การนำเข้า-ส่งออก สินค้าต้องห้ามเพื่อการค้า โดย ด่าน

Report
การนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การค้า
นายสันติสขุ ภูมิเงิน
หัวหน้าด่านตรวจพืชอรัญประเทศ
สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
พระราชบัญญัติกกั พืช พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติกกั พืช(ฉบับที่2)พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติ
กักพืช(ฉบับที่๓)พ.ศ.2551
พืช
หมายความว่ า พัน ธุ พ์ ืช ทุ ก ชนิ ด ทั้ง พืช บก พืช น้ า และ
พืช ประเภทอื่น รวมทัง้ ส่วนหนึ่ งส่วนใดของพืช เช่ น ต้น ตา ตอ
แขนง หน่ อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อและสปอร์ของ
เห็ด ไม่ว่าที่ยงั ทาพันธุไ์ ด้หรือตายแล้ว และให้หมายรวมถึง ตัวห้า
ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลนิ ทรีย ์
พืชควบคุม
หมายความว่า พืชที่รฐั มนตรีประกาศราชกิจจา
นุ เบกษา ให้เป็ นพืชควบคุม
พืชควบคุมเฉพาะ หมายความว่า พืชที่รฐั มนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษาให้เป็ นพืชที่ตอ้ งมีการกาหนดมาตรการในการ
ควบคุมและตรวจสอบเชื้อจุลนิ ทรียห์ รือสิง่ อืน่ ใดที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพของมนุ ษย์ตามข้อกาหนดของประเทศผูน้ าเข้าก่อนส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร
เชื้ อพันธุ พ์ ืช หมายความว่า กลุ่มเซลล์ท่ีมีหน่ วย
พันธุกรรมที่ หลากหลาย ซึ่งถ่ายทอดได้รวมตัวกันเป็ น
ชิ้นส่วนของพืชที่ยงั มีชีวิต และขยายพันธุ ์ ไม่ว่าจะอยู่ใน
รู ป ของเมล็ ด เนื้ อเยื่ อ หรื อ ส่ ว นใดของพื ช และให้
หมายความรวมถึงสารพันธุ กรรม ซึ่งสามารถถ่ายทอด
ลัก ษณะที่ส ารพัน ธุ ก รรมนั้น ควบคุม อยู่ ไ ด้ท ้งั นี้ เฉพาะ
ประโยชน์ท่ใี ช้ในการปรับปรุงพันธุ ์
ดิน
หมายความว่า ดินชนิ ดที่มีอนิ ทรียวัตถุหรือเป็ นที่อยู่
อาศัยของศัตรูพชื ได้
ศัตรูพชื
หมายความว่า สิง่ ที่เป็ นอันตรายแก่พชื
เช่น เชื้อโรคพืช แมลง สัตว์หรือพืชที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่พชื
พาหะ หมายความว่า เครื่องปลูก ดิน
ทราย ภาชนะ หรือสิง่ ที่ใช้หอ่ หุม้ มาพร้อมกับ
พืช ปุ๋ ยอินทรียห์ รือสิง่ อืน่ ใดที่อาจเป็ นสือ่ นา
ศัตรูพชื
การวิเคราะห์ความเสีย่ งศัตรูพชื
หมายความว่า กระบวนการประเมินหลักฐานด้าน
ชีววิทยา หรือด้านวิทยาศาสตร์อน่ื และด้าน
เศรษฐกิจเพือ่ บ่งชี้วา่ ศัตรูพชื ชนิ ดใดควรจะต้องมี
การควบคุม และระดับความเข้มงวดของมาตรการ
สุขอนามัยพืชที่จะนามาใช้ในการควบคุมศัตรูพชื
ชนิ ดนั้น
นาเข้า
หมายความว่า นาหรือสัง่ ให้สง่ เข้ามาใน
ราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ
น าผ่ า น
หม าย ควา มว่ า น าหรื อ ส่ ง ผ่ า น
ราชอาณาจัก รไม่ ว่ า จะมี ก ารเปลี่ย นถ่า ยยานพาหนะ
หรือไม่กต็ าม
ใบรับรองสุขอนามัยพืช
(Phytosanitary Certificate)
หมายความว่า หนังสือสาคัญที่ออกโดยหน่ วยงานผู ้
มีอานาจของประเทศที่ส่งออกซึ่งพืช เชื้อพันธุพ์ ืช หรือ
พาหะเพือ่ รับรองว่าพืช เชื้อพันธุพ์ ชื หรือพาหะที่สง่ ออก
ปลอดจากศัตรูพชื ตามข้อกาหนดของประเทศผูน้ าเข้า
ด่านตรวจพืช
หมายความว่า ด่านตามที่รฐั มนตรีประกาศ
กาหนด ในราชกิจจานุ เบกษา เพือ่ ตรวจพืช
สิง่ ต้องห้าม สิง่ กากัด และเชื้อพันธุพ์ ชื ที่นาเข้า
หรือนาผ่าน
การกักกันพืช
เป็ นการควบคุ ม และตรวจสอบพื ช ศัต รู พื ช และการ
เคลื่อนย้ายพืชให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ศตั รูพชื แพร่ระบาดจากแหล่งหนึ่ งไป
ยังอีกแหล่งหนึ่ ง ทัง้ ระหว่างประเทศ และภายในประเทศ
วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.กักพืชฯ
1. เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ศตั รูพชื ร้ายแรงจากต่างประเทศแพร่ระบาด
เข้ามาในประเทศ
2. เพือ่ สามารถส่งออกพืชและผลิตผลพืชไปจาหน่ ายยัง
ต่างประเทศได้ตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขของประเทศผูน้ าเข้า
3. เพือ่ ป้ องกันการระบาดของศัตรูพชื ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
สาระสาคัญของพระราชบัญญัตกิ กั พืช
พระราชบัญญัตกิ กั พืช แบ่ง พืช ศัตรูพชื และพาหะ
ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. สิง่ ต้องห้าม
2. สิง่ กากัด
3. สิง่ ไม่ตอ้ งห้าม
1.สิง่ ต้องห้าม
หมายถึง พืช ศัตรูพชื และพาหะที่รฐั มนตรีประกาศ
กาหนดไว้ในราชกิจจานุ เบกษา พืชที่ได้ประกาศเป็ น
สิง่ ต้องห้ามเป็ นพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเป็ นที่ทราบแน่ ชดั ว่ามีศตั รูพชื ที่รา้ ยแรง
ในแหล่งที่ระบุไว้
ประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
เรื่อง กาหนดพืชและพาหะ
จากแหล่งที่กาหนดเป็ น
สิง่ ต้องห้าม ข้อยกเว้นและ
เงือ่ นไขตามพระราชบัญญัติ
กักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2550
กาหนดพืชและพาหะ
เป็ นสิง่ ต้องห้าม
ผลสดของพืช 27 ชนิ ด
ผลสดของพืช 25 สกุล
ผลสดของพืช 2 วงศ์
ส่วนหนึ่ งส่วนใดของพืช 8 ชนิ ด
ส่วนหนึ่ งส่วนใดของพืช 11 สกุล
ส่วนหนึ่ งส่วนใดของพืช 1 วงศ์
ดิน
ปุ๋ ยอินทรีย ์
จุลนิ ทรียท์ างด้านการเกษตร สัตวศัตรูพชื
ไส้เดือน แมลง ไร ไส้เดือนฝอย หอย ทาก
วัชพืช ตัวหา้ และตัวเบียน
ตัวอย่างส่วนหนึ่ งส่วนใดของพืชเป็ นสิง่ ต้องห้าม
ดิน ปุ๋ ยอินทรีย ์ จุลนิ ทรียท์ างด้านการเกษตร สัตว์ศตั รูพชื ไส้เดือน
แมลง ไร ไส้เดือนฝอย หอย ทาก วัชพืช ตัวห้า และตัวเบียน
จัดเป็ นสิง่ ต้องห้าม
ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
การนาเข้าหรือนาผ่าน
ซึ่งสิง่ ต้องห้าม สิง่ กากัด และสิ่งไม่ตอ้ งห้าม
พ.ศ. 2551
ชนิ ดการอนุ ญาตนาเข้าสิง่ ต้องห้าม
1. การอนุ ญาตนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การทดลองวิจยั
2. การอนุ ญาตนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การค้า
3. การอนุ ญาตนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ กิจการอืน่
1. การอนุ ญาตนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การทดลองวิจยั
สถานะใบอนุ ญาตอนุ ญาตนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การทดลองวิจยั
-อายุใบอนุ ญาต 6 เดือน นับตัง้ แต่วนั อนุ ญาต
-ใบอนุ ญาต 1 ฉบับ/ 1 ชนิ ดพืช / 1 แหล่งกาเนิ ด
ด่านตรวจพืช
ที่สามารถนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การทดลองวิจยั
-ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ
-ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
-ด่านตรวจพืชไปรษณี ย ์
2.การนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การค้า
เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบคาขออนุ ญาตนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การค้า
-แบบฟอร์มคาขออนุ ญาตนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การค้า (พ.ก.2)
-สาเนาบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง
-สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ ตบิ คุ คล (กรณี เป็ นนิ ตบิ คุ คล)
-สาเนาบัตรประจาตัวกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามหรือหนังสือเดินทาง
-หนังสือมอบอานาจในกรณี มอบอานาจให้ผูอ้ น่ื ดาเนิ นการ
การยื่นขออนุ ญาตนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การค้า
-ยื่นคาขอด้วยตนเอง ณ กลุม่ วิชาการ
-ด่านตรวจพืช สังกัดควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
ตามภูมิภาคทัว่ ประเทศ
-ทางไปรษณี ย ์ ถึงสานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
สถานะใบอนุ ญาตอนุ ญาตนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การค้า
-อายุใบอนุ ญาต 1 ปี นับตัง้ แต่วนั อนุ ญาต
-ใบอนุ ญาต 1 ฉบับ ต่อ 1 ชนิ ดพืช
ต่อ 1 แหล่งกาเนิ ด
-นาเข้าได้ไม่จากัดปริมาณ และจานวนครัง้
การแจ้งนาเข้า ณ ด่านฯ
ที่สามารถนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การค้า
-แจ้งการนาเข้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กกั พืช ณ ด่านตรวจพืช
ทัว่ ประเทศ
-แบบฟอร์มคาขออนุ ญาตนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การค้า (พ.ก.2)
ใบอนุ ญาตนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพื่อการค้า (Import Permit)
2. สิง่ กากัด
-พืช
ศัตรูพชื และพาหะที่รฐั มนตรีประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุ เบกษาให้เป็ นสิง่ กากัด
-เป็ นพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจรองลงมา หรืออาจจะมี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจในอนาคต
-ไม่มีศตั รูพชื ที่รา้ ยแรงระบาดในต่างประเทศ
การนาเข้าสิง่ กากัด
-ต้องแจ้งการนาเข้าต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืช
-ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช
-ในกรณี นามาเพือ่ ทาพันธุต์ อ้ งมีหนังสือรับรองว่าไม่เป็ นพืชตัดต่อ
สารพันธุกรรม(Non GMO) กากับมากับสินค้า
-กรณี ท่เี ป็ นพืชอนุ รกั ษ์จะต้องมีใบอนุ ญาตการนาเข้าพืชอนุ รกั ษ์
(Cites Permit)
3. สิง่ ไม่ตอ้ งห้าม
**ไม่เป็ นสิง่ ต้องห้ามและไม่เป็ นสิง่ กากัด**
-ต้องแจ้งการนาเข้าต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืช
-ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช
-ในกรณี นามาเพื่อทาพันธุต์ อ้ งมีหนังสือรับรองว่าไม่เป็ นพืชตัดต่อ
สารพันธุกรรม Non GMO กากับมากับสินค้า
-กรณี ท่เี ป็ นพืชอนุ รกั ษ์จะต้องมีใบอนุ ญาตการนาเข้าพืชอนุ รกั ษ์
(Cites Permit)
รายชื่อสิง่ ต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสีย่ งศัตรูพชื
ที่อนุ ญาตให้นาเข้าจากราชอาณาจักรกัมพูชาได้
**แต่ตอ้ งขอใบอนุ ญาตนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การค้าฯ**
(Import permit)
1.พริก Capsicum annuum L.
ได้แก่ ผลแห้ง และผลสด
2.พืชสกุลซิตรัส Citrus spp.
ได้แก่ ผลสด (ตระกูลส้ม เช่นส้ม มะนาว)
3. มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum Mill.
ไดแก่ เมล็ดพันธุ ์
4. พืชสกุลมุซา Musa spp.
ได้แก่ ผลสด (ตระกูลกล้วย)
5. มันฝรัง่ Solanum tuberosum L.
ได้แก่ หัวสาหรับแปรรูป
6 ข้าวโพด Zea mays L.
ได้แก่ เมล็ด
7. มันสาปะหลัง Manihot esculenta Crantz
ได้แก่ มันเส้น หัวมันสด
8.สบู่ดา ได้แก่ เมล็ด และเมล็ดพันธุ ์
9.เมล็ดปาล์มน้ ามัน
ได้แก่ 1 เมล็ดปาล์มที่ได้มาจากระบวนการสกัดน้ ามันปาล์ม
2 เนื้ อในเมล็ดปาล์มที่ได้มาจากขบวนการสกัดน้ ามันปาล์ม
**นาเข้าเพือ่ ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตภาคอุตสาหกรรม**
10.นาผ่านท่อนพันธ์ออ้ ย
(ท่อนพันธุไ์ ม่มีรากไม่มีใบ ยาวไม่เกิน 50CM)
11 นาผ่านมันสาปะหลัง
การนาเข้าสิง่ ต้องห้าม
ผูป้ ระกอบการแจ้งการนาเข้า ณ ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ
เอกสารที่ใช้ประกอบการนาเข้า
1.ใบแจ้งการนาเข้า สิง่ ต้องห้ามฯ พก 5
2.สาเนาใบอนุ ญาตนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพื่อการค้า (Import Permit)
ในกรณี เป็ นสิง่ ต้องห้าม พก.2
3.ใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทางPhytosanitary Certificate
4.Invoice
5.Packing List
6.ใบขนสินค้าขาเข้า
1.ใบแจ้งการนาเข้า
สิง่ ต้องห้ามฯ (พ.ก. 5)
2.สาเนาใบอนุ ญาตนาเข้า
สิง่ ต้องห้ามเพือ่ การค้า
(Import Permit)
ในกรณี เป็ นสิง่ ต้องห้าม
พ.ก.2
3.ใบรับรองสุขอนามัยพืช
จากประเทศต้นทาง
Phytosanitary Certificate
4.Invoice
5.Packing List
6.ใบขนสินค้าขาเข้า
เจ้าหน้าที่สมุ่ เก็บตัวอย่างสินค้าเพือ่ ตรวจวินิจฉัยศัตรูพชื
เจ้าหน้าที่ตรวจวินิจฉัยศัตรูพชื
**หากตรวจสินค้านาเข้าไม่มีศตั รูพชื และปฏิบตั ิตาม
เงือ่ นไขการนาเข้าได้ถกู ต้อง ด่านตรวจพืชจะอนุ ญาตให้
นาเข้า โดยออกหนังสืออนุ ญาตให้นาสิง่ ต้องห้ามสิง่ กากัด
หรือสิง่ ไม่ตอ้ งห้าม ออกไปจากด่านตรวจพืช(พ.ก.6)
ขัน้ ตอนการยื่นขอวิเคราะห์ความเสีย่ งศัตรูพชื
(ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องเงือ่ นไข หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือ่ นไข การวิเคราะห์ความเสีย่ งศัตรูพชื
ซึ่งการนาเข้าสิง่ ต้องห้าม)
1.ผูน้ าเข้าไปติดต่อกรมการเกษตรของประเทศตนเอง
ให้ย่นื เรื่องขอวิเคราะห์ความเสีย่ งศัตรูพชื
ของพืชที่ตอ้ งการนาเข้า เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มาที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
2.ข้อมูลที่สง่ มาต้องเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ หมด
3.ต้องมีขอ้ มูลเพือ่ ประกอบการวิเคราะห์ความเสีย่ งแนบมาด้วย
ได้แก่
1.ข้อมูลเกี่ยวกับพืชที่สง่ ออกมายังประเทศไทย
2.ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพืชที่ปลูก
3.ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต และการเพาะปลูกพืช
4.ข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูพชื ที่พบบนส่วนของพืชที่สง่ ออก
และพาหะของเชื้อโรคพืชที่ทาลายพืช
เมื่อท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ได้รบั เอกสารขอยื่นวิเคราะห์ความเสีย่ งศัตรูพชื

ส่งเรื่องมาที่ กลุม่ วิจยั กักกันพืช
สานักวิจยั พัฒนาอารักขาพืช
เพือ่ ทาการวิเคราะห์ความเสีย่ งศัตรูพชื
กลุม่ งานวิเคราะห์ความเสีย่ งศัตรูพชื
ร่างประกาศการนาเข้าพืชฯ

ประชุมคณะอนุ กรรมการการนาเข้าสิง่ ต้องห้ามเพือ่ การค้า

คณะอนุ กรรมการด้านกฎระเบียบ
จากนั้นร่างประกาศเข้าคณะกรรมการด้านกักพืช
มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธาน
มีท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็ นเลขานุ การ
อธิบดีในสังกัดกระทรวงเกษตร และผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นคณะกรรมการ
หากร่างประกาศดังกล่าว
ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกักพืช

ลงราชกิจจานุ เบกษา แล้วมีผลบังคับใช้
ก่อนการนาเข้าพืชทุกชนิ ด
***ตรวจสอบพืชที่นาเข้า***
ประเทศไทยอนุ ญาตให้นาเข้าได้ไหม
หากเข้าได้มีเอกสารที่ใช้นาเข้าอย่างไร
และต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นที่กาหนด
แจ้งการนาเข้าพืช ณ ด่านตรวจพืช***
แหล่งข้อมูลการตรวจสอบประเทศ/ชนิ ดพืช
ที่ได้รบั อนุ ญาตให้นาเข้า
เวปไซต์สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
www.doa.go.th/ard
**ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ 037-232735**
089-710-2916
ขอขอบคุณ

similar documents