مشخصات و ويژگي هاي انواع سيمان

Report
‫اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة سيمانهاي پرتلند‬
‫(نماد در علم سيمان و بتن)‬
‫‪CaO : C‬‬
‫(نماد در علم سيمان و بتن)‬
‫‪SiO2 : S‬‬
‫(نماد در علم سيمان و بتن)‬
‫‪Al2O3 : A‬‬
‫(نماد در علم سيمان و بتن)‬
‫‪Fe2O3 : F‬‬
‫ً‬
‫ر‬
‫ر‬
‫اين اکسيدها عموما نه به صو ت آزاد‪ ،‬بلکه به صو ت ترکيبهاي ويژه اي از آنها‬
‫وجود دارند‪ .‬اين ترکيبات عبارتند از‪:‬‬
‫‪3CaO.1SiO2  C3 S‬‬
‫‪2CaO.1SiO2  C2 S‬‬
‫‪3CaO.1Al2O3  C3 A‬‬
‫‪4CaO.1Al2O3 .1Fe2O3  C4 AF‬‬
‫اين چهار تا‪ ،‬ترکيبات اصلي سيمان پرتلند هستند‪.‬‬
‫نماد ديگر در علم سيمان و بتن‪( :‬نماد‪)H :‬‬
‫‪H 2O‬‬
‫هيدراتاسيون يا آبگيري سيمان‬
‫هيدراتاسيون=ترکيب شيميايي سيمان با آب‬
‫‪2C3 S  6H 2O  C3 S2 H 3  3Ca(OH ) 2‬‬
‫‪2C2 S  4H 2O  C3 S2 H 3  Ca(OH ) 2‬‬
‫‪  C S H‬ژل سيليکاتي=ژل توبر موريت‬
‫‪3 2 3‬‬
‫‪C3 A  6H 2O  C3 AH6‬‬
‫‪ C3 AH6‬‬
‫ژل آلوميناتي‬
C3 A  Ca(OH ) 2  18H 2O  C4 AH19
C3 A  Ca(OH ) 2  12H 2O  C3 . A.Ca(OH ) 2 .H12
‫ مصرف آهک و توليد ترکيبي مقاومتر‬:‫مزيت واکنشهاي اخير‬
C4 AF  2Ca(OH )2  10H 2O  C6 AFH12
‫ هيدروگارنت‬ C6 AFH12
‫برخي از مفاهيم پايه اي سيمان‬
‫‪ (1‬نرمي )‪(fineness‬‬
‫ ميزان ريزي دانه هاي سيمان را نشان مي دهد‪.‬‬‫ از طريق آزمايش بلين )‪ (Blain‬به دست مي آيد‪.‬‬‫ برحسب سطح مخصوص بيان مي شود‪.‬‬‫ حداقل نرمي سيمانهاي پرتلند پنج گانه (به جز سيمان نوع ‪)3‬‬‫برابر با ‪ )280m2/kg( 2800cm2/gr‬است‪ .‬اين عدد براي‬
‫سيمان نوع ‪ 3‬برابر با ‪ )320( 3200‬است‪.‬‬
‫‪ )2‬سالمت يا ثبات حجمي )‪(soundness‬‬
‫ عدم سالمت يا عدم ثبات حجمي و افزايش حجم نامناسب و‬‫مضر در سيمان و در نتيجه در بتن سخت شده را گويند‪.‬‬
‫ً‬
‫ عدم سالمت سيمان اساسا ناش ي از مقادير بيش از حد مجاز‬‫‪ MgO‬و ‪( CaO‬آهک آزاد خوب پخته نشده) متبلور در سيمان و‬
‫واکنش هيدراتاسيون اين ترکيبات است که موجب افزايش حجم‬
‫زياد مي شود‪.‬‬
‫‪ -‬از آزمايش انبساط در اتوکالو به دست مي آيد‪.‬‬
‫‪ =CSH )3‬سيليکات کلسيم هيدراته= ژل توبرمورايتي‬
‫مي آيد‪.‬‬
‫ديد‪C2‬‬
‫همان ژل سيليکاتي است که از هيدراته شدن و ‪ C3 S‬پ ‪S‬‬
‫‪ )4‬آليت )‪(alite‬‬
‫سه کلسيم سيليکات ‪ ، C3S‬در کلينکر سيمان پرتلند به صورت همراه با‬
‫ناخالص ي وجود دارد‪.‬‬
‫شکل ناخالص ‪C3S‬را آليت مي نامند‪.‬‬
‫‪ )5‬بليت )‪(belite‬‬
‫دو کلسيم سيليکات ‪ C2 S‬به صورتهاي بلورين با شکلهاي مختلف در کلينکر‬
‫سيمان وجود دارد که آنها را با ‪ C2 S ، C2 S‬و ‪ ...‬نشان مي دهند‪.‬‬
‫شکل ناخالص بتا دوکلسيم سيليکات ‪( C2 S‬يعني همراه با ناخالص ي ها) را‬
‫بليت مي نامند‪.‬‬
‫سيمانهاي مصرفي در صنعت ساختمان‬
‫‪ (1‬سيمانهاي پرتلند پنج گانه‬
‫‪ (2‬سيمانهاي ويژه‬
‫سيمانهاي پرتلند‬
‫‪ (1‬هيدروليکي اند‪.‬‬
‫‪ (2‬از آسياب کردن کلينکر )‪ (Clinker‬به همراه حدود ‪ 1‬تا ‪3‬‬
‫درصد سنگ گچ به دست مي آيند‪.‬‬
‫نمونه اي از حدود مقادير متوسط ترکيبات مهم‬
‫سيمانهاي پرتلند (برحسب درصد)‬
‫‪C2 S‬‬
‫‪C3 A‬‬
‫‪C4 AF‬‬
‫‪CaO‬‬
‫آزاد‬
‫‪CaSO4‬‬
‫نوع ‪I‬‬
‫‪59‬‬
‫‪15‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2.4‬‬
‫نوع ‪II‬‬
‫‪46‬‬
‫‪29‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪(max8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2.0‬‬
‫نوع ‪III‬‬
‫‪60‬‬
‫‪12‬‬
‫‪C3 S‬‬
‫‪MgO‬‬
‫‪12‬‬
‫)‪(max15‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪2.6‬‬
‫نوع ‪IV‬‬
‫‪20‬‬
‫)‪(max25‬‬
‫‪46‬‬
‫)‪(min40‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(max7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2.7‬‬
‫نوع ‪V‬‬
‫‪43‬‬
‫‪36‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪1.6‬‬
‫استانداردهاي ملي ايران براي سيمان‬
‫‪(2931 ،394 ،393 ،392 ،390 ،389 ،1695 ،1692‬سيمان سفيد)‪،‬‬
‫‪(2516‬سيمان بنايي)‬
‫نکات مهمي از سيمانها‬
‫سه تا از ويژگيها و تبعات مهم سيمان‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫جمع شدگي‬
‫حرارت هيدراتاسيون‬
‫واکنش ‪ C3 A‬با يونهاي سولفات و کلرايد‬
‫‪‬‬
‫اترينگايت (بد) ‪ (SO4 ) ‬يون سولفات ‪C3 A +‬‬
‫‪‬‬
‫نمک فريدل ( خوب) ‪(Cl ) ‬‬
‫يون کلرايد‪C3 A +‬‬
‫مقايسة سرعت کسب مقاومت ترکيبات سيمان (از‬
‫زياد به کم)‬
‫‪C3 S )1‬‬
‫‪C2 S )2‬‬
‫‪C3 A )3‬‬
‫‪C4 AF )4‬‬
‫مقايسة حرارت هيدراتاسيون ترکيبات سيمان‬
‫ترکيب‬
‫‪C3 S‬‬
‫‪C2 S‬‬
‫‪C3 A‬‬
‫‪C4 AF‬‬
‫حرارت هيدراتاسيون‬
‫)‪(cal/gr‬‬
‫‪120‬‬
‫‪62‬‬
‫‪207‬‬
‫‪100‬‬
‫انواع سيمانهاي پرتلند پنج گانه‬
‫نوع ‪ )I‬سيمان پرتلند معمولي يا ”پ‪“1-‬‬
‫ در سه نوع ”‪“1-525” ،“1-425” ،“1-325‬‬‫ براي مصارف معمولي‬‫نوع ‪ )II‬سيمان پرتلند اصالح شده يا ”پ‪“2-‬‬
‫ حرارت هيدراتاسيون بين نوع ‪ I‬و ‪IV‬‬‫ پايايي در برابر سولفات بين نوع ‪ I‬و ‪IV‬‬‫نوع ‪ )III‬سيمان زود سخت شونده يا ”پ‪“3-‬‬
‫ مقاومت اولية زياد‬‫ً‬
‫‪ -‬معموال زودگير نيز هست‪.‬‬
‫نوع ‪ )IV‬سيمان با حرارت هيدراتاسيون کم يا ”پ‪“4-‬‬
‫ً‬
‫ معموال در بتن هاي حجيم )‪(mass concrete‬‬‫ً‬
‫ معموال کندگير نيز هست‪.‬‬‫نوع ‪ )V‬سيمان مقاوم در برابر سولفات يا ”پ‪“5-‬‬
‫ پايايي زياد در برابر سولفات‬‫‪ -‬در شرايط تهاجم توأم سولفات و کلرايد مصرف نشود‪.‬‬
‫عناوين انواع مشخصات شيميايي الزامي سيمانها‬
‫‪ (1‬محدودة مقادير ‪C4 AF, C3 A, C2 S , C3S‬‬
‫‪ (2‬مقدار‪SO3‬‬
‫‪ (3‬مقدار‪Na2O  0.658K2O‬‬
‫عناوين انواع مشخصات فيزيکي الزامي سيمانها‬
‫‪ )1‬سطح مخصوص‪ ،‬انبساط‪ ،‬زمانهاي گيرش اوليه و نهايي‪ ،‬حرارت‬
‫هيدراتاسيون‬
‫عناوين انواع مشخصات مکانيکي الزامي سيمانها‬
‫ مقاومتهاي فشاري نمونه هاي يک‪ ،‬دو‪ ،‬سه‪ ،‬هفت‪ ،‬و بيست و هشت‬‫روزه‪.‬‬
‫تواتر نمونه برداري از سيمانهاي پرتلند‬
‫‪-‬‬
‫به يکي از روشهاي زير صورت مي گيرد‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫از هر محمولة وارد به کارگاه‪ 5 ،‬کيلوگرم نمونه‪.‬‬
‫از محل تسمه نقاله يا لولة انتقال سيمان به سيلو‪ ،‬از هر ‪40‬تن‬
‫سيمان در حال انتقال‪ ،‬يا کمتر‪5 ،‬کيلوگرم نمونه‪ ،‬به صورت پيوسته يا‬
‫ناپيوسته‬
‫از محل تخلية سيمان از سيلو‪ ،‬به ازاي هر يکصد تن‪ 5 ،‬کيلوگرم نمونه‬
‫از انبار کيسه هاي سيمان‪ ،‬به ازاي هر پنج تن سيمان کيسه اي‪ ،‬يا‬
‫کمتر‪ ،‬يک کيسه سيمان به عنوان نمونه‪.‬‬
‫حداقل ماهي يک بار آزمايشهاي فوق مي بايد انجام شود‪.‬‬
‫ضوابط الزامي بسته بندي‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬انبار کردن‪ ،‬و‬
‫مصرف سيمانهاي کيسه اي‬
‫‪ (1‬سيمان پرتلند بايد در کيسه هاي مناسب‪ ،‬مقاوم و قابل انعطاف بسته‬
‫بندي شود‪ ،‬به گونه اي که رطوبت و مواد خارجي نتوانند به داخل آن نفوذ‬
‫کنند و در هنگام حمل و نقل پاره نشود‬
‫‪ (2‬مشخصات پاکت کاغذي سيمانهاي کيسه اي بايد مطابق با استاندارد ملي‬
‫ايران به شمارة ‪ 4543‬باشد‪.‬‬
‫‪ (3‬بر روي کيسه هاي سيمان بايد نوع سيمان پرتلند (يک تا پنج) قيد شود‪ .‬در‬
‫سيمانهاي نوع يک‪ ،‬بايد مقاومت سيمان (‪ )1-525 ،1-425 ،1-325‬نيز قيد‬
‫شود‪ .‬منظور از مقاومتهاي مزبور‪ ،‬حداقل مقاومت نمونة مکعبي مالت‬
‫سيمان به ُبعد ‪ 50‬ميليمتر بر حسب ‪ kg/cm2‬مي باشد‪.‬‬
‫‪ )4‬وزن اسمي هر کيسه سيمان پرتلند ‪50‬کيلوگرم مي باشد‪.‬‬
‫‪ )5‬براي هر محمولة واردشده به کارگاه‪ ،‬مشخصات کارخانه و نوع‬
‫سيمان مي بايد در برگ تحويل ثبت شده باشد‪.‬‬
‫‪ )6‬سيمانهاي کيسه اي بايد براساس نوع به طور جداگانه نگهداري‬
‫شوند‪ ،‬به گونه اي که امکان اشتباه آنها با هم وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫‪ )7‬سيمانهاي کيسه اي بايد بر روي کف خشک‪ ،‬که دست کم به‬
‫اندازة ‪10‬سانتيمتر از سطح اطراف خود باالتر باشد‪ ،‬قرار گيرند‪.‬‬
‫‪ )8‬ترتيب قرار دادن کيسه هاي سيمان در انبار بايد به گونه اي باشد‬
‫که کيسه ها‪ ،‬به ترتيب ورود به انبار مصرف شوند‪.‬‬
‫‪ )9‬در مناطق خشک‪ ،‬حداکثر تعداد کيسة سيمان که مي توان بر روي‬
‫هم انبار کرد ‪12‬پاکت است‪ ،‬مشروط بر اينکه ارتفاع کل آنها از ‪8/1‬‬
‫متر تجاوز نکند‪ .‬اعداد فوق در مناطق شرجي و با رطوبت نسبي بيش‬
‫از ‪90‬درصد‪ ،‬به ترتيب ‪8‬پاکت و ‪2/1‬متر‬
‫مي باشد‪.‬‬
‫‪ )10‬در مناطق خشک‪ ،‬کيسه هاي سيمان بايد نزديک به يکديگر‪ ،‬با‬
‫فاصلة ‪ 50‬تا ‪ 80‬ميليمتر از يکديگر قرار داده شوند تا جريان هوا از‬
‫بين کيسه ها موجب خشک شدن سيمان بشود‪ .‬در مناطق شرجي و‬
‫با رطوبت نسبي بيش از ‪90‬درصد‪ ،‬کيسه هاي سيمان بايد به‬
‫يکديگر چسبانيده شود‪.‬‬
‫‪ )11‬کيسه هاي سيمان‪ ،‬در همة مناطق‪ ،‬بايد حداقل ‪ 300‬ميليمتر از ديوارها‪ ،‬و‬
‫‪600‬ميليمتر از سقف‪ ،‬فاصله داشته باشند‪.‬‬
‫‪ )12‬در مناطق و در فصلهايي که احتمال بارندگي وجود داشته باشد‪ ،‬کيسه هاي‬
‫سيمان يا بايد در انبارهاي سرپوشيده نگهداري شود و يا اينکه روي آنها با‬
‫ً‬
‫ورقه هاي پالستيکي پوشانيده شده و اين ورقه ها به نحو کامال مطمئني در‬
‫اطراف‪ ،‬پايدار و محکم شود‪ .‬در اين مناطق و در اين فصلها‪ ،‬درها‪ ،‬پنجره ها‪،‬‬
‫و سيستم هاي تهويه بايد بسته نگهداشته شوند تا از جريان هواي مرطوب در‬
‫انبار جلوگيري شود‪.‬‬
‫‪ )13‬سيمانهاي کيسه اي بايد در مناطق با رطوبت نسبي بيش از ‪ 45 ،%90‬روز‬
‫پس از توليد‪ ،‬و در ساير مناطق‪90 ،‬روز پس از توليد مصرف شوند‪ ،‬و اگر بنا‬
‫ً‬
‫به داليل غير قابل اجتناب اين امر ميسر نشد‪ ،‬حتما بايد قبل از مصرف مورد‬
‫آزمايش قرار گيرند‪.‬‬
‫‪ )14‬سيماني که به مدت زياد انبار شود ممکن است به صورت کلوخه‬
‫هاي فشرده درآيد‪ .‬اينگونه سيمانها را مي بايد با غلتاندن پاکتها بر‬
‫روي کف اصالح کرد تا سيمانها به صورت پودر درآيند‪ .‬در صورتي‬
‫که با يک بار غلتاندن‪ ،‬کلوخه به پودر تبديل شود آن را مي توان‬
‫ً‬
‫مصرف کرد وگرنه قبل از مصرف مي بايد مجددا تحت آزمايشهاي‬
‫ً‬
‫الزامي سيمان قرار گيرد و ضوابط آنها مجددا کنترل شود‪.‬‬
‫‪ )15‬ساير ضوابط نگهداري و مصرف سيمان‪ ،‬مطابق با استاندارد ملي‬
‫ايران به شمارة ‪ 2761‬مي باشد‪.‬‬
‫ضوابط الزامي انبار کردن و مصرف سيمانهاي فله‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫سيمانهاي فله‪ ،‬بايد در سيلوهاي استاندارد نگهداري شوند‪.‬‬
‫سيلوهاي سيمان و شالوده هاي آنها بايد از نظر سازه اي محاسبه‬
‫و طراحي شده باشند‪.‬‬
‫سيلوهاي سيمان مي بايد مجهز به ترازنما‪ ،‬براي تعيين موقعيت‬
‫تراز سيمان در داخل سيلو‪ ،‬و نيز دريچه اي در پايين براي ميل‬
‫زدن‪ ،‬در صورت طاق زدن سيمان )‪ (arching‬باشند‪.‬‬
‫براي هر محمولة وارد شده به کارگاه‪ ،‬مشخصات کارخانه و نوع‬
‫سيمان مي بايد در برگ تحويل ثبت شده باشد‪.‬‬
‫‪ )5‬از آنجا که انتقال سيمان از مخزن کاميون به داخل سيلو‪ ،‬به کمک‬
‫هواي فشرده صورت مي گيرد و لذا سيمان به تدريج متورم مي‬
‫شود‪ ،‬لذا نبايد بيش از ‪80‬درصد ظرفيت اسمي سيلوها را پر کرد‪.‬‬
‫‪ )6‬سيمانهاي فله اي را بايد بر اساس نوع آنها به طور جداگانه نگهداري‬
‫کرد‪ ،‬به گونه اي که امکان اشتباه آنها با هم وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫‪ )7‬سيمان نگهداري شده در سيلو‪ ،‬بايد حداکثر ‪90‬روز پس از توليد‪،‬‬
‫شود و اگر بنا به داليل غير قابل اجتناب اين امر امکان پذير‬
‫مصرف‬
‫ً‬
‫نشد‪ ،‬حتما بايد قبل از مصرف تحت آزمايش قرار گيرد‪.‬‬
‫‪ )8‬ساير مشخصات سيلوها و ضوابط نگهداري سيمان در آنها‪ ،‬مطابق‬
‫با استاندارد ملي ايران‪ ،‬به شمارة ‪ 2761‬مي باشد‪.‬‬
‫انواع سيمانهاي ويژه‬
‫‪ (1‬سيمان پرتلند سفيد‬
‫ً‬
‫‪Fe‬‬
‫‪O‬‬
‫است‪.‬‬
‫ کلينکر آن اساسا فاقد ‪2 3‬‬‫ زمان گيرش نهايي آن بيشتر از ِآن سيمان معمولي است (حداکثر‬‫مجاز=‪8‬ساعت)‪.‬‬
‫ سطح مخصوص آن بيشتر از ِآن سيمان معمولي است (حداقل‬‫مجاز ‪)3000 cm2/gr‬‬
‫‪ )2‬سيمان پرتلند رنگي‬
‫ از افزودن مواد رنگي معدني بي اثر شيميايي به سيمان پرتلند‬‫معمولي يا سفيد به دست مي آيد‪.‬‬
‫ سيمان پرتلند معمولي براي رنگهاي قرمز‪ ،‬قهوه اي‪ ،‬و سياه‬‫‪ -‬سيمان پرتلند سفيد براي سيمانهاي به رنگهاي ديگر‬
‫سيمان پرتلند آميخته‬
‫)‪(blended portland cement‬‬
‫مهمترين اين سيمانها عبارتند از‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫سيمان پرتلند پوزوالني‬
‫سيمان پرتلند روباره اي‬
‫سيمان بنايي‬
‫سيمان مخصوص چاه نفت‬
‫سيمان پرتلند پوزوالني‬
‫ً‬
‫سيمان پرتلند آميخته با پوزوالنهاي عمدتا طبيعي‬
‫بر دو نوع‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪-‬‬
‫سيمان پرتلند پوزوالني معمولي (پ‪.‬پ)‬
‫سيمان پرتلند پوزوالني ويژه (پ‪.‬پ‪.‬و)‬
‫استانداردهاي ملي ايران‪ 3432 :‬و ‪3433‬‬
‫سيمان پرتلند پوزوالني معمولي‬
‫‬‫‪-‬‬
‫ميزان پوزوالن‪ :‬بين ‪ 5‬تا ‪ 15‬درصد وزني سيمان‬
‫براي مصارف عمومي ساخت مالت و بتن به کار مي رود‪.‬‬
‫از انواع سيمان پرتلند پوزوالني معمولي‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫سيمان نوع )‪ =I(PM‬سيمان پرتلند پوزوالني اصالح شده‪ ،‬که براي‬
‫کارهاي معمولي به کار مي رود‪.‬‬
‫سيمان پرتلند پوزوالني ويژه‬
‫ ميزان پوزوالن‪ 15 :‬تا ‪ 40‬درصد وزني سيمان‬‫ براي ساخت بتن هاي حجيم‬‫ براي ساخت بتن هاي تحت تهاجم هاي شيميايي‬‫ مقاومت اوليه (تا سه روز) آن کم است‪.‬‬‫انواع سيمان پرتلند پوزوالني ويژه‪:‬‬
‫ سيمان نوع ‪ = IP‬براي مصارف عادي‬‫‪ -‬سيمان نوع ‪ =P‬براي زماني که به مقاومت اولية زياد نياز نداريم‪.‬‬
‫سيمان پرتلند روباره اي‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫کلينکر سيمان پرتلند ‪ 15 +‬تا ‪95‬درصد سربارة کورة آهنگدازي‪+‬‬
‫مقدار مناسبي سنگ گچ‬
‫پايداري زياد در برابر سولفاتها‬
‫نفوذپذيري بتن ساخته شده با آن کم و دوام آن زياد است‪.‬‬
‫ديرگيرتر از سيمان پرتلند معمولي‬
‫حرارت هيدراتاسيون کمتر در مقايسه با سيمان پرتلند معمولي‬
‫‪ =IS‬سيمان پرتلند معمولي‪ +‬سربارة کورة آهنگدازي‬
‫سيمان بنايي‬
‫ً‬
‫ معموال ترکيبي از سيمان پرتلند معمولي و آهک‪ ،‬و گاهي رنگدانه‬‫ مصرف آن فقط در مالت مجاز است‪.‬‬‫‪ -‬شمارة استاندارد ملي ايران‪2516 :‬‬
‫سيمان مخصوص چاه نفت‬
‫ براي درزگيري چاههاي نفت به کار مي رود‪.‬‬‫ ويژگي عمده‪ :‬کندگير بودن‪ ،‬پايايي در دما و فشار زياد‬‫ در ‪ 9‬نوع (‪ A‬تا ‪ ،H‬و ‪ )J‬وجود دارد‪ .‬هر يک از اين انواع براي‬‫محدودة خاص ي از عمق چاه‪ ،‬دما‪ ،‬فشار‪ ،‬و محيطهاي سولفاتي به‬
‫کار مي رود‪.‬‬
‫ مشخصات آن مي بايد با ضوابط ‪ API-101‬مطابقت داشته‬‫باشد‪.‬‬
‫ساير انواع سيمانهاي پرتلند‬
‫‪ (1‬سيمان هيدروفوب (با اسيدهاي چرب)‬
‫‪ (2‬سيمان مقاوم در برابر باکتري‬
‫‪ (3‬سيمان پرتلند با مادة هوازا (در انواع ‪)IIIA ،IIA ،IA‬‬
‫ساير انواع سيمانها (غيرپرتلند)‬
‫‪ (1‬پرسولفات‬
‫‪ (2‬پرآلومين (برقي)‬
‫‪ (3‬منبسط شونده‬
‫‪ (4‬سيمان پرآهن )‪(HIC) (High Iron Cement‬‬
‫‪ (5‬سيمان با مقاومت اولية خيلي زياد )‪(VHE‬‬
‫)‪(Very High Early Strength Cement‬‬
‫سيمان پرسولفات‬
‫ از سربارة کورة آهنگدازي ساخته مي شود‪.‬‬‫ جزء سيمانهاي پرتلند نيست‪.‬‬‫شامل‪:‬‬
‫ِ‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪ 80-85‬درصد سرباره‬
‫‪ 10-15‬درصد سولفات کلسيم‬
‫حدود ‪5‬درصد سيمان پرتلند معمولي‬
‫سطح مخصوص ‪4000-5000 cm2/gr‬‬
‫ويژگيها‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫مقاومت زياد در برابر آب دريا‬
‫مقاومت زياد در برابر حملة سولفاتها‬
‫مقاومت زياد در برابر اسيدها و روغنها‬
‫سيمان پرآلومين (برقي)يا آلوميناتي‬
‫)‪ (HAC‬يا )‪(CAC‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫نام آن در فرانسه‪ :‬سيمان فوندو‬
‫نام آن در آملان‪ :‬سيمان تا ِن ِردش ِملتس‬
‫شامل سنگ آهک (يا گچ) ‪ +‬بوکسيت‬
‫بوکسيت= اکسيد آلومينيم هيدراته‬
‫حداقل مقدار اکسيد آلومينيم= ‪32‬درصد‬
‫نسبت اکسيد آلومينيم به آهک= ‪ 85/0‬تا ‪3/1‬‬
‫ً‬
‫در ذوب مي شود‪ ،‬لذا عموما با انرژي برق توليد مي شود‪.‬‬
‫آهک آزاد ندارد‪ ،‬لذا خطر ناسالمتي ندارد‪.‬‬
‫ويژگيها‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬
‫‪(8‬‬
‫مقاومت بسيار زياد در برابر سولفاتها‬
‫بسيار زود سخت شونده (کسب ‪80‬درصد مقاومت طي ‪ 24‬ساعت و حتي‬
‫گاهي ‪ 6‬تا ‪ 8‬ساعت)‬
‫حرارت هيدراتاسيون سريع‬
‫ً‬
‫گيرش اولية آرام و گيرش نهايي نسبتا سريعتر از سيمان پرتلند معمولي‬
‫مصرف عمده‪ :‬در کارهاي تعميراتي‪ ،‬و در کارهاي موقتي و اضطراري‬
‫بسيار گران توليد مي شود‪.‬‬
‫ً‬
‫مقاومت شيميايي نسبتا خوب بتن ساخته شده با آن‬
‫ً‬
‫مقاومت حرارتي زياد و نسبتا نسوز بودن بتن ساخته شده با آن‬
‫سيمان منبسط شونده‬
‫‪-‬‬
‫تمامي انواع آنها توليد اترينگايت مي کنند‪.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫در سه نوع ‪ K‬و ‪ M‬و ‪S‬‬
‫دو نوع بتن با آن ساخته مي شود‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫بتني که جمع شدگي آن با انبساط جبران مي شود‪.‬‬
‫بتن خود تنيده (داراي تنشهاي فشاري قبل از بارگذاري)‬
‫سيمان منبسط شوندة نوع ‪K‬‬
‫‪-‬‬
‫مواد اصلي‪ :‬سنگ گچ ‪ +‬بوکسيت ‪ +‬گچ‬
‫‪-‬‬
‫مقاومت کمي در برابر سولفاتها دارد‪.‬‬
‫سيمان منبسط شوندة نوع‪M‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫مواد اصلي‪ :‬کلينکر سيمان پرتلند‪ +‬کلينکر سيمان پرآلومين‪ +‬سنگ‬
‫گچ‬
‫نام ديگر‪ :‬سيمان منبسط شوندة پرانرژي‬
‫بسيار مقاوم در برابر سولفاتها است‪.‬‬
‫زودگير و زود سخت شونده است (کسب مقاومت بتن ‪7MPa‬‬
‫طي مدت ‪ 6‬ساعت و ‪ 50MPa‬طي مدت ‪28‬روز)‬
‫سيمان منبسط شوندة نوع ‪S‬‬
‫‪-‬‬
‫داراي مقادير بيشتري ‪ C3 A‬و سولفات کلسيم (در مقايسه با‬
‫سيمان پرتلند معمولي است)‪.‬‬
‫از انواع سيمانهاي پرتلند است‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫مقاومت کمي در برابر سولفاتها دارد‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫سيمان پرآهن )‪(HIC‬‬
‫‪ (1‬از سيمانهاي با مقاومت اولية زياد است‪.‬‬
‫‪ (2‬ترکيبات ‪ C4 S A‬و در‪AF‬آن‪C4‬يونهاي آلومينات ايجاد‬
‫مي کنند‪.‬‬
‫‪ (3‬براي محصوالت بتني پيش ساخته و پيش تنيده مناسب است‪.‬‬
‫سيمان با مقاومت اولية زياد )‪(VHE‬‬
‫‪ (1‬از سيمانهاي با مقاومت اولية زياد است‪.‬‬
‫‪ (2‬ترکيب ‪C4 A3 S‬در آن يونهاي آلومينات ايجاد مي کند‪.‬‬
‫‪ (3‬براي محصوالت بتني پيش ساخته و پيش تنيده مناسب است‪.‬‬

similar documents