats
En virksomhed og en NGO forsøger at afhjælpe et specifikt
problem eller at opmuntre til ændret adfærd hos
målgruppen. (Danisco A/S og Kræftens Bekæmpelse)
7) Samfundsengagerede
virksomheder
Erhvervspraktikker og investeringer, der støtter sociale
formål (fx Engodsag.dk)
79
Strategiske samfundsaktiviteter
Hvad får hhv. en virksomhed og en forening i lokalsamfundet ud af et
samarbejde?
Virksomheden får fra foreningen:
Foreningen i lokalsamfundet får fra
virksomheden:
Adgang til viden og ekspertise
Ressourcer – både økonomiske og
mandskabsmæssige
Netværk
Netværk
Personaleudvikling
Nye frivillige medarbejdere
Legitimitet
Gennemslagskraft
Profilering / synlighed
Profilering / synlighed
Nye idéer
Nye idéer
80
Strategiske samfundsaktiviteter
Hvad kan vi tilbyde hinanden?
En virksomhed kan tilbyde en
græsrodsorganisation (NGO):
En græsrodsorganisation (NGO) kan
tilbyde en virksomhed:
Arbejdskraft, bestyrelsesmedlemmer,
publicity hjælp
God sag der er let at sælge
Finansielle råd og støtte
Godt omdømme hos befolkning, tillid
blandt befolkning
Salgsarbejde og markedsundersøgelser
Oplevelser for medarbejdere
Juridisk og skattemæssig rådgivning, årlig
budgetlægning, revision
Adgang til specialistviden
Lån (f.eks. uden rente eller lav rente)
Brug af firmafaciliteter, audio-visual
service, transport
Alternative belønning og motivation af
medarbejdere
Storytelling
81
Samfundsaktiviteter
Arbejd selv
82
Diskussion
1. Erfaringsudveksling:
•
Hvilke samfundsaktiviteter laver I allerede, og hvad I får ud af det?
• F.eks. udbytte, faldgrupper…
2. Vurdering og diskussion:
•
•
Hvilke samfundsaktiviteter kan være med til at
• reducere omkostninger,
• øge omsætningen eller
• udvikle nye forretningsområder i jeres virksomhed?
Hvilke samfundsaktiviteter kan være med til at løse de generelle udfordringer, jeres
virksomheder står overfor?
83
Samfundsstøtte og
investeringer
Samfundsengagerede virksomheder
84
Samfundsstøtte og investeringer
• Samfundsstøtte og investeringer kan både være rettet mod
lokalsamfundet i Danmark - eller i udlandet, hvis I har et
datterselskab eller betydningsfuld leverandør.
• Effekten af aktiviteterne:
•
•
•
Netværk og goodwill i lokalområdet.
Godt omdømme.
Forbedrer virksomhedens vilkår ved at bidrage til udvikling og dynamik i
lokalmiljøet:
• Sikre tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft.
• Sikre at samarbejdsvirksomheder har udviklingsmuligheder.
85
En måde at komme i gang på…
1. Overvej hvad jeres motivation er for at lave aktiviteter i
lokalsamfundet
2. Identificer hvilke aktiviteter i jeres lokalsamfund, I med fordel
kan involvere jer i:
•
•
•
•
•
Find ud af hvilke problemstillinger, der er i jeres lokalsamfund
Kontakt lokale organisationer
Hvilke ressourcer/kompetencer kan I bidrage med?
Hvilket udbytte kan I få af aktiviteter i lokalsamfundet?
Hvilke aktiviteter understøtter bedst jeres kerneforretning?
3. Involver medarbejderne
86
Samfundsstøtte og investeringer
Jeres samfundsaktiviteter
Input
Ressourcer
(ydelser, tid
eller penge)
Output
Ressourcer
fra andre
kilder end
jeres egen
virksomhed
Nytten for
lokalsamfundet
(f.eks. antal
mennesker som
opnår fordele
gennem
programmet)
Nytten for jeres
virksomhed
Velgørenhed
Investeringer i lokalsamfundet
Initiativer i lokalsamfundet som
direkte støtter jeres forretning
87
Samfundsstøtte og investeringer
Hvad gør de andre?
Frøs Herreds Sparekasse - 100 medarbejdere
Sparekassen er en aktiv medspiller i lokalsamfundet
”Som lokal sparekasse med rødderne solidt plantet i
lokalsamfundet er vi naturligvis på banen, når det gælder støtte
til det lokale idræts-, forenings- og andet kulturliv. Vore
sponsorater dækker både i bredden og i toppen såvel som hos
børn, unge og ældre.” siger underdirektør Claus Moser
På baggrund af sparekassens aktiviteter på medarbejderområdet
blev den i 2005 valgt til Danmark’s 2. bedste arbejdsplads.
88
Samfundsstøtte og investeringer
Effekt af Frøs Herreds Sparekasses
sponsoreringer
Frøs Herreds Sparekasse har, siden de vedtog aktivt at hjælpe
deres lokalsamfund, oplevet vækst i kundetilgang og stigende
tilfredshed. Meget tyder på at sparekassens aktiviteter i
lokalsamfundet kan tilskrives en stor del af den succes
virksomheden oplever, som konkret er:
• Positiv imageeffekt på en anden og mindre direkte måde end
almindelig reklame- eller salgsaktiviteter.
• Kunde- og medarbejdertilfredsheden er på 95 %.
• Kundetilgang på 15 nye kunder pr. dag.
89
Afslutning: Sådan kommer I videre
derhjemme…
På www.overskudmedomtanke.dk finder I bl.a. følgende
værktøjer og manualer under samfundsaktiviteter:
Generel information og værktøjer:
www.smallbusinessjourney.com
Model til vurdering af resultatet af samfundsaktiviteter:
http://www.lbg-online.net/model/default.asp
90
Miljøaktiviteter
Introduktion til miljøaktiviteter
91
Indhold i grundmodul
•
Hvad er miljøaktiviteter?
•
Hvorfor lave miljøaktiviteter?
•
Hvordan arbejder man strategisk med miljøaktiviteter?
•
Hvad gør de andre?
•
Arbejd selv og fælles diskussion
92
Hvad er strategiske miljøaktiviteter
• Strategiske miljøaktiviteter:
• ændringer i virksomheden arbejdsprocesser
• sammensætning af produkter og services
• => reduceret ressourceforbrug og/eller en mindre påvirkning af det
ydre miljø og en styrket konkurrenceevne.
• Kræver samarbejde mellem ledelse og medarbejdere
• bygger oven på miljølovgivning
• bidrager til en bæredygtig udvikling og
• styrke virksomhedens konkurrenceevne
• øger goodwill og skaber grøn profil
93
Hvorfor lave strategiske miljøaktiviteter
• Investorer kræver, at miljø er et element i fremtidig innovation
• Øget krav i leverandørkæder om miljøledelse
94
Hvordan
•
Strategisk miljøledelse - ledelse og medarbejdere samarbejder
•
ambitionsniveauet i forhold til markedet
•
god husholdning med ressourceforbruget (fx elektricitet, vand, reduktion af
•
enkel miljøstyring - forebygger og reducerer udledning til luft, spildvand, farligt
•
ISO 14001 miljøledelsessystem – Miljøpolitik, Målsætninger, miljømål,
•
Registreres i den fælleseuropæiske ordning for miljøstyring og miljørevision, kaldet EMAS
•
Virksomheden har på alle niveauer mulighed for at anvende miljøstyring som et
instrument i markedsføringen
(samarbejdsudvalg/sikkerhedsudvalg) – ejerskab ellers glem det
spild og øget genanvendelse) betaler sig altid, over
affald) til
handlingsplan og rapportering til ledelsen
– 14001 krav + miljøredegørelse
95
Ambitionsniveau
EMAS
ISO 14001 miljøledelsessystem
Stigende
ambitionsniveau og
omkostnin
ger
Styring af udledninger til luft, vand,
affald
(find inspiration i manualer f.eks. Key2Green,
Håndværksrådet)
God husholdning med
ressourceforbruget (energi, vand,
reduktion af spild og øget genanvendelse)
96
Virksomhedens ressourceforbrug, udledninger
og produkter (Input og output)
God
husholdning
Udledning til luft
inkl. støv
Støj
Energi,
Vand,
Arbejds-
Råvarer
processer
Eco-design
Produkter
Hjælpestoffer
Leverandørkrav
Affald,
Spildevand
Renere
Teknologier
Biprodukter
Farligt affald
97
Eksempler god husholdning, Renere teknologi og
Produkter
• Energi & vand
•
•
Sluk for el/PC – stand by kontakter (Elsparerådet)
Tætne haner og vandbesparende toiletter
• Råvarer/hjælpestoffer
•
•
•
•
Minimere spild – øget genanvendelse
Erstatte farlig stoffer med mindre farlige
Køb produkter med Svanen eller EU Blomsten
Leverandør krav
• Renere Teknologi
•
ny teknologi som er energieffektiv og bruge mindre vand
• Produkter
•
•
•
Eco-design – mere miljøvenlige og genanvendelige produkter
Livscyklus vurdering
Minimer forbruget af emballager
98
Hvad gør de andre?
Københavns Zoo er en af de ældste zoologiske haver i Europa. Zoo
har ca. 130 ansatte
Haven har bl.a. sat elmålere op i alle bygninger og installeret
energibesparende pærer i alle administrative bygninger. Desuden
genanvender haven dyrenes efterladenskaber til at dyrke jorden
med. I øjeblikket overvejer haven, om der er mulighed for at bruge
biogasser til energiproduktion.
Miljøarbejdet har givet økonomiske gevinster:
• Vandforbruget er blevet reduceret med op til 23%
• Elforbruget er reduceret med 3%
• Varmeforbruget er reduceret med 12%
Københavns Zoo er gået hele vejen med deres miljøarbejde og er
blevet certificeret med EMAS. Københavns Zoo er den første EMASregistrerede Zoo
99
Arbejd selv
• Brug det udleverede skema til at få et overblik over jeres
miljøarbejde
• Brug denne figur til inspiration
Udledning til luft
inkl. støv
Energi,
Støj
Vand,
Processer
og udstyr
Råvarer
Hjælpe-
Produkter,
Biprodukter
stoffer
Affald,
Spildevand
Farligt affald
100
Hvordan styrer man?
SE : Kortlægning
TÆNK: Vurdering og
prioritering af problemer
og løsningsmuligheder
PLANLÆG: Hvem løser
hvilke problemer, hvordan
og hvornår?
UDFØR: Handlingsplanen
føres ud i livet –
problemerne løses
TJEK: Nåede vi vores
mål? Justeringer.
101
Miljøaktiviteter
Udvidet modul: Miljøstyring - Trin for trin
102
Miljøkortlægning
SE: Kortlægningen er første skridt
I kan få et overblik over, hvordan
jeres virksomhed påvirker
miljøet ved at lave en
kortlægning.
Ledelsen bør starte med at specificere,
hvor mange ressourcer der kan bruges på
miljøprojektet
103
Miljøkortlægning
Hvad skal kortlægges?
Virksomhedens ressourceforbrug og udledninger.
• Kortlæg alle virksomhedens arbejdsprocesser første gang for at
få overblikket
•
•
•
Find årsagen
Find ideer til løsninger
Prioriter mellem løsninger
• Det er vigtigt at inddrage medarbejderne i kortlægningen – og
hele vejen igennem cirklen.
104
Miljøkortlægning
Hvad kortlægges? - Eksempler
Ressourcer (input)
•
•
•
•
Energi
Vand
Råvarer
Hjælpestoffer
Udledninger (output)
•
•
•
•
•
Affald
Farligt affald
Spildevand
Udledninger til luft
Støj
Produkternes indhold (output)
•
Produktets livscyklus –fra vugge til
grav
• Fokus på kemiske stoffer
• Genanvendelse efter brug
• Emballage
Frivilligt:
• Miljømærker
• Nordiske Svane,
• EU Blomsten
• Miljøvaredeklarationer
105
TÆNK – Vurdering og prioritering
Resultater fra kortlægningen vurderes og prioriteres:
• Miljø
•
•
•
3 point: Sundhedsmæssigt og miljømæssigt meget stort problem
2 point: Sundhedsmæssigt og miljømæssigt problem
1 point: Sundhedsmæssigt og miljømæssigt p.t. intet problem
• Økonomi
•
•
•
3 point: Ingen eller få udgifter
2 point: Acceptable udgifter, mindre likviditetsbelastning
1 point: Stor udgift, stor likviditetsbelastning
• Teknisk/organisatorisk
•
•
•
3 point: Nemt at gå til
2 point: En del tekniske/organisatoriske ændringer
1 point: Store tekniske/organisatoriske ændringer
Vigtigste indsats-områder er: 3X3X3 = 27 points
106
Planlægning af prioriterede
miljøaktiviteter
• Udarbejdelse af handlingsplan:
•
•
•
•
•
•
Hvad skal resultatet være?
Hvordan opnås resultatet?
Hvem er ansvarlig?
Hvem skal inddrages?
Hvad koster det?
• Tid
• Omkostninger/indtægter
Hvornår skal det gøres?
107
Udfør og tjek
•
Før handlingsplanerne ud i livet!
•
Følg jævnligt op den handlingsplan, der er
lavet i planlægningsfasen
•
•
Har I nået jeres mål?
Er der andre af de prioriterede indsatser,
hvor der bør sættes ind?
108
Miljøredegørelse
Hvad er en miljøredegørelse?
• Når I har gennemført processerne i cirklen i jeres
virksomhed, kan I overveje at lave en
miljøredegørelse eller et grønt regnskab
Miljøredegørelse
• Miljøredegørelsen og det grønne regnskab beskriver
virksomhedens væsentligste miljøforhold og virksomhedens
indsats for at reducere miljøpåvirkningerne:
•
•
Det er frivilligt at lave en miljøredegørelse, men EMAS registrerede skal lave
en miljøredegørelse
Det er også frivilligt at lave et grønt regnskabet, men nogle virksomheder at
pålagt at lave et.
• I kan fx finde inspiration til redegørelsen i en manual
udarbejdet af Key2Green og til grønne regnskaber i vejledning
lavet af Miljøstyrelsen
109
EMAS og ISO 14001
• Hvis I allerede har et internt miljøstyringssystem, kan det være
relevant for jer at overveje, om jeres virksomhed skal
•
•
miljøcertificeres efter miljøledelsesstandarden ISO 14001 og/eller
registreres i EMAS ordningen
• I arbejdshæftet kan I finde en trin for trin guide til, hvordan I
kommer i gang med en EMAS- eller ISO 14001 certificering
110
Hvis du vil vide mere
 Tal med din brancheorganisation om de har materiale om miljøstyring i din
branche


Se evt. på www.miljøstyring.dk, hvor du kan arbejde med miljøstyring i din egen virksomhed
Brug energiguiden på www.ens.dk hvor du kan finde gode ideer til energibesparelser
 Du kan på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk under Produkter &
Industri




Teste din virksomhed –
Hente vejledning om grønne regnskaber
Lære mere om miljøledelse og EMAS
Bruge Vidensbanken om renere produkter, affald, genanvendelse og renere teknologi
 Se mere om miljøredegørelse på Key2Greens hjemmeside
www.key2green.dk
 Brug ekspertisen hos del lokale myndigheder og meld dig ind i det lokale
grønne netværk – du kan på Key2Greens hjemmeside se om der er et netværk
i dit område
111
Afslutning: Sådan kommer I videre
derhjemme…
På www.virk.dk/omtanke finder I bl.a. følgende værktøjer og
manualer under miljøaktiviteter:
• Miljøøkonomi i små og mellemstore virksomheder – et
værktøj (PWC)
• Kom godt i gang med miljøstyring på www.miljostyring.dk
(Håndværksrådet)
• Test din virksomhed og få mere ud af miljø-, energi- og
kvalitetsledelsen på
http://www.mst.dk/default.asp?Sub=/produkt/evaluering/
(Miljøstyrelsen)
• Manual om virksomhedens sociale engagement på
http://www.greennetwork.dk/page374.asp (Green Network)
• Miljøredegørelsesmanual på
http://www.key2green.dk/page161.asp (Green Network og
Key2Green)
112
Innovation
Introduktion til CSR-orienteret innovation
113
Indhold i CSR-innovation
•
Hvad er innovation? – og CSR-innovation?
•
Eksempler på CSR-innovation
•
Hvordan kommer man i gang?
•
Arbejd selv
114
Hvad er innovation?
Innovation er styret udviklingsproces - af eksempelvis:
• Brugerdrevet
• Forskningsdrevet
• Prisdrevet
Innovation
=
Invention (noget nyt) + Kommercialisering (nyttiggørelse)
115
Hvad er CSR-innovation?
•
En innovationsproces som indarbejder sociale eller miljømæssige hensyn
ved at inddrage relevante interessenter i processen…
•
…og hvor slutproduktet er et forretningskoncept, som er økonomisk
rentabelt, samtidigt med at det gavner medarbejdere, miljø eller samfund
på nye måder!
116
Eksempler på CSR-innovation
117
Eksempler på temaer
- og forslag til interessentinddragelse
• Fremtidens handicapudstyr
producenter af handicapudstyr, etc.)
(handicappede, plejepersonale,
• Fremtidens bæredygtige energi
(forskere, naboer til vindmølleparker,
rapsolielandmænd)
• Fremtiden for ulande
(aktører fra ulande, FN, )
• Fremtidens sundhedsfremme
(syge, plejepersonale, læger,
producenter af sundhedsudstyr/medicin)
• Fremtidens affaldshåndtering
(myndigheder, affaldsbehandlere,
produktudviklere, virksomheder, NGO’er)
118
Innovationen har det godt
Innovationen i små og mellemstore virksomheder har godt:
75 % af de adspurgte virksomheder har udviklet
nye produkter, services og processer fra 2002 til
2004
119
Hvilke CSR-orienteret produkter udvikler små og
mellemstore virksomheder oftest?
Gallups undersøgelse viser, at 71 % af de virksomheder, der har
udviklet CSR-orienterede produkter og serviceydelser, har innoveret
med sigte på at løse miljøproblemer
Især virksomheder, der udvikler produkter/serviceydelser i relation til
miljøproblemer, oplever positiv økonomisk effekt
120
Innovation - case
DCR MILJØ A/S
I 1995 blev DCR Miljø som den første virksomhed i Danmark
godkendt til indsamling og behandling af elektrisk og elektronisk
affald.
Det stigende forbrug af tv, computere, mobiltelefoner og anden elektronik
udgør trussel for miljøet, når forbrugerne smider det ud. Men også en
mulighed for at starte en virksomhed. Det er forretningskonceptet i DCR Miljø
a/s, der er førende indenfor genindvinding af affald af elektriske og
elektroniske produkter. Virksomheden er dermed et eksempel på CSRinnovation, med fokus på innovation indenfor forretningsmodeller.
121
CSR Innovation
Arbejd selv
122
En måde at komme i gang på:
• Identificer jeres samfundsvision
• Sammensæt innovationsgruppe (inddrag interessenter og
tværfaglige kompetencer)
• Ideudvikling indenfor samfundsvision
• Kommercialisering af ideer
• Markedsudvikling
• Ny viden i virksomheden
123
Vidensmedarbejder
En ny medarbejder med en anderledes baggrund –
uddannelsesmæssigt, kulturelt m.m. - kan tilføre ny viden
og inspiration til en innovationsproces.
Eksempelvis er effekten af at ansætte akademikere:
…større vækst.
•
•
Små og mellemstore virksomheder, der har ansat den første akademiker i perioden 1995 til 2001,
har oplevet en vækst på 133 pct. mod en vækst på 30 pct. i de virksomheder, der ikke har ansat
en akademiker.
…øget innovationsaktivitet.
Virksomheder, der ansætter deres første akademiker, har to til tre gange så stor sandsynlighed
for at udvikle nye produkter/services som virksomheder, der ikke ansætter deres første
akademiker.
124
Arbejd selv
- hvilke CSR-innovationer kan din virksomhed lave?
125
Kommunikation
Kommunikation af virksomhedens CSR indsats
126
Hvad er kommunikationsaktiviteter?
• Indarbejd i kommunikation, I allerede laver
•
•
•
Jobannoncer
Produktkataloger
Hjemmeside
• Husk også de mere uformelle sammenhænge
•
•
•
Kundemøder
Messer
Møder
127
Hvorfor kommunikere om CSR?
• Forbedre virksomhedens omdømme
• Adskille sig fra konkurrenter
• Imødekomme krav eller forventninger fra kunder
• Sætte goodwill i banken
• Stolthed hos medarbejderne
128
Potentiale - de fleste gør det ikke…
Ekstern kommunikation af CSR-aktiviteter (n=808)
36%
Ja
55%
Nej
Ved ikke
0%
9%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
129
Brug kommunikation strategisk
• Det skal ”rime” på produktet
• Tænk i forskellige målgrupper
• Undersøg: Hvad gør konkurrenterne?
• Undersøg: Hvad forventer kunderne?
• Brug eventuelt ikke-finansielle regnskaber
130
Gode råd om kommunikation af CSR
• God kommunikation starter indefra – hav medarbejdere med
først
• Ikke kun massekommunikation – også ansigt-til-ansigt og
uformelle sammenhænge
• Brug eksempler og historier
• Fortæl om resultater snarere end projekter og proces
• Vær (helt) sikker på, at det holder vand
131
Overhold markedsføringsloven
• Ikke urigtig, vildledende eller mangelfuld
• Påstande skal kunne dokumenteres
• Brug ikke egne miljømærker eller lignende
• Lovmæssige krav kan ikke bruges selvstændigt
132
Kommunikation - case
Middelfart Sparekasse
Middelfart Sparekasse har 10 filialer i Trekantområdet, og ønsker at signalere
overskud – både i forhold til kunder og lokalsamfund. Sparekassen
kommunikerer overskud til deres interessenter ved at engagere sig som
sponsorer, investorer og partnere i lokale projekter. Investeringer i en
børnehave, en fritidsordning, kollegier i København og Århus og et nyt
erhvervscenter i Middelfarts tidligere psykiatriske hospital er eksempler på
ting, der giver god omtale af sparekassen.
De er blevet så gode til at kommunikere deres engagement, at det er blevet
en ny kompetence som sparekassen ønsker at tilbyde til deres
erhvervskunder. Derfor har de startet kommunikations- og eventbureauet The
Show med den tidligere marketingchef som direktør. Kommunikationen af, at
de er en arbejdsplads, der engagerer sig, er også nået ud til interessenter
udenfor lokalområdet.
133
Kommunikation
Arbejd selv
134
Arbejd selv
• Diskuter i grupperne:
•
•
Hvilke CSR-aktiviteter skal vi kommunikere til hvilke målgrupper?
Hvilke kanaler eller kommunikationsaktiviteter skal vi bruge for at nå de
forskellige målgrupper?
135
Ledelse, vision og værdier
Opsamling på arbejdet med virksomhedens
samfundsengagement
136
Opsamling:
diskussion…
• Hvilke CSR aktiviteter har I diskuteret idag…
• og hvordan kan CSR-aktiviteterne reducere jeres omkostninger,
øge omsætningen eller udvikle nye forretningsområder…
• og samtidig bidrage til samfundet?
137
CSR - hvor det betaler sig
For at få det fulde udbytte af jeres virksomheds CSR-indsats, er
det væsentligt, at:
 jeres virksomhed ikke blot arbejder spredt med forskellige
aktiviteter,
men at I tænker mere systematisk over, hvilke aktiviteter der
er relevante for jeres virksomhed, og
tænker over, hvordan CSR kan bidrage til at forbedre jeres
virksomheds muligheder.
Det kan I gøre ved at tænke CSR sammen med de værdier, der
kendetegner jeres virksomhed.
138
Eksempel på en strategisk CSR-proces
• Se… en kortlægningsproces:
•
•
•
Hvilke generelle udfordringer har jeres virksomhed
– og hvilke CSR-aktiviteter kan bidrage positivt?
Hvilke CSR-aktiviteter passer ind i jeres værdier, målsætning og strategi?
Hvilke ledere og medarbejdere - og interessenter skal inddrages i processen!
• Tænk… en vurderings og prioriteringsproces:
•
•
Hvor mange ressourcer vil ledelsen afsætte til processen/projektet?
Hvilke aktiviteter bidrager mest til at reducere omkostninger, øge omsætningen
eller løse de udfordringer I står overfor?
139
Eksempel på en strategisk CSR-proces
• Planlæg… en handlingsplan:
•
•
•
Opstil realistiske mål
Lav en handlingsplan og udpeg ansvarlige
Brug den eksisterende organisering
• Udfør… en implementeringsproces
• Tjek… en evalueringsproces:
•
•
Blev målene nået? - Skal der laves justeringer?
Kommuniker jeres CSR-indsats
140
Vil du vide mere?
• I kan arbejde videre med CSR på hjemmesiden
www.overskudmedomtanke.dk
141

similar documents