Öğrenim Çıktılarının Yazılmasında Bloom Taksonomisi

Report
DERS Öğrenme Çıktılarının
Yazılması
Bloom Taksonomisi
Prof.Dr. Yurtsever SOYSAL
Bologna Kurum Koordinatörü
Tarih: 30.01.2012
Öğrenme Çıktılarının Yazılması
3 farklı alanda yazılabilir
Kognitif (Bilişsel) Alanda
Öğrenme Çıktılarının Yazılması
Duygu-Durumsal Alanda
Öğrenme Çıktılarının Yazılması
Psikomotor Alanda
Öğrenme Çıktılarının Yazılması
Bilişsel Alan
Öğrenen neyi biliyor?
Eğitim-Öğretimle kazanılan becerileri
vurgulamada genellikle bu alan kullanılır.
Öğrenme Çıktılarının Yazılması
• Öğrenme Çıktılarının yazılması açısından
literatürde en çok kullanılan yöntem ‘Bloom
Taksonomisi’dir.
• Benjamin Bloom (1913-1999), bilmenin
hiyerarşik olarak düzenlenmiş 6 ardıl (birbirini
izleyen) düzeyden oluştuğunu öne sürmüştür.
Bloom Taksonomisi
6. Değerlendirme
5. Sentez
4. Analiz
3. Uygulama
(Bilgiyi Kullanma)
2. Kavrama
1. Bilgi
Bloom Taksonomisi
Bu taksonomide düşünme;
• basit olarak bilginin anımsandığı en alt düzeyden,
• değerlendirmeye kadarki en üst düzeye kadar gittikçe artan
karmaşıklıkta düzeylere bölünmüştür.
Örneğin, bilgiyi uygulayan
(3. aşama) bir öğrencinin;
• bu süreç için hem gerekli
bilgiye (1. aşama)
• hem de bu bilgiyi
kavramaya (2. aşama)
ihtiyacı bulunmaktadır.
6. Değerlendirme
5. Sentez
4. Analiz
3. Uygulama
2.
Kavrama
1. Bilgi
Bloom Taksonomisi
• Öğrenme bir süreçtir ve öğretici daha üst seviyeler olan
sentez ve değerlendirme aşamalarına geçebilmek için
öğrencilerin düşünme oluşumlarını ele almaya gayret
göstermelidir.
6. Değerlendirme
5. Sentez
• Bu ‘düşünme’ alanı genellikle
‘Kognitif’ (bilişsel) alan olarak
ifade edilir.
4. Analiz
3. Uygulama
2.
Kavrama
1. Bilgi
Kognitif (Bilişsel) Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
Öğrenme Çıktıları, öğrencilerin öğrenme etkinliği sonunda
ne yapabilecekleri ile ilişkili olduğundan, Öğrenme Çıktıları
yazılırken kullanılacak fiiller aktif (etken) fiil olmalıdır.
6. Değerlendirme
5. Sentez
Bir cümlede yapılan iş kadar
4. Analiz
o işi yapan kişi de önemli ve
3. Uygulama
belli ise o cümlenin fiili
etken (aktif) dir.
2.
Kavrama
1. Bilgi
Kognitif (Bilişsel) Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
1. Bilgi
• İlle de anlama ya da kavramaya gerek
duymadan gerçeklerin anımsanması.
Bilginin niteliğini tayin etmek için
kullanılabilecek bazı aktif fiiller
sıralamak,
ad vermek,
listelemek,
tekrarlamak,
düzenlemek, sunmak,
toplamak,
tanımak,
tanımlamak, alıntılamak,
tarif etmek, kopyalamak,
bulmak,
söylemek,
ezberlemek, tespit etmek,
hatırlamak,
ana hatlarıyla belirtmek,
sınıflandırmak,
anımsamak,
kaydetmek,
anlatmak,
göstermek,
belirtmek,
ifade etmek,
çizelge haline getirmek…
Bilgiye ilişkin kanıtları gösteren bazı Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
• Bilimsel araştırmaların etik unsurlarını
ayrıntılı olarak tanımlayabilecektir.
• Kanunların nasıl ve niçin değiştiğini ve bu
değişikliklerin toplum üzerinde yarattığı
sonuçları örnekler vererek anlatabilecektir.
• Bir tüberküloz hastası ile ilgilenirken hangi
kriterleri dikkate alacağını sıralayabilecektir.
Kognitif (Bilişsel) Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
2. Kavrama
• öğrenilen bilgiyi anlama ve yorumlama
yeteneği.
Kavramanın niteliğini tayin etmek
için kullanılabilecek bazı aktif fiiller
ilişkilendirmek, tarif etmek,
değiştirmek,
savunmak,
genelleştirmek,
ayırt etmek,
dönüştürmek,
çözmek,
tartışmak,
açıklamak,
örnekle açıklamak,
tahmin etmek,
açık hale getirmek, teşhis etmek,
yerini belirlemek, çevirmek,
sınıflandırmak,
yorumlamak,
açılık getirmek, farkına varmak,
raporlandırmak, kestirmek,
öngörmek,
seçmek,
yeniden şekillendirmek
izah etmek,
açımlamak (tefsir etmek),
Kavramaya ilişkin kanıtları gösteren bazı Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
• Kamu ve ceza hukukunu birbirinden ayırt edebilecektir.
• Elektronik ticaretinin gelişimindeki iştirakçileri ve
amaçları tanımlayabilecektir.
• Mayoz ve mitoza uğrayan hücrelerin genotipini tahmin
edebilecektir.
• Birinci dünya savaşının savaş sonrası dünya üzerindeki
ekonomik, sosyal ve politik etkilerini örneklerle
açıklayabilecektir.
• ….. da meydana gelen reaksiyonları ekzotermik ve
endotermik olarak sınıflandırabilecektir.
Kognitif (Bilişsel) Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
3. Uygulama
(bilgiyi
kullanma)
• öğrenilen materyali yeni koşullarda kullanma
yeteneğidir. (örneğin, problemleri çözmede işlerliği
olan fikir ve kavramları ortaya koyma)
• öğrenilenleri yeni durumlara uygulama veya
fikirleri ve kavramları problem çözebilmek için işler
hale getirme becerisi olarak da tanımlanabilir.
Uygulamanın niteliğini tayin etmek
için kullanılabilecek bazı aktif fiiller:
uygulamak,
organize etmek,
takdir etmek, göstermek,
oluşturmak,
hesaplamak, ortaya çıkarmak,
hazırlamak,
değiştirmek, dramatize etmek, üretmek,
tercih etmek, kullanmak
İlişkilendirmek,
karar vermek, çalıştırmak,
seçmek,
tamamlamak, incelemek,
öngörmek,
tertip etmek, denemek,
tahmin etmek,
geliştirmek, bulmak,
programlamak,
ispat etmek, uyarlamak,
çözmek,
aktarmak,
örn.lerle açıklamak, maniple etmek (işlemek)
taslak halinde çizmek,
Uygulamaya ilişkin kanıtları gösteren bazı Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
• 19. yüzyılda Türkiye’de meydana gelen önemli
olayların zaman çizelgesini oluşturabilecektir.
• Hasta bakım ünitelerinin düzenli işleyişinde enfeksiyon
kontrol bilgisini uygulayabilecektir.
• Karmaşık endüstriyel süreçlerde enerji kullanım
etkinliğinin analizi için gelişmiş teknikleri seçebilecek
ve uygulayabilecektir.
• Bir küçük üretim firmasının vaka çalışmasında,
üretimin daha sıkı kalite kontrolünü sağlayacak şekilde
temel unsurları modifiye edebilecektir.
• Klinik tanıyı belirlemek için kanıta dayalı tıbbın
ilkelerini uygulayabilecektir.
Kognitif (Bilişsel) Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
4. Analiz
• bilgiyi, onu oluşturan unsurlara ayırabilme
yeteneğidir (örneğin; ara bağlantıları ve fikirleri
aramak, organizasyon yapılarını anlamak)
• bilgiyi bileşenlerine ayırabilme, yani fikirleri ve
aralarındaki ilişkileri arayabilme becerisi olarak da
tanımlanabilir.
Analizin niteliğini tayin etmek için
kullanılabilecek bazı aktif fiiller:
analiz etmek,
karşılaştırmak,
tartışmak,
deney yapmak,
ayırmak,
bölmek,
düzenlemek,
değer biçmek,
tasnif etmek,
ortaya koymak,
ilişkilendirmek,
özetlemek,
ilgi kurmak,
parçalamak,
belirtmek,
ayırt etmek,
sonuç çıkarmak,
belirlemek,
incelemek,
teşhis etmek,
anlam çıkarmak,
örneklemek,
örneklerle açıklamak,
araştırmak,
gözden geçirmek,
denetlemek,
sorgulamak,
ayrıştırmak,
denemek,
ana hatlarıyla belirtmek,
aradaki farkı göstererek
karşılaştırmak,
eleştirmek (kritize etmek),
kategorize etmek,
Analize ilişkin kanıtları gösteren bazı Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
• Toplumun belirli davranışları neden suç olarak
gördüğünü analiz edebilecektir.
• Değişik elektronik ticari modelleri karşılaştırır ve
farklılıklarını ortaya koyabilecektir.
• Enerji dönüşüm işlemlerinin ekonomik ve çevresel
etkilerini tartışabilecektir.
• Yeni bir öğretmen ile 20 yıllık tecrübesi olan bir
öğretmeni sınıf uygulamaları açısından
karşılaştırabicektir.
• m, km, % ve oran olarak haritadan eğimi
hesaplayabilecektir.
Kognitif (Bilişsel) Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
5. Sentez
• parçaları birleştirebilme
(bir araya getirebilme)
yeteneği
Sentezin niteliğini tayin etmek için
kullanılabilecek bazı aktif fiiller:
oluşturmak,
özetlemek,
yeniden yazmak,
gözden geçirmek,
genellemek,
belirtmek,
önermek,
kurmak,
organize etmek,
ilişkilendirmek,
birleştirmek,
sınıflandırmak,
toplamak,
derlemek,
yapmak,
tasarlamak,
geliştirmek,
planlamak,
tanıtmak,
pekiştirmek,
planlamak,
saptamak,
hazırlamak,
meydana getirmek,
bütünleştirmek,
uyarlamak,
yönetmek,
yeniden düzenlemek,
hazırlamak,
formüle etmek,
çıkarmak,
yeniden yapmak,
yeniden kurmak,
bulgulardan sonuç çıkarmak,
tayin etmek,
düzeltmek,
açık ve kesin bir şekilde belirtmek,
…
Senteze ilişkin kanıtları gösteren bazı Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
• Enerji idaresine yönelik problemleri ve uygun
çözümleri açık ve kesin bir şekilde belirtebilecektir.
• Karmaşık enerji idaresi sorunlarına hem sözlü hem
de yazılı olarak çözüm önerebilecektir.
• 1917 Rus devrimimin neden ve sonuçlarını
özetleyebilecektir.
• Entalpi değişimi işaretlerini endotermik ve
ekzotermik reaksiyonlarla ilişkilendirebilecektir.
• Hasta eğitimi programı organize edebilecektir.
Kognitif (Bilişsel) Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
6.
Değerlendirme
• belirli bir amaç için verilen materyalin
önemi (değeri) hakkında yargıda bulunma
yeteneği olarak tanımlanabilir.
Değerlendirmenin niteliğini tayin
etmek için kullanılabilecek
bazı aktif fiiller:
değerlendirmek,
eleştirmek,
yargıya varmak,
önermek,
tahmin etmek,
kesinleştirmek,
tespit etmek,
eleştirmek,
tavsiye etmek,
sonuca varmak,
sonuç çıkarmak,
karşılaştırmak,
karar vermek,
inandırmak,
savunmak,
izah etmek,
aydınlatmak,
yorumlamak,
tasnif etmek,
ispatlamak,
doğrulamak,
ölçmek,
öngörmek,
oranlamak,
sınıflandırmak,
geçerli kılmak,
ikna etmek,
geçerliliğini denetlemek,
kararlaştırmak,
çözmek,
ilişkilendirmek,
değer biçmek,
kıymetlendirmek,
yargıda bulunmak,
…
Değerlendirmeye ilişkin kanıtları gösteren bazı Öğrenme
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
• Türkiye tarihinde değişiklik meydana getiren anahtar
kişilerin önemine ilişkin yargıda bulunabilecektir.
• Değişik elektronik ticareti modelleri için pazarlama
stratejilerini değerlendirebilecektir.
• Michael Fraday’ın elektromanyetik endüksiyon
alanındaki temel katkılarını özetleyebilecektir.
• Sıcaklık değişiminin denge durumu üzerine etkisini
tahmin edebilecektir.
• Tecrübeli öğretmenlerin sanat bilgisine katkı
sağlayacak temel alanlarını değerlendirebilecektir.
Bilişsel Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
6. Değerlendirme
5. Sentez
4. Analiz
• Bu altı kategoride kullanılan filler,
herhangi bir kategoriye özel
değildir.
3. Uygulama
2.
Kavrama
1. Bilgi
• Bazı filler birden çok kategoride yer
alabilir.
Örneğin matematiksel hesaplama;
• Sadece verilen formülü uygulama kapsamına
(Uygulama – 3. aşama) girebilir ya da
• Analiz (4. aşama) ve Sentez (5. aşama)
aşamalarını da içerebilir.
Bilişsel Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazımında
kullanılabilecek aktif fiillere ÖRNEKLER
Duygu-Durumsal Alan
İnançlar
Değerler
Tutumlar
Görüşler
Duygular
Duygu-Durumsal Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
• Bloom taksonomisinde en geniş kullanılan bilişsel
alan olmasına rağmen,
• Bloom ve arkadaşları duygu-durumsal alanda da
(görüşler, duygular, değerler) çalışmalar yapmışlardır.
• Bu alan öğrenmenin duygusal bileşenlerini içeren
konularla ilişkilidir ve bilgi almaya duyulan istekten,
inançların, fikirlerin ve görüşlerin entegrasyonuna
kadar uzanmaktadır.
• Öğrenme ile ilgili unsurlarla nasıl ilgilendiğimizi
tanımlamak için 5 ana kategori belirlemişlerdir.
Duygu-Durumsal Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
5. Belirtme / Karakterize etme
4. Organize etme
3. Değer biçme / Değer verme
2. Yanıtlama / Tepkide bulunma
1. Alma / Algılama
Duygu-Durumsal Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
1. Alma / Algılama
Bilgi almaya yönelik istekle ilişkilidir
Örneğin
• birey diğerlerini saygı ile dinleyebilecektir,
• sosyal problemlere hassasiyet gösterecektir,
• görevlere karşı sorumluluk hissedecektir
Duygu-Durumsal Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
2. Yanıtlama / Tepkide bulunma
Bireyin kendi öğrenmesine aktif olarak katılımı ile ilişkilidir
Örneğin;
•
konuya ilgi gösterecektir,
•
sunum yapmaya istekli olacaktır,
•
sınıf tartışmalarına katılabilecektir,
Duygu-Durumsal Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
3. Değer biçme / Değer verme
Basit olarak bir değerin kabulünden
yükümlülük almaya kadar uzanabilir.
Örneğin;
• birey demokratik sürece olan inancını gösterecektir,
• günlük yaşantıda bilimin rolünü takdir edebilecektir,
• diğerlerinin refahına ilgi gösterecektir,
• bireysel ve kültürel farklılıklara karşı hassasiyet
gösterecektir.
Duygu-Durumsal Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
4. Organize etme
Bireylerin değişik değerleri bir araya getirmesi,
bunlar arasındaki çelişkileri çözümlemesi ve
değerleri içselleştirmeye başlamasına ilişkin süreçtir
Örneğin;
•
bir demokraside özgürlük ve sorumluluk arasındaki
denge gerekliliklerini tanımlayabilecektir,
•
kendi davranışının sorumluluğunu kabul
edebilecektir,
•
mesleki etik standartları kabul edebilecektir,
•
bir değer sistemi için davranış benimseyebilecektir.
Duygu-Durumsal Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
5. Belirtme / Karakterize etme
Bu seviyede birey, inançları, fikirleri ve görüşleri
bakımından bir değer sistemine sahiptir.
Bu değer sistemi kendi davranışını uyumlu ve tahmin
edilebilir bir şekilde kontrol eder.
Örneğin;
•
bağımsız çalışmada kendine güven gösterebilecektir,
•
etik uygulamalarda mesleki yükümlülük
gösterebilecektir,
•
kişisel, sosyal ve duygusal olarak iyi düzenlemeler
yapabilecektir.
Duygu-Durumsal alanda Öğrenme Çıktıları
yazılırken kullanılabilecek aktif fiiller
davranmak, bağlı kalmak,
bağlı olmak, takdir etmek,
sormak, cevaplamak,
karşı çıkmak, birleştirmek,
girişimde bulunmak, uymak,
teşebbüs etmek, riayet etmek,
işbirliği yapmak, tamamlamak,
tanıtmak, göstermek,
ayırt etmek, tartışmak,
itiraz etmek, benimsemek,
başlamak, sunmak,
takip etmek,
değer vermek, desteklemek,
örgütlemek, katılmak, kabul
etmek, ilişkilendirmek, yargıya
varmak, paylaşmak,doğrulamak,
dinlemek, organize etmek,
sorgulamak,İlişki kurmak,
övmek, raporlamak,
değer biçmek, sentezlemek,
önem vermek, sentez yaparak
oluşturmak, kıymetlendirmek,
çözümlemek, ilişki kurmak,
isteklilik göstermek,
sorumluluk göstermek
Duygu-Durumsal Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
Bazı Örnekler
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
• mesleki etik standartları için gereklilikleri kabul
edebilecektir.
• profesyonel müşteri ilişkilerinde gizlilik gerekliliğini
takdir edebilecektir.
• Bağımsız çalışma isteğine önem verebilecektir.
• Tüm kabiliyetlere sahip öğrencilerle sınıfta iyi ilişkiler
kurabilecektir.
• Kamu sektöründeki yönetim uygulamalarını takdir
edebilecektir.
Duygu-Durumsal Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
Bazı Örnekler
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
• Hastalarla iyi ilişkiler kurmaya karşı isteklilik
gösterebilecektir.
• Kişisel inançlar ve etik hususlar arasındaki tezat
konuları çözümleyebilecektir.
• Öğretici ve arkadaşlarıyla sınıf tartışmalarına
katılabilecektir.
• Bakıma muhtaç çocukların refahı için sorumluluk
almayı benimseyebilecektir.
• Etik uygulamalarda mesleki yükümlülük
gösterebilecektir.
Duygu-Durumsal Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazımında
kullanılabilecek aktif fiilere ÖRNEKLER
Psikomotor Alan
Öğrenen;
Neyi yapabiliyor ?
Neyi gerçekleştirebiliyor ?
BECERİ odaklı
Psikomotor Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
Pisikomotor alanı temel olarak, beyin ve kaslarla
ilgili aktiviteleri içeren fiziksel beceriler
üzerinde durmaktadır.
Pisikomotor alanı genellikle;
• laboratuar bilimleri konuları,
• sağlık bilimleri,
• sanat,
• müzik,
• mühendislik,
• drama ve
• beden eğitiminde kullanılmaktadır.
Psikomotor Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
5. Benimseme (yerlileştirme)
4. Eklemleme (artikülasyon)
3. Doğruluk (hatasızlaştırma)
2. Manipülasyon (işleme)
1. İmitasyon (taklit etme)
Psikomotor Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
1. İmitasyon (taklit etme)
• Başka bir kişinin davranışını gözlemleme ve
o davranışı kopyalamadır.
• Karmaşık beceri öğrenmedeki ilk aşamadır.
Psikomotor Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
2. Manipülasyon (işleme)
• Yönergeleri takip ederek ve becerileri
uygulayarak belirli hareketleri
gerçekleştirme becerisidir.
Psikomotor Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
3. Doğruluk (hatasızlaştırma)
• Bu seviyede öğrenci bir görevi az hatayla
yürütebilir ve
• orijinal kaynak olmaksızın daha doğru
(kusursuz) olabilir.
• Beceriye ulaşılmakta ve yeterlilik düzgün ve
doğru bir performansla gösterilmektedir.
Psikomotor Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
4. Eklemleme (artikülasyon)
• Bir dizi hareketi, iki ya da daha fazla beceriyi
kombine ederek koordine edebilme
yeteneğidir.
• Şablonlar (örnekler), özel ihtiyaçlarla uyum
sağlamak ya da problem çözmek amacıyla
modifiye edilebilir.
Psikomotor Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
5. Benimseme (yerlileştirme)
• Doğal bir şekilde yüksek düzeyde
performans sergilenir.
• Beceriler rahatlıkla kombine edilir,
ard arda dizilir ve gerçekleştirilir.
Pisikomotor alanda Öğrenim Çıktıları
yazılırken kullanılabilecek aktif fiiller
uyarlamak, düzeltmek,
ayarlamak, dengelemek,
toplamak, birleştirmek,
kullanmak, tasarlamak,
sunmak, ölçmek,
göstermek, yürütmek,
incelemek, teşhis etmek,
karıştırmak,
dokunarak ayırt etmek,
kurmak, taklit etmek,
kombine etmek,
tepki vermek,
ölçmek, kopyalamak,
işlem yapmak,
manipüle etmek, işlemek,
gerçekleştirmek, düzeltmek,
kaydetmek, tepki göstermek,
ele almak, idare etmek,
…
Psikomotor Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
Bazı Örnekler
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
• en az 10 lokal anestezi gerçekleştirebilecek ve performansını
öğretim üyesi ile birlikte değerlendirebilecektir.
• en az 10 röntgen filmi reçetesi yazarak sürecini yönetebilecek
ve bunları öğretim üyesi ile birlikte değerlendirebilecektir.
• fizyolojik fonksiyonu ölçmek için bir dizi fizyoloji ekipmanı
kullanabilecektir.
• araştırma projesini özetleyen, iyi açıklanmış poster sunum
tasarlayabilecektir.
• MS Word, Excel ve Powerpoint yazılımlarını etkin bir şekilde
ve ustalıkla kullanabilecektir.
• aseptik tekniği kullanarak cerrahi pansuman yapabilecektir.
Psikomotor Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazılması
Bazı Örnekler
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
• araştırma projesinin metodolojisi ve bulgularını
sözlü rapor olarak sunabilecektir.
• hastayı extra oral ve intra oral olarak muayene
edebilecektir.
• modülde belirtilen araçları kimya laboratuarında
güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilecektir.
• Pompa karakteristik eğrisi, boru hattı eğrisi ve pompa
– boru hattı işletme noktasını taslak olarak
çizebilecek, pratik biçimde her birinin nasıl
değiştirildiğini gösterebilecektir.
Psikomotor Alanda Öğrenme Çıktılarının Yazımında
kullanılabilecek aktif fiilere ÖRNEKLER
Ders Öğrenme Çıktıları
Yazım Formatı
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
 tanımlayabilecektir, yorumlayabilecektir,
yargılayabilecektir, analiz edebilecektir,
sınıflandırabilecektir, vb.,
Upon successful completion of this course, the students
will be able to :
define, interpret, judge, analyse, classify, etc.,

similar documents