Gorzów Wlkp 11 07 2014 ARR LFp

Report
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Gorzów Wlkp. 11 lipca 2014r.
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
2005 rok
2014 rok
pierwsze pożyczki
kapitał
3,7 mln
Lubuski
Fundusz
Pożyczkowy
wsparcie dla mikro małych
i średnich przedsiębiorstw oraz
osób zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą
w naszym regionie
kapitał
30 mln
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Źródła pozyskania kapitału do 2008 roku



Sektorowy Programy Operacyjny Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw (SPO WKP), Działanie 1.2 Poprawa dostępności
do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw,
Kwota dokapitalizowania – 5,0 mln zł,
Trwałość projektu została zakończona w sierpniu 2010 roku.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską – Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Źródła pozyskania kapitału w 2009 roku



Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia
biznesu,
Kwota dokapitalizowania – 10 mln PLN,
Realizacja projektu do 31.12.2014 roku.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego…
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Źródła pozyskania kapitału w 2009 roku



Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na
uruchomienie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców
z powiatu nowosolskiego,
Kwota: 1,99 mln zł z PARP i 10 tys. zł z Powiatu Nowosolskiego.
Projekt zakończono we wrześniu 2012 roku.
Udzielane przez Fundusz pożyczki są częścią systemu wsparcia MŚP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra
właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MŚP. Instrument wsparcia jest
współfinansowany ze środków budżetu państwa. Pomoc została udzielona przez PARP w wysokości
1.987.924 zł oraz przez Powiat Nowosolski za pośrednictwem Województwa Lubuskiego w kwocie 10.000 zł.
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Źródła pozyskania kapitału w 2013 roku



Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia
biznesu,
Kwota dokapitalizowania – 4,5 mln PLN,
Realizacja projektu do 30.06.2015 roku.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego…
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Źródła pozyskania kapitału w 2013 roku



Projekt 6.2 PO KL Mikropożyczki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej
„Dodaj pieniądze do pomysłu”
Wsparcie szkoleniowo-doradcze; przed i po udzieleniu
pożyczki w okresie 12 m-cy.
Udzielanie pożyczek w trybie ciągłym 2,2 miliony PLN.
Realizacja projektu 30 grudnia 2015 roku.
Projekt realizowany w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Pożyczki w ramach Projektów
SPO-WKP
LRPO
POWIAT
NOWOSOLSKI
POKL 6.2
• 400 tys. zł
• 400 tys. zł
• 120 tys. zł
• 50 tys. zł
• 7 lat
• 7 lat
• 5 lat
• 5 lat
łącznie wypłacono 455 pożyczek
na kwotę 38 mln zł
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Dla kogo?
mikro
małe
średnie
województwo
lubuskie
dla osób
zamierzających
rozpocząć
działalność
Ustawa o swobodzie
działalności gospodarczej
(Dz.U. 2004 nr 173 poz.
1807)
(tylko ZUS)
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Cel pożyczki
Wykluczenie:
zakupy konsumpcyjne
oraz finansowanie
projektów z dotacją
Inwestycyjny
Obrotowy
Zakup
nieruchomości
Remont,
budowa lub
przebudowa
nieruchomości
Zakup
maszyn
urządzeń
wyposażenia
Zakup sprzętu
wraz
z
oprogramowaniem
Zakup
towarów
materiałów
surowców
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Jak długo?
Pożyczka inwestycyjna
Pożyczka obrotowa
Maksymalnie 400 tys. PLN
do 7 lat
Maksymalnie 120 tys. PLN na
3 lata
Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
Dla rozpoczynających działalność gospodarczą maksymalnie
50 tys. PLN, spłata do 5 lat, karencja w spłacie kapitału do 12 mies.
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Koszty pożyczki
firmy poniżej roku
oprocentowanie
od 6,75%
firmy powyżej roku
od 3,75 %
dla rozpoczynających
2,00%
Prowizja
rozpatrzenie wniosku
od 1,0 % do 2,0%
kwoty przyznanej pożyczki
dla osób rozpoczynających 0%
100 zł
dla osób rozpoczynających 0 zł
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Procedura udzielenia pożyczki
Faktury lub inne dokumenty księgowe
wraz z dowodami zapłaty
Rozliczenie
pożyczki
Wypłata pożyczki
Wpłata prowizji
Ustanowienie zabezpieczeń
Podpisanie umowy i weksla
Decyzja Rady Funduszu (Urząd Marszałkowski, ARR S.A.)
Analiza ekonomiczno-finansowa
Ocena merytoryczna
Złożenie wniosku z kompletem dokumentów
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Atuty naszej konkurencyjności to:

stałe oprocentowanie
 wspieranie nowopowstałych przedsiębiorców
 bez opłat za wcześniejszą spłatę
 szybkie rozpatrzenie wniosku
 pomoc przy sporządzeniu wniosku
 przyjazna atmosfera
 doradztwo: prawne, księgowe, marketingowe dla osób
zamierzających otworzyć działalność gospodarczą
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Mikropożyczki
Dla osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą





zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
pracowników naukowych,
studentów,
absolwentów,
bezrobotnych.
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
PROMOCJA
LFP
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Gazeta Lubuska
Reklama w prasie
Tydzień Lubuski
TwójRynek.pl
REGION
Tygodnik KRĄG
Biznes Lubuski
Głos Przedsiębiorcy
MojeMiasto Zielona Góra
Gazeta Regionalna
(Nowa Sól, Żagań)
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Reklama w radio i TV
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Nasze ulotki można znaleźć:
Urząd Miasta Zielona Góra
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Statystyczny
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Urząd Skarbowy
Powiatowe Urzędy Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Starostwo Powiatowe Zielona Góra
Starostwo Powiatowe Żagań
Starostwo Powiatowe Nowa Sól
Zakład Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra
Lubuski Sejmik Gospodarczy
Urzędy Gmin w woj. lubuskim
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
Gorzów Wlkp
Nowa Sól
Żagań
Obszarem objętym działaniem
Lubuskiego Funduszu
Pożyczkowego jest
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Wnioski o pożyczki przedsiębiorcy mogą
składać:
 w Zielonej Górze,
w LFP ul. Chopina 14,
 w Gorzowie Wlkp.,
ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Punkcie
Informacyjnym ARR S.A.,
 w Żaganiu w siedzibie Starostwa
Powiatowego,
ul. Dworcowa 39,
 w Nowej Soli - OPZL
ul. Inżynierska 8 w siedzibie
INTERIOR Sp. z o. o.
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
ZESPÓŁ LFP
ANALIZY
Agnieszka
Kozakiewicz
Marcin Wachulak
Monika Urbaniak
Kierownik – Halina Pydzik
Z-ca Kierownika – Agnieszka Kozakiewicz
Z-ca Kierownika - Mirosława Droń
MONITORING
I WINDYKACJA
PUNKT INFORMACYJNY,
PROJEKTY, PROMOCJA,
MARKETING
Mirosława Droń
Mariola Dobosz
Teresa Leśniak
Krzysztof Jurek
Maria Ropicka
PRZYJMOWANIE
WNIOSKÓW,
WSTĘPNA OCENA
Kamila
Szwajkowska
Renata
Szwajkowska
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
DANE KONTAKTOWE:
 Zielona Góra – ul. Chopina 14,
tel. 68 329 78 27÷34,
e-mail: [email protected]
 Żagań – Starostwo Powiatowe,
ul. Dworcowa 39 (I piętro),
tel. 68 477 79 05
 Gorzów Wlkp. – ul. Kazimierza Wielkiego 1,
tel. 95 739 03 16, kom. 698 688 135,
e-mail: [email protected]
 Nowa Sól – ul. Inżynierska 8
tel. 68 411 44 22
e-mail: [email protected]
LUBUSKI
FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
DZIĘKUJĘ
ZA
UWAGĘ
Krzysztof Jurek
Lubuski Fundusz Pożyczkowy

similar documents