2._absolut_og_relativ_risiko

Report
Begreberne risiko og effekt
Lasse T. Krogsbøll, læge, ph.d.
studerende.
Det Nordiske Cochrane Center,
Rigshospitalet
Læringsmål
• kunne forklare forskellen mellem relativ og
absolut risiko, og reduktioner i disse
• kunne forklare begrebet number needed to
treat (NNT)
• have kendskab til den historiske udvikling i
grænseværdier for vigtige risikofaktorer (BT,
kolesterol, blodsukker)
• kunne forklare hvad der sker med NNT når
man sænker tærskelværdien for en risikofaktor
Hvad er risiko?
• Sandsynligheden for at deltagerne oplever
den uønskede begivenhed
• Beregnes: antal begivenheder divideret med
antal personer
• Til en risiko er altid knyttet et tidsrum, f.eks.
en måned, et år el. lign.
Absolut versus relativ risiko
• Absolut risikoreduktion (ARR)
• risiko i den ene gruppe minus risiko i den anden
• Relativ risiko (RR)
• risiko i den ene gruppe divideret med risiko i den
anden
• Number needed to treat (NNT)
– antal personer som skal behandles før én undgår
den uønskede begivenhed.
– Beregnes: 1/ARR
Eksempel – 4S studiet
•
•
•
•
•
4444 myokardieinfarkt patienter
kolesterol 5,5 - 8,0
behandlet med simvastatin
5,4 år
Alvorlige hjertetilfælde
– kontrol: 28%
– statin: 19%
Absolut risikoreduktion?
Relativ risiko?
Relativ risikoreduktion?
Number needed to treat?
Eksempel – 4S studiet
•
•
•
•
•
4444 myokardieinfarkt patienter
kolesterol 5,5 - 8,0
behandlet med simvastatin
5,4 år
Alvorlige hjertetilfælde
– kontrol: 28%
– statin: 19%
Absolut risikoreduktion: 28% - 19%= 9%
Relativ risiko: 19% / 28% = 0,68
Relativ risikoreduktion: 32%
NNT = 1 / 0,09 = 11
AFCAPS/TexCAPS studiet (1998)
•
•
•
•
•
•
Raske mennesker med kolesterol 4,65-6,82 mmol/L
Sænkede kolesterol med et statin
Effektmål: første alvorlige hjertetilfælde
Opfølgning: ca. 5 år
Risiko i kontrolgruppen var 5,5%
Risiko i statingruppen var 3,5%
Absolut risikoreduktion?
Relativ risiko?
Relativ risikoreduktion?
NNT?
Absolut risikoreduktion = 5,5% - 3,5% =
2%
Relativ risiko = 3,5% / 5,5% = 0,63
Relativ risikoreduktion: 37%
NNT = 1 / 0,02 = 50
Konklusion
• Viden om den absolutte risikoreduktion er
essential når man skal træffe beslutninger om
forebyggende behandlinger
Absolut versus relativ risiko
Figuren viser forholder mellem absolut og relativ risikoreduktion i kardiovaskulær
dødelighed, illustreret med udvalgte forsøg. Pointen er, at når den absolutte risiko er lav,
bliver number needed to treat høj, uanset hvor effektiv den forebyggende behandling er.
Figuren er taget fra DSAM’s vejledning om forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom.
Welch, Schwartz and Woloshin. Overdiagnosed. Beacon Press, 2010.
Udfordringen ved forebyggelse
Ændring i kolesterol behandlingsmål
200 mg/dL svarer ca. til 5 mmol/L
Konklusion
• Når man sænker tærsklen for behandling
inddrager man hovedsageligt mennesker som
har mindre chance for at få gavn af
behandlingen.

similar documents