PhDr. Martin Dohnal, Ph.D.

Report
Aktuální stav přípravy
Programu přeshraniční
spolupráce ČR-Polsko v
období 2014 - 2020
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
27. 3. 2014, Mezinárodní česko-polská konference, Trutnov
Obsah prezentace
• Historie přípravy na nové období
• Ex-ante hodnocení,SEA hodnocení
• Návrh podporovaných tematických cílů a
investičních priorit
• Finanční alokace
• Chystané změny v implementační struktuře
oproti programu OPPS ČR-PR 2007 – 2013
Historie přípravy na nové období – 1.část
•
Počátkem roku 2012 ustavena pracovní skupina – tzv.
Task force zabývající se přípravou programu v období
2014 – 2020
•
Skupina se skládá ze zástupců regionů na české i
polské straně, ze zástupců ŘO, NO a JTS, který tato
jednání organizuje. Dle potřeby jsou k jednotlivým
tématům přizváni další subjekty zapojené do
implementace (kontroloři, zástupci AO, PCO apod.)
•
O výsledcích činnosti Task force jsou pravidelně vždy na
jednání informováni členové Monitorovacího výboru
programu
Historie přípravy na nové období – 2.část
 Dosud proběhlo 8 setkání členů Task force
 Předmětem jednání dosud byla:
 Socioekonomická analýza
 Výběrové řízení na Ex-ante hodnotitele a SEA
zpracovatele
 změny v implementační struktuře
 Výběr vhodných Tematických cílů a
investičních priorit
Historie přípravy na nové období – 3.část
 Problematika indikátorů
 Finanční alokace na jednotlivé investiční
priority
 Možnost realizace tzv. vlajkových projektů
 Možnost realizace trilaterálních projektů
 Vybrané kapitoly programu
Plánované další setkání Task force:
2.-3.4.2014 – Jarnołtówek, opolské
vojvodství
Informace k Ex-ante hodnocení
 Listopad 2013 – zpracovány a rozeslány dotazníky pro
žadatele a instituce zapojené do programu týkající se
hodnocení OPPS ČR-PR 2007 – 2013
 Leden 2014 – zpracování zprávy ex-ante hodnotitelů a
její projednání s ŘO a NO - Hodnocení administrativní
zátěže pro příjemce ve stávajícím Operačním programu
přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
 Březen 2014 – probíhá vypořádání připomínek Řídícího
orgánu a Národního orgánu
SEA hodnocení 1
 SEA hodnocení proběhne dle české legislativy za
současného zapojení polské strany
 Leden 2014: Oznámení koncepce dle par.10c, odst. 1
zákona č.100/2001 Sb. odevzdáno na MŽP (14.1.2014)
 3.4.2014: otevřený veřejný seminář k přípravě programu
a procesu SEA – Głuchołazy, Polská republika
 Srpen 2014 – předpoklad vydání stanoviska MŽP
 Září 2014 – Zpracování finální verze Zprávy pro EK pro
vydání Stanoviska MŽP a projednání s MMR
Investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+
 5b) - Podpora investic k řešení zvláštních rizik,
zajištění odolnosti pro případ katastrofy a rozvoj
systémů krizového řízení:
 Investice do rozvoje společných/propojených systémů
prevence, monitoringu a řešení rizik (umožňující také sdílení
informací, zvýšení koordinace reakce, mapování rizik apod.)
 Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných
a bezpečnostních složek efektivně zasahovat přes hranici
 Společná odborná příprava pracovníků
záchranných/bezpečnostních složek zaměřená na posílení
přeshraniční akceschopnosti
Investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+
 8b) – Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního
potenciálu jako součásti území strategie pro konkrétní oblasti,
včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení
dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů
 Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit
 Podpora využití nehmotného kulturního dědictví
 Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a
přírodního dědictví regionu
 Společná marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a
kulturních zdrojů
 Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů
 Výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících lokálních a
regionálních silničních spojení zlepšující přeshraniční dostupnost přírodních a
kulturních atraktivit.
Investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+
 10 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem
získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a
naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a
školení
 Příprava a realizace společných kurzů, výuky, studijních programů,
výměn, koordinace učebních plánů apod.
 Opatření systémového charakteru v oblasti vzdělávání - studie,
strategie, výměna informací a zkušeností, vzájemné uznávání
diplomů/kvalifikace
 Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a s institucemi na trhu práce
včetně opatření směřujících k přizpůsobení vzdělávacích systémů
potřebám společného pohraničí, zejména trhů práce (zahrnující též
propagaci, iniciaci nových a rozvoj stávajících vzdělávacích
nabídek/programů/projektů)
 Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému
Investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+
 11 – Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné
správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné
správy: podporou právní a správní spolupráce a
spolupráce mezi občany a institucemi
 Posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské
společnosti a institucí a další aktivity přispívající ke zvýšení
spolupráce a kohezi na lokální úrovni
 Rozvoj a realizace spolupráce institucí veřejné správy, (společná
realizace studií, koncepcí, produktů, výměna informací a
potřebných znalostí)
 Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně
spolupráce NNO
Finanční alokace OPPS ČR-PR 2014+
Investiční priorita / priorytet inwestycyjny
5b rizika / zagrożenia %
podpora růstu podporujícího
8b zaměstnanost/Wspieranie wzrostu
gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu %
10b vzdělávání / edukacja %
instituce a spolupráce / instytucje i
11
współpraca %
technická pomoc / pomoc techniczna
SUMA / ŁĄCZNIE %
Mil. EUR / mln EURO
%
Program
Program
12,21
5,4%
135,72
10,18
60,0%
4,5%
54,51
13,57
226,20
24,1%
6,0%
100,0%
Implementační struktura – 1.část
 Konzultace v regionech
 Žadatel posílá JTS nejprve projektový záměr – JTS k
němu vydává doporučující stanovisko (min. 2 měsíce před
termínem předkládání žádostí)
 Žadatel předkládá projektovou žádost na JTS
 Hodnocení kontroly formálních náležitostí, přijatelnosti a
přeshraniční spolupráce na JTS
 Hodnocení kvality a přeshraničního dopadu na tzv.
Společném panelu expertů
 Schvalování na Monitorovacím výboru
Implementační struktura – 2.část
 Příprava Rozhodnutí/Smlouvy na JTS
 Kontrola na úrovni jednotlivých partnerů projektu –
kontroloři (zástupci CRR ČR a vojvodských úřadů)
 Kontrola na úrovni celého projektu - průběžné a
závěrečné zprávy
 kontrola výdajů a žádosti o platbu – kontroloři
 kontrola přeshraniční spolupráce a dopadu – JTS
 Kontrola udržitelnosti – obdobně jako v rámci kontroly
celého projektu, za kontrolu aspektů přeshraniční spolupráce a
dopadu zodpovědné JTS, za ostatní části kontroly zodpovídají
příslušní kontroloři
Děkuji za pozornost!
PhDr. Martin Dohnal, Ph.D.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
tel: +420 234 154 717
email: [email protected]

similar documents