gymnasiet-2011

Report
GYMNASIET-2011

Skolverket arbetar på regeringens uppdrag
utifrån propositionen Högre krav och kvalitet i
det nya gymnasieskolan

Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola med
fokus på kunskap och kvalitet

Regeringen föreslår en rad förändringar i
gymnasieskolan
De viktigaste förändringarna

Nya program, ny betygskala och nya ämnesplaner

Historia blir ett obligatoriskt ämne på alla program

Högre behörighetskrav till gymnasieskolan

Större skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande
program

Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogrammen

En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen

Specialutformade program ersätts av Särskilda varianter

Individuella programmet blir Introduktionsprogram

Entreprenörskap
DETTA ÄR GYMNASIESKOL AN
18 nationella program – 60 inriktningar
12 yrkesprogram +
6 högskoleförberedande program
Programmen omfattar 2.500 poäng
ANDR A MÖJLIGHETER
Särskilda varianter inom nationellt program
Riksrekryterande utbildningar
Spetsutbildningar
Riksrekryterande estetiska spetsutbildningar
International Baccalaureate – IB
Särskilda behörighetskrav
Urvalsprov som komplement till betygen
12 YRKESPROGR AM
1.
Barn- och fritidsprogrammet
2.
Bygg- och anläggningsprogrammet
3.
El- och energiprogrammet
4.
Fordons- och transportprogrammet
5.
Handels- och administrationsprogrammet
6.
Hantverksprogrammet
7.
Hotell- och turismprogrammet
8.
Industritekniska programmet
9.
Naturbruksprogrammet
10.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
11.
VVS- och fastighetsprogrammet
12.
Vård- och omsorgsprogrammet
6 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDEPROGR AM
1.
Ekonomiprogrammet
2.
Estetiska programmet
3.
Humanistiska programmet
4.
Naturvetenskapsprogrammet
5.
Samhällsvetenskapsprogrammet
6.
Teknikprogrammet
GYMNASIEEXAMEN
Yrkesexamen
– Du måste ha betyg i kurser som omfattar 2.500 p
– Du måste ha lägst betyget E (godkänt) på kurser som omfattar minst 2.250 p
– Du måste ha lägst betyget E (godkänt) i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1,
engelska 5 och matematik 1
– Du måste ha lägst betyget E (godkänt) på kurser inom de programgemensamma
karaktärsämnena som omfattar minst 400 p
– Du måste ha Godkänt på ditt gymnasiearbete
Högskoleförberedande examen
– Du måste ha betyg i kurser som omfattar 2.500 p
– Du måste ha lägst betyget E (godkänt) på kurser som omfattar minst 2.250 p
– Du måste ha lägst betyget E (godkänt) i kurserna svenska/svenska som andraspråk 3,
engelska 6 och matematik 1
– Du måste ha Godkänt på ditt gymnasiearbete
DETTA ÄR ETT PROGR AM

2 500p
Gymnasiegemensamma
1p ( ämnespoäng) = ca. 1 lektion
Sv, Ma, Eng, Idh , Hi, Sa, Na, Re
ämnen
Karaktärsämnen
Programgemensamma
Det som ger programmet dess karaktär
Läses av samtliga elever inom ett program
karaktersämnen
Inriktningar
Vissa får börja det första året
Programfördjupning
Ger utrymme för specialisering,
behörighetsgivande
Individuellt val
Gymnasiearbete
Skolan fastställer vilka kurser ska erbjudas
Vissa kurser måste erbjudas
Godkänt gymnasiearbete krävs för
examen
Större skillnad mellan program
Svenska 2- 100p,
Svenska 3- 100p
Engelska6- 100p
Är kurser som elever
på ett yrkesprogram saknar
För grundläggande behörighet
till högskolan
Dessa kurser kan väljas
på Individuellt val eller
som utökat program
Yrkesprogram
Högskoleförberedande
2500p
2500p
Gymnasiegemensamma
ämnen 600p
Gymnasiegemensamma
Karaktärsämnen
Programgemensamma
karaktärsämnen
Inriktningar
Programfördjupning
1 600p
APL ,lärling
ämnen
1100p – 1250p
Karaktärsämnen
Programgemensamma
karaktärsämnen
Inriktningar
Programfördjupning
950p – 1100p
Individuellt val 200p
Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p
Gymnasiearbete 100p
DETTA ÄR GYMNASIUM
SKAR ABORG
SKARA
SKÖVDE

MARIESTAD
TIDAHOLM
TIBRO
TÖREBODA
TÖREBODA
VARA
Naturbruksgymnasier i Västra Götaland
FALKÖPING
Sötåsen
Strömma
Svenljunga
Sparresäter
Dingle
LIDKÖPING
Nunntorp
Uddetorp
NY BETYGSSKAL AN I GRUNDSKOL A
OCH GYMNASIESKOL AN
fom HÖSTTERMINEN 2011
A = 20 p (MVG)
B = 17,5 p
C = 15 p (VG)
D = 12,5 p
E = 10 p (G)
F = 0 p (Icke Godkänt – IG)
Ny betygskala
Betygskala med beteckningar A- F. Eleven får betyg efter varje avslutad kurs
Idag
Ny
Uppfyller kriterierna för A i sin helhet
A
20
Uppfyller kriterierna för C och till
övervägande del för A
B
17,5
Uppfyller kriterierna för C i sin helhet
C
15
Uppfyller kriterierna för E och till
övervägande del för C
D
12,5
10
Uppfyller kriterierna för E i sin helhet
E
Uppfyller inte kriterierna för E
F
Underlag för bedömning saknas helt, ”streck”
__
GODKÄNDNIVÅ
0
MVG
VG
G
IG
SPR ÅK I GYMNASIESKOL AN
Gemensam kursplan
grundskola – gymnasieskola
7 steg (kurser) x 100 p
Engelska
Engelska steg 5 – 100 p samtliga program
Engelska steg 6 – 100 p Högskoleförberedande program
+Hotell- och turismprogrammet
Engelska steg 7 – 100 p valbar inom individuellt val
och inom programfördjupningar
SPR ÅK I GYMNASIESKOL AN
Moderna språk
100 p – Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet
200 p – Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet
500 p – Humanistiska programmet inriktning språk
Elever kan välja språkkurser inom individuellt val
och inom programfördjupningar

Nybörjarspråk börjar med steg 1.

Elever som läst språket i grundskolan som elevens val böjar på steg 2

Elever som läst språket i skolan som språkval får börja på steg 3
- steg 3 ger 0,5 merit poäng
HÖGRE BEHÖRIGHET TILL
GYMNASIESKOL AN
Yrkesprogram
Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och
matematik + 5 andra ämnen.
Högskoleförberedande program
Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och
matematik + 9 andra ämnen
Ekonomiprogrammet/Humanistiska programmet/
Samhällsvetenskapsprogrammet
Godkänt i geografi, historia, religion och samhällskunskap +
5 andra ämnen
Naturvetenskapsprogrammet/Teknikprogrammet
Godkänt i biologi, fysik och kemi + 6 andra ämnen
Dispens engelska
För elever som har ett annat modersmål än svenska
INDIVIDUELL A PROGR AMMET
BLIR
INTRODUKTIONSPROGR AM
Preparandutbildning - bli behörig till ett nationellt program
Programinriktat individuellt program (PRIV) - inriktat mot ett nationellt yrkesprogram
Behörighet: Alt.1: betyget Godkänd svenska/svenska som andra språk,
engelska eller matematik + 4 ämnen
Alt.2 : betyget Godkänd svenska/svenska som andra språk
+ engelska + matematik + 3 ämnen
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion - för dig som behöver lära dig mer svenska
BEHÖRIGHET TILL
HÖGSKOL AN
Högskolan
Grundläggande behörighet –
högskoleförberedande examen
eller
Yrkeshögskolan
Grundläggande behörighet –
yrkesexamen
yrkesexamen – svenska/svenska som
andra språk 2 och 3 + engelska 6
Särskild behörighet –
områdesbehörigheter
Meritkurser kan ge + 2,5 p
− språk
− matematik
− områdeskurser för olika områden
Större chans att komma in om du är
behörig direkt på ditt slutbetyg från
gymnasieskolan.
Utbildningarna på högskolan är indelade i olika
områden beroende på deras innehåll och är indelade i
17 Områdesbehörigheter.
Exp:
Områdesbehörighet 1 Hi A+ Sh A Jurist examen
Områdesbehörighet 4 En B+Ma C+ShA Civilekonom
Områdesbehörighet 13 Bi B +FyB+ KeB+ Ma D Läkareexamen
Syv planering grundskolan 2010-2011

HT 2010
Aug.
Sep.
VT 2011
Okt.
Dec.
Vägledning åk 9
PRAO
GYMNASIEVALET YRKESRESAN
Jul
Jan/Feb.
Mars
Apr.
Maj
Juni
Juli
lov
GYMNASIEVALET
OMVAL
INTAGNING
Vägledning åk 8
PRAO, ARB: MARKNADSDAGEN FRAMTIDSVALET
Vägledning åk 6
Vägledning åk 7
MÅL MED SKOLAN
MIN VÄG I UTBILDNINGSSYSTEMET
STUDIEHJÄLP LÅ 20102011

STUDIEBIDRAG

RESOR TILL OCH FRÅN SKOLAN

INNAKORDERINGSTILLÄG

EXTRATILLÄG
STUDIEBIDR AG

Elev i gymnasieskolan är berättigad till studiehjälp till och med
vårterminen det år då eleven fyller 20 år. Studiehjälpen består av:
STUDIEBIDRAG

Bidraget beviljas utan ansökan och betalas ut fr o m kvartalet efter det
du fyllt 16 år. Det ersätter således det allmänna barnbidraget som då
upphör.

RESOR TILL OCH FRÅN SKOLAN ersätts av hemkommunen då avståndet
mellan bostaden och skolan är minst 6 km. Du får åka gratis till
gymnasieskolan första skoldagen. Terminskortet är giltigt dagligen
mellan 04.30-20.00 under terminstid.
INACKORDERINGSTILLÄG
G

Beviljas om du på grund av lång eller besvärlig skolväg behöver inackordera dig på skolorten.

Avståndet från hemmet till skolan måste vara minst 40 km eller restiden minst 3.5 tim/dag. Detta
måste gälla minst 4 dagar under en tvåveckorsperiod.

Beloppets storlek beräknas med hänsyn till färdvägsavståndet mellan föräldrahemmet och
skolan.

Avstånd - km Kronor/månad

40 - 60 km 1370 kr

61 - 120 km 1540 kr

121 - 250 km 1740 kr

251 - 700 km 2040 kr

701 - 2350 kr
INACKORDERINGSTILLÄG
G

Söker du hos hemkommunen om du läser på en kommunal gymnasieskola
och hos Centrala studie nämnden – CSN om du läser på en fristående
gymnasieskola. Ska sökas på särskild blankett som du begär att få på
gymnasieskolan eller på BUN-kansliet i Töreboda när du påbörjat dina
studier. Schema skall bifogas ansökan. Tillägget beviljas för 4 månader på
höstterminen och 5 månader på vårterminen.

Utbetalning av inackorderingstillägg sker månadsvis i efterskott, i regel sista
bankdagen i månaden.

Om Du erhåller inackorderingstillägg kan aldrig bidrag till dagliga resor
utgå.
EXTR A TILLÄGG

Ett tillägg som prövas med hänsyn till dina och dina föräldrars
ekonomiska förhållanden.

Prövningen görs mot ett ekonomiskt underlag som består av
familjens beräknade inkomster.

Hänsyn tas även till förmögenhet. Betalas ut av CSN.

Ekonomiskt underlag Kronor/mån

-84 900 855 kr

85 000 - 104 900 570 kr

105 000 –124 900 285 kr
NÄR BETAL AS
STUDIEHJÄLPEN UT?

Studiebidrag och extra tillägg betalas ut endast för skoltid. Det innebär att
inga bidrag utgår för juli och augusti. Ett normalt läsår omfattar 10
månader, 4 månader på höstterminen och 6 månader på vårterminen.

Du som fyller 16 år före den 1.e juli får studiebidrag fr o m september.
Barnbidraget utbetalas t o m juni. Inga pengar i juli och augusti.

Du som fyller 16 år under juli – sept. får studiebidrag fr o m oktober För
tiden fram till dess att du får studiebidrag utbetalas barnbidrag med
samma belopp.

Du som fyller 16 år under okt - dec får studiebidrag fr o m januari För
tiden fram till dess att du får studiebidrag utbetalas barnbidrag med
samma belopp.
HUR BETAL AS
STUDIEHJÄLPEN UT?

För omyndig elev sker utbetalning till vårdnadshavare.

Uppgift om vårdnadshavare hämtas ur Riksförsäkringsverkets bidragsregister.
Föräldrar till omyndig elev kan föra överstudiehjälpen till elevens eget
bankkonto. Överföringen ordnas genom kontakt med banken.

Tag kontakt med din bank och ordna med konto för utbetalning av
studiestöd.

Den första utbetalningen kommer i september.

Du får ytterligare information och blanketter för ansökan av gymnasieskolans
personal i samband med skolstarten.
HUR GÖR DU NÄR DU SKA
VÄLJA?

Vilka skolor / yrken låter intressanta?

Diskutera med dem du känner

Gör intressetester på Internet

Gör besök på skolorna och de olika programmen

Diskutera med din studievägledare
VAD ÄR BÄST FÖR
MIG?
• Vad innebär mina val?
• Har jag tagit reda på
alla möjligheter?
• Finns det fler
alternativ?
• Är det detta jag vill?
• Vad händer när jag har
valt det här?
•Finns det några
medicinska hinder för
mina studie/yrkesval?
•Liten skola/ stor skola?
•Storstad/landsbygd?
•Yrkesprogram/
Högskoleförberedande
program
INTRESSEN?
Det du är intresserad av och
har ” magkänsla för”
ger oftast bra resultat!
VAD KAN JAG HJÄLPA TILL
MED?

Prata om dig och din situation.
Här är jag. Hit vill jag. Hur ska jag komma ditt?

Hjälpa dig att se dina möjligheter eller hinder. Leda dig framåt!

Gå igenom dina alternativ

Se om du har missat något

Ge dig information eller ge tips om var du kan hitta information
MER INFO……..

www.gymnasiumskaraborg.se – gymnasieskolor/gymnasieprogram i Skaraborg

www.programvaljaren.se - allmän information om gymnasieskolan
kursplaner/områdesbehörigheter

www.skolverket.se - om GY 2011

www.yrmis.se- filmer om olika yrken

www.ams.se –intressetest, Yrke A-Ö

www.valjayrke.saco.se

www.studera.nu – info om högskolestudier

www.csn.se – info om studie ekonomi
VALET TILL
GYMNASIESKOL AN
SKER VIA WEBBEN I
JANUARI!

Du får personliga inloggningsuppgifter och information från Syv v. 2

Inloggningsuppgifterna är personliga, är nödvändiga under hela
gymnasievalet och skall sparas noggrant!

Du loggar in på www.gymnasiumskaraborg.se under Min ansökan

Du kan göra gymnasieansökan själv, hemma eller i skolan

Du får hjälp om du behöver
SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 28 JANUARI!
VALET ÄR
VIKTIGT….
……men inte livsavgörande!
Lycka till med valet!
Centralskolan Töreboda
Rodica Lotrean
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0506- 181 07
E- post: [email protected]

similar documents