Procesy technologiczne w terminalach i instalacjach LNG

Report
Procesy technologiczne w
terminalach i instalacjach LNG
Pompy i układy pompowe
Dr Stanisław Łuczyński
E-mail: [email protected]
Uproszczony schemat rozładowywania metanowca
Pompy zbiornikowe LNG
Kompresory
Regazyfikacja LNG z zastosowaniem wody morskiej
Pompy
wodne
Pompy
LNG
Podział maszyn
1. Ze względu na ściśliwość płynu:
- maszyny hydrauliczne (wodne, olejowe, ...)
- maszyny cieplne (wiatrowe, parowe, gazowe).
2. W zależności od kierunku zamiany energii:
- maszyny robocze,
- silniki.
Maszyny robocze służą do zamiany energii mechanicznej silnika na energii płynu:
pompy, wentylatory, dmuchawy, sprężarki (kompresory).
Silniki służą do zamiany energii płynu na energię mechaniczną. Są to silniki
spalinowe oraz turbiny: wodne, wiatrowe, parowe, gazowe.
3. Ze względu na zasadę działania (cykliczne czy ciągłe):
- maszyny wyporowe,
- maszyny przepływowe
Maszyny wyporowe
Maszyny wyporowe charakteryzują się cyklicznym przemieszczeniem dawki płynu.
Działanie polega na przetłaczaniu objętości cieczy lub na zmianie objętości gazu z
przestrzeni ssawnej do przestrzeni tłocznej przez ruch organu roboczego (tłoka,
przepony, koła zębatego, wirnika śrubowego). Są to:
pompy
sprężarki (kompresory)
silniki
www.sprezarki.biz.pl
a) o ruchu postępowo-zwrotnym i obrotowo-zwrotnym
tłokowe
przeponowe
skrzydełkowe
b) o ruchu obrotowym (rotacyjne)
zębate
wielotłoczkowe
łopatkowe
śrubowe
Maszyny przepływowe
Maszyny przepływowe charakteryzują się ciągłym
przepływem płynu.
Maszyny przepływowe są to w zasadzie maszyny wirnikowe,
w których energia mechaniczna przekazywana jest od silnika
do płynu, lub od płynu do generatora za pośrednictwem
ułopatkowanego wirnika.
Do maszyn przepływowych niewirnikowych zalicza się
strumienice, silniki odrzutowe
Podział maszyn wirnikowych w zależności od kształtu wirnika
i kierunku przepływu płynu:
osiowe
promieniowe
(przepływ jest osiowy, równoległy do
osi obrotu wirnika),
(przepływ jest odśrodkowy lub dośrodkowy),
mieszane
(przepływ osiowo – promieniowy),
diagonalne,
helikoidalne
Stopień maszyny wirnikowej.
Aparat wirnikowy - wirnik z umieszczonymi na
nim łopatkami o odpowiednich profilach
(wirnikowy układ łopatkowy, wirnikowa palisada
łopatkowa).
Aparat kierowniczy - stojanowy układ łopatkowy
związany z kadłubem.
Aparat kierowniczy i współpracujący
z nim aparat wirnikowy tworzą
stopień maszyny wirnikowej.
Kinematyka przepływu przez wirnik
C - wektor prędkości bezwzględnej określony
jest w układzie współrzędnych związanym z
aparatem stojanowym.
W - wektor prędkości względnej wyznaczony
jest w układzie współrzędnych wirującym z
układem łopatkowym wirnika.
Oba wektory związane są zależnością (ω =
const):
C=W+ωxr=W+U
U - prędkość unoszenia
Trójkąty prędkości
Założenia jednowymiarowego modelu przepływu:
- czynnik przepływający jest nieściśliwy i nielepki,
- wirnik ma nieskończoną ilość nieskończenie cienkich łopatek,
- w przepływie przez wirnik zachodzi symetria osiowa przepływu,
Stopień reakcyjności wirnika
C2U
R  1
2U 2
R = 1,
wirnik reakcyjny
R = 0,
wirnik akcyjny
Palisada łopatkowa maszyny osiowej
Równanie Eulera dla maszyn przepływowych
Rozwiązaniem równania zachowania momentu ilości ruchu jest równanie:
  ( r2C2u  r1C1u )
M  m
które nosi nazwę podstawowego równania maszyn przepływowych
(wirnikowych).
Strumień energii
przekazywanej czynnikowi równy jest mocy N
potrzebnej do napędu wirnika maszyny przepływowej:
  (U 2C2u  U1C1u )
L  N  M   m
lub praca jednostkowa
l  U 2 C2u  U1C1u
W teorii maszyn hydraulicznych bardzo często zamiast pracy
jednostkowej używane jest pojęcie wysokości hydraulicznej (słupa cieczy)
H:
H

1
 ( U 2 C 2u  U 1C1u )
g
g - przyśpieszenie ziemskie.
Wprowadzając do równania relacje z trójkątów prędkości (twierdzenie
cosinusów) otrzymujemy:
2
2
2
2
2
2
C

C
U

U
W

W
1
1
2
l  gH   2
 2
 1
2
2
2
Jest to inna postać podstawowego równania maszyn przepływowych,
uzależniająca pracę jednostkową od prędkości w przekrojach 1-1 i 2-2.
Podobieństwo przepływów
Liczby podobieństwa
Liczba Strouhala:
Liczba Froude’a:
Liczba Eulera:
Liczba Macha:
Liczba Reynoldsa:
nD
Sh 
C
C2
Fr 
gD
P
Eu 
C 2
U
Sh 
C
1
Eu 
M 2
C
M
a
C  D C  D
Re 



Liczby podobieństwa stosowane w maszynach przepływowych
Liczba wydajności
Liczba ciśnienia

Q
D22
U2
4

Pc
U 22
2
Liczba mocy
   
1
Liczba szybkobieżności
Liczba średnicy
   2 
 

1
2

1
4

3
4
Pompy
Pompy są to maszyny robocze służące do podnoszenia cieczy (lub
mieszanin cieczy z ciałami stałymi) z poziomu niższego na wyższy, albo
też do przetłaczania cieczy ze zbiornika ssawnego o ciśnieniu niższym do
zbiornika tłocznego o ciśnieniu wyższym.
Pompa jest maszyną hydrauliczną zamieniającą energię mechaniczną na
kinetyczną lub potencjalną cieczy.
Działanie pompy polega na wytwarzaniu różnicy ciśnień pomiędzy stroną
ssawną (wlotem) i tłoczną (wylotem).
Energia mechaniczną przekazywana jest cieczy za pomocą organu roboczego,
którym może być wirnik, tłok lub membrana.
Pompy dzielą się na:
pompy wyporowe, (np. pompy tłokowe),
pompy wirowe (przepływowe)
W większości przypadków, by pompa mogła pracować, musi być zalana.
Wyjątkiem od tego są pompy samozasysające.
www.all-pumps.pl
Pompy wyporowe (objętościowe)
Przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez
zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której
znajduje się płyn za pośrednictwem ruchu:
tłoka
membrany,
kół zębatych,
śruby,
elastycznych ścian pompy
lub specjalnie ukształtowanych przestrzeni itp
Pompy tłokowe
Pompa tłokowa typu TKE
Q = 10 ÷ 25 m3/h
H = 20 ÷ 60 m
n = 1500 obr./min
http://www.gzut.nazwa.pl
Pompa membranowa
charakteryzuje się brakiem
przecieków, używana jest do
pompowania cieczy
zanieczyszczonych i toksycznych.
Pompa zębate cechują się
prostą konstrukcją i duża
niezawodnością.
Pompy krzywkowe stosowane są do
pompowania cieczy ekstremalnie
gęstych, takich jak ropa naftowa,
mazut, olej spożywczy, miód.
Pompy śrubowe (ślimakowe, statorowe) dzięki łagodnemu
przepływowi cieczy przez pompę, bardzo dobrym własnościom
samozasysającym, oraz konstrukcji bezzaworowej dają
możliwość przenoszenia cieczy o bardzo dużej lepkości i
gęstości bez zniszczenia struktury produktu.
Pompy wirowe
Pompy wirowe krętne.
Pompy wirowe krążeniowe (samozasysające).
Pozioma pompa wirowa LAM
www.pompywirowe.pl
Pompa samozasysająca LAM
http://wiki.luman.biz/kat
http://www.megawatt.pl
http://www.hydro-vacuum.com.pl/
Pompy jednostopniowe
Pompy wielostopniowe
http://www.lowara.pl
Pompa odśrodkowa
Pompa wirowa krętna o wirniku odśrodkowym i o pojedynczej lub
przestrzennej krzywiźnie łopatek.
Wirnik (zwykle o poziomej osi obrotu) umieszczony jest w spiralnym korpusie.
Dopływ cieczy jest osiowy, zaś odpływ promieniowy. Przepływ cieczy przez
wirnik jest promieniowy.
Konstrukcja wirnika i materiał z jakiego jest wykonany mogą być różne.
Miniaturowe pompki wykonywane są w całości z plastiku.
Pompy do pompowania zawiesin, szlamów lub cieczy agresywnych wyposażone
są zwykle w wirniki gumowe.
Układy pompowe
-
Skład układu pompowego:
Zespół pompowy (pompa, silnik, sprzęgło),
Przewód ssawny (dolotowy),
Przewód tłoczny (odpływowy),
Zbiornik dolny (dopływowy),
Zbiornik górny (odpływowy).
-
Klasyfikacja układów pompowych:
ssący (Hsz > 0, Htz = 0, ps < pd, pt = pa),
tłoczący (Hsz = 0, Htz > 0, ps = pa, pt > pg),
lewarowy (Hsz > 0, Htz < 0, ps < pd, pt < pa),
ssąco-tłoczący (Hsz > 0, Htz > 0, ps < pd, pt > pg),
zamknięty (Hz = 0, ps < pt)
Układ pompowy
Wysokości podnoszenia pompy:
Niwelacyjne (geometryczne) wysokości:
ssania Hsz , tłoczenia Htz
Niwelacyjna (geometryczna)
wysokość podnoszenia
Hz = Hsz+ Htz+ em = zg - zd.
Manometryczne wysokości:
ssania Hsm , tłoczenia Htm
Manometryczna wysokość podnoszenia Hm
Wysokość ssania pompy Hs
Wysokość tłoczenia pompy Ht
Użyteczna (efektywna)
wysokość podnoszenia Hu
Teoretyczną wysokością
podnoszenia pompy Hth
Hth = Hu+hp
Wydajność pompy
Wydajność teoretyczna pompy Qth - natężenie przepływu w pompie idealnie
szczelnej, poza króćcem tłocznym i przy teoretycznej wysokości podnoszenia Hth .
Wydajnością rzeczywistą pompy Qrz - natężenie przepływu w przekroju króćca
wylotowego. (Qrz < Qth ).
Wydajność nominalna pompy jest wyznaczona przez producenta.
Wydajność optymalna pompy.
Wydajnością wewnętrzną pompy Qi nazywamy natężenie przepływu przez wirnik
pompy wirowej
Qi  Qrz  Qs  Qf  Qth
Moc i sprawność pompy
Teoretyczna moc pompy
Moc użyteczna (efektywna)
N = gHthQth
Nu = gHuQrz
Moc na wale (sprzęgle) pompy
Nw = 1,3  N
Moc silnika napędzającego pompę musi być jeszcze większa ze względu na sprawność
silnika.
Ne = 1,2 Nw
Sprawność hydrauliczna
Hu
h 
H th
Sprawność objętościowa
(0,80 ÷ 0,96 )
Qrz
v 
Qth
Sprawność mechaniczna
Sprawność całkowita
Nu

,
N
Dla pomp odśrodkowych
η = 0,7 ÷ 0,9.
( 0,85 ÷ 0,99 )
Nw  Nm
m 
Nw
( 0,98 ÷ 0,99 )
  v h m
Dla pomp tłokowych
η = 0,88 ÷ 0,96
Kawitacja
Kawitacja przypomina obłok piany.
Wzrost pęcherzyków gaza w cieczy i ich zanikanie (implozja) – rzędu 0,001s.
Ciśnienie przy implozji pęcherzyka – rzędu kilkuset MPa.
Oznaki kawitacji:
- hałas (nieregularne trzaski i szumy),
- drgania kadłuba kanału przepływowego,
- wyraźne słyszalne odgłosy, jakby uderzenia.
Przyczyny powstania kawitacji:
- duża wysokość ssania,
- duża prędkość obrotowa wirnika
(przekroczenie nominalnej wydajności),
- zbyt duża lepkość czynnika roboczego,
- nieprawidłowe zasilenie wirnika (zły kształt
kanału wlotowego, nierówna powierzchnia
kanału.
Skutki kawitacji:
- wywołuje wzrost strat energii strumienia cieczy,
- obniża wysokość podnoszenia i sprawność pomp,
- powoduje erozję materiałów konstrukcyjnych.
Charakterystyczne niszczenie materiału
konstrukcyjnego wirnika pompy w
postaci kawern (wżerów) i porów
Sposoby zapobiegania kawitacji:
- zapewnienie możliwie małej wysokości ssania lub dużego napływu,
- eksploatacja w pobliżu nominalnej wydajności,
- zabezpieczenie przed wzrostem temperatury pompowanej cieczy,
- zapewnienie jak najmniejszych oporów w przewodzie ssawnym (usuwanie
zanieczyszczeń smoka bądź kosza ssawnego).
Prawidłowo zaprojektowana instalacja pompowa musi spełniać warunek:
ps  pv
gdzie:
ps – ciśnienie na wlocie do pompy,
pv – ciśnienie parowania cieczy w danej temperaturze.
http://www.rynekinstalacyjny.pl
Antykawitacyjna nadwyżka ciśnienia (Net Positive Suction Head), stanowi zapas
wysokości ciśnienia w przekroju wlotowym pompy ponad wysokość ciśnienia pary
nasyconej w danej temperaturze:
ps  pv Cs2
NPSH 

g
2g
gdzie:
Cs i ps – odpowiednio prędkość i ciśnienie odniesione do przekroju wlotowego pompy.
W rzeczywistości praca pompy poza obszarem kawitacji wymaga nieco większej
nadwyżki:
NPSHr  k  NPSH
Dla każdego układu pompowego można określić tzw. rozporządzalną
nadwyżkę antykawitacyjna NPSHav:
NPSHav 
ps  pv

 H zs  hs
W pompie nie wystąpi kawitacja, jeżeli będzie spełniony warunek:
NPSHav  NPSHr
Uderzenie hydrauliczne
Szybkiemu zatrzymaniu przepływu cieczy w rurociągu, na przykład poprzez gwałtowne
zamknięcie zaworu (zatrzymanie wirnika pompy), towarzyszy zjawisko nazywane
hydraulicznym uderzeniem.
Zmiany wartości ciśnienia wywołane są siłami bezwładności. Po nagłym wzroście (spadku)
ciśnienia następuje spadek (wzrost) ciśnienia cieczy i seria tłumionych jego oscylacji.
p [MPa]
5
Wartość ciśnienia zależy od
sprężystości objętościowej cieczy,
sprężystości rur, oraz szybkości
zatrzymywania przepływu C.

pm
v 
2L
T
p  ρvC
0
3,0
5,0
7,0
t [s]
Zapobieganie i osłabienie:
- zmniejszenie długości przewodu,
- wydłużenie czasu zamykania (otwierania) zaworu,
- budowa zaworów bezpieczeństwa, zbiorników
powietrznych itp.
v
E0  g
 E d 
γ 1  0 
Eδ 

v – prędkość fali uderzeniowej,
d – średnica przewodu,
 - grubość ścianek,
 - ciężar właściwy cieczy,
Eo  moduł sprężystości cieczy, N/m2
E  moduł sprężystości materiału przewodu.
Podstawowe charakterystyki pompy odśrodkowej [4]
Podobieństwo dynamiczne pomp wirowych
Własności dynamiczne pomp wirowych określają ich podstawowe parametry:
wydajność Q, wysokość podnoszenia H, moc N, sprawność η i prędkość
obrotowa n.
U  n,
Q  n,
H  n2 ,
Niech parametry pompy roboczej będą:
a pompy modelowej (podobnej) -
N  n3 ,
n1 , Q1 , H1 , N1 ,1
n2 , Q2 , H 2 , N 2 ,2
Wzajemny stosunek wielkości tych parametrów wyniesie:
Q1 n1  v1

Q2 n2  v 2
H 1 n12  h1
 2
H 2 n2  h 2
N1 n13   1
 3
N 2 n2   2
Te wzory umożliwiają również obliczenie nowych parametrów pracy pompy,
której zmieniono prędkość obrotową (  1   2).
Wyróżniki szybkobieżności
Wyróżnik szybkobieżności określa kształt powierzchni prądu przepływu przez
wirnik, tym samym określa rodzaj pompy wirowej.
nsQ
Q1 / 2
 3/ 4 n
H
kinematyczny wyróżnik szybkobieżności
nsN
N 1/ 2
 5/ 4 n
H
dynamiczny wyróżnik szybkobieżności
Q[m3 s] ,
H [m] ,
n[obr/min],
N[kW] .
Typy pomp wirowych w zależności od wyróżnika szybkobieżności.
Wyróżnik
szybkobieżności ns
Typ wirnika i pompy
Cechy charakterystyczne pompy i obszar
zastosowania
10 - 30
Pompa odśrodkowa
wirnik odśrodkowy o pojedynczej
krzywiźnie łopatek
Pompy o dużej wysokości podnoszenia
np. wysokociśnieniowe
30 - 50
Pompa odśrodkowa
wirnik odśrodkowy o przestrzennej
krzywiźnie łopatek
Pompy o dużej wysokości podnoszenia,
może pracować jako turbina (zob. Turbina
promieniowa)
50 - 80
Pompa helikoidalna
wirnik helikoidalny zamknięty
Pompy o średniej wysokości podnoszenia i wysokiej
wydajności, może pracować jako turbina
(zob. Turbina helikoidalna)
80 - 150
Pompa diagonalna lub
Pompa helikoidalna
wirnik diagonalny lub helikoidalny otwarty
Pompy o niewielkiej wysokości podnoszenia i
wysokiej wydajności,
może pracować jako turbina (zob. Turbina diagonalna)
135 - 320
Pompa śmigłowa
wirnik śmigłowy
Pompy na małej wysokości podnoszenia i bardzo
dużej wydajności
może pracować jako turbina (zob. Turbina Kapłana)
Racjonalny dobór pomp do instalacji [4]
Dobór pompy do konkretnego obiektu pompowego polega na:
• wyborze rodziny pomp (wyporowe lub wirowe),
• wyborze klasy pomp (np. krętne lub krążeniowe dla rodziny pomp wirowych),
• wyborze grupy pomp (np. odśrodkowe, helikoidalne,... dla klasy pomp
krętnych),
• wyborze typu pompy (np. dla pomp odśrodkowych: pompa jedno- lub
wielostopniowa, jedno- lub dwustrumieniowa, pozioma lub pionowa,
w określonej wersji konstrukcyjnej, np. pompa do wody czystej zimnej lub
gorącej, pompa do cieczy agresywnych chemicznie, pompa do ścieków itp.),
• wyborze znamionowej wydajności i znamionowej wysokości podnoszenia, co
wiąże się z równoczesnym wyborem liczby pomp współpracujących ze sobą.
O wyborze rodziny decydują zwykle własności fizyczne (przede wszystkim
lepkość) przetłaczanej cieczy.
Pompę, a ściślej zespół pompowy o parametrach znamionowych charakteryzują
następujące właściwości:
• charakterystyka przepływu H(Q),
• charakterystyka mocy N(Q),
• sprawność zespołu pompowego zarówno w punkcie znamionowym jak również
w całym obszarze Qmin...Qmax przewidywanej pracy
• wymagana przez pompę nadwyżka antykawitacyjna NPSHR(Q),
• poziom hałasu emitowanego przez zespół,
• wymiary gabarytowe całego zespołu, w szczególności wymiary wyznaczające
wielkość fundamentu, średnice i konfiguracja króćców itp.,
• szczególne właściwości eksploatacyjne, takie jak łatwość montażu i demontażu,
niezawodność pracy, wymagane kwalifikacje personelu obsługi itp.,
• całkowity kształt inwestycyjny, tj koszt samego zespołu pompowego i łączny koszt
jego zainstalowania.
Inny ważny parametr, to jest prędkość obrotowa n, decydująco wpływa na
rozwiązanie konstrukcyjne i wymienione wyżej właściwości pompy jak również na
dobór układu napędowego wraz z urządzeniem regulacyjnym.
Pompy odśrodkowe
Wysokości podnoszenia takich pomp osiągają 150 m.
Wydajności od kilku centymetrów sześciennych na minutę do 7000 m3/h . Przy
zastosowaniu pomp wielostopniowych można uzyskać wysokości podnoszenia do
kilku kilometrów, co pozwala na zastosowanie takich pomp w instalacjach
odwadniających kopalnie.
Sprawność pompy odśrodkowej od η = 0.65 (małych) do η = 0.89 (dużych)
Pompa, monoblokowa, pozioma, jednostopniowa.
Cyrkulacja wody czystej, chlorowanej, morskiej itp.
Do basenów sztucznej hodowli ryb.
Do nawodnienia ze składnikami rozpuszczalnymi w wodzie.
H do 20,5 m.
Q do 42 m3/h.
N = 0,35 - 2,3 kW.
www.belsystem.com.pl
Pompy odśrodkowe
Pompy typu KS, KSM służą do
pompowania niektórych kwasów,
ługów, węglowodorów i innych
chemicznie agresywnych cieczy
W pompowanym medium dopuszczalna
jest zawartość ciał stałych ścierających
o wielkości ziaren do 1 mm, w ilości
50g/dm3 cieczy.
Q = 1200 l/min
P = 10 bar
Pompy samozasysające SKD
przeznaczone są do pompowania paliw
ropopochodnych oraz mieszaniny
skroplonego propanu z butanem, bez
udziału fazy gazowej.
H do 310 m
Q = 500 l/min,
N = 30,0 kW
temperatura cieczy – 40 ÷ +180 C
http://www.hydro-vacuum.com.pl
Pompa głębinowa
Cichobieżna pompa zasysająca, monoblokowa,
wielostopniowa, pionowa do wody czystej o
temperaturze do 45°C.
Wysokość podnoszenia do 108 m.
Wydajność do 12 m3/h.
Moc silników: 1,1 - 9,0 kW.
Pompy głębinowe GC, GCA
Pompy typu GC, są przeznaczone do pompowania wody ze
studzien o średnicy 8".
Zawartość piasku maksymalnie 100 g/m3.
Wysokość podnoszenia do 640 m.
Wydajność 6,0 -165 m3/h.
Moc silników: 3,7 – 132,0 kW
Temperatura pompowanej cieczy do 30 C
Pompy zbiornikowe
SUBTRAN — zanurzeniowa pompa
odśrodkowa wysokiego ciśnienia
przeznaczona jest do pompowania
ciekłych gazów LN2, LAr, LNG.
Do smarowania łożysk, wykorzystuje
się krioprodukt.
P = 20 bar (290 PSI)
(Hmax = 165 m)
Qmax = 340 l/min
N = 15 kW
http://www.cryostar.com
Modular Centrifugal
Pump (MCP)
Multi-stage Vertical
Pump (VP)
Pionowe wielostopniowe
pompy VP wysokiego
ciśnienia do 130 barów
przeznaczone są do
pompowania ciekłych
gazów: LO2, LN2, LAr,
LCO2, LNG.
Pompy odśrodkowe MCP o wydajności
od 14 l/min do 14 000 l/min.
Ciśnienie wylotowe do 20 bar
http://www.cryostar.com
Pompy LNG
do ładowania zbiorników stacjonarnych oraz autocystern
Pompa odśrodkowa
typu GBS
P = 28 bar
(Hmax = 190 m H2O)
Q = 280-500 l/min
Pionowa pompa odśrodkowa
typu VS
P = 25 bar
(Hmax = 70 m H2O)
Q = 500-680 l/min
http://www.cryostar.com
Pompy LNG
do ładowania małych zbiorników stacjonarnych oraz autocystern
Pompa typu GBSD
Ciśnienie P = 50 bar
Qmax = 555 l/min
Pompa odśrodkowa
typu CSH
Ciśnienie P = 50 bar.
Pompa odśrodkowa typu CO
Ciśnienie P = 36 bar.
(Hmax = 160 m H2O)
Q = 20-130 l/min
Pompy mogą służyć do pompowania ciekłych
gazów (LN2, LAr, LCO2, LNG) oraz zwykłej
wody lub innych roztworów o niskiej lepkości.
http://www.cryostar.com
Układ pompowy Mixtran
Zamknięty układ pompowy do autocystern
Pompy kriogeniczne (GBS 155/4.5, CBS 185/3 lub CBS 2/155/4.5).
Pompa odśrodkowa
typu CBS 185/3
P = 50 bar
(Hmax = 330 m H2O)
Q = 100-400 l/min
http://www.cryostar.com
Odśrodkowe pompy LPG niskiego i średniego ciśnienia
Wielostopniowa pompa
VSMP 8/140-4
P = 30 bar
Q = 150 - 200 l/min
Pompa VSMP 200
P = 3 bar
Q = 1000 l/min
Pompa SLLPRP 65
P = 15 bar
Q = 35 l/min
http://www.ngvrus.ru/kat_lng_cryomek.shtml
Pompy tłokowe (LNG)
Pompa tłokowa HPP
5 - cylindrowa (LNG)
P = 690 bar
Qmax =1135 l/min
Pompy zanurzeniowe LNG
Krioprom, OOO PKF, Odessa
http://58351.ua.all.biz/pl/cat.php?oid=129573
Pompy tłokowe LNG wysokiego ciśnienia
Pompa 3XL-DELTA-N 50/TW14,5
(do 3 modułów)
Q = 80 l/min,
P = 300 bar
http://www.ngvrus.ru/kat_lng_cryomek.shtml
1. Obliczyć minimalną moc silnika N e , niezbędnego do napędu pompy
przetłaczającej wodę w ilości Q = 300 l/min ze studni na głębokości h2  6m do
zbiornika, znajdującego się na wysokości h3  18m od pompy. Długość rurociągu
ssawnego h1  h2  l1  12m a rurociągu tłocznego l2  h3  l3  24m . Przyjąć
współczynniki oporów miejscowych  s  9,3 ,  k  0,3 ,  d  1,0 , sprawność
pompy   0,76 , ciśnienie pg  1,5bar , wysokość h4  2m .
.
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stępniewski M.: Pompy. Warszawa, WNT, 1985.
PN-85/M-44005. Pompy wirowe. Pomiary wielkości
charakterystycznych.
PN-86/M-44015. Pompy. Ogólne wymagania i badania.
Jędral W.: Efektywność energetyczna pomp i instalacji pompowych.
Warszawa, 2007.
Jędral W.: Pompy wirowe, Warszawa, PWN, 2001
PN EN 9906: 2002 – Pompy wirowe. Przepisy Badań odbiorczych
parametrów hydraulicznych. Klasa 1 i 2.
Poradnik mechanika, t. II. Praca zbiorowa: WNT, Warszawa 1988.

similar documents