MANAGEMENT 1 (Bman1P)

Report
PODNIKOVÝ MANAGEMENT
(IPMA)
Garant předmětu: doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
Přednášející: Ing. Josef Veselý, CSc.
Cvičící : Ing. Veronika Bumberová
Konzultační hodiny: každou středu od 11.00 – 13.00 hod
Místnost: P633, klapka: 2608, tel.: 541142608
Fakultní email: [email protected]
ÚVODNÍ CVIČENÍ
PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU
(BODOVÝ SYSTÉM)

1.
Udělení zápočtu předchází splnění 4 úkolů:
Řešení otázek ze 2 Případových studií
-
konání v 6. a 10. týdnu semestru
hodnocení max.10 body
2.
Prezentační téma
-
-
-
zapsání tématu nejpozději do 10.10.2014
délka prezentace 30 min (20 min + 10 min diskuze na dané téma)
hodnocení max. 20 bodů - min. 10 bodů
shrnutí odevzdat elektronicky nejpozději do 24 hod před začátkem
prezentace v rozsahu 3-5 stran A4 na [email protected]
Uvádět autory a dodržovat ISO normu!!!
ÚVODNÍ CVIČENÍ
PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU
(BODOVÝ SYSTÉM)
3.
-
4.
-
Semestrální projekt
zadání bude sděleno na cvičení ve 4.týdnu (aktuality předmětu)
odevzdání projektu na uvedený email cvičícího do 16.11.2014
24:00 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hodnocení vypracování písemné části: max. 15 bodů – min. 5 body
prezentace bude probíhat na cvičení v 11. a 12. týdnu semestru
délka prezentace 5 min. + 2 min. diskuze na dané téma
hodnocení prezentace: max. 5 bodů – úspěšná prezentace, 0 bodů
- nepostačující
Zápočtový test
psaní na cvičení ve 12. týdnu semestru
délka testu 10 min, položeno 10 otázek (1 správná odpověď)
bodování testu: +4 body - správná odpověď,
-1 bod - neodpovězeno nebo žádná odpověď.
ÚVODNÍ CVIČENÍ
SOUHRN MOŽNOSTÍ ZÍSKÁNÍ
BODŮ
Případové studie (2x) po 10 bodech 20 bodů
 Semestrální projekt včetně prezentace
(15 + 5 bodů)
20 bodů
 Prezentační téma
20 bodů
 Zápočtový test
40 bodů
CELKEM
100 bodů

Min. počet bodů pro získání zápočtu je 70 bodů!!!!!!!!
ÚVODNÍ CVIČENÍ
Informace o průběhu cvičení
a zpracování úkolů
1. CVIČENÍ
25.9.2014
Úvodní hodina, seznámení s podmínkami zápočtu
2. CVIČENÍ
02.10.2014
Týmová práce- výhody, nevýhody, role v týmu, tvorba a řízení týmu
3. CVIČENÍ
09.10.2014
Role a odbornost manažera, vzdělávání managementu, požadavky na manažery na různých
úrovních řízení, management vs vlastník firmy
(Zapsání prezentačního tématu na seznam u vyučujícího nejpozději do 11.10.2013)
4. CVIČENÍ
16.10.2014
Prezentace: 1) Plánování a druhy plánu, 2) Stanovování cílů a plánování v podnikové praxi
Plánování, cílový management
(Zadání semestrálního projektu)
5. CVIČENÍ
23.10.2014
Prezentace: 1) Organizační struktura jako nástroj koordinace aktivit většího počtu lidí, 2) Typy
organizačních struktur a oblasti vhodné aplikace
Organizační normy společnosti, typologie organizačních struktur, efektivní delegování
pravomoci
6. CVIČENÍ
Případová studie
ÚVODNÍ CVIČENÍ
30.10.2014
Informace o průběhu cvičení
a zpracování úkolů
7. CVIČENÍ
06.11.2014
Prezentace: Leadership a jeho místo v podniku, Postava leadera, jeho úkoly a důležité vlastnosti
Leadership, teorie motivace, stimulace pracovníků
8. CVIČENÍ
13.11.2014
Prezentace: Místo kontroly v podnikové praxi, její návaznost na plánování, Jaké druhy kontrol jsou
ve firmách používány
Kontrola, efektivní kontrola a kontrolní mechanismy
(odevzdání semestrálního projektu do 16.11.2014 na [email protected])
9. CVIČENÍ
20.11.2014
Obchodní rejstřík, typy obchodních společností v ČR, právní rámec managementu
10. CVIČENÍ
27.11.2014
Případová studie 2
11. CVIČENÍ
04.12.2014
Prezentace semestrálních projektů
12. CVIČENÍ
11.12.2014
Prezentace semestrálních projektů
13. CVIČENÍ
ÚVODNÍtest)
CVIČENÍ
Udělení zápočtu (náhradní termín pro zápočtový
18.12.2014

similar documents