Romsko naselje Kerinov grm, primer dobre prakse

Report
Romsko naselje Kerinov grm,
primer dobre prakse
Ana Somrak, podžupanja,
Simona Lubšina, vodja oddelka UPVO
19. september 2013
Nekoč
Danes
Občina Krško – osebna izkaznica
•
Površina: 286 km2
•
25.886 prebivalcev
•
število Romov cca 342 (vir: CRP – 2012)
Lokacije, kjer živijo Romi
• Gorica 40 ali Kerinov Grm – 222
prebivalcev,
• Drnovo 90 – 38 prebivalcev,
• Loke 20 – 47 prebivalcev,
• Straža pri Raki 31 ali Rimš – 35
prebivalcev,
• SKUPAJ: 342 prebivalcev
Preostali Romi živijo v ostalih naseljih.
KERINOV GRM
kratka zgodovina
• Prva poselitev pred letom 1960,
• obdobje 1970-1992 - šotorsko in
barakarsko naselje,
• leta 1992 - prve zidane hiše,
• leta 1994 - ideja o preselitvi v raketno
bazo na Gorici,
• investitorji hiš : Romi sami,
• gradnja na tujih parcelah, kmetijsko
zemljišče,
• črne gradnje.
POSTOPEK LEGALIZACIJE
KERINOVEGA GRMA
• Občinski svet v letu 2002 sprejel “Odlok o
spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za
obdobje 1986-2000 in družbenega plana
Občine Krško za obdobje 1986-1990,
• naselje Kerinov Grm “zrasel” na najboljših
kmetijskih zemljiščih,
• sprememba namenske rabe zemljišč iz
kmetijskih v stavbna na površini 4,04 ha.
Namenska raba zemljišč
Naselje
Kerinov grm
Izdelava prostorsko izvedbenega akta
• Priprava lokacijskega načrta za romsko naselje
Kerinov grm – začetek v letu 2003, z določitvijo
pogojev za legalizacijo obstoječih objektov in gradnjo
novih stanovanjskih objektov, predvidena
infrastrukturna ureditev naselja,
• 34 gradbenih parcel za obstoječe stanovanjske
objekte in 18 za novogradnjo stanovanjskih objektov
( od 400 -1200 m2 ),
• V letu 2005 sprejet Odlok o lokacijskem načrtu za
romsko naselje »Kerinov grm« (Uradni list RS, št.
39/05),
• Strošek izdelave LN 17.892 EUR.
Izdelava prostorsko izvedbenega akta
• Lokacijski načrt predvideva tudi javne
površine:
- osrednji trg z večnamenskim objektom,
- površino za šport in rekreacijo,
- površino za otroško igrišče,
- avtobusno postajališče,
- zelene površine.
• Skupna kvadratura javnih površin 10139 m2
Odkup zemljišč
• Dosežen dogovor z lastniki zemljišč,
• Sklep Občinskega sveta občine Krško, s
katerim poda soglasje k odkupni ceni 7,5
EUR/ m2 in plačilo lastnikom v treh letnih
obrokih,
• Občina je odkupila 40.424 m2 površine v
vrednosti 303.180 EUR.
• Javni sklad za regionalni razvoj Ribnica,
• Pridobljenih 120.053,58 EUR
• Namen: odkup zemljišč.
Prodaja zemljišč
• Lastništvo zemljišča je pogoj za
legalizacijo obstoječih stanovanjskih
objektov,
• Občinski svet je sprejel sklep o odprodaji
zemljišč v Kerinovem Grmu za ceno 6
EUR/m2
• Možnost odkupa zemljišč na obroke, v
roku 5 let,
• Sklenjenih 21 pogodb
• Število vpisov v ZK: 11
Komunalno opremljanje
2007
• Do naselja pripeljan vodovod, glavni
elektro vod in telefonski kabel
Postavljena trafo postaja
• INVESTICIJA: 300.000 €
• SOFINANCIRANJE: 147.000 €
(Javni sklad za regionalni razvoj Ribnica)
Komunalno opremljanje
2009
• Zgrajena obodna cesta okoli naselja, ki ločuje
stavbno zemljišče od sosednjih kmetijskih
zemljišč – makadamska oblika,
Komunalno opremljanje
2009
• zgrajena asfaltna cesta do naselja,
• VREDNOST INVESTICIJE: 200.000,00 €
• SOFINANCIRANJE: 178.000,00 €
(Služba vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj)
Komunalno opremljanje
2010
- Urejene ceste znotraj naselja – ulice
- Zunanja - obodna cesta asfaltirana
- Postavljeno avtobusno postajališče
- INVESTICIJA: 160.000,00 €
- SOFINANCIRANJE: 130.000,00 €
(Služba vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj)
Družbene dejavnosti
2010 in 2011
• Postavljen večnamenski dom
Družbene dejavnosti
2010 in 2011
• Postavljen večnamenski dom
- enota pripravljalnega vrtca
- prostor za delovanje romskega svetnika
- prostor za delovanje nevladnih organizacij
- pridobljeno gradbeno dovoljenje za športno
igrišče
Družbene dejavnosti
INVESTICIJA: 120.000,00 €
VIR: PRORAČUN OBČINE KRŠKO
ZAKLJUČEK
• primer Kerinov grm: legalizacija naselja edina
vzdržna rešitev,
• naselje je danes enakopravno in deli usodo vseh
drugih krajev v občini.
• Otroci obiskujejo OŠ Leskovec, kjer se poučujejo
v integralnih oddelkih z ostalimi otroci.
• Nismo rešili še vseh problemov na področju
romske tematike, trenutno smo se lotili
legalizacije drugega romskega naselja- Drnovo
• Vedno pa je Občina pri odnosih z romsko
skupnostjo gradila strpnost, sobivanje in
toleranco.
Hvala za pozornost
Ana Somrak, podžupanja,
Simona Lubšina, vodja oddelka UPVO
19. september 2013

similar documents