C# - p*edávání parametr*

Report
C# - předávání parametrů
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na
Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí
Možnosti předávání parametrů
• V C# je možné předávat parametry jak
hodnotou tak odkazem (referencí)
• Předávání odkazem umožňuje metodám
pracovat s odkazem na konkrétní proměnnou,
objekt a pracovat s přímo s jejím obsahem –
„při práci s parametrem měníme originál“
• Pokud chceme předávat parametr referencí
budeme potřebovat klíčové slovo ref nebo out
Předávání parametrů hodnotového
typu hodnotou (by value)
– odhadněte výstup programu
using System;
class PassingValByVal {
static void Ctverec(int x) // Parametr x je předáván hodnotou. Změny
//hodnoty parametru x se nedotknou hodnoty myInt.
{
x *= x;
Console.WriteLine(„Hodnota uvnitř metody: {0}", x);
}
public static void Main() {
int myInt = 5;
Console.WriteLine(„Hodnota před zavoláním metody: {0}", myInt);
Ctverec(myInt); // Předání hodnoty v proměnné myInt hodnotou.
Console.WriteLine(„Hodnota po zavolání metody: {0}", myInt);
}
}
Odpověď
• Hodnota před voláním metody: 5
• Hodnota uvnitř metody: 25
• Hodnota po zavolání metody: 5
Předávání parametrů hodnotového typu
odkazem (by reference)
– odhadněte výstup programu
using System;
class PassingValByRef {
static void Ctverec(ref int x) { // Parametr x je předán odkazem.
Změny x
// ovlivní původní proměnnou
myInt.
x *= x;
Console.WriteLine(„Hodnota uvnitř metody : {0}", x);
}
public static void Main() {
int myInt = 5;
Console.WriteLine(„Hodnota před zavoláním metody: {0}",
myInt);
Ctverec(ref myInt); // Předání myInt odkazem.
Console.WriteLine(„Hodnota po zavolání metody: {0}", myInt);
}
}
Odpověď
• Hodnota před zavoláním metody: 5
• Hodnota uvnitř metody: 25
• Hodnota po zavolání metody: 25
Předávání parametrů referenčního
typu hodnotou (by value)
– odhadněte výstup programu
using System;
class PassingRefByVal {
static void Change(int[] arr) {
arr[0]=888; // Toto ovlivní originální hodnotu.
arr = new int[5] {-3, -1, -2, -3, -4}; // Tato změna je lokální.
Console.WriteLine(„Uvnitř metody, první element je: {0}", arr[0]);
}
public static void Main() {
int[] myArray = {1,4,5};
Console.WriteLine(„Uvnitř Main, před voláním metody, první prvek je: {0}", myArray [0]);
Change(myArray);
Console.WriteLine(„Uvnitř Main, po volání metody, první prvek je: {0}", myArray [0]);
}
}
Odpověď
• Uvnitř Main, před voláním methody, první prvek je: 1
• Uvnitř metody, první prvek je: -3
• Uvnitř Main, po volání methody, první prvek je: 888
Předávání parametrů referenčního typu
odkazem (by reference)
– odhadněte výstup programu
using System;
class PassingRefByRef {
static void Change(ref int[] arr) {
arr[0]=888; //tyto operace ovlivní prvky předaného pole
arr = new int[5] {-3, -1, -2, -3, -4};
Console.WriteLine(„Uvnitř metody, první prvek je: {0}", arr[0]);
}
public static void Main() {
int[] myArray = {1,4,5};
Console.WriteLine(„Uvnitř Main, před voláním metody, první prvek je: {0}", myArray [0]);
Change(ref myArray);
Console.WriteLine(„Uvnitř Main, po volání methody, první prvek je: {0}", myArray [0]);
}
}
Odpověď
• Uvnitř Main, před voláním metody, první prvek je: 1
• Uvnitř metody, první prvek je: -3
• Uvnitř Main, po volání metody, první prvek je: -3
Úkol
• Napište program s jednou metodou
SwapStrings, která bude mít dva parametry
předané odkazem a provede záměnu dvou
stringových řetězců.
Výstupní parametry – output
parameters
• Použijeme klíčové slovo out
• Toto klíčové slovo u parametru znamená, že parametr odkazuje na
tu proměnnou, která byla do metody poslána jako parametr.
• Všechny změny provedené u tohoto parametru budou reflektovány
do proměnných i po návratu do volající metody.
• Používá se u metod u kterých je potřeba vracet více hodnot.
• Metoda s out parametry může stále používat pro návrat hodnoty
klíčové slovo return
• Proměnná předaná jako out parametr nemusí být inicializována, k
nastavení hodnoty ale musí dojít uvnitř funkce
• Při použití out parametru je předávána reference ne hodnota !!!
Out Parameters – příklad
Odhadněte výsledek následující funkce
using System;
public class MyClass {
public static int TestOut(out char i) {
i = 'b';
return -1;
}
public static void Main() {
char i; // proměnná nemusí být inicializována
Console.WriteLine(TestOut(out i));
Console.WriteLine(i);
}
}
Rozdíl mezi out a ref předáním
parametrů
• Out parametry musí být definovány před
použitím ve volané funkci např.:
public static void MyMethod(out int[] arr) {
arr = new int[10]; // jednoznačné přiřazení arr
}
• Ref parametry musí být definovány před
použitím ve volané funkci např.:
public static void MyMethod(ref int[] arr) {
arr = new int[10]; // arr inicializováno na jiné pole
}
Příklad použití Out parametrů
Zdrojový kód
using System;
class TestOut {
static public void FillArray(out int[] myArray) {
// Inicializuji pole:
myArray = new int[5] {1, 2, 3, 4, 5}; }
static public void Main() {
int[] myArray; // Inicializace není potřebná
// Předání parametru pole funkci s použitím out:
FillArray(out myArray);
// Zobrazím prvky pole:
Console.WriteLine(„Prvky pole :");
for (int i=0; i < myArray.Length; i++)
Console.WriteLine(myArray[i]);
}
}
Výstup
Příklad použití Out parametrů
Zdrojový kód
Výstup
using System;
class TestOut {
static public void FillArray(out int[] myArray) {
// Inicializuji pole:
myArray = new int[5] {1, 2, 3, 4, 5}; }
static public void Main() {
int[] myArray; // Inicializace není potřebná
// Předání parametru pole funkci s použitím out:
FillArray(out myArray);
// Zobrazím prvky pole:
Console.WriteLine(„Prvky pole jsou:");
for (int i=0; i < myArray.Length; i++)
Console.WriteLine(myArray[i]);
}
}
Prvky pole:
1
2
3
4
5
Příklad použití Ref parametrů
Zdrojový kód
using System;
class TestRef {
static public void FillArray(ref int[] myArray) {
// Pokud pole není vytvořené vytvořím ho:
if (arr == null) arr = new int[10];
// Pokud je vytvořené naplním ho:
arr[0] = 123;
arr[4] = 1024;
}
static public void Main() {
int[] myArray = {1,2,3,4,5}; // Inicializace
// Předání parametru pole funkci s použitím ref:
FillArray(ref myArray);
// Zobrazím prvky pole:
Console.WriteLine(„Prvky pole :");
for (int i=0; i < myArray.Length; i++)
Console.WriteLine(myArray[i]);
}
}
Výstup
Příklad použití Ref parametrů
Zdrojový kód
Výstup
using System;
class TestRef {
static public void FillArray(ref int[] myArray) {
// Pokud pole není vytvořené vytvořím ho:
if (arr == null) arr = new int[10];
// Pokud je vytvořené naplním ho:
arr[0] = 123;
arr[4] = 1024;
}
static public void Main() {
int[] myArray = {1,2,3,4,5}; // Inicializace
// Předání parametru pole funkci s použitím ref:
FillArray(ref myArray);
// Zobrazím prvky pole:
Console.WriteLine(„Prvky pole :");
for (int i=0; i < myArray.Length; i++)
Console.WriteLine(myArray[i]);
}
}
Prvky pole:
123
2
3
4
1024
Úkol
• Vytvořte program, který bude obsahovat dvě globální
proměnné global_x, global_y. Vytvořte funkci na sčítání dvou
čísel secti_a_inkrementuj_val(int param_x, param_y) a
funkci secti_a_inkrementuj_ref(ref int param_x, ref int
param_y). Obě funkce budou volány z funkce Main a jako
parametry do nich budou vstupovat naše globální
proměnné. Funkce pouze sečtou hodnoty parametrů a zvýší
jejich hodnotu o jedničku. Pomocí nástroje ladění
kontrolujte chování hodnot v průběhu Vaší aplikace.
Jednotlivé změny hodnot vypište s příslušným komentářem
na konzoli.
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na
Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí
Použité materiály:
Kniha: Programujeme profesionálně, nakladatelství WROX, autor: Jay Glynn,…
www.wikipedia.com
Seriály o programování v jazyce C# :
www.živě.cz
www.java2s.com
www.functionx.com
www.csharp-station.com
www.msdn.com
www.bytes.com
www.c-sharpcorner.com
20

similar documents