เบราน์และคณะ (Brown and others, 1986)

Report
LOGO
เบรานและคณะ
์
(Brown and others,
1986)
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึ์ กษา ชัน
้ ปี ที่ 2 ห้อง 3
Computer Education #2 Sec3
สมาชิกในกลุม
่
1
2
3
4
5
6
7
3
8
4
นายทัศไนย วิชาสาร
56814403008
นายธนวิทย ์ พิบูลยสั์ งข ์
56814403010
นายนัฐวัชร บัวขาว
56814403014
นายวรุต สาระบัว
56814403017
นายสหรัฐ ศรีรงเรื
ุ ่ อง
56814403020
นางสาวณัฐยา เคหะมะ
56814403025
นางสาววิภส
ั รา แสงหิรญ
ั
56814403034
นางสาวพนิดา ทองสถิตย ์
56814403038
Computer Education #2 Sec3
รูปแบบการสอน (IM: Instructional
Model)
Computer Education #2 Sec3
 รูปแบบการสอน หรือรูปแบบการเรียนการ
สอน
(IM: Instructional Model) หมายถึง
กระบวนการ หรือกลยุทธในการน
าเสนอ
์
เนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
ขัน
้ ตอน และวิธก
ี ารทีม
่ ผ
ี เชี
ู้ ย
่ วชาญคิดคน
้
ขึน
้ ซึง่ สั งเคราะหมาจากหลั
กการศึ กษาและ
์
เงือ
่ นไขการเรียนรู้ รูปแบบการสอนมี
จานวนมากมาย แตรู่ ปแบบการสอนทีน
่ ิยม
ใช้กันอยางแพร
หลายและได
มี
่
่
้ การนาไป
ประยุกตใช
์ ้ในการออกแบบการเรียนการ
สอน อันไดแก
้ ่ บทเรียน ระบบการสอน
และบทเรียนสาเร็จรูป รวมทัง้ บทเรียน
Computer Education #2 Sec3
Computer Education #2 Sec3
ระบบการสอนของ เบรานและคณะ
์
 โมเดลของ Brown, and others ระบบการ
สอนของ เบรานและคณะ
(Brown and
์
others, 1986) การออกแบบระบบการสอนนี้
มุงเน
่ ้ นผูเรี
้ ยน โดยให้ผูเรี
้ ยนเป็ นศูนยกลาง
์
ในการเรียน และมีการวิเคราะหผู
์ เรี
้ ยน
เพือ
่ ทีจ
่ ะสามารถจัดการเรียนการสอนซึ่ง
ตอบสนองความแตกตางของผู
เรี
่
้ ยน
ตลอดจนความสนใจของผูเรี
้ ยน
Computer Education #2 Sec3
Computer Education #2 Sec3
ระบบการสอนของ เบรานและคณะ
์
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเรี
้ ยนเป็ น
ศูนยกลาง
คือ การสอนทีเ่ น้นผูเรี
์
้ ยนเป็ น
ศูนยกลาง
หมายถึง การสอนทีม
่ งจั
ุ่ ดกิจ
์
กิจกรรมทีส
่ อดคลองกั
บการดารงชีวต
ิ
้
เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจ
ของผูเรี
่ ก
ั เรียนมีส่วนรวมและลง
้ ยน โดยทีน
่
มือปฏิบต
ั จ
ิ ริงทุกขัน
้ ตอนจนเกิดการเรียนรู้
ดวยตนเอง
“การสอนโดยเน้นทีผ
่ เรี
ู้ ยนเป็ น
้
สาคัญ จะช่วยพัฒนาผูเรี
้
้ ยนในทุกดาน
ทัง้ ดานร
างกาย
อารมณ ์ สั งคม
้
่
Computer Education #2 Sec3
Computer Education #2 Sec3
ระบบการสอนของ เบรานและคณะ
์
่ น
ดังนั้น ผู้สอนทุกคนจึงจาเป็ นต้องปรับเปลีย
บทบาทของตนเองจากการเป็ นผู้บอกความรูให
้ ้จบ
ไปในแตละครั
ง้ ทีเ่ ขาสอนมาเป็
นผู้เอือ
้ อานวย
่
้
ความสะดวกในการเรียนรูให
อ
้ ้แกผู
่ ้เรียน กลาวคื
่
เป็ นผู้กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุ นจัดสิ่ งเราและจั
ด
้
กิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้เต็มศั กยภาพ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่
ละบุคคล การจัดกิจกรรมต้องเป็ นกิจกรรมที่
ผู้เรียนไดคิ
้ ดวิเคราะห ์ วิจารณ ์ สร้างสรรค ์ และ
ค้นควาได
ลงมื
อปฏิบต
ั จ
ิ นเกิดการเรียนรูด
้
้
้ วยตนเอง
้
เป็ นสาระ ความรู้ ดวยตนเอง
รักการอาน
รัก
้
่
การเรียนรูอั
วต
ิ และ
้ นจะนาไปสู่การเรียนรูตลอดชี
้ Computer Education
#2 Sec3
Computer Education #2 Sec3
ระบบการสอนของ เบรานและคณะ
์
Computer Education #2 Sec3
Computer Education #2 Sec3
ระบบการสอนของ เบรานและคณะ
์
“จุดมุงหมาย
(Goals)” ในการเรียนการสอนนี้ม ี
่
างที
จ
่ ะตองการให
จุดมุงหมายอะไรบ
้บรรลุผลสาเร็จ
้
้
่
โดยผู้สอนต้องมีการกาหนดวัตถุประสงคและเนื
้อหา
์
ให้สอดคลองกั
บจุดมุงหมายที
ว่ างไว้
้
่
้อหา (Objectives and
 1. วัตถุประสงคและเนื
์
Content) เป็ นสิ่ งแรกทีผ
่ ้สอนต
ู
้องกาหนดให้
แน่นอนวาเมื
่ เรียนบทเรียนนั้นแลวผู
่ อ
้ ้เรียนจะบรรลุ
น
าง
ซึ่งจะตองเป็
ถึงวัตถุประสงคอะไรบ
้
้
์
วัตถุประสงคเชิ
่ ามารถวัดหรือสั งเกต
์ งพฤติกรรมทีส
ได้

“สภาพการณ”์ (Conditions) ผู้สอนควรจัด
สภาพการณอย
อะไรบ
าง
เพื
อ
่ ให้ Sec3
่
้
์ างไรและควรมี
Computer
Education #2
Computer Education #2 Sec3
ระบบการสอนของ เบรานและคณะ
์
2. การจัดประสบการณการเรี
ยน (Learning
์
Experiences) เป็ นการจัดประสบการณใน
์
รูปลักษณะกิจกรรมการเรียนตางๆ
เพือ
่ นาไปสู่
่
การเรียนรู้ ในขัน
้ นี้ผ้สอนจึ
ู
งตองเลื
อก
้
ประสบการณการเรี
ยนรูที
่ ท
ี ส
ี่ ุดสาหรับผู้เรียนแต่
้ ด
์
ละคน ประสบการณที
่ าไปสู่การเรียนรูแบ
้ งได
่
้
์ น
เป็ นหลายรูปแบบ เช่น การฝึ กให้คิด การ
อภิปราย การเขียน การอาน
การฟัง ฯลฯ
่
3. การจัดรูปแบบการเรียนการสอน (Teaching Learning Modes การจัดนี้ต้องคานึงถึงขนาดของ
ผู้เรียน วัตถุประสงคเชิ
์ งพฤติกรรมและเนื้อหา
บทเรียนดวย
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนนี้
้
Computer Education #2 Sec3
www.themegallery.com
ระบบการสอนของ เบรานและคณะ
์
“ทรัพยากรหรือแหลงวิ
่ ชาการ (Resources)”
พยากรหรือ
ผู้สอนควรจะต้องทราบวามี
่
่ แหลงทรั
แหลงวิ
จ
่ าเป็ นและสามารถนามาใช้
่ ชาการใดบางที
้
เพือ
่ การจัดประสบการณแก
่ ้เรียน ทรัพยากรนี้
์ ผู
หมายถึงทางดานบุ
คลากร การเลือกใช้วัสดุ
้
อุปกรณและเครื
อ
่ งมือทีเ่ หมาะสมในการสอน
์
ตลอดจนการจัด สิ่ งอานวยความสะดวกดาน
้
กายภาพในการเรียนการสอนดวย
้
4. บุคลากร (Personal) ในกระบวนการของการ
จัดระบบการสอนนั้น บุคลากรมิไดหมายเฉพาะ
้
เพียง ผู้สอนหรือผู้เรียนเทานั
่ ้น แตจะหมาย
่
รวมถึงบุคคลทุกคนทีม
่ ส
ี ่ วนรวมในกิ
จกรรมการ
่
Computer Education #2 Sec3

Computer Education #2 Sec3
ระบบการสอนของ เบรานและคณะ
์
5. วัสดุอุปกรณและเครื
อ
่ งมือ (Materials and
์
Equipment) ในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณและ
์
เครือ
่ งมือในการสอนนั้น ผู้สอนจะต้องคานึงถึงสิ่ ง
ตางๆ
ตอไปนี
้
่
่
1. ความเหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณเดิ
์ มของผู้เรียน
2. การใช้สื่ อเพือ
่ สอดคลองกั
บวัตถุประสงคที
่ ง้ั ไว้
้
์ ต
3. ความเหมาะสมของชนิดของสื่ อกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน
4. สื่ อนั้นสามารถหาไดในแหล
งวิ
้
่ ชาการหรือใน
ทองถิ
น
่ นั้น
้
Computer Education #2 Sec3
5. ความสะดวกในการใช

Computer Education #2 Sec3
ระบบการสอนของ เบรานและคณะ
์
6. สิ่ งอานวยความสะดวกดานกายภาพ
้
(Physical Facilities) หมายถึงการจัดสภาพ
ห้องเรียนตามขนาดของกลุมผู
่ ให้การ
่ ้เรียน เพือ
จัดสภาพการณในการเรี
ยนรูด
้ าเนินไปดวยความ
้
์
เรียบรอยและเหมาะสม
ตลอดจนการจัดวัสดุ
้
อุปกรณและสื
่ อการสอนเพือ
่ ความสะดวกในการใช้
์
ดวย
สิ่ งอานวยความสะดวกและสถานทีเ่ หลานี
้
่ ้
ไดแก
ั ก
ิ าร
้ ่ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบต
ห้องสื่ อการศึ กษา และห้องนันทนาการ เป็ นต้น

"ผลลัพธ ์ (Outcomes) เป็ นการพิจารณาดูวา่
ผลลัพธที
าเร็จตามจุดมุงหมายมากน
้
่
้ อย
์ ไ่ ดมาส
เพียงใด มีส่ิ งใดบางที
จ
่ าเป็ นต้องปรับปรุงแกไข
้
้
Computer Education #2 Sec3

Computer Education #2 Sec3
ระบบการสอนของ เบรานและคณะ
์
 7. การประเมินและการปรับปรุง (Evaluation
and Improvement) เป็ นขัน
้ ตอนสุดทายในระบบ
้
การสอน เพือ
่ เป็ นการประเมินวาหลั
งจากการสอน
่
แลวผู
ยนรูอะไรบ
าง
้ ้เรียนไดรั
้ บประสบการณการเรี
้
้
์
และสามารถเปลีย
่ นแปลงตามจุดมุงหมายที
ต
่ ง้ั ไว้
่
หรือไม่ การประเมินจะทาให้ผู้สอนสามารถทราบ
ไดว
้นมีขอบกพร
องอะไรบ
าง
้ าระบบการสอนนั
่
้
่
้
พฤติกรรม เช่น แผนการสอน จุดมุงหมาย
สื่ อ
่
การสอน เนื้อหา หรือแม้แตความพร
อมของ
่
้
ผู้เรียนเอง ทัง้ นี้เพือ
่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขขอบกพร
องต
างๆ
เหลานั
้
่
่
่ ้นในการสอนครัง้
ตอไป
่
Computer Education #2 Sec3
LOGO

similar documents