Slajd 1

Report
Kompetencje ITS
 docelowo wiodący akcjonariusz Centrum
Nowoczesnych Technologii S.A.
 powołany zespół specjalistów z zakresu ITS
 doświadczenie w zakresie kontraktów publicznych
 consulting w ramach projektów ITS: ostatnie
doświadczenia to praca nad systemami opłat na
autostradach A2 i A4, bezpośrednia współpraca z
GDDKiA przy systemie ViaToll
 consulting w ramach projektów ITS związanych z
wykorzystaniem danym z GPS, z opłatami drogowymi i
ich egzekucją i innymi w Wielkiej Brytanii, Japonii,
Australii, Francji, Południowej Afryce, Kanadzie,
Irlandi i w USA
 fundusz Venture Capital: wielkość funduszu 40 mln zł;
finansowanie: KFK, ze Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy, partnerzy Nomad Fund
Stworzenie lokalnego centrum
kompetencji w spółce CNT
 transfer kompetencji ITS do Centrum
Nowoczesnych Technologii S.A.
 CNT: spółka notowana na GPW w
Warszawie z dużym doświadczeniem w
realizacji kontraktów publicznych
(były Energopol Południe S.A.)
1Q
201
3
2012
12 527
123 688
EBIT
440
4 811
Wynik netto
467
2 388
tys. PLN
Przychody ze
sprzedaży
Centrum Nowoczesnych Technologii
– działalność ITS
integrator systemów ITS
Zadania Centrum Nowoczesnych Technologii

 współpraca z podmiotami publicznymi we wdrażaniu rozwiązań ITS
 wykonanie przedmiotu zamówienia: usługi dostawy, instalacji, remontów i
obsługi technicznej urządzeń wchodzących w skład systemy
 koordynacja lokalnych prac integracyjnych systemu
obsługa techniczna: naprawa, wymiana urządzeń rejestrujących oraz obudów
Integrator rozwiązań ITS
 światowy lider w implementacji Systemów ITS,
w Polsce był odpowiedzialna m.in. za
zaprojektowanie i zarządzanie działającym od
półtora roku elektronicznym systemem poboru
opłat viaTOLL
 opracowała i wdraża rozwiązania technologiczne
oparte na Optycznej Identyfikacji Pojazdów
 producent komponentów infrastruktury drogowej
tj: sterowanie ruchem, detekcja i identyfikacja
pojazdów, wagi (ważenie pojazdów w ruchu),
systemy parkingowe, informacja pogodowa,
systemy płatności
Dlaczego systemy WIM są w centrum
zainteresowania?

 Kosztowne inwestycje w infrastrukturę są zagrożone wzrostem
natężenia ruchu ciężkiego transportu, przeciążone i nieprawidlowo
załadowane samochody powodują największe szkody
 Nadmiernie przeładowane pojazdy w krótkim czasie niszczą
nawierzchnię autostrad, dróg głównych, lokalnych i miejskich
 Narzędzie do efektywnego egzekwowania prawa i pomocny
instrument kontroli pojazdów
Najnowocześniejsze technologie pozwalają na ciągłe dokonywanie
pomiarów masy i natychmiastowe identyfikowanie przeciążonych
pojazdów
CrossWIM certyfikat
Podstawowe informacje








Wysoka dokładność ważenia
Możliwość instalacji na
wielopasmowych drogach
Pomiar masy (ważenie) w
szerokim zakresie prędkości
Ważenie obciążenia
poszczególnych kół, osi i masy
całkowitej
Określenie długości pojazdu, liczby
osi i ich prędkość
System kamerowy do
rozpoznawania tablic
rejestracyjnych
Automatyczna kategoryzacja
pojazdów
Ocena poprawności przejazdu,
identyfikacja manewrów
Komponenty systemu WIM
Hardware





Piezoelektryczne czujniki firmy Kistler
Pętle indukcyjne
Jednostka obliczeniowa
Moduły komunikacyjne
System kamerowy do rozpoznawania
numerów rejestracyjnych
Software




Firmware do przetwarzania danych z
detektorów
Oprogramowanie do ważenia, zapisu,
transferu i prezentacji danych
Web interfejs do wizualizacji
przetworzonych danych
Ewidencja wykroczeń
Instalacja
Czujniki Lineas
Cechy

W

M

M

O

N
ysoka dokładność, niezawodność
i długotrwała stabilność
ała ingerencja w nawierzchnię
drogi
inimalny wpływ zmian
temperatury
dpowiedni dla każdego rodzaju
nawierzchni (np. asfalt, beton)
ie wymaga konserwacji
Opis działania systemu
Czujniki i pętle zmierzą obciążenia na poszczególne koła a następnie
system obliczy obciążenie poszczególnych osi i masę całkowitą, określi
kategorię pojazdu i jego prędkość.

Jednostka obliczeniowa przetworzy i oceni namierzone dane.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy lub limitu prędkości, dane
pojazdu oraz zdjęcie zostają zapisane w bazie danych a następnie zostaje
wygenerowany raport wykroczenia.

Wszystkie dane są przechowywane w bazie danych i są natychmiast
dostępne do wyświetlenia w przeglądarce internetowej.

Wszystkie funkcje systemu są zdalnie monitorowane i kontrolowane z
centrum sterowania z możliwością zdalnego dostępu serwisowego.
Oprogramowanie do ewidencji wykroczeń umożliwia egzekwowanie kar za
wykroczenia związane z przeciążeniem pojazdów.



Dane wyjściowe i podstawowa
zawartość bazy danych
Dane wyjściowe










Masa całkowita, obciążenie na oś i
poszczególne kola
Data i czas
Kierunek (w kierunku jazdy lub w
przeciwnym kierunku)
Kategoria i typ pojazdu (ponad 200
wewnętrznych kategorii Cross,
możliwość indywidualnego
definiowania kategorii)
Przedział czasowy pomiędzy
pojazdami
Prędkość pojazdu
Liczba osi
Rozstaw osi
Numer rejestracyjny
Poprawność przejazdu
Zawartość bazy danych












Pojazdy
Przeciążone pojazdy
Limity wagowe
Spis wydarzeń
Magnetyczny podpis z pętli
Słowniki
Klasyfikacja
Zapis poprawności
Konfiguracja systemu
Konfiguracja urządzenia
Numery z LPR systemu
Zdjęcia z LPR systemu
Kategorie pojazdów - przykład
Dokładność pomiaru i podstawowe
parametry systemu






Wymóg prawa (czeska ustawa): dokładność pomiaru masy całkowitej
±5%, obciążenie osi ±11%
Zakres pomiaru: 5 km/h – 250 km/h
Wskaźnik poprawności przejazdu: kontrola parametrów pomiaru (detekcja
manewrów pojazdu)
Możliwość rozszerzenia podstawowej konfiguracji systemu o dodatkowe
czujniki pomiarowe.
Szybkość procesu pomiaru: do 1s
Baza danych:
 Pojemność standardowej instalacji: ~20.000.000 pojazdów
Podgląd – 6 pojazdów
Podgląd – przeciążony pojazd
LPR system – 1 pojazd
– przeciążony pojazd
Lista – tylko przeciążone
Statystyki
UTMC
(Urban Traffic Management and Control System)
 Zarządzanie i Kontrola Miejskiego Ruchu
 De facto standard
 Zebranie i dystrybucja dobrych praktyk pomiędzy
zarządców dróg i autostrad w Wielkiej Brytanii od 1997r.
 Przedtem systemy ITS w Wielkiej Brytanii były „szyte na
miarę” i władze/zarządcy dróg byli uzależnieni od
oryginalnych dostawców systemów ITS w zakresie
eksploatacji, ulepszeń i zamian.
 Nowi dostawcy wchodzą na rynek – redukcja kosztów
UTMC jako specyfikacja
 UTMC jest otwartą platformą która pozwala na kontakt
pomiędzy różnymi systemami ITS
 Zaprojektowany przez użytkowników i dostawców
 Możliwość dodania dodatkowych funkcjonalności kiedy
znajdzie się na to finansowanie lub będę wymagane
prawnie
 Np. od monitorowania jakości powietrza do zarządzania
parkingiem
 Eksport danych do innych systemów

similar documents