A hulladékgazdálkodási törvényről

Report
VEGYIPARI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
BIZTONSÁGTECHNIKAI KONFERENCIA
DR. VARGA JÓZSEF
EGER, 2012. OKTÓBER 10.
A Hulladékról szóló törvény
2
A törvény sarokpontjai
•
Új keretirányelv a hulladékról:
teljesen új irányt szab az uniós országok
hulladékgazdálkodásának
•
Nemzeti megvalósítás:
Kettős cél:
- az irányelvi szabályok átültetése;
- a jogszabályi környezetet megújítsa.
3
A törvény sarokpontjai
Megoldásra váró problémák:
•
•
•
•
•
•
•
elmaradt környezettudatos gondolkodás;
elhagyott hulladék, illegális lerakók;
aránytalan díjszabás;
rendezetlen és ellentmondásos jogszabályi környezet;
magas adminisztrációs teher;
hulladék, mint erőforrás nem kap elég hangsúlyt;
a lakossági és a környezetvédelmi érdekek háttérbe
szorulnak.
4
A törvény célkitűzései
• a hulladékképződés megelőzése, csökkentése;
• a gyártó felelősségének kiterjesztése;
• a hasznosítási arányok növelése (cél és
kötelezettség).
5
A törvény újításai
• 2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszer;
• továbbfejlesztett hulladékhierarchia rendszer;
• melléktermék fogalmának meghatározása;
• a hulladékstátusz megszűnésének esetei;
• hulladéklerakási járulék;
6
A hulladéklerakási járulék
• Országgyűlés elé benyújtott változat:
• veszélyes hulladék: 6 000 Ft (2012) 12 000 Ft (2013-tól)
• települési hulladék: 6 000 Ft (2012) 12 000 Ft (2013-tól)
• építési-bontási hulladék: 6 000 Ft (2012) 12 000 Ft (2013-tól)
• Jelenlegi változat:
Hulladéklerakási járulékfizetéssel
érintett hulladék fajtája, jellege,
típusa
települési hulladék
építési-bontási hulladék
veszélyes hulladék
hasznosítás után visszamaradt
veszélyes és nem veszélyes
hulladék
Hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék
egységára évenként (Ft/tonna)
2013
2014
2015
2016
3 000 Ft
6 000 Ft
9 000 Ft
12 000 Ft
3 000 Ft
6 000 Ft
9 000 Ft
12 000 Ft
3 000 Ft
6 000 Ft
9 000 Ft
12 000 Ft
1 500 Ft
3 000 Ft
4 500 Ft
6 000 Ft
7
A törvény újításai
• közszolgáltatással
szabályozása;
kapcsolatos
díjak
egységes
• házhoz menő hulladékgyűjtés;
• közterületen a hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtött
települési hulladék nem tekinthető uratlan
dolognak;
• az elkobzás és a lefoglalás;
• az
állami
szerepvállalás
közszolgáltatásban.
erősítése
a
8
Bizottsági és tagállami észrevételek, válaszok
•
•
•
A francia részletes vélemény és a Bizottság megjegyzései:
- maradéktalanul szakmai tartalmúak,
- az általános vitát követően már beépítésre kerültek.
A Bizottság más eljárásban vizsgálja a nem műszaki tartalmú
rendelkezéseket.
A német és az osztrák részletes vélemény szerint:
a törvényjavaslat bizonyos rendelkezései ellentétesek az uniós
joggal.
- irányelv hasznosítási arányait teljesíteni kell
kötelezettségszegési eljárás
9
A törvényjavaslat elfogadásának időrendi alakulása
•
Notifikációs eljárás kezdete: 2011. december 29.
•
A törvényjavaslat általános vitája: 2012. február 14. – 28.
•
A notifikációs eljárás során beérkezett vélemények: 2012. április 2.
A vélemények megválaszolásának határideje: 2012. július 2.
•
Részletes vita lezárása: 2012. július 3.
•
Zárószavazás időpontja: 2012. október 8.
•
Európai
Bizottság
pilot
ügyben
indított
megkeresésének
megválaszolása, ellenkérelem benyújtásának határideje: szeptember 13.
10
A Hulladékról szóló törvény …
• esetében nem áll fenn a kötelezettségszegési eljárás veszélye,
csupán Pilot ügy indult
• mindenben megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelv hármas követelményének:
• diszkriminációmentesség
• szükségesség
• arányosság
• semmilyen uniós jogszabályt, előírást, alapszabadságot nem sért;
• Magyarország érdekeit tartja szem előtt;
• átlátható,
egyértelmű
viszonyokat
teremt
a
hulladékgazdálkodásban.
11
A hatálybalépéssel kapcsolatos információk
A törvény és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek
hatálybalépésének várható időpontja:
2013. január. 1.
Közel 40 végrehajtási rendelet módosítása vagy megalkotása.
12
A hulladékról szóló törvényjavaslat
végrehajtási rendeletei
13
Végrehajtási rendeletek
Közel 40 db rendelet:
- új rendeletek
- módosított rendeletek
- törölt rendeletek (más rendeletekbe beépítésre került)
14
Végrehajtási rendeletek
A végrehajtási rendeletek az alábbi témakörökre terjednek ki:
I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
II. Egyes hulladékáramok speciális szabályozásai
III. Hulladékgazdálkodási létesítmények
IV. Nyilvántartás, adatszolgáltatás
V. Hulladékgazdálkodási tervezés
VI. Engedélyezés
VII. Bírságolás
15
I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
A közszolgáltatói tevékenység végzésének feltételei:
• hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
• települési folyékony hulladék kikerült
• a gyűjtőedény méretének arányosnak kell lennie a képződő hulladék
mennyiségével (2 különböző edényméret)
• Környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele: kiszóródó hulladék
elszállítása a közszolgáltató feladata
16
I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
A közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatói szerződés
A települési önkormányzat felhívásának követelményei:
• összhang az OHT-vel és a területi tervekkel
• igénybe vehető hulladékgazdálkodási létesítmények részletes
bemutatása
Az ajánlattevőre vonatkozó kötelezettségek:
• hulladékgazdálkodási engedély,
• közszolgáltatási engedély
• OHÜ minősítés
• közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv
• alvállalkozó adatainak csatolása
17
I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Közszolgáltatási díj megállapítása
• Átmenetileg a hulladékról szóló törvény átmeneti
rendelkezései fogják meghatározni az árképzést
• 2014-től a Magyar Energia Hivatal feladata lesz
18
II. Egyes hulladékáramok speciális szabályozásai
• TSZH
• Hulladékká vált gépjárművek
• Elektromos és elektronikai
berendezések
• Veszélyes hulladék
• Biológiailag lebomló hulladék
• Csomagolási hulladék
• Növényvédőszerrel szennyezett
csomagolóeszköz hulladék
• Hulladékolajok
•Egészségügyi
intézményekben keletkező
hulladék
•Elemek és akkumulátorok
•Szennyvizek és
szennyvíziszapok
•Építési- és bontási hulladék
•Termelési hulladék, háztartási
hulladékhoz hasonló hulladék
19
II. Egyes hulladékáramok speciális szabályozásai
•
•
•
•
Fogalmi rendszer megújítása
Irányelvi célok megvalósítása
Részletesebb, egyértelmű szabályozás
Környezetvédelmi és lakossági
szempontok figyelembevétele
20
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelmények
• Települési folyékony hulladékra nem terjed ki
(2008/98 irányelv)
• cél: a közegészségügyi feltételeknek megfelelő
gyűjtési, átvételi, tárolási és kezelési rendszer
kialakítása
• Optimális szállítási gyakoriság kialakítása
21
Termelési hulladék, valamint háztartási hulladékhoz
hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött
hulladék
 Gyűjtésre, szállításra, tárolásra vonatkozó szabályok
- gyűjtés: megfelelően jelölt edényzet
 Közvetítésre és kereskedelemre vonatkozó szabályok
•
kereskedő  csak termelési és háztartási hull. hasonló, elkülönítetten
gyűjtött hull. átvétele
•
nyilvántartás az átvett és a kezelőnek átadott hulladékról, rendszeres
adatszolgáltatás
•
a közvetítő csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában lévő gazdálkodó
szervezet nevében járhat el, hulladékot csak ideiglenesen tárolhat
 Kezelésre vonatkozó szabályok
• depóniagáz  összegyűjtéséről, kezeléséről gondoskodni kell!!!
22
Veszélyes hulladék
 szigorúbb szabályozás
 elkülönített gyűjtés (hulladékhierarchia)
 a szállító, kereskedő vagy közvetítő kizárólag azzal a veszélyes
hulladékkal tevékenykedhetne, melyre hulladékgazdálkodási
engedélye feljogosítja
 a környezetvédelmi biztosítás a tárolótelepen történő
elhelyezéshez, legfeljebb 2 évig (Hasznosítási vagy
ártalmatlanítási művelet azonban nem végezhető!)
23
Hulladékká vált gépjárművek
•
A koordináló szervezet  közvetítő szervezet
•
Ha a hulladékká vált gépjármű vagy annak bármely
alkatrésze, tartozéka piaci értékkel rendelkezik, az
átvevőnek az átvett hulladék után a hulladék
tulajdonosának ellenértéket kell fizetnie.
24
Hulladékolajok
•
A regenerálást követően keletkező alapolajnak meg kell felelnie
a hulladékról szóló törvényjavaslatban megfogalmazott
hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó előírásoknak:
•
•
•
•
meghatározott célra rendeltetésszerűen használják
van rá kereslet
megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek,
jogszabályoknak
használata összességében nem eredményez a környezetre vagy
az emberi egészségre káros hatás
•
Az új rendelet kimondja, hogy a hulladékolajban lévő anyagok
és a PCB koncentrációjának meghatározását akkreditált
labornak kell elvégeznie a megfelelő jogszabályok előírásai
alapján.
25
Elektromos és elektronikai berendezések hulladékai
•
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló irányelvet (WEEE) 2 rendelet ültette át: most 1 rendelet
tartalmazza
•
A hatályos rendelet helytelenül a kereskedő fogalmát
használja a forgalmazó helyett.
•
A koordináló szervezetre vonatkozó szabályok törlésre
kerülnek. Az e+e termékek esetében a közvetítő szerepét az
OHÜ fogja betölteni.
26
III. Hulladékgazdálkodási létesítmények
•Hulladéklerakó
•Hulladékgyűjtő
sziget
•Hulladékgyűjtő udvar
•Hulladékgyűjtő pont
•Munkahelyi
gyűjtőhely
•Üzemi gyűjtőhely
•Speciális gyűjtőhely
•Hulladéktároló hely
•Átvételi hely
•Átrakóállomás
•Válogatómű
27
Hulladékgazdálkodási létesítmények
Az új rendelet már elnevezésében is változik, hiszen hatálya több
létesítményre is kiterjed:
• Hulladékgyűjtő sziget
– üzemeltetése: közszolgáltató, vagy alvállalkozója
– a hulladék elhelyezésére és átvételére vonatkozó szabályokat
pontosítása
• Speciális gyűjtőhely
– létrehozása: közszolgáltató és más gazdálkodó szervezet
– engedély illetve nyilvántartásba vétel nélkül
– a háztartásokban képződő veszélyes hulladékot lehet gyűjteni (pl.
gyógyszerhulladék)
– az átvétel, kezelés hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött
28
Hulladékgazdálkodási létesítmények
•
Átvételi hely

•
 elkülönítetten gyűjtött hulladék átvétele
Munkahelyi gyűjtőhely

•
nyilvántartásba vétel
nyilvántartásba vétel
 munkaasztal mellett képződő termelési hulladék gyűjtésére
Üzemi gyűjtőhely

nyilvántartásba vétel


csak termelési hulladék gyűjthető
szivárgórendszer alatti szigetelőréteggel kell ellátni (ha az üzemi
gyűjtőhely aljzata nem vegyszerálló, és kármentővel nincs felszerelve)
29
IV. Nyilvántartás, adatszolgáltatás
• Új szereplők a hulladékgazdálkodásban
kereskedő)adatlapok módosítása
(közvetítő,
• Ha évente 100kg–200kg közötti veszélyes hulladék
képződik: rendszeres adatszolgáltatás szükséges!
• 2015-től a veszélyes hulladékot
elektronikusan szolgáltatnak majd adatot
•
kezelők
naponta
lerakók vonatkozásában: új adatlap
30
V. Hulladékgazdálkodási tervezés
Hulladékgazdálkodási tervek
• Irányelvi célok teljesítése
• megelőzési program
• Egyedi hulladékgazdálkodási terv már nem kell
• OHÜ készíti el
31
VI. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése
Eddig széttagoltan egy rendelet keretén belül
• A rendelet az általános szabályokat tartalmazza:
 Nyilvántartásba vétel és az engedély iránti kérelem feltételei
 Nyilvántartás és az engedély tartalmi követelményei
• Speciális engedélyezési követelmények az egyes vhrekben
32
VII. Hulladékgazdálkodási bírság
• számítandó bírság és a fix összegű bírság külön került
szabályozásra
• fix bírságoknál: 50.000 és 300.000 forint közti határok
• Hulladék tömegének megállapítása műszaki becsléssel
(középtartománnyal)  arányosabb bírságösszeg
33
A környezetvédelmi jog aktualitásai
34
259/2012/EU RENDELETE (2012. március 14.) a 648/2004/EK
rendeletnek a fogyasztói mosószerekben és az automata
mosogatógépekhez való fogyasztói mosogatószerekben használt
foszfátok és más foszforvegyületek tekintetében történő
módosításáról
• foszfortartalom korlátozásának célja, hogy a mosóés tisztítószerek kisebb mértékben járuljanak hozzá a
felszíni vizeket érintő eutrofizációhoz, csökkenjenek
a szennyvizek foszfor-tartalmának csökkentésével
kapcsolatos tisztítási költségek.
• 2013. június 30-tól mosószer nem hozható
forgalomba, ha az összes foszfortartalom 0,5 gramm
vagy annál magasabb egy mosószer adagban
35
65/2011/EU (2011. június 8.) irányelv egyes veszélyes
anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról (RoHs)
•az irányelv hatálya 11 termékcsoportra terjed ki
(10+”egyéb”)
•az irányelvet a hazai jogrendbe 2013. január 2-ig kell
átültetni, kormányrendelet formájában.
• a szerteágazó termékcsoportok miatt több hatóság
került kijelölésre a piacfelügyeleti feladatok ellátására
36
259/2012/EU RENDELETE (2012. március 14.) a 648/2004/EK
rendeletnek a fogyasztói mosószerekben és az automata
mosogatógépekhez való fogyasztói mosogatószerekben használt
foszfátok és más foszforvegyületek tekintetében történő
módosításáról
• 2017. január 1-től automata mosogatógépekhez való
mosogatószer nem hozható forgalomba, ha a normál
adagban az összes foszfortartalom 0,3 gramm vagy
annál magasabb.
• kormányrendelet gondoskodik majd a 259/2012/EUban foglalt tagállami feladatokról (hatóság kijelölése,
szankciók), várható hatálybalépés: 2013. január 3.
37
A régi ROHS irányelv technikai adaptációs
módosítása
• 2002/95/EK irányelv tilalmat rendelt el az ólom, a higany, a kadmium, a
hat vegyértékű króm, a polibrómozott bifenilek (PBB) és a polibrómozott
difenil-éterek (PBDE) alkalmazására
• A tilalom alóli mentességeket az irányelv többször módosított melléklete
tartalmazza
• A módosításokat átvettük a hazai jogrendbe
• Legutóbbiak módosítások:
• Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben
való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet
módosításáról szóló
– 63/2011. (VII. 11.) VM rendelet
– 120/2011. (XII. 15.) VM rendelet
38
65/2011/EU (2011. június 8.) irányelv egyes veszélyes
anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról (RoHs)
•egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazását korlátozó szabályokat
határoz meg az emberi egészség és a környezet védelméhez
történő hozzájárulás érdekében
•korábbi
irányelvet
dolgozott
át,
annak
hatályának
kiterjesztésével növelte a szabályozás környezeti előnyeit,
ugyanakkor a gazdasági szereplőknek elegendő időt biztosít az
alkalmazkodáshoz.
39
A fenntarthatóság a környezetpolitikában
•
•
•
•
•
•
Változatlan tendenciák
követő jellegű technológiák
alkalmazása
anyagi javak fogyasztása
környezeti és egészségi mutatók
nem javulnak
átgondolatlan infrastruktúra
fejlesztés
EU jogszabályok nem betarthatók,
konfliktusok
utólagos környezetvédelem
•
•
•
•
•
•
Kívánatos jövőkép
takarékosság az erőforrásokkal
hozzáadott szellemi érték
fogyasztása nő
környezetbarát, egészségesebb
életvitel, emberi erőforrás
felértékelődése
regionális kiegyenlítődés
EU normák követése
Tiszta technológiák gyors terjedése
40
Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
bemutatása
• A hulladékká vált termékdíjköteles termékek hasznosításának az
érdekében a környezetvédelemért felelős miniszter által alapított, a
magyar állam kizárólagos tulajdonában álló társaság. Közvetítői
tevékenységet végez, de nem gyűjt, szállít és kezel!
-
Önállóan gazdálkodó, nonprofit szervezet,
Tevékenységét a Termékdíj Bizottság által meghatározott keretek
között végzi,
- Kifizetéseit a termékdíjból befolyó pénz fedezi, külön költségvetési
sorral rendelkezik,
- Felügyeli a miniszter, valamint az ügydöntő felügyelő bizottság,
- Szoros együttműködésre törekszik a hatóságokkal.
41
Az OHÜ feladatai
•
•
•
•
•
•
•
•
a) közvetíti és szervezi a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és
hasznosítását;
b) előkészíti az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (OGyHT) és gondoskodik a
jóváhagyott OGyHT végrehajtásáról;
c) nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás - tevékenységi körébe tartozó folyamatait;
d) támogatja a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztését;
e) közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában
(forrásának legalább 7%-át a lakosság környezettudatos nevelésére fordítja),
f) ellenőrzi a vele szerződéses kapcsolatban állók, illetve a pályázatok, illetve szolgáltatás
megrendelések kedvezményezettek által a termékdíjköteles termékből képződött
hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységét;
g) közreműködik - a törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint - a
kötelezettek, ellenőrzésében;
h) innovációs tevékenységet folytat a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenység fejlesztése érdekében.
42
Köszönöm a figyelmet!
43

similar documents