SPZ Holesov - CzechInvest

Report
Strategická průmyslová zóna Holešov
Strategická
průmyslová
zóna Holešov
Strategická průmyslová zóna Holešov
Strategická průmyslová zóna Holešov
aktuální stav
shrnutí 2010 a 2011
 dokončena základní technická infrastruktura
 vybudováno napojení na silniční síť
 vybudováno napojení na železniční síť
 zahájena výstavba II. etapy vnitřní infrastruktury
 první investor zahájil výstavbu svého závodu
 začaly práce na technologickém parku
 pokračuje vyhledávání dalších investorů
Strategická průmyslová zóna Holešov
Technologický park PROGRESS
propojení aktivit
Technologický park
Progress je součástí
Strategické průmyslové
zóny Holešov.
kompletní nabídka pro podnikání
- inkubátor
- nájemní haly
- pozemky
další možnosti TP Progress
- vstupní prostor pro zasídlení investorů v zóně
- propojení výzkumu a vývoje s průmyslovou praxí
Technologický park PROGRESS
Strategická průmyslová zóna Holešov
pozemky










pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje
území vyčleněno pro průmyslovou výstavbu
pozemky stavebně-technicky připraveny
všechny pozemky zasíťovány (k patě pozemku)
bez ekologických zátěží, mimo povodňová území
archeologicky zmapováno
výhodná rovinatost pozemků
možnost centrálního vytápění – úspora až 30%
velikost pozemků od 0,5 ha do 100 ha
cena 450 Kč (18 euro, 23 USD) za metr čtvereční
Strategická průmyslová zóna Holešov
investoři
jaký je postup?
 za předpokladu splnění základních podmínek je
podepsána „Deklarace o porozumění“
 následuje územní řízení a stavební řízení, kdy
investor musí mimo jiné učinit tyto kroky:
- zpracovat projektovou dokumentaci
- předložit hydrogeologický posudek
- nechat posoudit vliv záměru na prostředí
 tyto procesy řídí odborné orgány státní správy
Strategická průmyslová zóna Holešov
investoři
stručný přehled
 deklaraci podepsalo devět společností
 celkový počet pracovních míst je asi 1 000
 souhrn ploch činí 116 800 čtverečních metrů
 první investor zahájil výstavbu svých závodů
 další zahájí stavbu ještě v letošním roce
 letos budou podepsány další deklarace
Strategická průmyslová zóna Holešov
investiční projekty
Strategická průmyslová zóna Holešov
východiska obsazování
 je příchod strategického investora reálný?
 je možné zónu obsadit zahraničními firmami?
 je orientace na západ přínosná?
 je možný pohled východním směrem?
Strategická průmyslová zóna Holešov
silné a slabé stránky
 Strategická poloha v centru EU
 Nedobudovaná infrastruktura
 Připravenost páteřní
infrastruktury
 Nestabilní podmínky přípravy
projektu (finance, zákony, …)
 Výhodná cena pozemku (ca 50%  Neefektivní řízení přípravy
tržní)
projektu díky administrativní a
formální náročnosti všech
 Technologický park
rozhodnutí
Strategická průmyslová zóna Holešov
požadavky investorů

Okamžitá stavebně technická připravenost areálu

Bezproblémový průběh správních řízení

Jasné a předem dané podmínky, akceptované všemi dotčenými
subjekty (MPO, CI, stavební úřad, ochrana živ. prostředí)

Záruka trvalé platnosti již přijatých rozhodnutí a podmínek
(rozhodnutí samosprávných orgánů i úřadů; odnětí půdy ze ZPF)

Specifické požadavky zahraničních investorů (právní vztahy např.
k půdě; umožnění příjezdu zahraničních pracovníků; školství;
apod.)

Investiční pobídky
Strategická průmyslová zóna Holešov
konkurence

Tomáš Baťa: Mysli globálně, jednej lokálně

Čína – Guangzhou: promyšlená a levná


Důraz na propojení vědy a výroby

Kompletní zázemí pro investory
Taiwan – Hsinchu (Xinzhu)

5 patentů za den, 7500 zaměstnanců – 3500 inženýrů a 1100
Ph.D.

po inkubaci následuje umístění v průmyslovém parku

Aktuálně 163 firem ve fázi inkubace
Strategická průmyslová zóna Holešov
Jakub Černoch
Industry Servis ZK, a.s.
Děkuji za pozornost

similar documents