Niamh Ní Mhaoláin

Report
Léitheoireacht na Gaeilge sa scoil
lán-Ghaeilge
Niamh Ní Mhaoláin
Comhdháil na Ceannasaíochta
10ú Deireadh Fómhair 2013
Tábhacht na litearthachta sa Ghaelscoil
Próifíl an Ard!
An Príomhoide mar
Cheannasaí ar an
bhfoghlaim
An Príomhoide
Tánáisteach ag feidhmiú
mar Nascmhúinteoir
don litearthacht
Sealbhóir Poist (Béarla)
I dtreo an Fheabhsúcháin
Ceannaireacht ar
Theagasc
• Ag stiúradh an
teagaisc
Ceannaireacht ar
Fhoghlaim
• Ag stiúradh na
foghlama
Ceannaireacht ar
Ghnóthachtáil
• Cad atá á
bhaint amach
ag na leanaí?
Cabhair ar fáil
•
•
•
•
•
•
•
•
Saineolas Inmheánach scoile
Modhcheachtanna
COGG
P.D.S.T. (saintacaíocht don chomhthéacs T1)
Comhphairtíocht Thuaidh-Theas
Sainghrúpaí spéise/áitiúla
Freastal ar Chomhdhálacha
An Bord Bainistíochta
Tábhacht na litearthachta sa
Ghaelscoil
Tosaíochtaí Náisiúnta agus Tosaíochtaí Scoile
An Tumoideachas
Clár
Ullmhúcháin sa
Ghaeilge
An
Délithearthacht
Traschur
foscileanna
Gaeilge amháin
ag tús na bliana
Ábhair eile an
Churaclaim
Ábhair eile an Churaclaim
• Caithfear a bheith dírithe ar ardchaighdeán
léitheoireachta a bhaint amach má tá na
leanaí chun buntáistí an chórais a thapú. Tá
impleachtaí móra ann do scoileanna dara
léibhéal chomh maith.
Cur chuige :Béim ar an Neamhfhicsean
Cad atá i gceist le léitheoireacht?
Léargas eile ar
an saol
Proiséas
forbartha
Scil
Ghabhchumais
Scileanna
Riachtanacha
Foinse
Luachmhar
Teanga
Raon Cur Chuige Teagaisc
(C.N.C.M. 2012)
Cur Chuige ilchineálach
Múinteoir ag
léamh
Léitheoireacht
léirithe
Léitheoireacht i
gcomhpháirt
Léitheoireacht faoi
threoir
Taoiléitheoireacht
Straitéisí Tuisceana
Íomhanna a
chruthú
Ceistiú
Súil Thapa
Tátal
Spléachadh
Sintéis
Achoimre
Foinse Eolais
Naíonáin Bheaga
• Fillteán fuaimeama / Tús fuaimeanna
• Feasacht fóneolaíochta
• Léitheoireacht i gcomhpháirt
•
•
•
•
Leabhar gan phrionta
Leabhar le prionta (focail aonar)
Leabhair le prionta (abairtí)
Cúrsa Comhtháithe Séideán Sí (Léitheoireacht
Roinnte)
• Féasta Focal
Athinsint
I dtreo an fheabhsúcháin
• Ar na bioráin i mbliana
• Fónaic na Gaeilge (Áisaonad)
• Clár luathléitheoireachta
• Scileanna Tuisceana
• Leabhair dhigiteach
Prionta sa Timpeallacht
Feasacht a fhorbairt
Rang 2
• Leabhair Bheaga (focal ardmhinicíochta)
• Scileanna Tuisceana
• Taoileitheoireacht (Tascanna)
Taoiléitheoireacht Rang 2
Rang 5
• Úrscéal Ranga (Léitheoireacht faoi threoir)
• (Bailiúchán Gearrscéalta)
• Scileanna Tuisceana
• Grúpléitheoireacht
• Taoiléitheoireacht (Tascanna le déanamh i
ndiaidh na Samhna 8 Sh)
Rang 5
Ag freagairt don taoiléitheoireacht
Seanra eile
Litearthacht Dhigiteach
Seanra eile
•
Dé Luain 7 Deireadh Fómhair 2013
XFactor
Ag an deireadh seachtaine ar an XFactor bhí na moltóirí ina dtithe. Bhí ar gach moltóir triúr a roghnú ón seisear
a bhí acu. Bhí a lán daoine ag caoineadh, fiú agus áthas orthu!
Bhí Louis agus na buachaillí ar bhád i San Tropez. Roghnaigh Louis Luke, Sam, agus Nicholas. Bhí Robbie Williams
ag cabhrú le Sharon i Los Angeles. Roghnaigh siad Sam, Lorna, agus Shelly don ghrúpa do dhaoine atá níos sine ná
25. Roghnaigh Gary na grúpaí seo: Miss Dynamix, Kingsland Road agus Rough Copy. I ngrúpa na gcailíní le Nicole
tá Tamera, Abi agus Hannah ann. Beidh siad ag canadh arís an tseachtain seo chugainn.
Níor éirigh le Melanie McCabe ó Bhaile Átha Cliath áit a fháil sa chéad bhabhta eile.
Scannán faisnéise faoi Joanne O’Riordan
Tá Joanne O’Riordan 17 bliain d’aois. Tá sí i gcathaoir rotha toisc nach bhfuil lámha ná
cosa uirthi. Anuraidh bhuaigh Joanne duais Rehab do phearsa óg na bliana.
Tá scéal Joanne le feiceáil anois sa scannán No Limbs, No Limits. Rinne a deartháir,
Steven, an scannán faisnéise seo. Le dhá bhliain anuas bhí sé ag obair ar an scannán, ag
Pearsa Óg na Bliana 2012,
Joanne O’Riordan le
Bressie.
úsáid físeanna de Joanne i rith a saoil.
Dé Domhnaigh, bhí tráthnóna iontach san Áras Ceoldrámaíochta i gCorcaigh nuair a bhí
an scannán ar an scáileán den chéad uair.
Tornádó i nGaillimh
Tráthnóna Dé Céadaoin seo caite shéid gaoth láidir ar feadh cúpla nóiméad i gCluain
Fearta i gCo. na Gaillimhe. Bhí an ghaoth chomh láidir sin go ndúirt muintir na
haimsire gur tornádó beag a bhí ann.
Dúirt daoine sa cheantar go raibh scamall mór dubh le feiceáil sa spéir agus go raibh
eagla orthu. Leag an ghaoth crainn agus thit crann amháin ar theach soghluaiste. Bhí
an t-ádh ar na daoine sa teach soghluaiste mar ní raibh siad gortaithe. Bhí 600 teach
Teach soghluaiste
gan leictreachas ar feadh tamaill tar éis na gaoithe.
Reifreann faoin Seanad
I dtithe an Oireachtais tá an Dáil agus an Seanad ann. Faoi láthair tá 60 seanadóir sa
Seanad agus an ról atá acu ná dlíthe nua a phlé. Dé hAoine bhí reifreann ar siúl agus
bhí rogha ag muintir na hÉireann críoch a chur leis an Seanad.
An 60 seanadóir ón
Seanad.
Tháinig 40% de dhaoine amach ag vótáil. Ba mhian le 51.7% de na daoine sin an
Seanad a choimeád. Ó 1928 tá daoine ag labhairt faoin Seanad a athrú agus seans go
dtarlóidh sin anois.
ROINN FROEBEL DON BHUN- AGUS LUATH- OIDEACHAS OÉMN, ÓLLSCOIL NA HÉIREANN, I
GCOMHPHÁIRT LEIS AN IRIDRBHLIAIN, AOLÁISTE ALEXANDRA, BÁC 6.
Scríobh Leabhar
Eanair-Márta
Scríobh Leabhar
Scríobh Leabhar
Scríobh Leabhar
• Scríbhneoir den chéad scoth
• Scríobh sé ‘Moments’ ar son ‘One Direction’
agus chum sé amhrán do Taylor Swift chomh
maith.
Measúnú
Dúshláin ó thaobh na ceannasaíochta
de
Cúrsaí ama
FLG
Ceannasaíocht ar
theagasc
Baill Foirne
Malartú
saineolais agus
cleachtais
Ceannasaíocht
ar fhoghlaim
Ceannasaíocht
ar
ghnóthachtáil

similar documents