Catosenteret 2012 rehabseminar Østfold

Report
CatoSenteret
- mulighetenes senter -
Stiftelsen CatoSenteret
- mulighetenes senter -
Ukens
www.catosenteret.no
3
Stiftelsen CatoSenteret
• CatoSenteret ble åpnet i juni 1998
•
Kompleks rehabilitering (1998)
•
Arbeidsrettet rehabilitering (2003)
• Utvidet og modernisert 2009/2010
•
76 pasientrom (sengeplasser) i hovedbygget
•
A+B-boligene (ca. 10 sengeplasser)
Totalt 85 senger
•
Dagpasienter ca. 15
Total kapasitet ca. 100 pasienter hver dag
- mulighetenes senter -
Noen nøkkeltall 2011
•
•
•
•
77 årsverk (ca. 90 medarbeidere)
Omsetning : NOK 62 mill
Resultat
: NOK 1 mill
Ca. 900 brukere hvert år (dag og døgn)
CatoSenteret =
En relativt stor kompetansebedrift med stabil
arbeidskraft - til tross for liten forutsigbarhet
og ustabile rammebetingelser.
www.catosenteret.no
5
Verdigrunnlag
• Faglighet
• Forståelse
• Forutsigbarhet
• Fellesskap
• Fleksibilitet
- mulighetenes senter -
CatoSenterets 5 F´er
•
Faglighet
•
Forståelse
•
Forutsigbarhet
•
Fellesskap
•
Fleksibilitet
- Vi skal formidle vår kompetanse med entusiasme
- Vi skal møte brukeren med en likeverdig holdning og ivareta
brukerens verdighet
- Tydelig og gjentatt informasjon om sykdom/ skade, prognose og
forløp, samt hverdagens rutiner, timeplan og møter bidrar til
forutsigbarhet, noe som igjen påvirker brukerens mulighet til å
medvirke.
- Vi skal være inkluderende og alliansesøkende
- Vi skal møte brukeren med fleksibilitet og raushet, men likevel med
- mulighetenes senter tydelige grenser.
Samarbeidspartnere i dag
• Helse Sør-Øst
•”Rett fra sykehus”
•”Raskere tilbake”, arbeidsrettet rehabilitering
• NAV
dag/døgn, arbeidsrettet rehabilitering
• Forsikringsselskaper
• Privat rehabilitering/ kommuner
som kjøper
plasser
Sentralt arbeidet står det å ha et godt samarbeid med de
avdelinger brukerne kommer fra og med aktørene
i kommunen de skal reise hjem til
- mulighetenes senter -
Avtalen med HSØ
•
•
•
Avtale for 2011-2014
Døgnopphold, dagopphold, ambulant tjeneste
Barn, unge og voksne
Ulike typer opphold:
•
•
•
•
•
•
Primæropphold
Sekundæropphold
Intensive treningsopphold
Dagopphold 5 timer
Dagopphold 3 timer
Ambulant tjeneste
- mulighetenes senter -
Rett fra sykehus - HSØ
Yrkesaktiv alder
• Multitraume og/eller større ortopediske inngrep
• Kreft
• Hjerneskade og hjerneslag
• Nevrologi/ Ryggmargskade
• Barn og unge + familier, uavhengig av diagnose
• CFS/ME barn og unge opp til 25 år
• Lett psykiatri som en tilleggsdiagnose
• Rehabilitering med arbeid som mål
- mulighetenes senter -
Kapasitetsutnyttelse
167 brukere fra Østfold hadde opphold på CS i 2011
 122 Rett fra sykehus
 39 Raskere tilbake
 6 NAV døgn
Rett fra sykehus (122) var henvist fra:
 18 fra OUS
 54 fra SeR
 20 fra Sunnaas
 29 fra Sykehuset Østfold HF
 1 fra Ahus
- mulighetenes senter -
Tverrfaglig sammensetning
-
Fysioterapeuter
Ergoterapeuter
Pleiepersonell (sykepleier, vernepleier, hjelpepleier)
Idrettspedagoger
Psykiatriske sykepleiere
Fritidsleder
Ernæringsfysiolog
Logopeder
Leger; spes.fys.med, spes.almennmed,
spes.arbeidsmed, ortoped, spes.barnesykdommer,
Nevropsykolog
Sosionomer
Arbeidskonsulenter
DAT instruktør og hund
Lærere fra Akershus Fylkeskommune tilknyttet CS
- mulighetenes senter -
Organisering
- mulighetenes senter -
Hvordan søke?
• Fastlege kan søke via SeR, Sunnaas sykehus
• Spesialist kan søke direkte til CS
• NAV søker direkte til CS
- mulighetenes senter -
Hva kan vi tilby?
• Høy faglig kvalitet og helhetlig tilnærming i spesialisert
rehabilitering
• Stor bredde i diagnosegrupper og funksjonsnivå
• Moderne lokaler og utstyr - tilpasset formålet
• Kostnadseffektivt tilbud
– ”Kostnadsnivået i rehab.institusjonene er ekstremt lavt og de private
leverer tjenester med svært høy kvalitet til en lav pris” (Ref. SINTEF)
• Et opplegg med langsiktige effekter
– Bedrer kondisjon, styrke, koordinasjon og styrker den indre
motivasjon, øker mestringsevnen og bedrer selvfølelsen
• Tett samarbeid med sykehus i forkant - og oppfølging i
etterkant av opphold (ART)
- mulighetenes senter -
Veien videre
• Videre satsing på spesialisert rehab. (bla. RMS, kreft
og Barn&Unge)
• Flere standardiserte rehabiliteringsforløp (BHL)
• Videre satsing på Ambulant Rehabiliterings Team
(ART)
• Videre satsing på dag-rehabilitering
• Arbeid/skole og frisklivsfokus
I samhandling med sykehus og kommuner !
- mulighetenes senter -
Takk for oss!
Noen spørsmål?
- mulighetenes senter -

similar documents